ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie czynności: Dostawa i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław w ramach projektu EkoCentrum Wrocław finansowanego ze środków: 1) Dolnośląskiego na lata w ramach priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna ; 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia składającego się z następującego asortymentu: 1) Krzesła seminaryjne (60 szt.) 2) Krzesła drewniane składane (50 szt.) 3) Krzesła obrotowe do pracowni i ekomediateki (25 szt.) 4) Stoły warsztatowe stałe z kontenerami (25 szt.) 5) Stoły warsztatowe rozkładalne (22 szt.) 6) Regały do pracowni i ekomediateki (36 szt.) 7) Regały magazynowe (8 szt.) 8) Panele wystawiennicze wraz z oświetleniem (wewnętrzne) (15 szt.) 9) Zestaw do informatorium i holu (1 zestaw) 10) Szatnia (zestaw wieszaków) (6 szt.) 11) Tablica porcelanowa suchościeralna duża do ekosali (1 szt.) 12) Stojak na mapy (1 szt.) 13) Stojaki na materiały edukacyjne (4 szt.) 14) Zestaw pojemników wewnętrznych do segregacji odpadów (6 szt.) 15) Oświetlenie punktowe ruchome (25 szt.)

2 16) Komputery stacjonarne z monitorem, klawiaturą i myszką (2 szt.) 17) Laptop (1 szt.) 18) Tablet (1 szt.) 19) Drukarka sieciowa z kopiarką (1 szt.) 20) Rzutnik do ekowarsztatowni (1 szt.) 21) Ekran do ekowarsztatowni (1 szt.) 22) Telewizor wielkopowierzchniowy do ekosali (1 szt.) 23) System audio do ekosali (1 zestaw) 24) Mikroskop (1 zestaw) 25) Binokular (1 zestaw) 26) Detektor ultradźwięków (3 szt.) 27) Luneta ze statywem (2 zestawy) 28) Zestaw do analizy wody (z zestawem uzupełniającym) (2 zestawy) 29) Zestaw do badań hydrobiologicznych (2 zestawy) 30) Filmy do ekomediateki (50 filmów) 31) Zestawy multimedialne i gry edukacyjne dla ekomediateki (50 zestawów) 32) Stojaki montażowe (2 szt.) 33) Zestaw narzędzi mechanicznych (1 zestaw) 34) Krzesła robocze (3 szt.) 35) Szafka wisząca metalowa na narzędzia i materiały (4 szt.) 36) Szafka stojąca metalowa na narzędzia i materiały (1 szt.) 37) Szafka metalowa na kółkach (podręczna) (2 szt.) 38) System oświetlenia ruchomego na stojaku (2 szt.) 39) Stół montażowy (1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do oferty na dostawę i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław. UWAGA: Ilekroć opisu wymaganego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał w powyższym załączniku poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia - oznacza, iż dokonał tego gdyż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku należy rozumieć, iż towarzyszą temu wyrazy lub równoważny co oznacza, iż oferowany asortyment musi zawierać całościowo/w pełni wszystkie cechy wymagane prze Zamawiającego dla danego asortymentu i opisane przez niego w powyższym załączniku. Opisując przedmiot zamówienia w powyższy sposób, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli oferowany przez Wykonawcę asortyment nie spełnia wymogu opisanej powyżej równoważności Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego. II. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie powinno zostać dostarczone i zamontowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. do EkoCentrum Wrocław ul. Św. Wincentego 25A, Wrocław. III. Oferta może być złożona przez Wykonawcę, który spełnia poniższe wymagania: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Dysponuje potencjałem ekonomicznym, osobowym i technicznym niezbędnym/zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia umowy IV. Forma umowy będącej podstawą świadczenia usług, określonych niniejszym zapytaniem ofertowym: Umowa cywilnoprawna. V. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. Zachowanie równości szans na rynku ofert następuje co do zasady poprzez porównanie co najmniej 2 ważnych ofert. 4. W przypadku gdy w określonym terminie nie wpłyną 2 oferty (w tym żadna oferta), Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia Wykonawcy. 5. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej ofert powiadomi o tym fakcie Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej oraz prześle do nich informację pocztą elektroniczną. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) unieważnienia postępowania z powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie wysłania/upublicznienia zapytania ofertowego,

4 2) nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą z powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie wysłania/upublicznienia zapytania ofertowego. VI. Zasady płatności: 1. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2. Podstawę wystawienia stosowanego dokumentu finansowego faktury/rachunku stanowić będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, potwierdzający właściwe wypełnianie obowiązków Wykonawcy wynikających z przedmiotu zamówienia - umowy. UWAGA: Dopuszcza się wystawianie kilku ww. dokumentów finansowych, mieszczących się łącznie/maksymalnie w zaoferowanej kwocie wynagrodzenia - w przypadku dostarczania i montażu wyposażenia dokonywanego w częściach/partami w trakcie realizacji zamówienia umowy. W takim wypadku dla poszczególnych części dostarczonego i zamontowanego wyposażenia wystawiane będą odrębne protokoły odbioru. 3. Za datę wykonania przelewu uznaje się datę obciążenie konta Zamawiającego. VII. Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę Wykonawcy; 2. Adres Wykonawcy; 3. Wynagrodzenie - łączne za realizację całości czynności objętych przedmiotem zamówienia - umowy, z podaniem kwoty brutto i kwoty brutto słownie; 4. Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. 5. Kwota brutto oferty stanowi ostateczną wartość jaką będzie zobowiązany ponieść Zamawiający w związku z realizacją umowy. Wszystkie zobowiązania wraz z pochodnymi wynikające z podpisania umowy zawarte w kwocie brutto podanej przez Wykonawcę w jego ofercie". UWAGA: Nie będą brane pod uwagę oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. 6. Oświadczenia Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym;

5 7. Wypełniony załącznik nr 1 formularza oferty; 8. W celu potwierdzenia statusu prawnego osób fizycznych/podmiotów, które jako Wykonawcy składają ofertę, do oferty należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów: 1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą aktualny wydruk zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z bazy CEIDG, umowę spółki cywilnej (jeżeli została zawarta); 2) Inne podmioty np.: spółki prawa handlowego czy inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS) lub innego rejestru, w którym dokonano rejestracji tych podmiotów, funkcjonującego w kraju, w którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę - z ostatnich 6 miesięcy przed składaniem ofert. UWAGA: Zaświadczenie, odpis, o których mowa w pkt.8.1) i 8.2) musi zawierać aktualny wykaz osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). VIII. Złożenie oferty: Oferty składane na skutek skierowania zapytań ofertowych, mogą być złożone: 1. pocztą na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław 2. osobiście na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław do dnia r., do godziny IX. Oferty podlegające odrzuceniu: 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Przykładem powyższego jest m.in. sytuacja, w której oferowany przez Wykonawcę asortyment nie spełnia wymogu opisanej powyżej równoważności. W takim przypadku Zamawiający uzna taką ofertę jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego. 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie będą brane pod uwagę i zostaną odrzucone również oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. UWAGA: Przez nieprawidłowo obliczoną cenę rozumie się cenę nie obejmującą całości kosztów zamówienia obciążających Zamawiającego tj. takich, które będzie on zobowiązany ponieść w związku z realizacją umowy. Dlatego też cena oferty (kwota wynagrodzenia brutto) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez Zamawiającego, tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z

6 wykonania czynności szczegółowo określonych w SIWZ, dodatkowe koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty np. składek należnych ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT itp, a także ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w SIWZ. X. Wybór oferty: 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert nie odrzuconych i nie branych pod uwagę np. z tytułu nieprawidłowo obliczonej ceny oferty), Komisja bierze pod uwagę najniższą zaoferowaną cenę. 2. Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie, obliczonej w sposób prawidłowy tj. uwzględniający status oferenta oraz uwzględniający wszystkie kosztów obciążające Zamawiającego, do których Wykonawca sam nie jest zobowiązany lub od, których jest zwolniony. 3. W przypadku zakwalifikowania przez Komisję co najmniej dwóch ofert jako równorzędnych Komisja poprosi w wyznaczonym terminie o podanie nowych, i tylko niższych cen od zaoferowanych (dogrywka). O terminie przeprowadzenia dogrywki oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w formie przewidzianej do składania ofert. 4. Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego, uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do planowanych nakładów. 5. Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez niego w zapytaniu ofertowym skierowanym do Wykonawców. 6. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. 7. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, wybraną w oparciu o następujące kryterium: 1) cena: 100% XI. Umowa i dopuszczalność zmian w umowie: 1. Zakres oraz/lub wartość zamówienia, co do zasady, nie może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy, a treść umowy z Wykonawcą będzie odpowiadać treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zakres oraz/lub wartość zamówienia określona w umowie, może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Wykonawcą, w szczególności w sytuacji, w której w czasie realizacji przedmiotu umowy okaże się, iż koniecznym jest zakup innego asortymentu niż pierwotnie określony. 3. Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności termin realizacji przedmiotu umowy

7 może ulegać zmianom, w szczególności w przypadku aneksowania umowy z podmiotami finansującymi Zamawiającego w ramach projektu oraz z innych powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie podpisania umowy. W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: Załączniki do zapytania ofertowego: 1. Wzór oferty z załącznikiem nr 1 do oferty na dostawę i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław.. 2. Wzór umowy. Z poważaniem, Krzysztof Smolnicki Prezes Fundacji EkoRozwoju

8 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław w ramach projektu EkoCentrum Wrocław. Wzór oferty FORMULARZ OFERTY dotyczący zapytania ofertowego Fundacji EkoRozwoju z dnia r. (pieczęć oferenta) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:... Zarejestrowany adres Wykonawcy:... Adres do korespondencji:... Numer telefonu/ faxu osoba do kontaktu:... Nawiązując do zapytania ofertowego na: oferty na wykonanie czynności: Dostawa i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław w ramach projektu EkoCentrum Wrocław finansowanego ze środków: 1. Dolnośląskiego na lata w ramach priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna ; 2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Miasta Wrocław. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym: brutto:... zł. słownie brutto:... zł, 1. Oświadczam, że wykonywanie czynności będzie następować w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym jak również z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, zgłaszanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia umowy. 2. Oświadczam, iż wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z posiadanym przeze mnie doświadczeniem i zasadami zachowania należytej

9 staranności, a także powszechnie obowiązującymi standardami odnoszącymi się do wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia umowy wykonywany będzie w wymaganym terminie określonym w powyższym zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczam, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym, koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty np. składek należnych ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT itp, ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczam, iż jest świadom tego, iż nie będą brane pod uwagę i zostaną odrzucone oferty które nie będą spełniały warunków podanych w zapytaniu ofertowym m.in. jako oferty zapewniające dostawy równoważne oraz oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie zgodnie z wymogami zapytania ofertowego oraz, iż w takim przypadku nie będę wnosił roszczeń do Zamawiającego. 6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wszystkie wymagania zawarte w jego treści. 7. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania umowy. 8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 do oferty na dostawę i montaż wyposażenia do siedziby EkoCentrum Wrocław. Miejscowość i data Podpis / podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo