CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU"

Transkrypt

1

2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM

3 TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY ZDROWIA WP OD SZPITALA UJAZDOWSKIEGO DO WIM Od 2010 CKP WIM

4 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CKP WIM 1. Koordynowanie studiów specjalizacyjnych lekarzy w WIM oraz staży kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji 2. Obsługa Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego 3. Organizowanie kursów specjalizacyjnych oraz doskonalących dla lekarzy (we współpracy z CMKP), kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących dla pielęgniarek oraz kursów dla ratowników medycznych 4. Organizowanie kursów i szkoleń z dziedziny medycyny pola walki dla personelu przygotowującego się do udziału w misjach SZ RP 5. Opracowywanie programów kursów 6. Prowadzenie stażu podyplomowego dla lekarzy wojskowych i cywilnych 7. Organizacja zajęć dla studentów (w ramach współpracy z uczelniami wyższymi), studenckich praktyk zawodowych w WIM oraz wspieranie studenckich kół naukowych w tym w zakresie organizacji obozów naukowych 8. Obsługa administracyjna specjalizacji w MON we współpracy z Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia, w tym: organizowanie postępowań kwalifikacyjnych do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów zbieranie i przygotowanie dokumentów specjalizacyjnych niezbędnych do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) oraz przesyłanie ich do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi prowadzenie spraw związanych z przebiegiem specjalizacji 9. Udział w działalności legislacyjnej dotyczącej kształcenia kadr medycznych.

5 STRUKTURA WEWNĘTRZNA CENTRUM Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM Wydział Kształcenia Podyplomowego Wydział Organizacji Dydaktyki Wydział Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Obecnie: 9 osób (3/6), Docelowo: 15 osób Wydział Doskonalenia Ratowników Medycznych

6 KURSY KOORDYNOWANE PRZEZ CKP WIM W 2012r Kursy i szkolenia zorganizowane przez WIM w 2012r. Kursy specjalizacyjne i doskonalace dla lekarzy Kursy dla pielęgniarek Szkolenia wojskowomedyczne dla IWSZ Szkolenie dla DO SZ

7 PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI LEGISLACYJNEJ CKP WIM Udział w pracach nad nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza (regulacje dot. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy MON Opracowanie propozycji zapisów do Rozporządzenie Ministra ON w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra ON Opracowanie propozycji zapisów do projektu Rozporządzenia Ministra ON z w sprawie programów uzupełniających [ ]

8 ZASADNICZE KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CKP WIM Zadania administracyjnoorganizacyjne Kursy specjalizacyjne i doskonalące (CMKP) Kształcenie pielęgniarek Dostosowanie do nowych regulacji prawnych Uregulowanie działalności CKP WIM na rzecz resortu ON Rozszerzenie liczby dziedzin, w których organizowane są kursy (np. Medycyna katastrof w ramach Med. Ratunkowej, kurs doskonalący z resuscytacji krążeniowooddechowej) Uzyskanie akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

9 ZASADNICZE KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CKP WIM (c.d.) Współpraca z uczelniami wyższymi Kursy medycznowojskowe Kadry / Narzędzia dydaktyczne Wstępne projekty: Zajęcia dla studentów WAT z zabezpieczenia medycznego Studia podyplomowe we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim: Zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych Kursy w ramach szkolenia uzupełniającego do specjalizacji Kursy z medycyny pola walki/ ratownictwa medycznego Kursy z kwalifikowanej pierwszej pomocy (?) Osiągnięcie docelowej obsady personalnej Pozyskanie najnowszych narzędzi dydaktycznych (Ośrodek Symulacji Medycznej)

10 Program kształcenia w ramach szkolenia uzupełniającego wg propozycji opracowanej przez WIM, WIHiE i WIML we współpracy z IWSZdr 1. Organizacja ochrony zdrowia wojsk 2. Medycyna pola walki część I: Postępowanie w obrażeniach na polu walki i etapach ewakuacji medycznej 3. Medycyna pola walki część IIa: Wybrane problemy kliniczne dla specjalności zabiegowych 4. Medycyna pola walki część IIb: Wybrane problemy kliniczne dla specjalności niezabiegowych 5. Epidemiologiczne aspekty wojskowej służby zdrowia z elementami ochrony i zwalczania skutków użycia broni masowego rażenia. 6. Podstawy medycyny lotniczej; opieka medyczna nad personelem lotniczym; wybrane elementy zabezpieczenia medycznego działań specjalnych. Dziedziny zabiegowe: Dziedziny niezabiegowe: Miejsce szkolenia: WIM, 5 WIHiE, 6 - WIML

11 Inicjatywy edukacyjne WIM w zakresie medycyny pola walki 1. KURS: Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne (TERM) Kurs przeznaczony dla ratowników medycznych i ratowników, możliwość udziału przedstawicieli innych zawodów medycznych Cel kursu: Zapoznanie uczestników z etapami udzielania pomocy poszkodowanym w poszczególnych fazach zagrożeń (opieka pod ostrzałem, taktyczno medyczna opieka nad poszkodowanym oraz opieka w trakcie transportu do szpitala) 2. KURS: Zaawansowane Postępowanie w Urazach (ZPU) Kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych Cel kursu: zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pomocy medycznej w obrażeniach ciała oraz zaawansowanymi zabiegami i procedurami ratującymi życie i zdrowie. 3. KURS: Badanie ultrasonograficzne wg protokołu e-fast w medycynie ratunkowej Kurs przeznaczony dla lekarzy, możliwość udziału przedstawicieli innych zawodów medycznych Cel kursu: praktyczne wykorzystanie techniki badania ultrasonograficznego według protokołu e-fast u pacjenta po urazie oraz uzyskiwanie dostępów naczyniowych pod kontrolą usg

12 Inicjatywy edukacyjne WIM w zakresie medycyny pola walki (c.d.) 4. KURS: Chirurgia Urazowa (TS) Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację lub specjalizujących się w dziedzinach zabiegowych, możliwość udziału lekarzy innych specjalności Cel kursu: zapoznanie uczestników kursu z taktyką postępowania zabiegowego u pacjentów urazowych 5. KURS Nagłe stany psychiatryczne w medycynie ratunkowej (NSPMR) Kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz psychoprofilaktyków Cel kursu: zapoznanie z najczęściej występującymi nagłymi stanami psychiatrycznymi w praktyce SOR oraz w warunkach przedszpitalnych. Szkolenie dotyka zarówno aspektów prawnych jak i praktyki postępowania. Obejmuje ono tematykę związaną z pomocą psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysowej. Dodatkową korzyścią dla uczestników kursów będą punkty edukacyjne

13 Medycyna pola walki - SET OF SKILLS - Przykład Żołnierze, Ratownicy Pielęgniarki, Ratownicy Medyczni Lekarze - specjalności zabiegowe / niezabiegowe TC3, PHTLS+MASCAL+Triage, ATLS+FAST USG + wybrane problemy kliniczne Tactical Combat Casuality Care (TC3) + MASCAL+ Triage Tactical Trauma Casuality Care (T2C2) + problemy kliniczne poz. zaawansowany Analiza doświadczeń (LL) z zamierzeń dydaktycznych Doskonalenie form i programów szkolenia Wypracowanie propozycji w zakresie standardów szkolenia Budowa doktryny szkoleniowej

14 POTENCJAŁ WIM INSPIRACJA DLA INICJATYW CKP Alergologia Anestezjologia Audiologia i Foniatria Balneologia i med.fiz. Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby płuc Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka Laboratoryjna Endokrynologia Gastroenterologia Ginekologia onkologiczna Hematologia Immunologia kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Liczba miejsc specjalizacyjnych Pozostałe jednostki Sł. Zdrowia WP WIM Medycyna nuklearna Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna Transportu Nefrologia Nefrologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortopedia i traum. narz. ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Radiologia i diag. obrazowa Rehabilitacja medyczna Reumatologia Transfuzjologia kliniczna Wdrożenie projektów CKP WIM możliwe dzięki współpracy z instytucjami, uczelniami, dowództwami i samorządem zawodowym Urologia

15 Non gladio, sed scientia