ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim"

Transkrypt

1 Janów Podlaski Janów Podlaski, ul. Siedlecka 1 tel./ fax (0-83) ZS ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług Na podstawie art.70 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym prowadzenia zajęć praktycznych ( jazd) na kursie prawo jazdy kat. T. Przewiduje się organizację szkolenia dla 24 uczniów w zakresie prawo jazdy kat. T na terenie Białej Podlaskiej. 2. Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza Adres zamawiającego: ul. Siedlecka 1, Janów Podlaski tel./fax , strona internetowa: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza, przy ul. Siedleckiej Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych ( jazd) na kursach prawo jazdy kat T dla 24 uczniów. CPV Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia; kurs prawa jazdy kat. T, w wymiarze 20 godzin praktycznych ( 20 godzin zegarowych) praktyczna nauka jazdy dla 24 uczniów Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza, przeprowadzone w terminie od października 2013 r. do maja 2014 r. 5. Zajęcia muszą być organizowane w dni robocze w godzinach od 16:00-20:00, w soboty i niedziele w godzinach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez zamawiającego. 1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. T

2 2.Wydanie wszystkim uczestnikom kursu skierowanym przez Zamawiającego do odbycia w/w kursu, zaświadczeń o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. T, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji kursów prawa jazdy kat. T 6.Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,dokumenty 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 7.Kryteria wyboru oferty: - cena oferty 100 % 8.Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 8.1. Ofertę należy sporządzić na druku OFERTA - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, 8.3. Oferta musie mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony muszą być kolejno ponumerowane Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, 8.5. Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis Oferta na realizację szkolenia Kurs prawa jazdy kat. T Oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny 9. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

3 9.1.Ofertę można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza ul. Siedlecka 1, Janów Podlaski. Nie dopuszcza się składania ofert przez fax lub pocztę elektroniczną Ofertę należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zapytania ofertowego, jednak nie później niż do dnia 12 września 2013 roku do godz.9: Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego Oferty sporządzone w innej i niż określona przez zamawiającego z zapytaniu ofertowym- formie, zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone Za datę i godzinę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzoną przez upoważnioną osobę do odbioru Oferty składnej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu odbioru przez Zamawiającego Oferty przesłanej droga pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym 10.Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Mariusz Demianiuk- tel Wykaz załączników do zapytania ofertowego: Wzór Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 12.Osoba zatwierdzająca treść zapytania ofertowego: Jarosław Dubisz Dyrektor Zespołu Szkół

4

5 Załącznik nr 1 Numer postępowania ZS Nazwa i adres Oferenta Miejscowość, data sporządzenia oferty OFERTA Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza ul.siedlecka Janów Podlaski I. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia Kurs prawa jazdy kat. T w wymiarze 20 godzin praktycznych, oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami opisu przedmiotu zamówienia, wskazanymi w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach: 1.Cena netto za przeszkolenie 1 ucznia:...złotych ( słownie:......), Podatek od towarów i usług...%, Cena brutto:... złotych (słownie:... II. Oświadczam, ze powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia. III. Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję warunki wykonania zamówienia zawarte z zapytaniu ofertowym, a w szczególności nie wnoszę żadnych zastrzeżeń dotyczących: sposobu określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i przedmiotu zamówienia.

6 IV. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie skazanym przez Zamawiającego. V. Oświadczam, iż nie posiadam osobowych lub kapitałowych powiązań z Zespołem Szkół im. A. Naruszewicza. VI. Oświadczam, iż dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia. VII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1)... 2)... 3)... pieczątka Oferenta... Podpis(y) upoważnionych przedstawicieli Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C kurs prawa jazdy kategoria B dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo