ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz ustawą Kodeks cywilny. 2. Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego Gdynia tel , fax: Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie załączniki oraz wprowadzone zmiany do SIWZ - stanowią jej integralną część. 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1 Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKRU. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do siwz. 4.3 Kod CPV: , , , , Termin realizacji zamówienia: do r. 6. Warunki udziału w postępowaniu: 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie następujących dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające wdrożenie i stosowanie systemu HACCP (dot. zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność) - w tym celu wykonawca przedłoży zaświadczenie potwierdzające wdrożenie i stosowanie systemu HACCP w procesie produkcji i obrocie żywnością wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do poświadczania zgodności w/w wymagań. 1

2 Jeżeli wykonawca nie jest producentem obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia od producenta spełniającego takie wymagania. 6.3 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 6.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 7. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty: 7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje jej odrzucenie. 7.2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 7.3 Oferta musi być kompletna, tj. musi obejmować zakres przetargowy oraz wymagane dokumenty określone w SIWZ. 7.4 Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim. Każdą stronę oferty należy ponumerować. 7.5 Ofertę należy składać w siedzibie OPEC Sp. z o.o., w kancelarii, w zamkniętym opakowaniu z nazwą wykonawcy oraz napisem: PRZETARG NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY, CUKRU. Nie otwierać przed r. godz. 10: Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu - oryginale. 7.7 Dokumenty składające się na ofertę: Formularz ofertowy wg dołączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 2 do SIWZ), dowód wniesienia wadium, dokumenty, o których mowa w p. 6.2 SIWZ. 7.8 Wraz z ofertą należy dostarczyć próbki oferowanych wyrobów określone szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu Ofertowym. 8. Wadium: 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3800,00 zł. 8.2 Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. 8.3 Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank PeKaO S.A. III Oddział Gdynia, konto numer Miejsce i termin składania ofert: OPEC Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, Gdynia, kancelaria. Termin składania ofert: do dnia r. do godz. 10:00. 2

3 10. Miejsce i termin otwarcia ofert: OPEC Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, Gdynia, sala konferencyjna (parter budynku), dnia r. godz. 10: Termin związania ofertą: 30 dni. 12. Kryteria oceny i wyboru oferty cena: 100% 13. Sposób obliczenia ceny oferty 13.1 Cena oferty winna zawierać wszelkie upusty udzielone przez wykonawcę, jak również wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia Cenę należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. Podpisanie umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać umowę o treści jak w Załączniku nr 3 do SIWZ, w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego. 15. Upoważnienie do kontaktów z wykonawcami Krzysztof Paszukow, tel , Mirosław Ciesielski, tel Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: faxem lub pocztą elektroniczną lub pisemnie. 17. Postępowanie może zostać unieważnione: - w każdym momencie przed otwarciem ofert, jeżeli nastąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania utraciło swoją gospodarczą zasadność, - po otwarciu ofert jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe przeznaczone przez zamawiającego na wykonanie zamówienia, będącego przedmiotem prowadzonego postępowania. 18. Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi nierozerwalną część SIWZ są: a. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia b. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy c. Załącznik nr 3: Wzór umowy. 3

4 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU CENA WARTOŚĆ VAT VAT WARTOŚĆ POZ L.P. PLANU PKWiU NAZWA WŁASNA J. M. ILOŚĆ [%] BRUTTO KIEŁBASKI CAŁE SŁOIK 500G SZT GULASZ WIEPRZOWY W SOSIE SŁOIK 500G SZT FLAKI WOŁOWE, SŁOIK 500G SZT PULPETY W SOSIE SŁOIK 500G SZT GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM SŁOIK 500G SZT FLAKI WIEPRZOWE SŁOIK 500G SZT FASOLA Z BOCZKIEM W SOSIE POMIDOROWYM SŁOIK 500G SZT FASOLA PO BRETOŃSKU SŁOIK 500G SZT MLEKO UHT 2% LITR KARTON SZT CUKIER OP. 1 KG KG TOREBKACH 2G, PACZKOWANA, OP. 50G, NAJLEPSZA OPAK (NAJWYŻSZA) KLASA JAKOŚCI TOREBKACH 2G, PACZKOWANA, OP. 100G, NAJLEPSZA (NAJWYŻSZA) KLASA JAKOŚCI OPAK RAZEM XXX 4

5 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca: Nazwa... Adres... Tel., fax NIP... Regon... Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, Gdynia NIP: , Regon: P Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę posiłków regeneracyjnych, mleka, herbaty, cukru składamy ofertę o następującej treści: L.P. POZ PLANU PKWiU NAZWA WŁASNA J. M. ILOŚĆ KIEŁBASKI CAŁE SŁOIK 500G SZT GULASZ WIEPRZOWY W SOSIE SŁOIK 500G SZT FLAKI WOŁOWE, SŁOIK 500G SZT PULPETY W SOSIE SŁOIK 500G SZT GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM SŁOIK 500G SZT FLAKI WIEPRZOWE SŁOIK 500G SZT CENA WARTOŚĆ VAT [%] VAT WARTOŚĆ BRUTTO 5

6 FASOLA Z BOCZKIEM W SOSIE POMIDOROWYM SŁOIK 500G SZT FASOLA PO BRETOŃSKU SŁOIK 500G SZT MLEKO UHT 2% LITR KARTON SZT CUKIER OP. 1 KG KG TOREBKACH 2G, PACZKOWANA, OP. 50G, NAJLEPSZA (NAJWYŻSZA) KLASA OPAK JAKOŚCI TOREBKACH 2G, PACZKOWANA, OP. 100G, NAJLEPSZA (NAJWYŻSZA) KLASA JAKOŚCI OPAK RAZEM XXX 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ na na dostawę posiłków regeneracyjnych, mleka, herbaty, cukru, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2) Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert określonej w specyfikacji. 3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Załaczniku nr 3 do SIWZ, w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego. 4) Oświadczamy, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6

7 Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej nierozerwalną część są: 1. Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Dowód wniesienia wadium 3. Dokumenty potwierdzające wdrożenie i stosowanie systemu HACCP (dot. zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność) - w tym celu wykonawca przedłoży zaświadczenie potwierdzające wdrożenie i stosowanie systemu HACCP w procesie produkcji i obrocie żywnością wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do poświadczania zgodności w/w wymagań. Jeżeli wykonawca nie jest producentem obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia od producenta spełniającego takie wymagania. 4. Próbki do wglądu pozycje: 1 - kiełbaski całe słoik 500g; 4 - pulpety w sosie słoik 500g; 7 - fasola z boczkiem w sosie pomidorowym słoik 500g; 11 - herbata tzw. ekspresowa w torebkach 2g, paczkowana, op. 50g, najlepsza (najwyższa) klasa jakości; 12 - herbata tzw. ekspresowa w torebkach 2g, paczkowana, op. 100g, najlepsza (najwyższa) klasa jakości podpis upełnomocnionego przedstawiciela pieczęć firmowa wykonawcy wraz z pieczątką imienną data sporządzenia oferty 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: EZP 415/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup dewiz (USD) na spłatę trzech rat kapitałowych i odsetek od kredytu udzielonego na podstawie umowy międzynarodowej przez Bank

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r. OGŁOSZENIE Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzień 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25 tel. 034 3575-351, fax. 034 3575-330 e-mail: remwod@poczta.onet.pl Ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Namysłów, 24.01.2014r. OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 46 100 Namysłów, ul.łączańska 12, KRS nr 92050, Kod CPV 6020000-0, ogłasza przetarg nieograniczony na: Sukcesywne przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo