Opis procedury generowania recept

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis procedury generowania recept"

Transkrypt

1 Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja Zielona Góra

2 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe lub recepturowe. W programie ezoz wykorzystana została baza leków gotowych BAZYL, której autorem jest firma IMS Poland Ltd. Sp. z o.o. Jako receptę należy rozumieć zbiór leków przepisywanych pacjentowi podczas wizyty. Nie ma konieczności: - ograniczania ilości leków do pięciu gotowych lub jednego recepturowego - dzielenia recept na leki gotowe i recepturowe - dzielenia recept ze względu na status P lub P-EB - powtarzania recept na kolejne 30 i 60 dni. Program ezoz na podstawie wprowadzonych informacji o lekach, samodzielnie podzieli oraz wydrukuje potrzebną ilość recept łącznie z powtórzeniami na kolejne 30 i 60 dni. 2. Operacje początkowe Przed generowaniem recept należy wskazać pacjenta, lekarza/felczera, oraz datę wystawienia recepty. Aby tego dokonać należy: - w module POZ lub Ambulatorium przejść do zakładki Dane wizyty / porady (1). - w module Rejestracja edytować dane zarejestrowanej w grafiku wizyty i nacisnąć przycisk Dane wizyty (w module Rejestracja, dane podpowiadane są automatycznie na podstawie informacji z grafiku wizyt). 2

3 W polu Nazwisko lub PESEL (2) oraz/lub Imię (3) należy wprowadzić dane pacjenta a następnie nacisnąć Enter lub Odśwież (4). W tabeli wyświetlone zostaną dane wyszukiwanego pacjenta lub kliku pacjentów w zależności od wskazanych wcześniej kryteriów. Jeżeli wyświetlony został więcej niż jeden pacjent, należy zaznaczyć jego dane w tabeli (5). Kolejnym krokiem jest wskazanie personelu przepisego receptę. W tym celu z listy Personel (6), należy wybrać odpowiednią pozycję (jeżeli nastąpiło powiązanie użytkowników programu z personelem w module Administartor, lekarz/felczer przepisujący receptę wskazany zostanie automatycznie). Ostatnią czynnością wstępną jest wskazanie daty wypisania recepty. Domyślnie jest to data bieżąca, którą można zmodyfikować w polu Data (7). Na zakończenie należy nacisnąć Nowa recepta z lekami (8). 3. Określanie parametrów recepty Pierwszą czynnością, wykonywaną podczas generowania recepty jest określenie dodatkowych parametrów dotyczących pacjenta. Należą do nich informacje o: - powiązaniu pacjenta z osobą wystawiającą receptę: należy zaznaczyć jedno z pól pro familia lub pro auctore (1), - płatniku części refundacyjnej: należy wskazać odpowiednią pozycję z listy Płatnik (2), domyślnie jest to wartość wskazana w danych świadczeniodawcy, - uprawnieniach dodatkowych pacjenta: należy wskazać odpowiednią wartość z listy Uprawnienia dodatkowe pacjenta (3); Można również modyfikować informacje określone w punkcie 1, czyli Datę wystawienia recepty (1) lub Lekarza wystawiającego receptę (2). 4. Dodawanie leków gotowych do recepty Aby wybrać lek gotowy ze słownika, należy w polu Nazwa leku (1) wpisać przynajmniej trzy pierwsze znaki zawarte w jego nazwie. W tabeli (3) wyświetlona zostanie lista leków spełniających zadane kryteria nazwy. Aby wybrać pozycję, należy zaznaczyć jeden z wierszy i nacisnąć Enter lub kliknąć dwukrotnie myszką na jednej z pozycji. Istnieje również możliwość wybrania leku ze słownika podręcznego związanego z osobą wskazaną w polu Lekarz wystawiający. Lista stanowi historię leków przepisywanych przez Lekarza wszystkim pacjentom. Aby wybrać lek z list należy nacisnąć (2) i wybrać jedną z pozycji. 3

4 Po wybraniu leku, należy określić dane dotyczące jego stosowania: - Ilość (1): ilość opakowań, - Ilość substancji czynnej (2): jest podpowiadana, jeżeli została określona w słowniku BAZYL, - Ilość leku słownie (3): opis dodatkowy drukowany na recepcie - Stosowanie przewlekłe (4): jeżeli pole zostanie zaznaczone, odblokowane zostaną pola na następne 30, 60 dni, - na następne 30, 60 dni (5): jeżeli pola zostaną zaznaczone, wydrukowane zostaną dodatkowe recepty, z datą realizacji za 30 i 60 dni (nie ma konieczności generowania dodatkowej recepty w programie!) - Recepta P, Recepta P-EB (6): parametr określa, na jakiej recepcie ma znajdować się wskazany lek. - Pilna realizacja, Nie zamieniać (7): informacje dodatkowe dla apteki wydającej leki drukowane na recepcie, W dalszej kolejności, jeżeli jest to konieczne, należy określić Sposób dawkowania (8) leku poprzez odznaczenie pola Wiadomo (9), oraz uzupełnienie następujących informacji: - Dawkowanie cyfrą (10) wraz z informacją o postaci podawanego leku (11) lub umieścić opis słowny (12) dawkowania leku - Czas wprowadzania (13) - Sposób wprowadzania (14) Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących stosowania leku należy nacisnąć Dopisz do listy leków (15). Opisane w tym punkcie czynności należy powtórzyć dla kolejnego przepisywanego na receptę leku. Uzupełniona lista leków pokazana została poniżej. 4

5 Jeżeli konieczne jest usunięcie pozycji z listy Przepisanych leków, należy nacisnąć Usuń lek (1). W przypadku konieczności zmiany parametrów dodanego do listy leku, należy zaznaczyć go na liście i nacisnąć Edytuj lek (2), a po zakończeniu wprowadzania poprawek, należy nacisnąć Zapisz zmiany w edytowanym leku (3). 5. Dodawanie leków recepturowych do recepty Aby wybrać lek recepturowy ze słownika, należy zaznaczyć pole Lek recepturowy (1) a następnie w polu Nazwa leku (2) wpisać przynajmniej trzy pierwsze znaki zawarte w jego opisie. W tabeli (3) wyświetlona zostanie lista leków spełniających zadane kryteria. Aby wybrać pozycję, należy zaznaczyć jeden z wierszy i nacisnąć Enter lub kliknąć dwukrotnie myszką na jednej z pozycji. Dalsze postępowanie dotyczące określania parametrów leku oraz dawkowania jest identyczne jak w przypadku leków gotowych. 6. Dodawanie lub edycja leków recepturowych Aby dodać nowy lek recepturowy, należy na powyższym ekranie nacisnąć Słownik leków recepturowych (4). Ukaże się tabela ze zdefiniowanymi wcześniej lekami recepturowymi, które poddać można edycji (1). Można również dodać nowy lek recepturowy naciskając Nowy (2). 5

6 Definiowanie nowego leku recepturowego polega na wpisaniu w polu opisowym (1), składników leku z ich parametrami. Jako szablonu można również użyć, uprzednio zdefiniowanego innego leku recepturowego poprzez naciśnięcie (2). Po zdefiniowaniu leku recepturowego należy nacisnąć Zapisz (3). 6

7 Aby dodać nowozdefiniowany lek recepturowy do recepty należy nacisnąć Wybierz (1). 7. Kopiowanie leków z poprzednich recept wypisanych pacjentowi 7.1. Kopiowanie wybranych leków Kopiowanie wybranych leków z poprzedniej recepty, może zostać wykonane dwoma sposobami. Pierwszy polega na wskazaniu pojedynczych pozycji z całej historii leków przepisanych pacjentowi z możliwością ograniczenia widoku jedynie do leków stosowanych przewlekle. W tym celu należy przejść do zakładki Historia leków pacjenta/wszystkie leki (1), zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście (2) i nacisnąć Dopisz wybrany lek do listy (3). Ograniczenie widoku do leków stałych, odbywa się poprzez zaznaczenie Tylko leki do stosowania przewlekłego (4). Po przekopiowaniu pozycji, program zapyta czy poddać edycji skopiowaną pozycję, aby określić nowe parametry stosowania leku. 7

8 Drugi sposób polega na wskazaniu pojedynczych pozycji z konkretnych recept przepisywanych pacjentowi w historii leczenia. W tym celu należy przejść do zakładki Historia leków pacjenta/recepty (1), wybrać receptę, z której wybierane będą leki (2) a następnie wskazać odpowiednią pozycję na liście (3) i nacisnąć Dopisz wybrany lek do listy (4). Po przekopiowaniu pozycji program zapyta czy poddać edycji skopiowaną pozycję, aby określić nowe parametry stosowania leku Kopiowanie wszystkich leków Aby skopiować wszystkich leki z poprzedniej recepty, należy przejść do zakładki Historia leków pacjenta/recepty (1), wybrać receptę, z której kopiowane będą leki (2) a następnie nacisnąć Dopisz wszystkie leki z wybranej recepty do listy (3). 8

9 8. Drukowanie recept 8.1. Drukowanie recept po zakończeniu wypisywania Po zakończeniu wypisywania recepty i jej zapisaniu w bazie danych, istnieje możliwość jej wydrukowania. W tym celu na poniższe pytanie należy odpowiedzieć Tak. Wyświetlony zostanie poniższy ekran z parametrami drukowania recepty. Parametry wydruku recepty uzależnione są indywidualnych potrzeb lekarza oraz od możliwości technicznych drukarki jak również formularza lub papieru używanego do wydruku. Poniżej opisano opcje, które należy ustawić podczas wydruku. Typ drukowanej recepty (1): - Nadruk danych na gotowym formularzu recepty stosowany jest w przypadku, kiedy świadczeniodawca dysponuje gotowymi formularzami recepty pochodzącymi z drukarni lub z NFZ i chce na nich nadrukować informacje o lekach i/lub dane praktyki bądź też lekarza przepisującego receptę. - Nadruk danych na czystej kartce z numerem recepty z własnej puli stosowany jest w przypadku kiedy świadczeniodawca chce drukować recepty na białych kartkach papieru o wymiarach recepty lub A4. Aby używać tej opcji należy wcześniej zaopatrzyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia w pulę numerów recept i wprowadzić ją do programu w module Administartor (menu Narzędzia->Pule numerów recept) 9

10 Wielkość papieru (2): - Kartka A4 stosowana jest w przypadku, kiedy w drukarce nie może być stosowany papier o innym wymiarze niż A4, lub też recepty mają być wydrukowane w ilości 3 sztuk na kartkach A4 a później rozdzielone. - Kartka recepty stosowane jest w przypadku, kiedy świadczeniodawca nadrukowuje dane na gotowych formularzach, lub białych kartkach o wielkości recepty. Orientacja papieru (tylko dla papieru o wymiarach recepty) (3): - Pionowa: papier włożony jest krótszą krawędzią w kierunku drukarki. - Pozioma: papier włożony jest dłuższą krawędzią w kierunku drukarki. Umiejscowienie kartki w drukarce (tylko dla papieru o wymiarach recepty umieszczonej w pionie) (4): - Strona lewa: papier włożony jest tak, aby jego lewa krawędź umieszczona była przy krawędzi podajnika - Środek: papier włożony jest po środku podajnika - Strona prawa: papier włożony jest tak, aby jego prawa krawędź umieszczona była przy krawędzi podajnika Rodzaj formularza (5): Parametr określa, na jakim formularzu ma zostać wydrukowana recepta. Ze względu na różnice wynikające z braku określenia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dokładnych wymiarów poszczególnych sekcji recepty, wydruki z drukarni mogą różnić się od siebie i co jest z tym związane mogą nie pasować do nadruku danych programu. Jeżeli żaden ze standardowych formularzy nie będzie idealnie pasował do nadruku danych, świadczeniodawca proszony jest o kontakt z serwisem programu ezoz, który dostosuje program do indywidualnych potrzeb. Dane do wydrukowania (6) - Lekarz wystawiający: informacja o lekarzu, który przepisał leki (patrz Drukuj dane personelu) - Drukuj dane świadczeniodawcy: jeżeli zaznaczony, to w nagłówku recepty wydrukowane zostanie dane świadczeniodawcy wystawiającego receptę wraz z numerem REGON lub numerem umowy upoważniającej do wystawiania recept - Drukuj dane personelu: jeżeli zaznaczony, to w stopce recepty wydrukowane zostanie imię i nazwisko lekarza oraz jego numer prawa wykonywania zawodu - REGON świadczeniodawcy lub numer umowy z NFZ: jeżeli określony, to zostanie wydrukowany w nagłówku recepty. Dane określić można na stałe w module Administrator (menu Świadczniodawca- >Dane) Ogólne opcje wydruku (7) - Drukarka: lista drukarek skonfigurowanych w systemie do wyboru, - Zasobnik: należy wskazać zasobnik z którego pobierane będą kartki papieru do nadruku - Podgląd wydruku: zaznaczenie powoduje, że przed wydrukowaniem recepty pokazana zostanie ona wcześniej na ekranie - Pokaż opcje drukowania: zaznaczenie powoduje, że przed wydrukowaniem pokazane zostaną szczegółowe opcje drukowania przypisane do wybranej drukarki. Aby rozpocząć wydruk należy nacisnąć Drukuj (8) 10

11 Po zakończeniu wydruku program pyta czy został on zakończony pomyślnie (patrz Uwagi dodatkowe). Uwagi dodatkowe. Jeżeli zostały użyte do wydruku numery recept z puli uzyskanej z NFZ i nastąpi akceptacja wydruku, to numery te staną się niedostępne, ponieważ nie można wydrukować kilku recept z tymi samymi numerami. Po wykonaniu wydruku, wszystkie ustawione opcje są zapamiętywane i powiązane ze wskazaną drukarką. Zaletą tego rozwiązania, jest możliwość elastycznego konfigurowania wydruków w zależności od dostępności drukarek w danym momencie bez konieczności każdorazowego określania parametrów wydruku. Do drukowania recept zalecane jest stosowanie drukarek laserowych z dwoma podajnikami. Daje to możliwość prowadzenia wydruków recept, skierowań, zleceń itp. bez konieczności każdorazowej wymiany papieru w podajniku Powtórzenie drukowania recept Jeżeli z jakiegoś powodu wydrukowana recepta uległa zniszczeniu i konieczne jest jej ponowne wydrukowanie należy w danych pacjenta przejść do zakładki Recepty\Przepisane recepty(1), wskazać żądaną receptę (2) i nacisnąć symbol drukarki (3). 11

12 8.3. Drukowanie recept przygotowanych do wydruku (niewydrukowanych) Podczas bieżącej pracy może zaistnieć potrzeba przygotowanie recept na leki stałe przez personel pomocniczy (informacja przekazana podczas telefonicznego ustalania terminu wizyty), które oczekiwać będą na wydrukowanie przez lekarza w trakcie udzielania porady. Istnieją dwa sposoby drukowania recept oczekujących. Pierwszy opisany został w punkcie 8.2. Drugi polega na drukowaniu recept z modułu Rejestracja. Po zalogowaniu do modułu należy przejść do zakładki Recepty do wydrukowania (1), wybrać odpowiednią osobę personelu z listy (2), która umieszczona została w recepcie, jako przepisująca leki (jeżeli nastąpiło powiązanie użytkowników programu z personelem w module Administartor, lekarz/felczer przepisujący receptę wskazany zostanie automatycznie), wskazać żądaną receptę (3) i nacisnąć symbol drukarki (4). 12

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30 Dokumentacja programu Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Zielona Góra 2014-09-30 Moduł Gabinet Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Wprowadzono obowiązek określania typu wizyt (wizyta NFZ/komercyjna). Do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU miniporadnia wersja 2.3.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DLK24 Sp. J. adres: ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka tel.: 33 486 53 70 e-mail: biuro@dlk24.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Technologie IT w pracy technika farmacji

Technologie IT w pracy technika farmacji Technologie IT w pracy technika farmacji Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194.

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194. Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik użytkownika ver.20194. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja Systemu Estomed2... 5 2.1. Jak zainstalować Estomed2... 5 2.2. Zainstaluj program Estomed2

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...5 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...5 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...6 1.3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo