NIERUCHOMOŚĆ JAKO DOBRO EKONOMICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ JAKO DOBRO EKONOMICZNE"

Transkrypt

1 Dr hab. Konrad Turkowski prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NIERUCHOMOŚĆ JAKO DOBRO EKONOMICZNE (materiały do wykładu) 1. Cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny 1.1. Cechy fizyczne 1.2. Cechy ekonomiczne 1.3. Cechy instytucjonalno-prawne 2. Funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej Nieruchomość (definicje) 1. Ogólnie: wydzielony obszar ziemi wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami wzniesionymi 2. Prawo amerykańskie: grunt, obiekty trwale związane z gruntem (obiekty naturalne, połączone korzeniami, jak drzewa, krzaki i obiekty sztuczne, będące dziełem człowieka, jak, np. budynki, budowle) 3. Kodeks cywilny (art. 46): części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntami związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Podstawowe rodzaje nieruchomości (wg Kodeksu cywilnego) nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa. Podstawowe części składowe nieruchomości grunt nieruchomość gruntowa, budynki, zabudowania, budowle, urządzenia trwale złączone z gruntem fundament), nasadzenia, zadrzewienia, wody stojące, rowy, stu dnie (do 30 m głębokości). Rodzaj prawa do nieruchomości (Kodeks cywilny) własność, użytkowanie wieczyste (grunty skarbu państwa, samorządów terytorialnych komunalne), ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka.

2 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 2 CECHY NIERUCHOMOŚCI I ICH WPŁYW NA PROCE S WYCENY Cechy fizyczne Cechy ekonomiczne Cechy instytucjonalno-prawne Cechy fizyczne złożoność fizyczna, nieruchomość - stałość w miejscu, trwałość, różnorodność, niepodzielność. Złożoność fizyczna Nieruchomość jest złożona - składa się z wielu elementów części składowych nieruchomości: grunty, budynki, budowle, inne urządzenia trwale związane z gruntem, zadrzewienia, zakrzaczenia, uprawy, wody (stojące i podziemne), rowy, studnie itd. Nieruchomość - stałość w miejscu Tak grunt, jak i pozostałe części składowe nieruchomości są nieruchome. Nieruchomość" jako cecha fizyczna niesie skutki prawne - brak możliwości przemieszczania majątku nieruchomego dla uniknięcia wpływu praw skierowanychprzeciw niemu - i ekonomiczne, np. (Kucharska Stasiak 2006): 1) możliwość opodatkowania nieruchomości i egzekwowania ciążących na niej powinności, nawet jeżeli zajdzie konieczność sprzedaży nieruchomości; 2) lokalny charakter rynku nieruchomości - nieruchomość czeka" na zapotrzebowanie na nią; zgłaszane zapotrzebowanie w jednym mieście nie może być zaspokojone przez nieruchomość zlokalizowaną w innym, co oznacza, że wartość nieruchomościbędzie wypadkową zmian zachodzących między popytem i podażą na lokalnym rynku; 3) wartość nieruchomości jest bardzo podatna na zmiany w otoczeniu, przykładowo, dom jednorodzinny położony w zacisznym otoczeniu straci na wartości, gdy zostanie wybudowana w jego bliskim sąsiedztwie autostrada; 4) jako obiekty nieruchome, nieruchomości stanowią dobre zabezpieczenie kredytów - formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości. Trwałość Dotyczy przede wszystkim gruntów, które z perspektywy naszego życia są wieczne. Fizyczna niezniszczalność powoduje, że ą one postrzegane jako lokata kapitału. Fizyczna niezniszczalność nie musi oznaczać ekonomicznej trwałości. Wartość ziemi na ogół rośnie wraz z upływem czasu jednak, w szczególnych warunkach, na skutek negatywnych zmian w otoczeniu, wartość może maleć, a z powodu, np. zanieczyszczeń może przyjmować tzw. wartość negatywną (ujemną). Inną okoliczność mogą tworzyć ciążące na nieruchomości hipoteki. 2

3 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 3 Budynki i budowle podlegają zużyciu i wymagają nakładów na remonty, likwidujących przejawy zużycia fizycznego, oraz nakładów na modernizację, skierowanych na likwidację zużycia funkcjonalnego. Jednak w porównaniu z innymi dobrami zachowują relatywnie wysoką trwałość, sięgającą od kilkudziesięciu do kilkuset lat. Np. podstawowa stawka amortyzacyjna budynków wynosi 2,5% - przewidywany okres amortyzacji to 40 lat, porównanie - dla samochodów odpowiednio 20% i 5 lat. Stąd budynki i budowle, podobnie jak grunty, funkcjonują również jako lokata kapitału. Różnorodność Każda nieruchomość gruntowa jest inna pod względem położenia, wielkości i kształtu. Również budynki i budowle różnią się, podnosząc różnorodność nieruchomości. Nawet zbudowane według tego samego projektu, mogą różnić się zastosowanymi rozwiązaniami materiałowymi, jakością wykonania, usytuowaniem w terenie. Każdy z budynków ma indywidualny charakter. Konsekwencją różnorodności jest trudność w porównywaniu nieruchomości, co stanowi źródło problemów przy ich wycenie. Wartość każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej, a także lokalowej) jest nieznana dla rynku i musi być indywidualnie i każdorazowo oszacowana. Niepodzielność Zmiany w popycie na obiekty kubaturowe, wynikające ze zmienności koniunktury gospodarczej czy sytuacji rodzinnej gospodarstwa domowego, nie mogą wywołać łatwego dopasowania" przestrzeni do zmieniających się warunków. Tak rozumiana niepodzielność wymusza często decyzje o rozbudowie lub podnajęciu czy nawet sprzedaży nieruchomości. Negatywne skutki niepodzielności mogą być łagodzone kosztownymi zabiegami technicznymi czy też poprzez transfer praw do nieruchomości. Przyczyną niepodzielności jest również fizyczne połączenie budynku z gruntem. Stąd błędy lokalizacyjne są trudne lub wręcz niemożliwe do ich usunięcia Cechy ekonomiczne rzadkość (deficy towość), lokalizacja, współzależność, duża kapitałochłonność, mała płynność. Rzadkość (deficytowość) Podaż ziemi ustalona jest przez naturę i nie może być dowolnie zmieniana. Deficyt może dotyczyć w szczególności nieruchomości gruntowych o wysokiej jakości i dobrej lokalizacji - np. podaż uzbrojonych terenów miejskich, podaż sklepów w centralnych częściach miast. Cecha deficytowości dotyczy głównie krótkiego okresu. W długim okresie podaż nieruchomości gruntowych o określonych cechach można zwiększyć dzięki dodatkowym nakładom inwestycyjnym. Również liczba obiektów budowlanych jest 3

4 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 4 ograniczona w stosunku do potrzeb. Zwiększenie tej liczby w krótkim okresie nie jest możliwe, ich przyrost zawsze będzie wymagać wysokich nakładów inwestycyjnych i czasu niezbędnego do ich realizacji. Przyrost obiektów budowlanych nie jest duży - rocznie wynosi około 1% w odniesieniu do istniejącego zasobu (Kucharska Stasiak 2006 ). Deficytowość powoduje fluktuację wartości nieruchomości. W okresach, w których zapotrzebow anie na grunty i budynki nie jest wysokie, maleje wartość, gdy popyt wzrasta, wartość również rośnie. Lokalizacja Dotyczy zarówno fizycznych elementów lokalizacji, jak i położenia ekonomicznego. Elementy fizycznej lokalizacji obejmują m.in. kierunek wiatrów, nasłonecznienie, wystawę działki, pofałdowanie terenu, wzniesienie itd. Położenie ekonomiczne, które ma zdecydowanie większe znaczenie, obejmuje: dostępność usług, zakładów użyteczności publicznej, środków komunikacji lokalnej, położenie centrów handlowych, produkcyjnych, oświatowych i administracyjnych. Efektem lokalizacji, głównie położenia ekonomicznego, jest sposób użytkowania nieruchomości gruntowej i budynkowej oraz jego zmiany. Różnie zlokalizowane podobne pod innymi względami nieruchomości z regułu charakteryzują różne wartości. Współzależność- sąsiedztwo Cecha ta wynika ze wzajemnej interakcji sposobów użytkowania, dokonywanych zmian i w rezultacie również zmian wartości nieruchomości. Powoduje ona ukształtowanie się lepszych lub gorszych" obszarów dla danego sposobu użytkowania - np. wybudowanie moteli i restauracji przy ruchliwej autostradzie, a następnie zbudowanie drogi objazdowej, zmniejszającej dostępność do danej nieruchomości. W efekcie jakość samej nieruchomości gruntowej i zabudowy mo że mieć drugorzędny wpływ na wartość. Czasami efekt współzależności mogą wykorzystać właściciele nieruchomości, którzy sami doprowadzają do wzrostu wartości gruntu nabywając więcej gruntu niż potrzeba. Przykładem wykorzystania współzależności" może być po lityka firmy IKEA (Kucharska Stasiak 2006). Firma ta, znana również w Polsce, dostrzegła, że na jej rosnącej popularności korzystają również inni, wznosząc wokół niej centra usługowo-handlowe. Postanowiła więc wykorzystać swoją popularność, inwestując w znacznie większe tereny, niż sama potrzebowała. Powołana specjalna spółka IKEA PROPERTY" opracowała na pozyskanych terenach plan ich zagospodarowania. Budynek IKEI stanowi główny obiekt, wokół niego wydzierżawiano teren lub budowano i wynajmowano powierzc hnie. Powyższy przykład udowadnia, że rozwój jednej nieruchomości wpływa pozytywnie na otoczenie i odwrotnie. Obserwacje przeprowadzone w Europie Zachodniej wyraźnie wskazują, że w bogatych i ustabilizowanych społeczeństwa wzrasta zainteresowanie i zapotrzebowanie na obszary charakteryzujące się szerokim zakresem funkcji środowiskowych i krajobrazowych.. Np. Ceny sprzedaży apartamentów na zachodnim Massachusetts (USA) z widokiem na pobliski małe jeziora były od 4 do 12% wyższe w stosunku do takich samych apartamentów pozbawionych takiego widoku. Wymóg ochrony środowiska naturalnego z reguły powoduje lokalne obniżenie wartości rynkowych nieruchomości, zwłaszcza na obszarach objętych rygorystycznymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości. Z drugiej strony chronione zasoby środowiskowe, czystsze i o wysokich walorach ekologicznych i krajobrazowych, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności danych obszarów, a tym samym do ogólnego wzrostu poziomu wartości nieruchomości w całym regionie (Turkowski 2006 ). 4

5 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 5 Duża kapitałochłonność Nabycie nieruchomości gruntowej, jako dobra rzadkiego i niezniszczalnego, jak również wzniesienie obiektów budowlanych wymaga wysokich nakładów. Konsekwencją wysokiej kapitałochłonności jest konieczność włączenia zewnętrznego zasilania finansowego w postaci kredytu na etapie realizacji, długi okres zwrotu wyłożonych nakładów, relatywnie długi okres trwałości ekonomicznej. Trwałość ekonomiczna w dużym stopniu zależy od lokalizacji i otoczenia nieruchomości. Wzrost popytu na powierzchnie biurowe może spowodować wyburzenie dotychczasowych budynków, np. o funkcji mieszkalnej, i zainwestowanie w budowę nowoczesnych biurowców. Utrzymanie trwałości ekonomicznej wymaga ponoszenia nakładów modernizacyjnych na likwidację zużycia wywołanego postępem techniczno-ekonomicznym (Kucharska-Stasiak 2006 ). Mała płynność Płynność (w sensie finansowym) to zdolności do zamiany danego dobra (aktywów) na postać pieniężną lub odwrotnie. Pojęcie to w sensie ekonomicznym oznacza łatwość wejścia i wyjścia z rynku za cenę zbliżoną do wartości rynkowej. Płynność mierzona jest czasem potrzebnym do zawarcia transakcji (obrót nieruchomości). Badania brytyjskie, obejmujące 187 transakcji, ujawniły, że na rynku nieruchomości komercyjnych przeciętny czas transakcji wyniósł 298 dni, czyli ponad 9 miesięcy, przy medianie 190 dni, czyli ponad 6 miesięcy. Jest to czas nieporównywalnie dłuższy, niż potrzebuje go uczestnik rynku papierów wartościowych. Liczba transakcji zawieranych w danym okresie czasu (tzw. obrót) jest cechą charakterystyczną danego lokalnego rynku nieruchomości. Cechy instytucjonalno-prawne nieruchomość jako obiekt prawny Nieruchomość jest specyficznym obiektem prawnym. Świadczy o tym nie tylko definicja prawna nieruchomości. Wszystkie fazy życia nieruchomości: faza obrotu, faza projektowania zabudowy gruntu, faza realizacji, faza dopuszczenia do eksploatacji, faza użytkowania, a także faza likwidacji obiektów budowlanych, mają bogate regulacje prawne. Przykładowo, w fazie obrotu przepisy prawne regulują np. formę aktu notarialnego, umowę przedwstępną, umowę sprzedaży nieruchomości, umowę zamiany nieruchomości, umowę darowizny, dożywania czy zniesienia współwłasności nieruchomości. W fazie realizacji procesu inwestycyjnego przepisy prawa regulują m.in. warunki zabudowy, zasady uzyskiwania pozwolenia na budowę, zasady zawierania umów w procesach inwestycyjnych (np. z generalnym wykonawcą, umowę o zastępstwo inwestycyjne czy o roboty budowlane). Regulacje prawne dotyczące nieruchomości wykraczają poza gałąź prawa cywilnego, sięgając prawa finansowego, a także administracyjnego. Regulacjom prawnym podlegają również osoby zajmujące się zawodowo rynkiem nieruchomości, jak: rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości. Źródłami prawa, regulującymi problematykę nieruchomości, są (m.in.): Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. Nr 78, poz. 483) która chroni prawo własności, ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (D.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.). 5

6 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109). Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t. jedn. z 2003 r. Dz.U. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564, z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (jt. z 2000 r. Dz.U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz.844, z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535; z późn. zm.) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r (Dz.U. Nr 167, poz.1398) Ustalenia planu miejscowego Istotne jest przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego zarówno nieruchomości wycenianej jak i sąsiedztwa. Zgodnie z ustawą (art. 154) w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren u. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości Nieruchomość jako obiekt techniczny zużycie techniczne, zużycie funkcjonalne, zużycie środowiskowe, zużycie środowiskowe, zużycie strategiczne, zużycie ekonomiczne FUNKCJE NIERUCHOMOŚC I W GOSPODARCE RYNKO WEJ funkcje wymiany alokacja poprzez rynek, funkcje informacyjne cena transakcyjna, wartość wymienna, 6

7 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 7 funkcje korygowania wykorzystania przestrzeni w warunkach rynkowych maksymalizacja wartości nieruchomości. Ekonomiczna analiza rynku Podstawą przyjętych do wyceny założeń powinny być zbadane przez rzeczoznawcę majątkowego relacje między podażą i popytem na nieruchomości tego samego typu, potencjał rozwojowy i poziom zamożności potencjalnych nabywców nieruchomości ( na badanym obszarze najczęściej rynku lokalnego). Ograniczenia związane z przepisami prawa Istotne są ograniczenia ciążące na nieruchomościach z tytułu wpisu do rejestru Zabytków, położenia na terenach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków lub opieką Konserwatora Przyrody, ograniczenia praw do nieruchomości: w tym ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych: służebności gruntowe i osobiste, hipoteka, spółdzielcze ograniczone prawo rzeczowe oraz inne wynikające e stosunków zobowiązaniowych najem, dzierżawa, dożywocie Cechy rynkowe nieruchomości - atrybuty Cechy rynkowe (atrybuty) nieruchomości to te które w sposób zasadniczy wpływają na ceny nieruchomości, a w następstwie na ich wart ość rynkową. Cechy rynkowe nieruchomości są to w szczególności ich właściwości: - lokalizacyjne, - fizyczne, - techniczne - użytkowe, co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Cechy rynkowe mają z reguły lokalny charakter i w różnym stopniu mogą wpływać na wartość nieruchomości, co wyraża się za pomocą przypisywania im wag określonych na podstawie analizy rynku lokalnego. Najważniejsze cechy wpływające na wartość nieruchomości w dużych miastach to: A. Położenie atrakcyjność lokalizacyjna: usytuowanie na terenie dzielnicy, elementy sąsiedztwa, dostępność do obiektów handlowo -usługowych, administracji, oświaty i kultury, komunikacji, możliwość łatwego dojazdu oraz parkowania samochodów, odległość od terenów zieleni, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas komunikacyjny. B. Przeznaczenie w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, usługową, biurową, handlową, produkcyjno-techniczną, pod trasy komunikacyjne, tereny zieleni, wysypisko śmieci, do celów rolnych, upraw sadowniczych. Poza przeznaczeniem, plan określa intensywności zabudowy, liczbę kondygnacji podziemnych i naziemnych oraz procent zabudowy terenu. Istotna jest również funkcja terenów sąsiednich (bliższe i dalsze sąsiedztwo). 7

8 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 8 Typowe cechy wpływające na kształtowanie się wartości nieruchomości rolnych to: a. nieruchomości rolne niezabudowane i nie przeznaczone pod zabudowę : a) lokalizacja i położenie, b) różnorodność rodzajów użytków gruntowych, c) różnorodność utworów tworzących glebę i jej ożywiony charakter, d) występowanie gleb o różnej przydatności rolniczej, e) występowanie szczególnych cech określających zdolności produkcyjne gleb w tym zagrożenie erozją, przydatność do produkcji określonych roślin, kultura gleb, trudność uprawy, kamienistość, f) wyposażenie w budo wle i urządzenia służące produkcji rolnej, g) możliwość innego, niż rolnicze, wykorzystania. b. nieruchomości rolne zabudowane lub przeznaczone do zabudowy : a) lokalizacja i położenie, b) różnorodność istniejącej lub możliwej zabudowy oraz stan tej zabudowy, c) występowanie gruntów o różnej przydatności do zabudowy, d) wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej ŚRODKI PRODUKCJI a. środki obrotowe b. b1) wyposażenie księgowość uproszczona; b2) małocenne składniki majątku trwałego księgowość pełna c. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. d. Zapasy. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚ CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Za środki trwałe uznaje się, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1. nieruchomości (grunty budowle i budynki, w tym także lokale będące odrębną własnością), 2. maszyny urządzenia i środki transportu, 3. inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używani a na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 8

9 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 9 Do środków trwałych podatnika zalicza się również, niezależnie od przewidywanego okresu używania: 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej inwestycjami w obcych środkach trwałych, 2) środki trwałe nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych środków jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te są zaliczane do składników majątku podatnika, 3) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Jeżeli wartość początkowa składników majątku nie prze kracza 3500 zł, podatnik może nie zaliczać tych składników do środków trwałych. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) prawo użytkowania wieczystego gruntu, 2) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 5) autorskie prawa majątkowe, 6) pokrewne prawa majątkowe, 7) licencje, 8) prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 9) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą alboddane przez niego do używania na podstawie umowy dzierżawy umowy najmu, umowy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy o podobnym charakterze. Do wartości niematerialnych i prawnych podatnika zalicza się również wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od: 1) gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynków mieszkalnych, wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lub lokali mieszkalnych; podatnicy mogą we własnym zakresie podjąć decyzję o amortyzowaniu tych budynków lub lokali, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej lub są wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Odpisy amortyzacyjne: - od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, - spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej: nalicza się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 %. Przy wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: - wynajmowanych, - wydzierżawianych albo - używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 9

10 Konrad Turkowski Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 10 ustalonej przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, (za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości), roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 % odpisy amortyzacyjne od kiosków, domków kempingowych o konstrukcji trwałej wzniesionej na fundamencie trwałym, budek towarowych, kontenerów mieszkalnych i zaplecza technicznego nalicza się przy stawce amortyzacyjnej równej 10,0 % Podwyższone stawki amortyzacyjnych można stosować dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych lub złych przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2 lub 1,4. Za pogorszone warunki, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody; par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. Za złe warunki uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w posta ci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że: - dla budynków i budowli okr es amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, - dla kiosków, domków kempingowych o konstrukcji trwałej wzniesionej na fundamencie trwałym, budek towarowych, kontenerów mieszkalnych i zaplecza technicznego nie może krótszy niż 36 miesięcy. Budynki lub budowle uznaje się za: a) używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 pełnych miesięcy; b) ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji lub wykazu wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej LITERATURA Bryx M Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Wyd. Poltext Warszwa. Brzeski W.J. Dobrowolski G., Sędek Sz Vademecum pośrednika nieruchomości. KIN, Kraków. Kucharska-Stasiak E Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wyd. PWN Warszawa. Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. PWN Warszawa. Uwaga: literatura do tematu nieruchomości w Unii Europejskiej Skoczylas J.J Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Wyd. LexisNexis, Warszawa. Źrobek S., Żrobek R., Kuryj J Gospodarka nieruchomościami. Wyd. Gall, Katowice. 10

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski Uniwersytet w Białymstoku 13 października 2011 r. Co nas otacza? 1 Nieruchomość jako rzecz

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czym jest amortyzacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Ujawnienie

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Trendy na rynku nieruchomości Dr Dorota Sikora-Fernandez Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 10 maja 2016 r. Nieruchomość część powierzchni ziemskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są kwalifikowane jako rzeczowe składniki

Bardziej szczegółowo

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu 1. Belniak Stanisław, Wierzchowski Maciej 2005. Źródła informacji o nieruchomościach ; Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2. Bieniek Gerard, Rudnicki

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.07.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja dla niewtajemniczonych

Amortyzacja dla niewtajemniczonych Amortyzacja dla niewtajemniczonych 238 stron wyjaśnień, porad, przepisów Czym są środki trwałe Czym są wartości niematerialne i prawne W jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych Na jakiej podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I -

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - Pytania testowe Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - 1. W ewidencji gruntów rejestruje się a. wartość działki ewidencyjnej i datę jej określenia b. wartość hipoteki i datę jej określenia c. przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Kierunkowa

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Kierunkowa Tryb studiów Stacjonarne Kierunek studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr III; semestr 5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 749716 Temat: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zestawienie regulacji prawnych, finansowych oraz technicznych 27-28 Wrzesień Kraków, Centrum

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB6/4510-303/15-2/AK Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tomasz Dębowski, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tomasz Dębowski, dr Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 3 / 5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały nr XLVII/673/94. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 21 marca 1994r. ZASADY

Załącznik nr 1. do Uchwały nr XLVII/673/94. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 21 marca 1994r. ZASADY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/673/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 21 marca 1994r. ZASADY Nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych i niezabudowanych

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1995 Nr 85 poz. 428 U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Co na ten temat stanowi orzecznictwo sądów administracyjnych? Pytanie

Co na ten temat stanowi orzecznictwo sądów administracyjnych? Pytanie Co na ten temat stanowi orzecznictwo sądów administracyjnych? Pytanie Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych. Ponieważ maszyny związane z obróbką metali są bardzo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.1. Identyfikator podatkowy - N I P (dotyczy podmiotów. 2.Nr ewid. prowadzących dział. gosp.) /

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51

Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 Łukasz Śliwiński, Jan Ruchel Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 23, 45-51 2006 Wycena Lokali Mieszkalnych dla Potrzeb Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA 93 OŚWIADCZENIE o s t a n i e m a j ą t k o w y m ZOBOWIĄZANEGO ( osoba fizyczna ) CZĘŚĆ A Imię i nazwisko zobowiązanego PESEL, urodzony w dniu w adres zamieszkania oświadczenie o stanie majątku składane

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami 27 28 lutego 2017r., Warszawa Centrum Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ramy prawne gospodarowania i obrotu nieruchomościami Cywilnoprawne formy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tomasz Dębowski, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tomasz Dębowski, dr Tryb studiów Studia stacjonarne - Wilno Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-VII.271.37.2015 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach Kilka słów o mnie Marek Golec - posiadam międzynarodowe wykształcenie oraz doświadczenie finansowe Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach www.wynajmistrz.pl/biuro

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz):

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz): Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/97/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 16 grudnia 2015 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 12/ 2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: gospodarki składnikami majątku trwałego, wyposażenia i materiałami Na podstawie art. 66, ust. 1

Bardziej szczegółowo