PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W WYDZIALE ZDROWIA POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU Kontrolę wewnętrzną problemową w Wydziale Zdrowia Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rok 2011, w dniach od 12 do 27 września 2011 r. przeprowadziła Anna Dąbrowska, inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upowaŝnienia numer 2/2011, znak BKO-III BS Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 września 2011r. (dowód: akta kontroli str. 1) W dniu 5 września 2011 r. przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Pan Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego został poinformowany o terminie, przedmiocie i zakresie przeprowadzenia kontroli. (dowód: akta kontroli str. 2) Tematem przeprowadzonej kontroli było: Ocena kompletności dokumentacji oraz terminowość załatwiania spraw związanych z kształceniem podyplomowym pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia, organizacja Lekarskich Egzaminów Państwowych (LEP), Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP). Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: Oceny dokumentacji dotyczącej kształcenia podyplomowego pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia w zakresie: o prowadzonego nadzoru nad przebiegiem Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego; 1

2 o poprawności prowadzenia spraw związanych ze specjalizacjami. (dowód: akta kontroli str. 3-6) Kontrolą objęto: okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Ilekroć w protokole jest mowa o: o Dyrektorze Wydziału oznacza to Dyrektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; o Wydziale Zdrowia oznacza to Wydział Zdrowia Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; o Urzędzie oznacza to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; o ustawie o zawodach lekarza i dentysty rozumie się przez to ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136 poz. 857 z późn. zm.); o ustawie o prawie farmaceutycznym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm); o ustawie o działalności leczniczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra 2

3 Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.); o ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie rozumie się przez to ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.); o kpa rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm.); o CEM - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi; o LEP - Lekarskich Egzaminów Państwowych; o LDEP - Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP); o PES Państwowy Egzamin Specjalizacyjny; o WCZP - Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, czyli Wydział Zdrowia Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego; o Lekarz rezydent lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, odbywający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny na podstawie umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą specjalizację na okres specjalizacji, finansowaną ze środków przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia. Ustalenia kontroli: I. Zagadnienia wstępne W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.: o Dyrektorem Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego jest Pan Jerzy Karpiński; o Zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego była Pani Alicja Kirstein (od 01 grudnia 2010 r. do 09 maja 2011 r.); o Koordynatorem wieloosobowych stanowisk pracy do spraw szkoleń jest Pani ElŜbieta Mówińska; o Pracownikami zatrudnionymi na wieloosobowych stanowiskach pracy do spraw szkoleń byli wykaz został zawarty w aktach kontroli. (dowód: akta kontroli str. 7) 3

4 II. W zakresie organizacji Lekarskich Egzaminów Państwowych (LEP) oraz Lekarsko- Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP). CEM jest państwową jednostką budŝetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Przedmiotem działalności CEM jest realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów medycznych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. CEM za pośrednictwem WCZP w całej Polsce organizuje egzaminy. Egzaminy LEP i LDEP są składane w formie pisemnego testu jednolitego w całym kraju, odbywające się jednocześnie w całym kraju w miesiącu lutym i wrześniu kaŝdego roku. Wydział Zdrowia zgłasza listę pracowników, którzy zostają oddelegowani do wzięcia udziału w pracach komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP. CEM przesyła do Wojewody Pomorskiego informację o maksymalnej liczbie osób zdających na terenie województwa pomorskiego, w celu zorganizowania sal egzaminacyjnych o odpowiedniej ilości osób na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej nadzorują przebieg egzaminu. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia uczestniczył w 6 egzaminach. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy według oceny kontrolera 4 egzaminy, w tym: - LDEP 11 września 2010 r.; - LEP - 25 września 2010 r.; - LDEP 12 luty 2011 r.; - LEP 26 luty 2011 r. W związku z czynnoścami egzaminacyjnymi poddano kontroli: 1. Pisma o sygnaturach: WZ.IV.EM.8030/5/10 z dnia r. oraz WZ.IV.EM.8034/4/10 z dnia r. dotyczące zorganizowania egzaminów: LDEP w dniu 11 września 2010 r. oraz LEP w dniu 25 września 2010 r.; 2. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EB.8034/2/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące składu komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP; 3. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LDEP w dniu 11 września 2010 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 4

5 4. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 11 września 2010 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 5. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LEP w dniu 25 września 2010 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 6. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarskiego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 25 września 2010 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 7. Pisma o sygnaturach: WZ.IV.EM.8030/67/10 z dnia r., WZ.IV.EB.8034/13/11 z dnia r. oraz WZ.IV.EB.8034/19/11 z dnia r. dotyczące zorganizowania egzaminów: LDEP w dniu 12 lutego 2011 r. oraz LEP w dniu 26 lutego 2011 r.; 8. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EM.8034/43/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące składu komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP; 9. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LDEP w dniu 12 lutego 2011 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 10. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 12 lutego 2011 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 11. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LEP w dniu 26 lutego 2011 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 12. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarskiego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 26 lutego 2011 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku. PrzedłoŜone dokumenty do kontroli oceniono pod kątem stosowania przepisów: o ustawy o zawodzie lekarza i dentysty (Rozdział 2 Prawo do wykonywania zawodu lekarza); o rozporządzenia w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty ( 16-22); o szczegółowych wytycznych zawartych w Informatorze dla Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego (WCZP) oraz Instrukcji w sprawie sposobu przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego wydaną przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, które kaŝdorazowo przesyłane są do Wydziału Zdrowia przed kaŝdą sesją egzaminacyjną; 5

6 o regulaminu porządkowego, ustalonego przez dyrektora CEM i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe wszystkie skontrolowane dokumenty wytworzone przez Wydział Zdrowia związane z egzaminami państwowymi na lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zostały wydane z zachowaniem terminów określonych w ww. przepisach. III. Prowadzenie spraw związanych ze specjalizacjami Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia przed postępowaniami kwalifikacyjnymi, które odbywają się dwa razy do roku w miesiącu marcu i październiku kaŝdego roku, zwraca się do WCZP w całej Polsce o zgłoszenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach medycyny. Minister Zdrowia ustala liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w danej specjalności w oparciu o informację przekazaną z Wydziału Zdrowia dotyczącą wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa pomorskiego od konsultantów wojewódzkich. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji składane są przez lekarza w Wydziale Zdrowia wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu i kserokopią zaświadczenia o złoŝeniu egzaminu LEP/LDEP lub kserokopią dyplomu odpowiedniego egzaminu PES, I /II. W następnej kolejności Wydział Zdrowia wysyła listę osób ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym do CEM w celu uzyskania informacji dotyczących wyniku PES oraz Egzaminu Specjalizacyjnego drugiego stopnia (średniej oceny) lekarzy. Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny w odpowiednim województwie, w kolejności od najwyŝszego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie, moŝe wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem WCZP, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta 6

7 wojewódzkiego, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny. Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, moŝe przyznać rezydenturę lekarzowi, w ramach posiadanych środków na rezydentury, o czym informuje lekarza i właściwe WCZP. Rezydentura, przyznawana jest na podstawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali najwyŝsze wyniki. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia przeprowadził 3 postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych dziedzinach medycyny na specjalizacji podstawowej oraz szczegółowej. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy, według oceny kontrolera wybrano postępowanie kwalifikacyjne, które odbyło się w terminie r. W związku z czynnościami w postępowaniu kwalifikacyjnym poddano kontroli: 1. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EM.8030/20/10 z dnia r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dotyczące podania miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny wraz z opiniami konsultantów wojewódzkich do spraw: a. specjalizacji podstawowych 35 pozycji, b. specjalizacji szczegółowych 18 pozycji; 2. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EB.8034/25/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące wyniku PES (56 osób) oraz Egzaminu Specjalizacyjnego drugiego stopnia (średniej oceny) lekarzy (11 osób), którzy ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym; 3. Wyniki 24-tego postępowania kwalifikacyjnego w terminie specjalizacje szczegółowe: alergologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, choroby płuc, endokrynologia, gastroenterologia, ginekologia onkologiczna, hematologia, hipertensjologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna sportowa, nefrologia, otorynolaryngologia dziecięca, reumatologia, urologia dziecięca. W postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie r. tylko na specjalizacji szczegółowej alergologia odbyło się postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w dwóch etapach. Na jedno miejsce specjalizacyjne z dziedziny alergologii na całe województwo pomorskie, dwie osoby w trakcie postępowania kwalifikacyjnego 7

8 w pierwszym etapie uzyskały taką samą ilość punktów. W drugim etapie kwalifikacyjnym zadecydowała średnia ocen ze studiów. Ostatecznie przyjęto równieŝ drugą osobę, po odwołaniu się niezakwalifikowanej osoby za pośrednictwem Wydziału Zdrowia do Ministerstwa Zdrowia. (dowód: akta kontroli str. 8-11) Sprawy związane ze specjalizacjami farmaceutycznymi, diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia prowadzone są zgodnie z zapisami procedury Systemu Zarządzania Jakością wg ISO PN-EN 9001: P-SZJ/2.6 Koordynacja w zakresie kształcenia podyplomowego kadry medycznej. KaŜdorazowo pracownicy Wydziału Zdrowia są pisemnie zapraszani przez jednostkę szkolącą do udziału w Komisjach przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne na rozpoczęcie specjalizacji. Pracownicy na wieloosobowych stanowiskach pracy do spraw szkoleń przyjmują i przechowują z jednostki szkolącej dokumenty zakwalifikowanych osób, następnie wydają lub wysyłają karty specjalizacyjne. Przebieg specjalizacji jest monitorowany na bieŝąco. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe dokumenty skontrolowane są prowadzone zgodnie z przepisami: o rozporządzenia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów; o rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych; o rozporządzenia w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wydział Zdrowia prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze danego województwa, zwany dalej "rejestrem". Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego układu danych zgodnych z 23 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Monitorowanie i dokonywanie wszelkich zmian w trakcie przebiegu specjalizacji dokonywane jest na bieŝąco przez pracowników Wydziału Zdrowia wykonujących zadania wieloosobowego stanowiska pracy do spraw szkoleń. 8

9 Analiza dokumentów wytypowanych metodą losową do kontroli o sygnaturze WZ.IV.NJ.8030/317/10 z dnia r., WZ.IV.NJ.8030/322/10 z dnia r. oceniono pod kątem: a. Kompletności dokumentów: wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie, kserokopię dokumentu Prawo do wykonywania zawodu lekarza, świadectwo złoŝenia lekarskiego egzaminu państwowego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (medycznych), umowy o szkolenie specjalizacyjne z jednostką szkolącą, skierowanie do odbycia specjalizacji; b. Poprawność dokonywania skreśleń lekarza z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizujące przez Dyrektora Wydziału Zdrowia zgodnie z 28 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów; c. Przestrzegania określonych w art kpa zasad doręczenia stronom decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających specjalizację. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe skontrolowane dokumenty wytworzone przez Wydział Zdrowia związane ze skreśleniami z rejestru lekarzy odbywających specjalizację są kompletne i zostały wydane z zachowaniem przepisów kpa oraz rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, zwraca się do wydziałów zdrowia w całej Polsce o sprawozdanie z postępowania kwalifikacyjnego. Sprawozdania wysyłane są w formie papierowej i elektronicznej. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia przeprowadził 3 postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych dziedzinach medycyny na specjalizacji podstawowej oraz szczegółowej. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy, według oceny kontrolera sprawozdanie z postępowania kwalifikacyjnego, które odbyło się w terminie r. W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego poddano kontroli sprawozdanie o sygnaturze WZ.IV a EM-25 z dnia r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zawierające następujące informacje z postępowania kwalifikacyjnego: 9

10 a. Zwrot rezydentur w województwie pomorskim (15 w 11 specjalizacjach); b. Zapotrzebowanie na rezydentury w ramach zwrotów rezydentur (15 lekarzy); c. Listy lekarzy ubiegających się w ramach odwołań o miejsce szkoleniowe w trybie rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny (10 specjalizacji); d. Listy lekarzy ubiegających się w ramach odwołań o miejsce szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w poszczególnych dziedzinach medycyny (5 specjalizacje podstawowe, 4 specjalizacje szczegółowe); e. Zmiany trybu z rezydentury na tryb pozarezydencki (2 osoby); Załącznik o sygnaturze WZ.IV a EM z dnia r. skierowany do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego: 1. Lista lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się w ramach odwołań o miejsca szkoleniowe w trybie rezydenckim w dziedzinie: chirurgia stomatologiczna (1 osoba), chirurgia ogólna (1 osoba), choroby wewnętrzne (1 osoba), kardiologia (1 osoba), neonatologia (1 osoba), neurologia (4 osoby), pediatria (4 osoby), psychiatria (1 osoba), radiologia i diagnostyka obrazowa (7 osób), urologia (1 osoba). 2. Lista lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się w ramach odwołań o miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w dziedzinie: o Specjalizacje podstawowe: chirurgia stomatologiczna (1 osoba), kardiologia (3 osoby), medycyna pracy (1 osoba), neonatologia (1 osoba), połoŝnictwo i ginekologia (2 osoby), onkologia kliniczna (1 osoba), radiologia i diagnostyka obrazowa (1 osoba), o Specjalizacje szczegółowe: diabetologia (4 osoby), immunologia kliniczna (1 osoba), nefrologia (3 osoby), reumatologia (1 osoba). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe sprawozdanie z zakończenia postępowania kwalifikacyjnego jest kompletne i zostało sporządzone zgodnie z 30 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Kontrolująca analizując akta sprawy ustaliła, Ŝe ryzyka zidentyfikowane w Rejestrze Ryzyka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie wystąpiły w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. 10

11 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe wszystkie skontrolowane dokumenty są przejrzyste, czytelne i kompletne. Pragę nadmienić, iŝ pracownicy wieloosobowego stanowiska pracy do spraw szkoleń są precyzyjni w prowadzeniu dokumentacji, chociaŝby kolorystyka segregatorów określa odpowiedni rok kalendarzowy, co powoduje bardzo szybkie wyszukanie potrzebnego dokumentu przy tak duŝej ilości prowadzonych spraw. W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości, odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego zgodnie z 39 ust. 5 zarządzenia nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 12 stron. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. POUCZENIE Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń informuje się Dyrektora Wydziału o przysługującym, na podstawie Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego, prawie: - zgłoszenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, - odmowy popisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny odmowy. 11

12 Gdańsk, dnia 18 października 2011 r. (data przekazania protokołu) DYREKTOR Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) KONTROLUJĄCA: INSPEKTOR WOJEWÓDZKI /-/ Anna Dąbrowska Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. (data podpisania protokołu przez Dyrektora Wydziału) DYREKTOR Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) 12

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R.

WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R. WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3, 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Angiologia Tryb pozarezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Angiologia 502 176,0

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BKO-III BS PROTOKÓŁ KONTROLI

BKO-III BS PROTOKÓŁ KONTROLI BKO-III.1612.18.2011.BS PROTOKÓŁ KONTROLI wewnętrznej problemowej przeprowadzonej w dniach od 20.12.2011 r. do 03.01.2012 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY NIEZAKWALIFIKOWANYCH!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY NIEZAKWALIFIKOWANYCH!!! LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGI W WYNIKIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.18.2016.JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18 45-269 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Lista lekarzy z najwyższą punktacją, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Kontrolę wewnętrzną doraźną przeprowadził inspektor wojewódzki Grzegorz DruŜyński z Oddziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.12.2016.EO Opole, dnia 20 czerwca 2016 r. Pani Agnieszka Kania PANACEUM Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej ul. Kazimierza Pużaka 9 45-272 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.14.2016.JH Opole, dnia 8 lipca 2016 r. Pani Aneta Agnieszka Madej MADEJDENT Gabinet Stomatologiczny ul. Dworcowa 4 48-316 Łambinowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

2. CEM nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. CEM nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. Wejście w życie: 5 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Załącznik nr 12 1. 1. Lekarz składa odpowiednio wniosek o odbywanie albo rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego po zalogowaniu się do systemu. Po wypełnieniu, wydrukowaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33%

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33% Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 23 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Krystyna Nierobisz Chrzanowska, ul. Puszkina 22, 66

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Dz. U. Nr 124 z 2007 r., poz. 867 ROZPORZĄDZE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2011 r. - 31.10.2011 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2011 r. - 31.10.2011 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2011 r. - 31.10.2011 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Alergologia Tryb pozarezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 2 1 Alergologia 513 176,0

Bardziej szczegółowo

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.29.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 213, poz. 1779, zm.: Dz. U. z 2007 r., Nr.13, poz. 85, Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz.1050, Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1320. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005

Bardziej szczegółowo

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Wojewoda Pomorski BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.10.2010 r. na

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. PS-II.431.1.7.2012.BDus Pan Wiesław Olszański Prezes Zarządu Szpital Na

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.8.2015.AP Opole, 2 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-ZPSM.9612.17.2015.JG Pan Maciej Biardzki Prezes Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o w Miliczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dnia 31 lipca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL 2010 rok Lp. Liczba 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 1.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły odwołania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja Lista lekarzy, którym przyznano dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą zgodnie z art. 16 e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/86,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-dz-ust-nr-126-poz-131 9-z-dnia-16-kwietnia-2004r-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

LSZ.410.014.02.2015 P.15.060 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ.410.014.02.2015 P.15.060 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ.410.014.02.2015 P.15.060 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrole Jednostka kontrolowana P.15.060 Kształcenie i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 sierpnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.862.1.20.2017.WA Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

2) okres trwania specjalizacji nie krótszy niż 2 lata, z tym że w przypadku specjalizacji odbywanych przez lekarza posiadającego: a) wyłącznie specjal

2) okres trwania specjalizacji nie krótszy niż 2 lata, z tym że w przypadku specjalizacji odbywanych przez lekarza posiadającego: a) wyłącznie specjal Dz.U.2005.213.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 16 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. PS-ZPSM.9612.46.2015. JG Pan Maciej Piorunek Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie ul. gen. Józefa Bema 5-6 59-300 Lubin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. PS-II.431.7.2013.BDus Pani Halina Malinowska-Rewers Przychodnia stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Warszawa, 03 czerwca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.24.2019.KO Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.3.2012 Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. Pani Grażyna Iwulska Właściciel IWULSKADENT Prywatnej Przychodni Stomatologicznej w Nowym Sączu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew Warszawa, 05 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2018.CW Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo