WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Anna Baranowska, ul. Jankowskiego 18, Opole, prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii o nazwie: Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna, ul. Jankowskiego 18, Opole; 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.); 3) Zakres kontroli a) przedmiot kontroli: spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie wymagane są do przeprowadzania stażu podyplomowego przez lekarzy dentystów oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu, tj. w szczególności: udzielanie świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie, co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego; prawidłowość realizacji obowiązującego programu stażu podyplomowego i jego dokumentowanie; kwalifikacje zawodowe koordynatora stażu i lekarzy wyznaczonych do pełnienia funkcji opiekunów staży cząstkowych; sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu przez koordynatora oraz opiekunów staży cząstkowych; posiadanie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego, umożliwiającego realizację ramowego programu stażu; finansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego roczny staż w podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu; b) okres objęty kontrolą: r r.;

2 4) Rodzaj kontroli: problemowa; 5) Tryb kontroli: zwykły; 6) Termin kontroli: r.; 7) Skład zespołu kontrolnego: a) Jadwiga Hołda inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przewodnicząca zespołu kontrolującego, b) Alicja Adaszyńska inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu członek zespołu kontrolującego; 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Anna Baranowska właściciel. II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Kontrolujący ocenili pozytywnie działalność podmiotu w wyżej wymienionym zakresie. Podstawa prawna: a) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.); b) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 t. j.); c) zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego nr 65/2015 z r. oraz 80/2015 z r. w sprawie wyznaczenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego; d) zarządzenie Nr 82/2012 Wojewody Opolskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zasad wykonywania kontroli przez Wojewodę Opolskiego; e) zarządzenie nr 168/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania kontroli przez Wojewodę Opolskiego. Ustalenia kontroli: Pani Anna Baranowska, ul. Jankowskiego 18, Opole, prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii o nazwie: Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna, ul. Jankowskiego 18, Opole została wyznaczona, jako podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów, na terenie województwa opolskiego i wykazana pod pozycją 33 na liście Marszałka Województwa Opolskiego, na podstawie Zarządzenia Nr 80/2015 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia r., zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464). (dowód: nr 1 akta kontroli str. 1-6). Opolska Izba Lekarska w Opolu skierowała stażystkę do ww. podmiotu, Panią Annę Swerhun, do odbycia rocznego stażu podyplomowego lekarza dentysty od dnia r. (dowód: nr 5, akta kontroli str. 1). Akta osobowe stażystki, Pani Anny Swerhun, zawierają między innymi: a) kserokopię dyplomu ukończenia studiów, (dowód: nr 15, akta kontroli str.1); ograniczone prawo wykonywania zawodu, (dowód: nr 16, akta kontroli str. 1-2); b) umowę o pracę zawartą na czas określony tj. okres odbywania stażu oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarz dentysta (staż). (dowód: nr 11, akta kontroli str. 1; dowód: nr 19, akta kontroli str. 1).

3 W związku z powyższym zostały podpisane stosowne umowy o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Prywatną Praktyką Stomatologiczną Dentica, ul. Jankowskiego 18, Opole: 1) umowa nr Sn 33/1/16/2015 zawarta w dniu r. dotycząca prowadzenia stażu lekarza dentysty od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., (dowód nr 6, akta kontroli str. 1-4); 2) umowa nr Sn 33/2/16/2016 zawarta w dniu 29 stycznia 2016 r. dotycząca prowadzenia stażu lekarza dentysty od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. (dowód nr 7, akta kontroli str.1-4). W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowany podmiot prowadzący staż, tj. Anna Baranowska, ul. Jankowskiego 18, Opole, prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii o nazwie: Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna, ul. Jankowskiego 18, Opole, spełnia następujące warunki do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: 1) zgodnie z 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) wyżej wymieniona praktyka: a) prowadzi działalność medyczną w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, co umożliwia stażyście zrealizowanie programu, co najmniej jednego stażu cząstkowego lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego, stosownie do zapisów 5 ust. 3 pkt 3, (dowód nr 2, akta kontroli str. 1; dowód nr 3, akta kontroli str. 1); b) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu (ust. 3 pkt 2); (dowód 2, akta kontroli str. 1;), c) zapewnia stażystce realizację treści merytorycznych ramowego programu pod nadzorem koordynatora/opiekuna stażu posiadającego, co najmniej 5-letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny (ust. 3 pkt 3); (dowód nr 3, akta kontroli str.1; dowód nr 14, akta kontroli str.1-5;) 2) zgodnie z 6 ww. rozporządzenia, Pani Anna Swerhun odbywa staż podyplomowy w ramach przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony z Prywatną Praktyką Stomatologiczna Dentica, ul. Jankowskiego 18, Opole, która: (dowód: nr 11 akta kontroli str. 1); a) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, periodontologii i protetyki stomatologicznej (ust. 1 pkt 2), (dowód nr 2, akta kontroli str. 1; dowód nr 3, akta kontroli str. 1); b) posiada umowy z innymi podmiotami uprawnionym do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (ust. 1 pkt 3), tj.: podanie oraz zgoda na realizację stażu cząstkowego w zakresie ortodoncji w podmiocie NZOZ BIO_ORTO, ul. Jankowskiego 18, Opole, (dowód nr 17, akta kontroli str. 1-2);

4 podanie oraz zgoda na realizację stażu cząstkowego w zakresie medycyny ratunkowej w podmiocie Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Al. W. Witosa 26, Opole; (dowód nr 22, akta kontroli str. 1-2); c) wypłaca stażyście odbywającemu staż miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.007,00 zł (brutto) (ust. 5), (dowód nr 11, akta kontroli str. 1; dowód nr 24, akta kontroli str. 1-14); 3) zgodnie z 7 ww. rozporządzenia: a) stosownie do zapisów ust. 3 koordynatorem stażu jest Pani Anna Baranowska, posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone następującymi dokumentami: prawo wykonywania zawodu nr , wydane przez OIL w Opolu, dyplom ukończenia studiów nr 1433/1281, z dnia r, wydany przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, (dowód nr 14, akta kontroli str. 1-5); b) koordynator zaplanował i nadzoruje przebieg realizacji stażu przez stażystkę Panią Annę Swerhun (ust. 6 pkt 1 6), w tym: ustalił stażyście indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu (ust. 6 pkt 1), (dowód nr 12, akta kontroli str.1-5); zapoznał stażystę, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami stażysty (ust. 6 pkt 2), (dowód nr 12, akta kontroli str. 1-5; dowód nr 23, akta kontroli str. 1) kierował stażystę do odbycia staży cząstkowych oraz na stosowne szkolenia (ust. 6 pkt 3), (dowód nr 17, akta kontroli str. 1-2; dowód nr 22, akta kontroli str.1-2); dokonał okresowych ocen przebiegu stażu (ust. 6 pkt 4); (dowód nr 10, akta kontroli str. 1-22; dowód nr 20, akta kontroli str. 1-4); organizuje i przeprowadza okresowe (średnio 2 razy w miesiącu) seminaria dotyczące realizowanego programu poszczególnych staży cząstkowych (ust. 6 pkt 6), (dowód nr 21, akta kontroli str. 1-4); c) koordynator otrzymuje za wykonywane czynności wynagrodzenie miesięczne, ze środków finansowych przekazywanych na ten cel przez Marszałka Województwa Opolskiego (ust. 10); (dowód nr 24, akta kontroli str. 1-14); 4) zgodnie z 8 ust. 2 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu leczniczego Pani Anna Baranowska jest opiekunem stażu; 5) zgodnie z 9 ww. rozporządzenia lek. dent. Anna Baranowska, jako opiekun staży cząstkowych jest odpowiedzialna za realizację przez stażystkę programu stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej, w tym między innymi: sprawdza umiejętności stażystki, konsultuje i akceptuje proponowane przez stażystę badania diagnostyczne i ich interpretacje, rozpoznanie choroby i sposób leczenia, bezpośrednio nadzoruje wykonywane przez stażystę zabiegi diagnostyczne i lecznicze, wykonuje wspólnie ze stażystą zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, bierze udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej, nadzoruje prowadzenie historii choroby pacjentów i innej dokumentacji, konsultuje proponowane przez stażystę epikryzy, i in.; (dowód nr 3, akta kontroli str. 1); 6) zgodnie z 10 ww. rozporządzenia stażystka Pani Anna Swerhun:

5 a) prowadzi swoją kartę stażu oraz ankietę Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę (pkt 1), (dowód nr 10, akta kontroli str. 1-22), b) zapoznała się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i z ramowym programem stażu (pkt 2), (dowód nr 23, akta kontroli str. 1); 7) zgodnie z 11 ww. rozporządzenia, stażystka odbywa staż w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza dentysty zatrudnionego w podmiocie, (dowód nr 13 akta kontroli str. 1-10) 8) zgodnie z 13 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 15 lipca 2016 r. zakończyła następujące staże cząstkowe i złożyła sprawdziany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych ramowym programem stażu, w terminach przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu: Lp. Nazwa stażu cząstkowego Anna Swerhun Data złożenia sprawdzianu 1. Stomatologia zachowawcza r. 2. Stomatologia dziecięca r. 3. Protetyka stomatologiczna r. 4. Periodontologia r. 5. Stomatologia ogólna w zakresie ortodoncji r. (dowód nr 10, akta kontroli str. 1-22) 9) zgodnie z 14 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 15 lipca 2016 r. zakończyła następujące szkolenia i złożyła sprawdzian w terminach przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu: Lp. 1. Nazwa szkolenia Profilaktyka zakażeń HIV i diagnostyka i leczenie AIDS (dowód nr 10, akta kontroli str. 1-22) Anna Swerhun Data złożenia sprawdzianu r. 2. Orzecznictwo lekarskie r. 3. Bioetyka r. 4. Prawo medyczne r. Z analizy powyższych zestawień tabelarycznych, dotyczących realizacji staży cząstkowych i szkoleń wynika, że stażystka realizowała program zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Do dnia rozpoczęcia kontroli, czyli do 15 lipca 2016 r. stażystka Pani Anna Sewerhun zrealizowała większość przewidzianych ramowym programem staży cząstkowych i szkoleń. Do zrealizowania został staż cząstkowy z zakresu chirurgii stomatologicznej, który zakończy się r. oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego, który zakończy się r. 10) zgodnie z 18 ww. rozporządzenia, środki finansowe zapewniające odbycie stażu przez lekarza stażystkę Panią Annę Sewerhun zostały przekazane, zgodnie z zawartymi umowami o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, podmiotowi prowadzącemu staż, tj.:

6 Annie Baranowskiej, ul. Jankowskiego 18, Opole, prowadzącej indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii o nazwie: Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18, Opole i obejmują: wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, ryczałt obejmujący wynagrodzenie koordynatora, koszty czynności administracyjnych i innych wynikających z realizacji stażu. (dowód nr 8, akta kontroli str. 1-2, dowód nr 9, akta kontroli str. 1 oraz dowód nr 24, akta kontroli str. 1-14) III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Na podstawie stwierdzonego, w wyniku kontroli, stanu faktycznego w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący staż, tj. Anna Baranowska, ul. Jankowskiego 18, Opole, prowadząca indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie stomatologii o nazwie: Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18, Opole, wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe lekarzy dentystów oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 1/2016. V. Nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. VI. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. z up. Wojewody Opolskiego Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia... (pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej )

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.12.2016.EO Opole, dnia 20 czerwca 2016 r. Pani Agnieszka Kania PANACEUM Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej ul. Kazimierza Pużaka 9 45-272 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.14.2016.JH Opole, dnia 8 lipca 2016 r. Pani Aneta Agnieszka Madej MADEJDENT Gabinet Stomatologiczny ul. Dworcowa 4 48-316 Łambinowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Pokontrolne

Wystąpienie Pokontrolne WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.8.2015.AP Opole, 2 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej Spółka Cywilna Wojciech Niedziela Agata Niedziela ul. Karwacjanów 6 38-300 Gorlice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. 6. Miejsce kontroli: Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Lekarsko- Specjalistyczna ZDROWIE z siedziba w Opolu ul. Ozimska 4.

PROTOKÓŁ KONTROLI. 6. Miejsce kontroli: Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Lekarsko- Specjalistyczna ZDROWIE z siedziba w Opolu ul. Ozimska 4. PS. VI. 9612.2.3. 2011.TM PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Lekarsko- Specjalistyczna ZDROWIE ul. Ozimska 4, 45-057 Opole 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.3.2012 Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. Pani Grażyna Iwulska Właściciel IWULSKADENT Prywatnej Przychodni Stomatologicznej w Nowym Sączu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.IV.9612.16.2017.JP Opole, dnia 1 września 2017 r. Pan Marek Staszewski Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu ul. 24 Kwietnia 5 47-200 Kędzierzyn-Koźle WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP-III.431.3.2013 Kielce, dnia 09.05.2013 r. Pani Agnieszka Balicka Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dentalvita ul. Kazimierza Wielkiego 29 28-100 Busko-Zdrój

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. PS-ZPSM.9612.46.2015. JG Pan Maciej Piorunek Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie ul. gen. Józefa Bema 5-6 59-300 Lubin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. PS-II.431.7.2013.BDus Pani Halina Malinowska-Rewers Przychodnia stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 31 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 31 marca 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.7.2015 Kraków, dnia 31 marca 2015 r. Pani Barbara Kalata-Gurgul ul. Szalaya 24 34-460 Szczawnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z 5

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-ZPSM.9612.17.2015.JG Pan Maciej Biardzki Prezes Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o w Miliczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dnia 31 lipca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PS. VI TM

PROTOKÓŁ KONTROLI PS. VI TM PS. VI. 9612.2.2. 2011.TM PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Centrum Stomatologiczne Sp. z o. o., ul. Kościuszki 15, 48-200 Prudnik (Centrum Stomatologiczne)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.6.1.2012 Kraków, dnia 21 marca 2012 r. Pani Małgorzata Cisowska-Bryg Prywaty Gabinet Stomatologiczny, Stomatologia Zachowawcza, Protetyka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą) . (miejscowość, data) Marszałek Województwa Podlaskiego Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych

Bardziej szczegółowo

1 z :56

1 z :56 1 z 9 2013-01-16 13:56 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zmiana: z dnia 20 grudnia 2012 r. Dz.U.12.1082 z dnia 28 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / kwietnia 2015 r. PS.ZP.9612.6.2015 J G Pan Marek Nikiel Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. PS-II.431.1.7.2012.BDus Pan Wiesław Olszański Prezes Zarządu Szpital Na

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 20 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 20 marca 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.1.2015 Kraków, dnia 20 marca 2015 r. Pan Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PS. VI TM Opole, 15 marca 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

PS. VI TM Opole, 15 marca 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI PS. VI. 9612.2. 4. 2011.TM Opole, 15 marca 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną:

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu Rejestr Lekarzy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław, I piętro, pokój 1.08 pon. śr. pt. 8:00-15:30 wt. 8:00-16:30 czw. 8:00-17:00 tel. (71) 798 80 55 / 57

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- ANKIETA (anonimowa) "Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa"

-WZÓR- ANKIETA (anonimowa) Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa -WZÓR- ANKIETA (anonimowa) "Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa" MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU...... KOORDYNATOR STAŻU... [imię i nazwisko] 1 - OCENA ZDECYDOWANIE NEGATYWNA; 6 OCENA CELUJĄCA STAŻE

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r.

WP-VIII Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.8.2014 Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r. Pan Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 22 marca 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 22 marca 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.2.15.2013 Kraków, dnia 22 marca 2013 r. Pani Urszula Lasa Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b

Bardziej szczegółowo

PS. VI TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

PS. VI TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI PS. VI. 9612.2. 6. 2011.TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII Kraków, dnia 6 marca 2013 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII Kraków, dnia 6 marca 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.6.1.2013 Kraków, dnia 6 marca 2013 r. Pani Teresa Kopczyńska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust.

Bardziej szczegółowo

1... 2... 3... ... ... ... ... ... Data objęcia stanowiska słuŝbowego:... ...

1... 2... 3... ... ... ... ... ... Data objęcia stanowiska słuŝbowego:... ... PROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie spełniania warunków odbywania staŝu podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów przeprowadzonej w dniu.. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi. I. PODMIOT LECZNICZY: (nazwa,

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 28 marca 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 28 marca 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.3.2013 Kraków, dnia 28 marca 2013 r. Pan Marian Świerz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa *

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa * Dz.U.04.57.553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa * (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2004 r.) Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 19 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 19 marca 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.2.2015 Kraków, dnia 19 marca 2015 r. Pan Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą) . (miejscowość, data) Marszałek Województwa Podlaskiego Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, 23 czerwca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, 23 czerwca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.2.31.2017 Kraków, 23 czerwca 2017 r. Pani Barbara Bulanowska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 14 sierpnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 14 sierpnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.21.2012 Kraków, dnia 14 sierpnia 2012 r. Pan Marian Świerz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 17 lipca 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 17 lipca 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.2.52.2013 Kraków, dnia 17 lipca 2013 r. Pan Brunon Lalik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j lipca2015r. PS-ZPSM.9612. 1.2015.JG Pan Piotr Pobrotyn Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dnia 30 czerwca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP. III. 431.7.2013 Kielce, 2013-07-18 Pan Janusz Sikorski Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 29 kwietnia 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 29 kwietnia 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.2.17.2013 Kraków, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pani Renata Godyń-Swędzioł Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.3.2013 Kraków, dnia 28 marca 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Jarosław Kycia Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. PS.2.HF.8012/10/10 PS.2.śB-P.0932-7/2010. Protokół

Egzemplarz nr 2. PS.2.HF.8012/10/10 PS.2.śB-P.0932-7/2010. Protokół PS.2.HF.8012/10/10 PS.2.śB-P.0932-7/2010 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2010 r. w Pierwszej Prywatnej Klinice Stomatologicznej w Szczecinie przy ul. Narutowicza 16a,

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 25 lutego 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 25 lutego 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.6.2.2015 Kraków, dnia 25 lutego 2015 r. Pani Anna Czech Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.4.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod

Bardziej szczegółowo

Opole, 27 maja 2014 r. PSiZ.VI AP

Opole, 27 maja 2014 r. PSiZ.VI AP WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.9.2014.AP Opole, 27 maja 2014 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

O stażu podyplomowy słów kilka. Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

O stażu podyplomowy słów kilka. Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL O stażu podyplomowy słów kilka Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA Czyli co? IZBA LEKARSKA Samorząd lekarski zrzeszający lekarzy i lekarzy dentystów. Wielkopolska Izba Lekarska to

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.4.2017.MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

WP.VIII Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21, 24 marca 2011 r. w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik

WP.VIII Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21, 24 marca 2011 r. w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik WP.VIII.9612-2-26-11 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21, 24 marca 2011 r. w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.2.2017.MPR Opole, 22 maja 2017 r. Pani Grażyna Juźwin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Anny 11 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /Sz/2014. zawarta w dniu roku

UMOWA NR /Sz/2014. zawarta w dniu roku Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR /Sz/2014 zawarta w dniu..2014 roku na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.1.2017.MPR Opole, 4 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Armii Krajowej 32 49-300 BRZEG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-VII.9612.8.2016 Łódź, 9 maja 2016 r. Pan Robert Starzec Dyrektor SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.V.862.7.2016.MPR Opole, 20 grudnia 2016 r. Pani Irena Lebiedzińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.3.2017.MPR Opole, 21 czerwca 2017 r. Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kilińskiego 1A 47-300 KRAPKOWICE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (j.t. DzU z 2013r, poz 217 z poen. Zm.), ustala się regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP. III. 431.13.2012 Kielce, 23.01.2013 r. Pan Grzegorz Guzik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Wojska Polskiego 51

Bardziej szczegółowo

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8 oraz art. 5a-5c, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8 oraz art. 5a-5c, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu Lek. Radosław Drozd KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY Przyznanie prawa wykonywania zawodu Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U.. 1997 Nr 28, poz. 152), tj. z dnia 8

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016 KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 16 GRUDNIA 2016 CENTRALNY REJESTR LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW RP STAN NA 30.11.2016 http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.8.2017.MPR Opole, 5 grudnia 2017 r. Pan Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wolności 1 46-100 NAMYSŁÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ogrudnia 2016 r. ZP-ZPSM.9612.21.2016.IS Pani Anna Kraska-Baranowska Prezes Zarządu Centrum Usług Medycznych ESKULAP Spółki z o.o., przedsiębiorstwa wykonującego działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PS-ZP.9612.2.2015.IS Wrocław, dnia maja 2015 r. Pani Marlena Wiśniewska Praktyka Lekarza Rodzinnego Marlena Wiśniewska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dz.U.2016.1792 z dnia 2016.11.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH (CZĄSTKOWYCH) W MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH PRZEZ LEKARZY ZATRUDNIONYCH W INNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza Warszawa

Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza Warszawa Warszawa, 22 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.206.2017 Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza 8 03-242 Warszawa W Y S T

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku

Częstochowa, 15 listopada 2010 roku WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, 15 listopada 2010 roku NZ/III/8012/147/10 RZ Pan Tomasz Makieła Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STOMED ul. Okrzei 4 42-300 Myszków

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6, 7 lutego 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B. FUĆ, H. SŁUKA GILIŃSKA, W. ZYWERT ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.5.2017.IS Pani Alicja Kiepura ul. Dźwirzyńska 44/4 54-317 Wrocław Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.89.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 16 i 17 listopada 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, pn.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.29.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33%

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33% Protokół kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego z dnia 23 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Krystyna Nierobisz Chrzanowska, ul. Puszkina 22, 66

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 69/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 27 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 69/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 27 października 2017 r. STANOWISKO Nr 69/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 27 października 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 4 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PROSPER

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.20.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 28 kwietnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Prywatny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.14.2017.IS Pani Elżbieta Młyńczyk-Pokutycka Prezes Zarządu YISIO-MED Sp. z o.o. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 25 sierpnia 2017 r. Sygn.: 005721 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Przedmiot odpowiedzi: 1. Czy lekarz stażysta może, w związku z potrzebą pracodawcy, zostać oddelegowany na dowolny czas do pracy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2015 r. PS-P.9521.9.2015.JS Pani Jadwiga Ra dziej ewska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna la, 57-300 Kłodzko Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo