REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WYBORY MIS POLSKICH, zwanego dalej Konkursem, jest agencja Hackett Hamilton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 40/6, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości PLN, zwana dalej Organizatorem. 2. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką Amino, należącą do Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie Fundatorem i wydającym nagrody jest Organizator. 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Konkursem objęte są produkty Amino: zupy błyskawiczne oraz Swojskie ziemniaczki, które zostały zakupione w okresie trwania konkursu, tj. w okresie od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. 6. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem: 5.1. wiadomości SMS na numer (koszt wysłania wiadomości 0,50 zł netto, tj. 0,62 zł brutto), 5.2. strony internetowej znajdującej się pod adresem (dalej: Strona Internetowa ). 7. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać określonych w Regulaminie zasad. 8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej: Regulamin ) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2 2. [CZAS TRWANIA KONKURSU] 1. Konkurs organizowany jest od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje codziennie spośród zgłoszeń nadesłanych w danym dniu, w okresie od 01 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. 3. [UCZESTNICY KONKURSU] 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne ( Uczestnicy), które: 1.1. są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 1.2. mają adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1.3. zaakceptują w pełni treść niniejszego Regulaminu i wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A. oraz Unilever Poland Services Sp. z o.o. i członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 4. [WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE] 1. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań: 1.1. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażenie zgody na jego postanowienia, poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody na Stronie Internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer kończącego się sformułowaniem TAK, 1.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem, poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody na Stronie Internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer o treści TAK,

3 1.3. zakup dowolnych 2 produktów Amino: zup błyskawicznych i/lub Swojskich ziemniaczków w okresie trwania konkursu, 1.4. zachowanie czytelnego i oryginalnego paragonu fiskalnego - dowodu zakupu minimum 2 (dwóch) produktów Amino: zup błyskawicznych i/lub Swojskich ziemniaczków, zakupionych w okresie trwania konkursu, 1.5. zgłoszenie udziału w konkursie, opisane szczegółowo w pkt , 1.6. dokonanie wyboru jednego z ośmiu portretów, który zdaniem Uczestnika powinien znaleźć się na unikatowych miskach Amino, 1.7. zaproponowanie pomysłowego, oryginalnego imienia dla mis z wybranego przez Uczestnika portretu. 2. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się na jeden z poniższych sposobów: 2.1. przesyłając SMS o następującej treści: nr wybranego portretu, propozycja oryginalnego imienia dla mis z wybranego portretu oraz słowo TAK [np. 1.Zupanna.TAK, gdzie 1 to nr portretu, dalej wskazane jest zaproponowane imię oraz słowo TAK oznaczające zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w konkursie w celach związanych z konkursem, zgodnie z Regulaminem] na numer 70705, 2.2. wypełniając formularz znajdujący się pod adresem i podając: a) swój numer telefonu, b) wybór jednego z ośmiu portretów, który zdaniem Uczestnika powinien znaleźć się na unikatowych miskach Amino, c) oryginalne imię dla mis z wybranego przez Uczestnika portretu, 3. Koszt wiadomości zgłoszeniowej SMS, o której mowa w pkt. 2 ppkt regulaminu, jest stały i wynosi 0,50 zł netto (pięćdziesiąt groszy) plus podatek VAT, tj. 0,62 zł brutto (sześćdziesiąt dwa grosze). Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana od Uczestnika niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w konkursie jest prawidłowe. 4. Numer jednego z ośmiu portretów wraz z oryginalnym imieniem dla mis z wybranego portretu musi zawrzeć się w 100 (stu) znakach. 5. W konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości zgłoszeniowe SMS wysyłane za pośrednictwem telefonu komórkowego w ramach sieci operatorów telefonii komórkowej. Organizator nie uwzględnia wiadomości SMS wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet.

4 6. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie produktu lub produktów innych niż produkty, o których mowa w 1 pkt. 5 niniejszego regulaminu. 7. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czytelnych, oryginalnych paragonów fiskalnych, potwierdzających dokonanie zakupu dwóch produktów Amino: zup błyskawicznych i/lub Swojskich Ziemniaczków. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu produktów Amino. Uczestnik ponadto jest zobowiązany do wysłania (wydania) Organizatorowi oryginału paragonu fiskalnego w przypadku wyłonienia Uczestnika jako Zwycięzcy konkursu. 8. Każdy Uczestnik może wielokrotnie dokonywać zgłoszeń w okresie trwania Konkursu. 9. W Konkursie wezmą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje wymagane niniejszym regulaminem. 5. [KOMISJA KONKURSOWA] 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji czuwa Komisja konkursowa złożona z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Unilever, zwana Komisją. 2. Komisja wyłoni Zwycięzców konkursu WYBORY MIS POLSKICH. Komisja dokona wyboru Zwycięzców, oceniając wszystkie nadesłane zgłoszenia z dnia poprzedzającego (zgłoszenia można zgłaszać do godz danego dnia), kierując się następującymi kryteriami: zwięzłość, pomysłowość, oryginalność i niepowtarzalność oryginalnego imienia dla mis zaproponowanego przez Uczestnika dla wybranego portretu. 3. Komisja konkursowa wybierze w okresie trwania konkursu, tj. w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r., łącznie 135 (sto trzydzieści pięć) najlepszych, według swobodnej oceny Komisji, oryginalnych imion dla mis z wybranych portretów, które będą najciekawsze i najbardziej pomysłowe w ocenie Komisji. Komisja, w okresie trwania konkursu, dokonuje wyboru 3 (trzech) Zwycięzców każdego dnia. 4. Organizator poinformuje Zwycięzców w terminie trzech dni od dnia wyboru o przyznaniu nagrody poprzez kontakt telefoniczny z Uczestnikiem. Organizator poinformuje również o konieczności przesłania Organizatorowi oryginału paragonu, który został zgłoszony do Konkursu.

5 6. [NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD] 1. Każdego dnia w trakcie trwania konkursu przewidziane są trzy nagrody pieniężne w kwocie po 100 zł (sto złotych) każda. 2. Do każdej Nagrody dodawana jest nagroda pieniężna odpowiadająca kwocie podatku należnego od wartości Nagrody, która zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zostanie pobrana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Płatnikiem powyższego podatku będzie Organizator Konkursu. 3. Warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcom jest wysłanie przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego dokonanie zakupu dwóch produktów Amino: zup błyskawicznych i/lub Swojskich ziemniaczków, do Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od daty poinformowania Uczestnika przez Organizatora Konkursu o przyznaniu nagrody. Organizator zastrzega, że ten sam paragon fiskalny nie będzie podstawą wydania kolejnych nagród Zwycięzcom. Organizator zastrzega, że w niniejszym konkursie obowiązuje zasada: jeden unikalny paragon, jedna nagroda. 4. Nagrody zostaną przekazane wyłonionym Zwycięzcom w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania Organizatorowi oryginału paragonu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, przelewem na wskazane Organizatorowi konto bankowe Zwycięzcy. 5. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi odbioru Nagrody, albo wydanie Nagrody z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora, nie jest możliwe, takie Nagrody przepadają, a Zwycięzca nie będzie uprawniony do ponownego żądania wydania mu Nagrody. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa ponownie dokona wyboru zwycięzcy, stosownie do postanowień 5 Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą miały w tym zakresie odpowiednie zastosowanie. 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

6 7. [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE] 1. Wszelkie reklamacje co do przebiegu niniejszego konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Hackett Hamilton sp. z o.o., ul. Kurhan 11, Warszawa z dopiskiem Reklamacja konkurs WYBORY MIS POLSKICH przez cały okres trwania Konkursu i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia konkursu. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w przypadku przesłania jej listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego. 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na wskazany w reklamacji adres, w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8. [DANE OSOBOWE, ZASTRZEŻENIA] 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. 4. Dane osobowe Uczestników: adres pocztowy, imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e mail będą przetwarzane jedynie w celach związanych z konkursem, w tym z wydaniem Nagród oraz z obowiązkami podatkowymi oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. 5. Uczestnicy akceptują niniejszym, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 6. W razie przyznania Nagrody Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość) oraz treści zwycięskiego oryginalnego

7 imienia dla mis z wybranego portretu na Stronie Internetowej Konkursu. Dane te zostaną usunięte po upływie 1 miesiąca od daty zamieszczenia na Stronie Internetowej. 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w oryginalnym imieniu dla mis z wybranego portretu treści, które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób, prawa własności intelektualnej innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, a ponadto treści obrażających markę/znak towarowy Unilever lub Organizatora. Zgłoszenia naruszające wyżej wymienione zakazy nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu Nagród. 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w formie pisemnej w biurze Organizatora Konkursu przy ul. Kurhan 11 w Warszawie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających wydanie przez Organizatora Nagród. 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POŻEGNAJ KUMPLI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POŻEGNAJ KUMPLI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Eko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy PSS Białystok POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy PSS Białystok POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy PSS Białystok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Konkurs Leonowy, zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj występ w M jak Miłość (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs Leonowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Konkurs Leonowy, zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo