OGSM/PDF21/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGSM/PDF21/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon"

Transkrypt

1 UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon zawartej przez PTK Centertel Sp. z o.o. z Metlife Amplico S.A. i zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ww. umowy. Szanowni Państwo, W związku ze zmianą w rezultacie połączenia spółek PTK Centertel Sp. z o.o. i Telekomunikacja Polska S.A. poprzez przejęcie tej pierwszej m.in. dotychczasowej nazwy Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w całości, NIP: , na nową nazwę - Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. Ubezpieczającym w ramach umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon jest Orange Polska S.A. (pozostałe dane Spółki jak powyżej). Warunki, na których przystąpili Państwo do ubezpieczenia składając stosowne oświadczenia PTK Centertel Sp. z o.o. oraz warunki ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej Państwu przez Metlife Amplico S.A. nie uległy zmianie. OGSM/PDF21/0114 Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon

2 Warunki ubezpieczenia Telefonu komórkowego abonentów Orange w ramach programu Bezpieczny Telefon Artykuł 1 - Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych Warunków ubezpieczenia mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia w ramach programu Bezpieczny Telefon, zawieranych pomiędzy MetLife Insurance Limited z siedzibą w 1 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7YL, United Kingom z osobami fizycznymi, które jako konsumenci zawarły z Operatorem na piśmie Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (abonenci Operatora). 2. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest po uprzednim oświadczeniu przez Posiadacza Telefonu o zainteresowaniu ofertą Programu Bezpieczny Telefon, złożonym konsultantowi telefonicznego centrum obsługi klienta Operatora lub przedsiębiorcy działającego w imieniu Operatora i na jego zlecenie albo przedstawicielowi w Salonie Orange lub w Salonie partnera Orange (które to wymienione wyżej osoby są upoważnionymi przedstawicielami Operatora w zakresie oferowania Programu Bezpieczny Telefon) oraz po otrzymaniu przez Posiadacza Telefonu niniejszych warunków oraz Certyfikatu Ubezpieczenia, będącym potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 niniejszego Artykułu. 3. Umowa Ubezpieczenia może być zawarta po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem. 4. Ubezpieczyciel może ograniczyć możliwość zawarcia Umowy Ubezpieczenia do osób, które zawierają Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub aneks do tej Umowy według określonego przez Ubezpieczyciela planu taryfowego (oferty). 5. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest Certyfikat Ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia przez Posiadacza Telefonu składki zawartej w rachunku wystawionym przez Operatora w ramach Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, należnej za pierwszy okres ubezpieczenia. 6. Do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dochodzi pod warunkiem, iż pierwsza należna składka zostanie opłacona w terminie do końca pierwszego 1

3 pełnego miesięcznego Okresu Rozliczeniowego objętego okresem ubezpieczenia. Artykuł 2 Definicje Terminy Użyte w niniejszych Warunkach ubezpieczenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel MetLife Insurance Limited z siedzibą w 1 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7YL, United Kingdom, upoważniony do prowadzenia działalności i regulowany przez Financial Services Authority, pod numerem Posiadacz Telefonu abonent Operatora, o którym mowa w Artykule 1 ust. 1, wymieniony w Certyfikacie ubezpieczenia, który zawarł umowę ubezpieczenia jako ubezpieczający na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia. 3. Orange sieć telekomunikacyjna w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. 4. Operator przedsiębiorca telekomunikacyjny Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, operator sieci telekomunikacyjnej Orange na terenie Polski. 5. Administrator przedstawiciel Ubezpieczyciela uprawniony do obsługi zgłaszanych szkód, którym jest Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 92, Warszawa. 6. Salon Orange odpowiednio oznaczony punkt sprzedaży, zajmujący się sprzedażą usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, prowadzony przez Operatora, z wyłączeniem stoisk handlowych znajdujących się w lokalach, w których sprzedaż usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora nie stanowi działalności podstawowej (np. hipermarketach, stacjach benzynowych, kioskach ulicznych). 7. Salon partnera Orange odpowiednio oznaczony punkt sprzedaży, zajmujący się sprzedażą usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, prowadzony przez podmiot działający na zlecenie Operatora, 2

4 z wyłączeniem stoisk handlowych znajdujących się w lokalach, w których sprzedaż usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora nie stanowi działalności podstawowej (np. hipermarketach, stacjach benzynowych, kioskach ulicznych). 8. Telefon telefon komórkowy wraz z dodatkowymi elementami będącymi częścią fabrycznego zestawu sprzedawanego wraz z telefonem komórkowym t.j. oryginalną baterią, ładowarką, kartą pamięci, których zakup potwierdza stosowny dowód zakupu wystawiony w Salonie Orange, w Salonie partnera Orange lub w ramach programu utrzymaniowego Orange dla stałych klientów i którego dane są potwierdzone w Certyfikacie Ubezpieczenia. 9. Certyfikat Ubezpieczenia dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia wydany przez Ubezpieczyciela. 10. Program Bezpieczny Telefon program ubezpieczeniowy organizowany przez Ubezpieczyciela dla abonentów Operatora przy współudziale Operatora. 11. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na piśmie pomiędzy Posiadaczem Telefonu a Operatorem. 12. Kradzież za Kradzież rozumie się: 1) Kradzież z włamaniem tj. zabór Telefonu przez sprawcę z zamkniętego budynku, pomieszczenia lub z pojazdu poprzez pokonanie zabezpieczeń przy Użyciu siły lub/i narzędzi lub oryginalnym kluczem zdobytym wskutek przestępstwa lub kluczem podrobionym. 2) Kradzież Telefonu bezpośrednio Posiadaczowi Telefonu tj. zabór Telefonu przez sprawcę dokonany wskutek zaskoczenia, wykorzystania chwilowej nieuwagi Posiadacza Telefonu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: a. Telefon znajdował się w momencie kradzieży pod bezpośrednią opieką Posiadacza Telefonu, b. Kradzież Telefonu została zauważona przez Posiadacza Telefonu w trakcie jej dokonywania lub został zauważony jej sprawca bezpośrednio po utracie Telefonu wskutek kradzieży 3

5 c. możliwe jest określenie przez Posiadacza Telefonu dokładnego czasu i miejsca dokonania kradzieży. 13. Rabunek zabór Telefonu przez sprawcę poprzez użycie siły lub groźbę użycia siły wobec Posiadacza Telefonu. 14. Nieuprawnione Użycie Telefonu Użycie Telefonu bez zgody Posiadacza Telefonu, dokonane po Kradzieży lub Rabunku Telefonu. 15. Uszkodzenie Telefonu uszkodzenie Telefonu powstałe wskutek nieprzewidywalnego, przypadkowego zdarzenia polegającego na nagłym działaniu mechanicznej siły zewnętrznej, powodujące przerwanie funkcji lub nieprawidłowe funkcjonowanie Telefonu lub którejkolwiek z jego części, wymagające naprawy w celu przywrócenia prawidłowej funkcjonalności Telefonu. 16. Szkoda - Uszkodzenie Telefonu, Kradzież, Rabunek lub Nieuprawnione Użycie Telefonu wskutek zdarzeń objętych Umową Ubezpieczenia. 17. Okres Rozliczeniowy miesięczny okres obowiązujący w ramach Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, za który naliczane są przez Operatora opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 18. Umowa Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Posiadaczem Telefonu, która jest potwierdzona niniejszymi Warunkami ubezpieczenia i Certyfikatem Ubezpieczenia. Artykuł 3 - Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Telefon zakupiony przez Posiadacza Telefonu w Salonie Orange, w Salonie partnera Orange lub w ramach programu utrzymaniowego Orange dla stałych klientów i wymieniony w Certyfikacie Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz koszty Nieuprawnionego Użycia Telefonu do wysokości kwot określonych w Artykule 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust Telefon jest objęty ubezpieczeniem pod warunkiem, iż jest używany przez Posiadacza Telefonu lub osobę, której Posiadacz Telefonu zezwolił na jego używanie. 4

6 3. Umową Ubezpieczenia obejmowany jest inny telefon niż wymieniony w Certyfikacie Ubezpieczenia w przypadku jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi: 1) wymiana Telefonu w ramach gwarancji producenta lub sprzedawcy albo rękojmi (niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem ust. 4, 2) zakup w Salonie Orange, w Salonie partnera Orange lub w ramach programu utrzymaniowego Orange dla stałych klientów nowego Telefonu, przy podpisywaniu aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5. 3) przyznanie nowego Telefonu w ramach programu Bezpieczny Telefon, z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany Telefonu, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej, nowy Telefon jest obejmowany ochroną ubezpieczeniową w miejsce dotychczas ubezpieczonego, pod warunkiem pisemnego poinformowania Administratora o zmianach (z podaniem numeru identyfikacyjnego Telefonu - IMEI). Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tego Telefonu obowiązuje od dnia otrzymania przez Administratora takiego zgłoszenia. 5. W przypadku zmiany Telefonu, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej, nowo zakupiony Telefon jest od dnia jego zakupu automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w miejsce dotychczas ubezpieczonego. Składka za ubezpieczenie będzie w takim przypadku płatna zgodnie z obowiązującą taryfą składek, przy czym jeżeli następuje zmiana grupy taryfowej zmiany składki wchodzą w życie od następnego okresu ubezpieczenia. 6. jeżeli wskutek zaakceptowania szkody, Ubezpieczyciel przyzna nowy Telefon, zostanie on automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w miejsce Telefonu, za który zostało przyznane odszkodowanie nie przekraczające limitu szkód, o którym mowa w Artykule 4 poniżej. Artykuł 4 Wysokość sumy ubezpieczenia 5

7 1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednej Szkody jest: 1) w przypadku utraty Telefonu na skutek kradzieży lub Rabunku lub Uszkodzenia Telefonu - wartość Telefonu (z VAT) wymieniona w Certyfikacie ubezpieczenia, 2) w przypadku poniesionych przez Posiadacza Telefonu kosztów Nieuprawnionego Użycia Telefonu kwota maksymalnie do wysokości PLN. 2. Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela są dwie Szkody w okresie każdych 12 miesięcy, objętych okresem ubezpieczenia liczonych od daty zawarcia Umowy Ubezpieczeniowej. Artykuł 5 - Zakres ubezpieczenia 1. Zgodnie z pozostałymi warunkami i wyłączeniami odpowiedzialności zawartymi w Artykule 12, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie poniesionej Szkody, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 2 ust Telefon objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dany okres pobytu Posiadacza Telefonu poza Polską nie będzie przekraczał 60 dni. Artykuł 6 - Okres ubezpieczenia 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się wstępnie na okres odpowiadający Okresowi Rozliczeniowemu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego Artykułu. Okres ten ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy miesięczne, chyba że Posiadacz Telefonu złożył wniosek, o którym mowa w Artykule 8 ust Początek okresu ubezpieczenia następuje w dniu wyrażenia przez Posiadacza Telefonu zainteresowania ofertą Programu Bezpieczny Telefon, złożonego przez Posiadacza Telefonu, o której mowa w Artykule 1 ust. 2, z zastrzeżeniem Artykułu 1 ust. 6 oraz zgodnie z postanowieniami Certyfikatu Ubezpieczenia. 6

8 3. Okres ubezpieczenia trwa do końca Okresu Rozliczeniowego obowiązującego w ramach Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, w trakcie którego Umowa Ubezpieczenia została zawarta. 4. Umowa Ubezpieczenia wznawia się na kolejne okresy przy zachowaniu niezmienionych warunków, chyba że Ubezpieczyciel poinformuje wcześniej na piśmie Posiadacza Telefonu o ich zmianie, zgodnie z ust. 5 niniejszego Artykułu. 5. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia (w tym wysokości składki), pod warunkiem pisemnego poinformowania Posiadacza Telefonu o tych zmianach w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie oraz przed zawarciem umowy na kolejny okres ubezpieczenia. Informacja o zmianie warunków może być przekazywana Posiadaczowi Telefonu za pośrednictwem Operatora wraz z fakturą za usługi telekomunikacyjne w danym Okresie Rozliczeniowym. 6. W przypadku, gdy po doręczeniu do Posiadacza Telefonu informacji o zmianie Warunków ubezpieczenia, Posiadacz Telefonu nie złoży wniosku o rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia zgodnie z Artykułem 8 ust. 1 punkt 1poniżej, zmiany warunków ubezpieczenia wchodzą w Życie z początkiem kolejnego okresu ubezpieczenia, na który Umowa Ubezpieczenia jest zawierana. Artykuł 7 - Początek i koniec odpowiedzialno ności Ubezpieczyciela 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia, który jest określony w Certyfikacie Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 6 oraz ust. 2 i 3 niniejszego Artykułu. 2. Niezapłacenie składki w terminie do ostatniego dnia miesięcznego okresu ubezpieczenia, za który składka była należna, powoduje brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela od początku tego okresu. Postanowienia Artykułu 9 stosuje się odpowiednio. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: 7

9 1) W dniu spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wystąpienia w okresie danych 12 miesięcy drugiej Szkody objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela chyba, Że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na kontynuację ochrony ubezpieczeniowej, o czym powiadomi pisemnie Posiadacza Telefonu, 2) W ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, chyba że Umowa Ubezpieczenia została wznowiona na kolejny okres, 3) W dniu rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania, 4) W momencie deaktywacji w Orange numeru Telefonu (wyłączenia karty SIM z sieci Operatora) wymienionego w Certyfikacie Ubezpieczenia, 5) W dniu przeniesienia prawa własności do Telefonu lub przeniesienia na inną osobę przez Posiadacza Telefonu praw do numeru Telefonu w Orange w ramach Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Artykuł 8 Rozwiązanie zanie Umowy Ubezpieczenia 1. Posiadacz Telefonu ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie na adres Administratora, podany w Artykule 2 ust. 5 powyżej, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku Odstąpienia od Umowy Posiadaczowi Telefonu przysługuje zwrot pełnej składki ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Szkoda nastąpiła przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, a Posiadacz Telefonu wystąpił z roszczeniem wobec Ubezpieczyciela, składka za okres, kiedy Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi. Zwrot składki nie przysługuje w ogóle, jeżeli suma ubezpieczenia została wyczerpana. 2. Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z ostatnim dniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego, w którym Posiadacz Telefonu złożył za pośrednictwem Operatora pisemny wniosek o rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia. Wniosek o rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia 8

10 powinien zostać złożony poprzez przesłanie go listownie na adres: Skrytka pocztowa nr 71, Warszawa 76 lub faxem na numer +48 (22) Przed wysłaniem powyższego wniosku Posiadacz Telefonu powinien poinformować telefonicznie Ubezpieczyciela o swoim zamiarze rozwiązania Umowy Ubezpieczenia poprzez kontakt telefoniczny nr numer +48 (22) ) z ostatnim dniem Okresu Rozliczeniowego, w którym Ubezpieczyciel przekazał Posiadaczowi Telefonu decyzję o nie wznawianiu Umowy Ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż decyzja powinna być przekazana przez Ubezpieczyciela co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki Umowa Ubezpieczenia została zawarta. Powyższa decyzja może być przekazywana Posiadaczowi Telefonu za pośrednictwem Operatora wraz z fakturą za usługi telekomunikacyjne w danym okresie rozliczeniowym. 3) w dniu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, 4) w przypadku nieopłacenia składki za dwa kolejne Okresy Rozliczeniowe, Umowa Ubezpieczenia automatycznie rozwiązuje się z końcem drugiego okresu ubezpieczenia, chyba Że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na kontynuację Umowy Ubezpieczenia, 6) w dniu spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia z tytułu drugiej Szkody, w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Ubezpieczenia na pierwszy okres, chyba że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na kontynuację Umowy Ubezpieczenia o czym poinformuje pisemnie Posiadacza Telefonu. Artykuł 9 - Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokość składki należnej Ubezpieczycielowi określona jest w taryfie składek w ramach programu Bezpieczny Telefon. Wysokość składki uzależniona jest od ceny Telefonu w dniu zawarcia Umowy Ubezpieczenia i może podlegać zmianie w przypadku zmiany Telefonu przez Posiadacza Telefonu, na podstawie uzgodnień pisemnych z Operatorem. 2. Składka opłacana jest przez Posiadacza Telefonu za pośrednictwem Operatora, w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą składek, na rachunek określony w fakturze za usługi telekomunikacyjne wystawionej dla Posiadacza Telefonu przez Operatora. 9

11 3. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu ubezpieczenia przypada w innej dacie niż początek Okresu Rozliczeniowego obowiązującego w ramach Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, to składka za pierwszy okres ubezpieczenia obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni objętych ubezpieczeniem i płatna jest razem ze składką za następny miesięczny okres ubezpieczenia. 4. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu na jaki Umowa Ubezpieczenia została zawarta, Posiadaczowi przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie została wyczerpana suma ubezpieczenia. 5. Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia odpowiadający Okresowi rozliczeniowemu. W ramach Umowy Ubezpieczenia nie ma możliwości rozłożenia składki na raty. 1. Kradzież lub Rabunek Telefonu: Artykuł 10 Odszkodowanie za Szkodę 1) W przypadku Kradzieży lub Rabunku Telefonu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przywrócenia stanu sprzed zdarzenia powodującego Szkodę, poprzez zastąpienie utraconego Telefonu nowym Telefonem tej samej marki i modelu co Telefon utracony, który był objęty ubezpieczeniem (z wyłączeniem koloru), z zastrzeżeniem punktem 2 ust. 1 niniejszego Artykułu), a także poprzez zwrot poniesionych kosztów Nieuprawnionego Użycia Telefonu (zgodnie z ust. 2 niniejszego Artykułu), 2) Ubezpieczyciel zachowuje prawo do zastąpienia Telefonu utraconego telefonem innej marki lub modelu o zbliżonych parametrach, z zastrzeżeniem, że jego cena poza promocją (z VAT) w Salonie Orange lub Salonie Partnera Orange w dniu przyznania odszkodowania nie będzie przekraczać wartości Telefonu określonej w Certyfikacie Ubezpieczenia, 3) Dla każdej szkody polegającej na utracie Telefonu wskutek kradzieży lub Rabunku obowiązuje udział własny w wysokości 49 PLN, płatny przez Posiadacza Telefonu na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, 10

12 4) Telefon stanowiący odszkodowanie przyznane przez Ubezpieczyciela będzie dostarczony Posiadaczowi Telefonu za pośrednictwem poczty kurierskiej. 2. Nieuprawnione Użycie Telefonu: 1) Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Posiadacza Telefonu kosztów połączeń telefonicznych oraz wszystkich innych usług telekomunikacyjnych - zrealizowanych Telefonem po jego Kradzieży lub Rabunku przy Użyciu karty SIM, do której przypisany jest numer abonencki wymieniony w Certyfikacie Ubezpieczenia - którymi Posiadacz Telefonu został obciążony przez Operatora pod warunkiem, że: a) połączenia i inne usługi telekomunikacyjne zostały zrealizowane Telefonem w okresie 24 godzin od momentu zauważenia przez Posiadacza Telefonu faktu wystąpienia Kradzieży albo Rabunku, b) na rachunku szczegółowym (szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych) wystawionym przez Operatora zostały wyszczególnione godziny wykonania oraz koszt każdego połączenia lub innej usługi świadczonej przez Operatora. 2) Koszty Nieuprawnionego Użycia Telefonu zostaną zwrócone do kwoty PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pod warunkiem, że Posiadacz Telefonu przedstawi Ubezpieczycielowi dowód zapłaty przez niego kosztów Nieuprawnionego Użycia Telefonu. 3. Uszkodzenie Telefonu: 1) W przypadku Uszkodzenia Telefonu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przywrócenia stanu sprzed zdarzenia powodującego Szkodę poprzez naprawę uszkodzonego Telefonu, z zastrzeżeniem ust. 3 punktów 2, 3 i 4 poniżej, 2) Dla każdej Szkody polegającej na Uszkodzeniu Telefonu obowiązuje udział własny w kwocie 29 PLN, płatny przez Posiadacza Telefonu na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, 3) Wycena naprawy oraz naprawa Telefonów wykonywana będzie przez serwisy naprawy telefonów wskazane przez Ubezpieczyciela, 11

13 4) Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonywania naprawy uszkodzonego Telefonu. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zastąpienia uszkodzonego Telefonu nowym telefonem, zgodnie z zasadami jak w przypadku utraty Telefonu wskutek Kradzieży lub Rabunku, określonymi w ust. 1 niniejszego Artykułu. 4. W przypadku wystąpienia Szkody przed zapłaceniem składki za okres, w którym Szkoda miała miejsce spełnienie świadczenia przez Ubezpieczyciela może nastąpić, o ile nastąpiła zapłata składki na zasadach określonych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia. Artykuł 11 Obowiązki Posiadacza Telefonu związane zane z Użytkowaniem Telefonu Posiadacz Telefonu oraz każda osoba uprawniona do Użytkowania Telefonu jest zobowiązana przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Telefonu przed uszkodzeniem, Kradzieżą lub Rabunkiem, a także użytkować i utrzymywać Telefon zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta. Artykuł 12 - Wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Posiadacza Telefonu, jakiegokolwiek spokrewnionego lub powinowatego z Posiadaczem Telefonu pozostającym pod wspólnym adresem z Posiadaczem Telefonu lub osób, za które Posiadacz Telefonu ponosi odpowiedzialność oraz wszelkich osób przez niego upoważnionych do Użytkowania Telefonu. 2. Ubezpieczenie nie obejmuje Szkód: 1) powstałych wskutek działań wojennych (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), działań zbrojnych z innych państw, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii, rozruchów, zamieszek społecznych, rewolucyjnego lub militarnego przejęcia władzy, 2) konfiskaty lub zarekwirowania Telefonu przez uprawnione władze, 12

14 3) polegających na utracie dodatkowych akcesoriów takich jak: zestaw samochodowy, pokrowce, zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka lub baterie inne niż oryginalne, 4) polegających na utracie lub uszkodzeniu jedynie ładowarki, baterii lub karty pamięci, bez jednoczesnej utraty lub uszkodzenia aparatu telefonicznego, 5) powstałych w sytuacji niedopełnienia przed Posiadacza Telefonu lub uprawnionego Użytkownika Telefonu obowiązków określonych w Artykule Ubezpieczenie nie obejmuje również: 1) utraty Telefonu wskutek Kradzieży lub Rabunku w przypadku, jeżeli po utracie Telefonu Posiadacz Telefonu nie poinformuje Operatora o Rabunku lub Kradzieży celem zablokowania numeru identyfikacyjnego IMEI lub/i Posiadacz Telefonu nie dokonał niezwłocznego zgłoszenia utraty Telefonu do najbliższego komisariatu policji potwierdzonego pisemnym zaświadczeniem z Policji, 2) utraty Telefonu w niewyjaśnionych okolicznościach lub w innych okolicznościach niż Rabunek lub Kradzież, 3) utraty Telefonu wskutek jego zagubienia, 4) utraty Telefonu w sytuacji, gdy został on pozostawiony bez opieki i nadzoru oraz bez zabezpieczenia przed Kradzieżą, w miejscu, do którego dostęp miały inne osoby trzecie (np. w niezamkniętym pojeździe), 5) kosztów karty SIM w przypadku Kradzieży, Rabunku lub Uszkodzenia Telefonu, 6) wszelkiego rodzaju strat pośrednich powstałych wskutek braku możliwości Użytkowania Telefonu, 7) wszelkich szkód powstałych bezpośrednio lub w rezultacie przez oprogramowanie zainstalowane w Telefonie, jak również w wyniku działania wirusa, 8) strat polegających na utracie wartości Telefonu 9) szkód polegających na utracie danych zapisanych w pamięci Telefonu lub karty SIM, 10) szkód w Telefonach Użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 11) szkód w Telefonach, które zostały poddane przeróbkom, przebudowie lub, w których dokonano zmiany elektronicznego numeru identyfikacyjnego (IMEI). Wyłączenie to nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru identyfikacyjnego (IMEI) nastąpiła na skutek naprawy w ramach gwarancji producenta, sprzedawcy lub w ramach rękojmi 13

15 (albo roszczenia z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) albo na skutek naprawy wykonanej w ramach odszkodowania z tytułu Uszkodzenia Telefonu. W celu zachowania uprawnień z tytułu Umowy Ubezpieczenia Posiadacz Telefonu zobowiązany jest przesłać do Administratora informację o nowym numerze IMEI wraz z dowodem wykonania naprawy, 12) kosztów lub opłat związanych z wymianą samochodowego zestawu telefonicznego lub innych akcesoriów, które z jakichkolwiek względów nie mogą być Używane z Telefonem, w tym również z Telefonem otrzymanym w ramach odszkodowania, 13) kosztów dostarczenia uszkodzonego Telefonu do serwisu naprawczego oraz kosztów odbioru Telefonu naprawionego z serwisu realizującego naprawę w ramach ubezpieczenia, 14) kosztów powtórnej wysyłki do Posiadacza Telefonu nowego Telefonu przyznanego w ramach odszkodowania w przypadku nieodebrania przesyłki podczas pierwszej próby dostarczenia przesyłką kurierską. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje również uszkodzeń Telefonu: 1) których koszt naprawy nie przekracza kwoty udziału własnego, 2) spowodowanych działaniem wody, w szczególności zamoczeniem lub zalaniem Telefonu, 3) spowodowanych wilgocią, rdzą lub korozją postępującą stopniowo, 4) polegających na zużyciu lub stopniowym pogarszaniu się jakości pracy Telefonu, 5) polegających na powierzchownych uszkodzeniach Telefonu takich jak porysowanie, wytarcie zewnętrznego lakieru Telefonu lub innych uszkodzeniach niewpływających na działanie Telefonu, 6) polegających na uszkodzeniach Telefonu niewynikających z działania przyczyn zewnętrznych o charakterze nagłym, w szczególności wyłączone są awarie Telefonu o charakterze wewnętrznym: elektrycznym lub elektronicznym, 7) polegających na awarii Telefonu powstałych wskutek wad materiałowych lub wad konstrukcyjnych. 8) polegających na awarii Telefonu, które mogą być usunięte w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę Telefonu lub w ramach rękojmi. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały mu podane przez Posiadacza Telefonu przed zawarciem 14

16 Umowy Ubezpieczenia, co stanowi naruszenie Umowy Ubezpieczenia lub przepisów prawa, a do podania których Posiadacz Telefonu był obowiązany i o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody w przypadku, gdy Posiadacz Telefonu przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia podał nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia lub inne mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego lub dopuścił się przestępstwa przy zgłaszaniu Szkody. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody w przypadku gdy Telefon był Używany w działalności przestępczej lub terrorystycznej lub ułatwiał lub umożliwiał przeprowadzenie działań przestępczych lub terrorystycznych. Artykuł 13 Zgłoszenie Szkody i wypłata odszkodowania 1. W przypadku powstania Szkody, Posiadacz Telefonu jest zobowiązany do: 1) niezwłocznego zgłoszenia Szkody do Administratora w ciągu najpóźniej 3 dni od daty wydarzenia się Szkody lub powzięciu o niej wiadomości, poprzez Orange Biuro Obsługi Klienta: *100 (z Telefonu w Orange) lub albo bezpośrednio do Administratora: , 2) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni od utraty Telefonu, zgłoszenia tego zdarzenia do Operatora i zażądania blokady karty SIM przez Operatora, 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty Telefonu do najbliższego komisariatu policji oraz uzyskania pisemnego zaświadczenia z Policji o utracie Telefonu oraz przyczynie i okolicznościach wydarzenia się Szkody obowiązek ten dotyczy przypadku utraty Telefonu wskutek Kradzieży, Rabunku lub Uszkodzenia Telefonu na skutek celowego działania osób trzecich (dewastacji), 4) niezwłocznego zgłoszenia do Salonu Orange lub Salonu partnera Orange wniosku o blokadę utraconego Telefonu (blokadę numeru IMEI) wraz z okazaniem zaświadczenia z Policji, o którym mowa w pkt. 3), 5) przekazania do Administratora pełnych szczegółów zdarzenia powodującego Szkodę oraz dodatkowo następujących dokumentów na Żądanie Administratora: 15

17 a. wypełnionego formularza zgłoszenia Szkody, b. zaświadczenia z policji, o którym mowa w pkt. 3 ust.1 niniejszego Artykułu, c. rachunku szczegółowego (szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych) wystawionego przez Operatora, zawierającego wykaz połączeń i innych usług telekomunikacyjnych, czas ich wykonania oraz koszt każdej z nich i dowodu opłacenia tego rachunku obowiązek dotyczy przypadku poniesienia przez Posiadacza Telefonu kosztów Nieuprawnionego Użycia Telefonu, d. dokumentu potwierdzającego zakup Telefonu, którego dotyczy Szkoda (kopia faktury zakupu Telefonu lub kopia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem wraz z ewentualnymi aneksami do tej Umowy. 6) w przypadku Uszkodzenia Telefonu - dostarczenia uszkodzonego Telefonu na własny koszt do serwisu naprawczego lub Sklepu Orange albo Sklepu partnera Orange wskazanego przez Administratora, a następnie jego odebranie z serwisu lub sklepu po dokonaniu naprawy, 7) pokrycia udziału własnego przewidzianego dla danego rodzaju Szkody - w przypadku uznania Szkody przez Ubezpieczyciela. 2. Wszelkie zawiadomienia oraz dokumenty wymagane przez Administratora według jego uznania, należy przesyłać na adres Administratora listem poleconym, chyba, że Administrator wyrazi zgodę na dostarczenie ich w innej formie. 3. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa któregokolwiek obowiązku określonego w Artykule 11 lub Artykule 13 ust. 1 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. W przypadku przyznania nowego Telefonu w ramach odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzi prawo własności do poprzedniego Telefonu. W przypadku, gdy Posiadacz Telefonu odzyska Telefon, za który zostało przyznane odszkodowanie, zobowiązany jest do zwrotu odzyskanego Telefonu Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Administratora. 16

18 5. Posiadacz Telefonu obowiązany jest dostarczyć do Administratora wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego wyjaśnienia okoliczności Szkody. 6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do spełnienia odszkodowania w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe Ubezpieczyciel spełni odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel spełni w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie. Artykuł 14 - Roszczenia regresowe 1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie wobec osoby odpowiedzialnej za Szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela. 2. W razie zrzeczenia się przez Posiadacza Telefonu bez zgody, Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do innych osób z tytułu Szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Artykuł 15 - Postanowienia końcowe 1. Wszelkie dane i informacje przekazane Ubezpieczycielowi przez Posiadacza Telefonu będą wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków Ubezpieczyciela wynikających z Umowy Ubezpieczenia. Posiadacz Telefonu jest obowiązany poinformować Ubezpieczyciela za pośrednictwem Administratora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres. 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia pisemne kierowane do Administratora lub Ubezpieczyciela powinny być przesyłane listem poleconym. 3. Jeżeli Posiadacz Telefonu zmienił adres i nie zawiadomił o tym Administratora lub Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela lub 17

19 Administratora skierowane na ostatni znany adres Posiadacza Telefonu wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone gdyby Posiadacz Telefonu nie zmieniał adresu. 4. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia należy kierować do Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania. Skargi mogą być także kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla siedziby Ubezpieczyciela lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Telefonu lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 6. Posiadacz Telefonu lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia niezadowolony z decyzji Administratora może wnieść odwołanie do Dyrektora Administratora ds. Obsługi Klientów w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Administratora. Dyrektor Administratora ds. Obsługi Klientów odpowie pisemnie na odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Posiadacz Telefonu lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia niezadowolony z decyzji Dyrektora Administratora ds. Obsługi Klientów może wnieść odwołanie do Dyrektora Ubezpieczyciela ds. Obsługi Klientów w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Dyrektora Administratora ds. Obsługi Klientów. Powyższe uprawnienie jest prawem, a nie obowiązkiem Posiadacza Telefonu lub innej osoby uprawnionej z Umowy Ubezpieczenia. Dyrektor Ubezpieczyciela ds. Obsługi Klientów odpowie pisemnie na odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Posiadacz Telefonu lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia, która nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela, jest uprawniony do złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii na adres: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR lub sądu powszechnego, na warunkach określonych w ust. 7 niniejszego Artykułu. Powyższe opcje są uprawnieniami, a nie obowiązkami Posiadacza Telefonu lub innej osoby uprawnionej z Umowy Ubezpieczenia. 7. Powództwo z tytułu roszczenia wynikającego z Umowy Ubezpieczenia można wnieść przed sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce 18

20 siedziby Ubezpieczyciela albo miejsce zamieszkania lub siedzibę Posiadacza Telefonu lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga ono wcześniejszego podjęcia działań, o których mowa w ust. 6 niniejszego Artykułu. 8. W przypadku niemożności wykonania zobowiązania przez Ubezpieczyciela, Posiadacz Telefonu lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia może wystąpić o przyznanie odszkodowania do Financial Compensation Scheme (FSCS) W Wielkiej Brytanii. Posiadacz Telefonu lub inny uprawniony z Umowy Ubezpieczenia może uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie od FSCS pod adresem 7 th Floor, Lloyd Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, United Kingdom lub na 9. Do Umowy Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Niniejsze warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Dyrektora Ubezpieczyciela w dniu ( ) r. i mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia ( ). 19

OGSM/PDF16/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon

OGSM/PDF16/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 01 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Telefon zawartej przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 03/P/2015 z dnia 16.01.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange;

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange; Regulamin usługi Bezpieczna Podróż obowiązuje od 13 listopada 2013 r. do odwołania Postanowienia ogólne: 1. Usługa Bezpieczna Podróż (dalej: Usługa ) to usługa umożliwiająca przystąpienie do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NOWY BEZPIECZNY TELEFON DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NOWY BEZPIECZNY TELEFON DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NOWY BEZPIECZNY TELEFON DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE ustalone uchwałą nr UZ/324/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World

Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World Spis treści Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Proces Rozpatrywania Roszczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE KONSOLI, TABLETÓW I LAPTOPÓW DLA ABONENTÓW POLKOMTEL SP. Z O.O. ustalone uchwałą nr UZ/128/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o. ustalone uchwałą nr UZ/304/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE TELEFONÓW I SMARTFONÓW DLA ABONENTÓW POLKOMTEL SP. Z O.O. ustalone uchwałą nr UZ/128/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo