UBEZPIECZENIE OKULARÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE OKULARÓW"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd :5

2 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd :5

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych w VISION EXPRESS SP sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia ERGO Direkt Versicherung (zwane dalej Ubezpieczycielem ) w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera z osobami fizycznymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowę ubezpieczenia okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych lub soczewek okularowych montowanych do własnej oprawy. 2. Definicje Cena detaliczna wartość przedmiotu ubezpieczenia (wraz z podatkiem VAT), wpisana w dokumencie ubezpieczenia nie uwzględniająca rabatów lub upustów wynikających z promocji oferowanych przez Salony Optyczne Vision Express SP sp. z o.o. Kradzież z włamaniem przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (przedmiotu ubezpieczenia) z zamkniętego pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub po otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju albo przywłaszczenie przedmiotu ubezpieczenia z zamkniętego schowka lub bagażnika pojazdu. UBE 110x205 #10.indd :5

4 Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek którego uszkodzeniu uległ przedmiot ubezpieczenia. Przypadkowe uszkodzenie uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Rabunek przywłaszczenie cudzej rzeczy (przedmiotu ubezpieczenia) przy użyciu lub groźbie użycia przemocy wobec Ubezpieczonego lub doprowadzenie go do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Suma ubezpieczenia górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia określony w pkt. 5. niniejszego regulaminu. Szkoda uszkodzenie powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przypadkowego uszkodzenia lub utrata przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczony osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, Nürnberg (Norymberga), Niemcy. 3. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są okulary korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne korekcyjne lub soczewki okularowe montowane do własnej oprawy zakupione w jednym z Salonów Optycznych Vision Express SP sp. z o.o. znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Zakres ubezpieczenia W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel (ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, Nürnberg (Norymberga), Niemcy) ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia (np. zarysowania, złamania, pęknięcia) powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przypadkowego uszkodzenia lub za utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. 5. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia i jest równa cenie detalicznej okularów korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych lub soczewek okularowych. UBE 110x205 #10.indd :5

5 6. Wyłączenia Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: a) szkód, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia) jest odpowiedzialny producent lub Vision Express SP Sp. z o.o. b) świadczeń z tytułu usług serwisowych świadczonych przez Vision Express SP Sp. z o.o., tj. kontroli prawidłowego ustawienia oprawy lub soczewek okularowych wraz z korektą dopasowującą (dokręcenie, wymiana i zabezpieczenie śrubek, regulacja zawiasów) c) naprawy uszkodzeń estetycznych spowodowanych zużyciem lub ścieraniem się d) naturalnego i eksploatacyjnego zużycia przedmiotu ubezpieczenia e) szkód spowodowanych w sposób umyślny przez Ubezpieczonego lub w wyniku rażącego zaniedbania. 7. Miejsce ochrony ubezpieczeniowej Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody zgłoszone w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Składka ubezpieczeniowa 8.1. Wysokość składki zależy od ceny katalogowej przed rabatami ubezpieczonych okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych lub soczewek okularowych montowanych do własnej oprawy i jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 9. Okres ochrony ubezpieczeniowej 9.1. Okres ubezpieczenia oznaczony jest w dokumencie ubezpieczenia i wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy (odbioru okularów) pod warunkiem opłacenia składki Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadku wystąpienia szkody, o której mowa w pkt UBE 110x205 #10.indd :5

6 10. Udział własny Wprowadza się udział własny w wysokości: a) 20% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do zdarzeń polegających na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przypadkowego uszkodzenia b) 50% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do zdarzeń polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku W przypadku wymiany na produkt droższy, Ubezpieczony dopłaca, oprócz udziału własnego, różnicę pomiędzy ceną przedmiotu ubezpieczenia i ceną produktu nowego W przypadku wymiany na produkt tańszy udział własny liczony jest od ceny katalogowej przed rabatami przedmiotu ubezpieczenia. 11. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 12. Sposób postępowania w przypadku szkody W razie wystąpienia szkody, Ubezpieczający ma obowiązek zgłosić ten fakt do jednego z Salonów Optycznych Vision Express sp. z o.o., przedkładając potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia oraz dowód zakupu W przypadku wystąpienia szkody polegającej na utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, Ubezpieczający powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na Policję oraz uzyskać pisemne zaświadczenie z Policji o utracie ubezpieczonego przedmiotu Zaświadczenie, o którym mowa w pkt , Ubezpieczający ma obowiązek dostarczyć do jednego z Salonów Optycznych Vision Express sp. z o.o., znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia oraz dowodem zakupu. UBE 110x205 #10.indd :5

7 13. Świadczenie odszkodowawcze W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający uprawniony jest do otrzymania świadczenia polegającego na naprawie lub wymianie: a) soczewek okularowych montowanych do własnej oprawy b) całych okularów tego samego rodzaju i tej samej jakości O możliwości naprawy lub konieczności wymiany decyduje pracownik salonu optycznego Vision Express SP sp. z o.o., do którego zgłoszona została szkoda. 14. Postanowienia końcowe Spory wynikające z niniejszej Umowy są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego Wszelkie zgłoszenia/informacje dotyczące niniejszej umowy ubezpieczenia są skuteczne, jeśli zostaną wysłane w formie pisemnej do: AVUS Polska Międzynarodowa Regulacja Szkód Sp. z o.o., PL Wrocław 24, skr. poczt W przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia lub wystąpienia szkody można także zwrócić się do jednego z salonów optycznych Vision Express znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Państwa ubezpieczyciel to ERGO Direkt Versicherung AG, Karl- -Martell-Str. 60, Nürnberg (Norymberga), Niemcy. Wspomniany podmiot gospodarczy podlega nadzorowi Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych Dział Ubezpieczeń (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bereich Versicherungen) -, Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Niemcy Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg jest Rzecznik Ubezpieczonych: Al. Jerozolimskie 87, Warszawa. UBE 110x205 #10.indd :5

8 UBE 110x205 #10.indd :5

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo