Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju (FER) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju (FER) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26"

Transkrypt

1 Wrocław r. Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju (FER) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza przetarg na KOORDYNACJĘ REALIZACJI PROJETU Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej finansowanego ze środków PO IiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu Podstawa prawna prowadzenia przetargu: Art. 70 ¹ - Art ustawy Kodeks cywilny. Przedmiotem przetargu jest: Koordynacja realizacji projektu Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej (numer projektu: POIS /12),dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Skrócony opis projektu, stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Pełny opis projektu jest do wglądu w siedzibie FER, Białoskórnicza 26, Wrocław w godzinach 9-16 w dacie od dnia ogłoszenia niniejszego przetargu do dnia składania ofert włącznie, po wcześniejszym umówieniu się za pomocą a na adres 1/14

2 Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. Bieżącą koordynację przygotowania, realizacji i nadzoru zadań w ramach projektu. 2.Zapewnienie płynnej i terminowej realizacji i rozliczania projektu - zgodnie z Umowami zawartymi z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW). 3.Bieżąca aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu i Planu Finansowania Projektu, zgodnie z wymaganiami poszczególnych instytucji finansujących projekt. 4.Zapewnienie terminowego uzyskania zgód, pozwoleń, umów i porozumień niezbędnych do terminowej realizacji projektu. 5.Nadzór nad personelem projektu oraz wykonawcami zleconych zadań. 6.Planowanie i prowadzenie niezbędnych spotkań roboczych personelu i wykonawców projektu. 7.Współpraca z właścicielami gruntów, na których realizowane będą zadania w ramach projektu. 8.Współpraca ze służbami ochrony przyrody w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnie z wymogami ochrony przyrody. 9. Wybór wykonawców zadań przewidzianych w projekcie w ramach zapytań ofertowych bądź przetargów, realizowanych zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez instytucje finansujące projekt (tj. m. in. opracowanie zakresów obowiązków do wykonania w ramach poszczególnych zamówień i wymaganego od wykonawców doświadczenia, przygotowanie treści umów z wykonawcami zadań) we współpracy z asystentem ds. obsługi zamówień, doradcą ds. prawnych aspektów zamówień i Zarządem Fundacji. 10. Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy urzędami, organizacjami i innymi osobami z zewnątrz współpracującymi w realizowaniu projektu. 2/14

3 11. Nadzór nad realizacją przetargów, zamówień, zadaniami wykonywanymi przez kontrahentów, odbiory wykonywanych prac. 12. Kontrola dokumentów finansowych przekazywanych przez kontrahentów i przygotowanie ich do księgowania zgodnie z wymaganiami poszczególnych instytucji finansujących projekt. 13. Przygotowywanie, we współpracy z managerem finansowym projektu, wymaganych przez instytucje finansujące raportów oraz wniosków o płatność zgodnie z wymaganiami poszczególnych instytucji finansujących projekt. 14. Składanie kwartalnych raportów z postępów projektu przed Zarządem Fundacji. 15. Promowanie projektu zgodnie z wymogami instytucji finansujących oraz Fundacji EkoRozwoju. 16. Nadzór nad gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej. 17. Bieżące kontakty z instytucjami finansującymi realizację projektu. 18. Reprezentowanie Fundacji EkoRozwoju w sprawach związanych z projektem na mocy upoważnień udzielonych przez Zarząd Fundacji. Miejsce wykonywania prac: W siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, lub na obszarze, gdzie realizowany jest projekt - w zależności od potrzeb. W celu wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo korzystać z biura Fundacji EkoRozwoju oraz wszelkich zawartych w nim urządzeń i przyłączy. Z tytułu użytkowania biura, urządzeń i przyłączy na potrzeby wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca nie ponosi kosztów. Czas trwania zamówienia i terminy wykonania: od momentu podpisania umowy do r. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub osoba, którą będzie dysponował dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia: 1. Posiadał/ała wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych. 3/14

4 2. Posiadał/ała doświadczenie w: przygotowaniu, koordynacji, rozliczaniu minimum dwóch projektów, zdobyte na przestrzeni ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy to w tym okresie. Uwaga: Warunki określone w pkt 1 i 2. zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży wypełniony druk Wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz dołączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że Wykonawca ( lub minimum jedna z osób które będą wykonywały przedmiot zamówienia) posiada wymagane doświadczenie, tj. np. referencje, protokoły odbioru, świadectwa pracy, itp. oraz wymagane wykształcenie tj. dyplom ukończenia studiów wyższych. 3. Dysponował w momencie realizacji przedmiotu zamówienia umowy środkiem transportu umożliwiającym swobodne przemieszczanie się po obszarze realizacji projektu (pojazd mechaniczny silnikowy, przynajmniej jednośladowy), pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia umowy w wymaganym terminie. 4. Dysponował w momencie realizacji przedmiotu zamówienia umowy minimum dwoma osobami do jego realizacji. Uwaga: Warunek określony w pkt 4. zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uzupełniony druk Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), zawierający co najmniej: imię i nazwisko danej osoby. Zasady wynagrodzenia: Zapłata należności za wykonywanie przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w kwartalnych transzach, w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych w danym kwartale miesięcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od doręczenia faktury lub rachunku przez 4/14

5 Wykonawcę, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Fundację EkoRozwoju kolejnej transzy zaliczki z CKPŚ na realizacje projektu Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia (np. konsorcjum), każdy z konsorcjantów może wystawiać oddzielny rachunek, na podstawie deklarowanego zaangażowania w realizację przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że konsorcjanci złożą zgodne oświadczenie potwierdzające deklarowane zaangażowanie (oświadczenie podpisane przez wszystkich członków konsorcjum). Podstawę do wystawienia faktury lub rachunku stanowić będzie protokół odbioru. Protokolarny odbiór kwartalny jest poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę kwartalnego sprawozdania z wykonywanych w danym kwartale prac. Za datę wykonania przelewu uznaje się datę obciążenie konta Zamawiającego. Zaoferowana cena za wykonanie usługi powinna obejmować czynności opisane powyżej, a dodatkowo wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia, jak np.: przejazdy, wykorzystanie prywatnych urządzeń (np. telefon, komputer, oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia itp.) oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w ogłoszeniu o przetargu, ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu. Zaoferowana cena za wykonanie usługi powinna również uwzględniać fakt, że wykonawca ma prawo w celu wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, korzystać z biura Fundacji EkoRozwoju oraz wszelkich zawartych w nim urządzeń i przyłączy. Z tytułu użytkowania biura, urządzeń 5/14

6 i przyłączy na potrzeby wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonawca nie ponosi kosztów. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie zwłoki w wykonaniu prac będących przedmiotem przetargu umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każde nienależyte wykonanie prac składających się na przedmiot umowy. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w przypadku przedstawienia udokumentowanego uzasadnienia, niezależnej od Wykonawcy, przyczyny zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu braków i wad stwierdzonych po odbiorze każdego z kwartalnych etapów w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu uzgodnionego przez strony terminu na usunięcie wad. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z określonych obowiązków umowy lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego roszczenie o wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia, a jedynie za jego zrealizowaną w sposób prawidłowy (przyjęty na podstawie protokołu odbioru) część. W przypadku gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, zobowiązany będzie do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 6/14

7 Oferty złożone w przetargu wiążą do czasu podpisania umowy, chyba że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek oferty. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Złożenie na piśmie oferty w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG na KOORDYNACJĘ REALIZAJI PROJEKTU Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej w terminie do dnia 13 maja 2013 roku do godz w siedzibie organizatora przetargu we Wrocławiu. Decyduje data rzeczywistego wpływu oferty. Po upływie wyznaczonego terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane. Oferta sporządzona w języku polskim - winna zawierać: 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta 2. Datę sporządzenia oferty 3. Wysokość oferowanego wynagrodzenia, według następujących zasad: a) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym ogłoszeniu z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) Oferent zobowiązany jest podać cenę netto i brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami oraz stawkę podatku VAT, jeśli się stosuje. c) Cena oferty (całkowita kwota zamówienia) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez Zamawiającego, tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w powyższym ogłoszeniu, dodatkowe koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego, VAT, a także ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 7/14

8 przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w ogłoszeniu. d) Cena oferty (tj. całkowita kwota zamówienia) stanowi ostateczną wartość jaką będzie zobowiązany ponieść Zamawiający w związku z realizacją umowy Wszystkie zobowiązania wraz z pochodnymi wynikające z podpisania umowy jak np. z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej muszą być zawarte w kwocie brutto podanej przez wykonawcę w jego ofercie. e) Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. f) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Uwaga: Nie będą brane pod uwagę oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie. Przez nieprawidłowo obliczoną cenę rozumie się cenę nie obejmującą całości kosztów zamówienia obciążających zamawiającego tj. takich, które będzie on zobowiązany ponieść w związku z realizacją umowy. Dlatego też cena oferty (kwota wynagrodzenia brutto) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez wykonawcę, tj. m. in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w ogłoszeniu o przetargu, dodatkowe koszty obciążające zamawiającego z tytułu zapłaty np. składek należnych ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego, podatku VAT itp, a także ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu 8/14

9 zamówienia na warunkach i zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu o przetargu. 4. Oświadczenie oferenta, iż przedmiot przetargu umowy wykona i wykonywać będzie w oznaczonym czasie. 5. Oświadczenie oferenta, iż akceptuje termin płatności tj. że zapłata należności będzie następować w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku. Zapłata nastąpi we wskazanym terminie, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu raty zaliczki z CKPŚ na realizacje projektu Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej 6. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, nie wnosi do nich zastrzeżeń i w pełni je akceptuje. 7. Oświadczenie oferenta, iż uważa się za związanego składaną ofertą do czasu podpisania w wyniku prowadzonego przetargu umowy, chyba że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek oferty. 8. Oświadczenie oferenta stwierdzające, że oferowane przez niego wykonanie zamówienia nastąpi w sposób wskazany w ogłoszeniu jak również z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, zgłaszanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 9. Oświadczenie oferenta, iż nie zamierza/zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, co do którego musi wyrazić uprzednią zgodę Zamawiający. 10. Oświadczenie oferenta, iż w stosunku do niego/jego firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego. 11. Oświadczenie oferenta że w momencie realizacji przedmiotu zamówienia dysponował będzie środkiem transportu umożliwiającym swobodne przemieszczanie się po obszarze realizacji projektu. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 9/14

10 Oferta może być złożona przez Oferenta tj. m.in.: osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). Do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony druk Wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie. 2. Wypełniony druk Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 3. Dokumenty dotyczące oferenta, w zależności od charakteru prawnego oferenta: a) osoby fizyczne np. ksero dowodu osobistego lub paszportu b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą aktualny wydruk zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z bazy CEIDG, umowę spółki cywilnej (jeżeli została zawarta); wydruk z innego rejestru (wykazu) działalności, funkcjonującego w kraju w którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę -; - z ostatnich 6 miesięcy przed składaniem ofert; c) Inne podmioty np.: spółki prawa handlowego czy inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej aktualny odpis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS) lub innego rejestru, w którym dokonano rejestracji tych podmiotów, funkcjonującego w kraju w którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę - z ostatnich 6 miesięcy przed składaniem ofert; d) pełnomocnicy wyżej wskazanych osób/innych podmiotów pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z właściwym dla nich rejestrem lub kserokopia takiegoż właściwie podpisanego pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza. W przypadku spółki cywilnej umowę spółki cywilnej (jeżeli wynika z niej stosowne pełnomocnictwo). UWAGA: Zaświadczenie, odpis, o których mowa w pkt. 3 lit. b), c) musi zawierać aktualny wykaz osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Wykonawcy, 10/14

11 którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej: 1) w pkt. 3 lit. c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język Polski. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - w zależności od tego czy s.c lub konsorcjum składa się z: osób fizycznych czy też z innych podmiotów lub też z osób fizycznych i innych podmiotów składa się osobno w stosunku do każdego konsorcjanta dokumenty jw. z pkt 3 lit. a), b), c), a jeżeli udzielono jednemu z nich pełnomocnictwa składa się również pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami pkt 3 lit. d). 11/14

12 Natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków stawianych wykonawcy oceniane będę łącznie dla przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum). Wystarczy więc, że jedna z osób/jeden podmiot z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) potwierdzi spełnianie postawionych warunków/jednego z warunków a inni pozostałych warunków aby warunek uznać za spełniony. Oferta oraz wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta lub pełnomocnika i musi zostać złożona w oryginale. Wszystkie inne dokumenty (poza ofertą) winny być złożone w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta (lub ustanowionego przez niego pełnomocnika), z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone zgodnie z zapisami pkt 3. lit. d) powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w złożonych ofertach w okresie od złożenia oferty do upływu terminu otwarcia ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian i uzupełnień w złożonych ofertach po ich otwarciu. Otwarcie ofert: Otwarcia ofert, sprawdzenia ich pod względem formalno-prawnym i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja przetargowa powołana przez organizatora przetargu. Otwarcie ofert oraz sprawdzenie ich pod względem formalno-prawnym nastąpi w siedzibie organizatora przetargu we Wrocławiu w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 11:30 w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć. Wybór najkorzystniejszej oferty na dane zadanie nastąpi bez udziału oferentów na posiedzeniu niejawnym. 12/14

13 Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ogłoszeniu zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert nie odrzuconych), Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną najniższą cenę tj. cenę oferty brutto - całkowitą kwotę zamówienia. W przypadku zakwalifikowania przez Komisję co najmniej dwóch ofert jako równorzędnych (z tą samą ceną ogólną) Komisja poprosi w wyznaczonym terminie o podanie nowych, i tylko niższych cen od zaoferowanych (dogrywka). O terminie przeprowadzenia dogrywki oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Dopuszczalna jest tylko jedna dogrywka. Zamawiający ma prawo rozstrzygnąć przetarg poprzez dokonanie wyboru wykonawcy w przypadku wpływu jednej ważnej oferty. Sposób powiadomienia oferentów o wyniku przetargu: O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: zmiany lub odwołania warunków przetargu, ogłoszenia; odwołania przetargu bez podania przyczyny; zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do nie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą z powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie prowadzenia przetargu. Umowa i dopuszczalność zmian w umowie: Oferent, który wygrał przetarg, winien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu (może to być inne zawiadomienie niż to 13/14

14 informujące o wyborze oferty). Zawarcie umowy nastąpi najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zakres oraz/lub wartość zamówienia, co do zasady, nie może ulec zmianie po wyborze wykonawcy, a treść umowy z wykonawcą będzie odpowiadać treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres oraz/lub wartość zamówienia określona w umowie, może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy z wykonawcą. Jednakże w każdym przypadku wynagrodzenie należne z tego tytułu wykonawcy nie przekroczy zaoferowanego w ofercie wykonawcy wynagrodzenia brutto i należało się będzie Wykonawcy tylko w wysokości odpowiadającej wykonanym czynnościom.. Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności termin realizacji przedmiotu umowy może ulegać zmianom, w szczególności w przypadku aneksowania umowy z podmiotami finansującymi Zamawiającego w ramach projektu oraz z innych powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie podpisania umowy. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 71/ Prezes Zarządu Krzysztof Smolnicki Załączniki: 1. Skrócony opis projektu. 2. Wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 4. Formularz oferty. 5. Wzór umowy. 14/14

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 04 lutego 2011 r. przetarg na druk ulotki oraz jednej edycji biuletynu w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 27 lipca 2010 roku przetarg pisemny na koordynację realizacji projektu Reintrodukcja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26 tel./fax: 713430849, 713445948, 713436035 www.fer.org.pl, Organizacja Pożytku Publicznego; KRS 0000178876; NIP: 899-00-23-428 konto bankowe: 50 1500 1155 1211 5007

Bardziej szczegółowo

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 28 maja 2010 roku przetarg pisemny na zbiór i sadzenie bulw rozchodnika wielkiego Sedum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26

Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 Zamawiający (organizator przetargu) Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 8 maja 2010 roku przetarg pisemny na: Koordynację realizacji projektu Turystyka przyjazna

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE Zamawiający Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (organizator przetargu) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 24.05.2011 roku przetarg pisemny na wynajem baz przechowywania sprzętu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE Zamawiający Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (organizator przetargu) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26 ogłasza w dniu 12.05.2011 roku przetarg pisemny na organizację prac terenowych - bieżący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU ZFE-I.042.15.10.2017 Kielce, 10.10.2017r. Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Na przygotowanie od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Siewierz, dnia 22.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych ul. Ściegna 9 42-470 Siewierz tel. (0 32) 67 41 338, (0 32) 360 95 13 e-mail: zuwik@vp.pl Nabywca: Gmina

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 Wrocław, dnia 09.09.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ul. Białoskórniczej 26 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie czynności: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r.

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2014 Prezesa Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. z dnia 4 marca 2014 r. REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE Piastów, dnia 14.12.2015 roku Znak pisma: ZP.270.32.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONAWCY Wydział Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie uprzejmie prosi o podanie oferty cenowej na opracowanie: Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Krotoszyn: Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej kartograficznej polegająca na przekształceniu analogowych map zasadniczych/sytuacyjno-wysokosciowych do postaci cyfrowej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki Renault Clio III (nr rej. PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z DN R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z DN R. ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z DN. 04.11.2015R. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 ZAPYTANIE OFERTOWE,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Udzielenia Zamówień przez MPGK Sp. z o.o. w Darłowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2012-07-17 12:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1.

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1. UMOWA Nr.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Stowarzyszeniem Ogrodowym Nasza Krępa z siedzibą: ul. Długa 17 Krępa Gm. Prażmów, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE Załącznik nr 4. Zadanie 1. STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE UMOWA Nr... Zawarta w dniu... 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO UNIA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WFOŚ-231-B.III/(6/2016)/2016 Gdańsk, ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WFOŚ-231-B.III/(6/2016)/2016 Gdańsk, ZAPYTANIE OFERTOWE Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-B.III/(6/2016)/2016 Gdańsk, 2016-12-30 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług doradztwa mediowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016 UMOWA NR U/ /2016 Załącznik nr 4 Zawarta dniu w Węglińcu, pomiędzy: 1.Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu, w którego imieniu działa - Dyrektor MGOK Izabela Uśpieńska Domagała, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na :

ZAPYTANIE OFERTOWE na : ZAPYTANIE OFERTOWE na :,,Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Bełchatowskiego w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. I. ZAMAWIAJĄCY: Starosta Bełchatowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 Poznań, 27 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ogłaszamy przetarg na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo