Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania"

Transkrypt

1 Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

2 Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt okładki, skład Marzena Rosochacz Copyright by Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Warszawa 2014 ISBN Wydawca Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. ul. Młynarska 8/12, Warszawa tel faks

3 SPIS TREŚ CI Spis treści Charakterystyka majątku rzeczowego szkoły Ogólna charakterystyka majątku rzeczowego Podział środków trwałych w jednostkach sektora publicznego Wartości niematerialne i prawne Klasyfikowanie środków trwałych Formy własności majątku trwałego Ustanowienie trwałego zarządu Majątek obcy oddany szkole do użytkowania Uzupełnianie i modernizowanie majątku szkoły Doposażenie szkoły w majątek w drodze inwestycji Remonty Zakup pomocy dydaktycznych Gospodarowanie majątkiem rzeczowym szkoły Bieżące użytkowanie środków trwałych i wyposażenia Przeglądy nieruchomości zadanie dyrektora szkoły Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych Likwidacja i przekazanie innym jednostkom środków trwałych i wyposażenia szkoły Przekazanie majątku szkoły w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Ewidencjonowanie majątku rzeczowego Dokumentowanie zmian w wielkości majątku trwałego Ewidencja podstawowych środków trwałych w księgach rachunkowych Ewidencja pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w księgach rachunkowych Inwentaryzacja majątku rzeczowego Rodzaje inwentaryzacji majątku rzeczowego Terminy spisu z natury Obowiązki pracowników szkoły w trakcie spisu z natury Zasady przeprowadzania spisu z natury Rozliczenie wyników inwentaryzacji Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych Gospodarka majątkiem rzeczowym a kontrola zarządcza Delegowanie uprawnień Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko Ochrona zasobów Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych Najczęściej popełniane błędy związane z gospodarką majątkiem rola organu prowadzącego Podstawy prawne Dokumenty Dowód OT przyjęcie środka trwałego Protokół likwidacji/kasacji środków trwałych Protokół przekazania przejęcia podstawowego środka trwałego Protokół przekazania pozostałego środka trwałego (wyposażenia) Karta środka trwałego Roczna tabela amortyzacyjna środków trwałych Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji doraźnej częściowej Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie inwentaryzacji okresowej Sprawozdanie opisowe (protokół) z przebiegu inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych

4 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NA CD Wykaz załączników na CD 1. Dowód OT przyjęcie środka trwałego 2. Protokół likwidacji/kasacji środków trwałych 3. Protokół przekazania przejęcia podstawowego środka trwałego 4. Protokół przekazania pozostałego środka trwałego (wyposażenia) 5. Karta środka trwałego 6. Roczna tabela amortyzacyjna środków trwałych 7. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji doraźnej częściowej 8. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie inwentaryzacji okresowej 9. Sprawozdanie opisowe (protokół) z przebiegu inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury 10. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 11. Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji (różnic inwentaryzacyjnych) 12. Zarządzenie w sprawie przekazywania majątku w przypadku zmiany dyrektora 13. Orzeczenie Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt. II SA/Rz 336/06) 14. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu z 10 listopada 2009 r. (ZDB-10-20/09) 15. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 23 lutego 2012 r. (BDF1/4900/3/3/RN-1/12/76) 16. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 8 maja 2008 r. (RIO/KA/073/18/2008) 17. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 maja 2012 r. (sygn. II OSK 325/11) 18. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 stycznia 2012 r. (sygn. II SA/GI 730/11) 19. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 8 czerwca 2009 r. (sygn. BDF1/4900/38/37/09/1219) 4

5 CHARAKTERYSTYKA MAJĄ TKU RZECZOWEGO SZKOŁ Y Charakterystyka majątku rzeczowego szkoły Aby szkoła mogła normalnie funkcjonować, potrzebuje majątku trwałego, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Zapewnienie szkole właściwych warunków materialnych jest ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego. Realizuje się go nie tylko na etapie tworzenia szkoły/placówki, ale także przez bieżące uzupełnianie i modernizowanie wyposażenia, adekwatnie do wymogów prawnych oraz zmieniających się potrzeb i oczekiwań, w ramach możliwości finansowych samorządu. Placówki oświatowe, jako jednostki sektora finansów publicznych, gospodarują mają tkiem i ewidencjonują go zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (dalej: uor) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp). Gospodarowanie majątkiem jest procesem złożonym. Wymaga zaangażowania praktycznie całego personelu szkoły. Pracownicy w różnym stopniu uczestniczą w realizacji tego zadania, ale każdy jest zobowiązany do dbania o mienie, wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do sprawowania nad nim ochrony. Wprawdzie odpowiedzialność za powierzony majątek ponosi dyrektor szkoły/placówki, jednak współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie prawidłowego gospodarowania mieniem zawsze przynosi korzyści. Niniejsze opracowanie omawia podstawowe zagadnienia związane z gospodarką majątkową oraz zarządzaniem powierzonym szkole mieniem, z uwzględnieniem zadań i kompetencji dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego. W opracowaniu pod określeniem szkoła rozumie się także przedszkole oraz pozostałe placówki oświatowe. Ogólna charakterystyka majątku rzeczowego Środkami trwałymi zgodnie z ustawą o rachunkowości są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Aby składnik majątku mógł być zakwalifikowany jako środek trwały, musi spełnić następujące warunki: jego okres użytkowania musi być dłuższy niż rok, musi być kompletny, 5

6 MAJĄ TEK RZECZOWY SZKOŁ Y ZASADY GOSPODAROWANIA I EWIDENCJONOWANIA musi być w pełni zdatny do użytku, musi być wykorzystywany na potrzeby danej jednostki. Podział środków trwałych w jednostkach sektora publicznego Środki trwałe podlegają klasyfikacji zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (dalej: KŚT). Klasyfikację stosują wszystkie podmioty gospodarki narodowej prowadzące księgową ewidencję środków trwałych. KŚT ma zastosowanie zarówno w sprawozdawczości statystycznej, jak i w ewidencji księgowej (służy ustaleniu właściwych stawek odpisów amortyzacyjnych). Wyróżnia się podstawowe środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. Różnica między podstawowymi a pozostałymi środkami trwałymi wynika z przepisów wykonawczych do uofp (rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, dalej: rozporządzenie). Podstawowym kryterium odróżniającym środki trwałe od pozostałych środków trwałych jest wartość początkowa. Przepisy odnoszą się do kwoty zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do podstawowych środków trwałych zalicza się te, których wartość początkowa jest wyższa niż 3500 zł. Natomiast te składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza tej kwoty, mogą być zaliczane do pozostałych środków trwałych. Podział na grupy ma istotne znaczenie dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych: podstawowe środki trwałe są amortyzowane przez ustalony okres, pozostałe środki trwałe są umarzane jednorazowo, w miesiącu oddania do użytkowania. Szczególnym rodzajem wyposażenia szkoły są pomoce dydaktyczne, które mimo że są składnikami rzeczowymi majątku mogą być uznane za pozostałe środki trwałe bez względu na wartość początkową, czyli nawet jeżeli przekracza ona 3500 zł. Zgodnie z rozporządzeniem bez względu na wartość początkową do pozostałych środków trwałych, oprócz pomocy dydaktycznych, można zaliczyć: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Sposób zaliczania rzeczowych składników majątku do podstawowych lub pozostałych środków trwałych ma również znaczenie dla sposobu finansowania ich zakupu. Zakup podstawowych środków trwałych klasyfikowany będzie w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup pozostałych środków trwałych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a zakup pomocy dydaktycznych w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 6

7 CHARAKTERYSTYKA MAJĄ TKU RZECZOWEGO SZKOŁ Y Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne zgodnie z definicją uor są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. W szkole wartości niematerialne i prawne występują w postaci programów komputerowych oraz licencji na oprogramowanie. Podobnie jak w przypadku środków trwałych istotne znaczenie dla zakwalifikowania oprogramowania do wartości niematerialnych i prawnych ma okres jego użytkowania, który musi być dłuższy niż rok. Dlatego nabywając program (licencję), należy zwrócić uwagę na jak długi okres czasu przewidywane jest jego użytkowanie. Np. zakup programu antywirusowego na okres roku nie będzie mógł być zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ nie spełnia głównego warunku zawartego w uor dotyczącego okresu użytkowania. Wartości niematerialnych i prawnych nie będą również stanowiły programy i licencje zakupione w szkole dla celów dydaktycznych, np. oprogramowanie do komputerów znajdujących się w pracowni informatycznej. Sposób amortyzowania oprogramowania i licencji jest podobny do amortyzowania środków trwałych i zależy od wartości początkowej. Dla wartości początkowej powyżej 3500 zł amortyzowanie rozłożone jest w czasie, dla wartości niższej oraz dla oprogramowania uznanego za pomoce dydaktyczne amortyzacja przeprowadzania jest jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Przepisy dotyczące amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, które stosują jednostki sektora finansów publicznych, zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 16m tej ustawy wskazuje, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: 24 miesiące od licencji na programy komputerowe, od praw autorskich, od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych, 12 miesięcy od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych, 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Podobny do środków trwałych będzie również sposób klasyfikowania wydatku związanego z zakupem oprogramowania komputerowego w szkole. Oprogramowanie o wartości jednostkowej przekraczającej 3500 zł należy sfinansować z 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup oprogramowania poniżej tej kwoty z 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a zakup oprogramowania dla celów dydaktycznych z 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 7

8

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA 2014 materiały konferencyjne 20 lat Ustawy o rachunkowości jak wiele jeszcze przed nami Wydawnictwo:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo