Zastosowanie XML/EDI w wymianie danych między administracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie XML/EDI w wymianie danych między administracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi"

Transkrypt

1 V Konferencja PLOUG Zakopane Październik 1999 Zastosowanie XML/EDI w wymianie danych między administracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi mgr inż. Witold Jarzynka Izba Skarbowa w Szczecinie Autor Witold Jarzynka ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej w 1984 roku, specjalność Automatyka i Metrologia. Od 1991 roku kieruje Wydziałem Informatyki Izby Skarbowej w Szczecinie. Od 1995 roku jest bezpośrednio związany z rozwojem projektu POLTAX, specjalizując się w zagadnieniach wymiany danych i integracji systemów. Streszczenie Integracja systemów, e-business, zarządzanie wymianą dokumentów i przepływem pracy stają się domeną zastosowań nowych standardów XML w sieci WWW. Bazując na koncepcji XML/EDI proponuje się model automatycznej wymiany danych (dokumentów podatkowych) między systemem użytkownika a systemem POLTAX. Proponowany język TaXML (Tax extensible Markup Language) posiada otwartą architekturę, która umożliwia pełną integrację z systemem użytkownika w heterogenicznym środowisku baz danych.

2 1. Wprowadzenie. Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange) jest dziedziną zastosowań informatyki, która pełni rolę katalizatora rozwoju innych zastosowań. Zmieniające się wymagania użytkowników dotyczą m.in.skracania czasu realizacji procesów i obniżania kosztów gromadzenia potrzebnych informacji. Wpływ globalnego internetu na różne dziedziny życia nie omija również dziedziny finansów w tym podatków. Bardzo szybki rozwój standardów i ich implementacji w zakresie e-commerce oraz e- business, wykorzystujących internet, stawia nowe wyzwania w sferze stosowania przepisów prawa, organizacji procesów oraz strategii informacyjnej administracji podatkowych różnych krajów [1], [2]. Administracja podatkowa w Polsce chce sprostać tym wyzwaniom. Zdefiniowana potrzeba usprawnienia wymiany informacji między administracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi legła u podstaw projektu EDI-POLTAX, którego celem jest określenie strategii resortu w tej dziedzinie i wdrożenie odpowiedniego systemu elektronicznej wymiany danych. Prowadzone prace dotyczą sprawdzenia możliwości integracji podsystemu wejścia / wyjścia systemu POLTAX z otoczeniem zewnętrznym, które tworzą m.in.: Narodowy Bank Polski, instytucje finansowe, płatnicy i podatnicy oraz międzynarodowe instytucje i administracje podatkowe innych krajów. Na podstawie analizy wymagań biznesowych, trendów technologicznych oraz dostępnych rozwiązań przyjęto wstępnie kierunek bazujący na koncepji XML/EDI 1 z wykorzystaniem repozytorium. Zastosowanie XML w wymianie dokumentów, integracji aplikacji wewnątrz resortu oraz w systemach zarządzania obiegiem dokumentów i przepływem pracy wydaje się najbardziej korzystne z punktu widzenia minimalizacji wpływu bardzo szybko zmieniających się technologii na architekturę systemu POLTAX. W artykule naszkicowano podejście do rozwiązania problemu, które zakłada architekturę otwartą na integrację z systemami informatycznymi podatników i płatników oraz aktywną współpracę ze wszystkimi producentami oprogramowania chcącymi wykorzystać budowany standard TaXML. 2. Dlaczego XML? Informacje podatkowe zdefiniowane w rozdziale 11 ustawy Ordynacja podatkowa 2, to m.in.: informacje o zdarzeniach prawnych, umowach, trasakcjach, rachunkach bankowych, zeznania, wykazy, informacje lub deklaracje podatkowe. Praktyka administracji podatkowej wymaga gromadzenia ogromnych ilości danych zawierających informacje podatkowe, których nośnikiem są różne dokumenty podatkowe np.: deklaracja podatkowa, dowód wpłaty/przelewu, sprawozdanie finansowe lub odpowiedni formularz. Dokumenty podatkowe, w szczególności formularze, są dokumentami (tekstowymi) o dobrze określonej strukturze informacji, dającej się opisać językiem formalnym. Przykładowo, informacja składana przez płatnika o dochodach podatnika i pobranych zaliczkach na podatek tzw. rozliczenie roczne (por. rys. 1 przedstawiający fragment formularza podatkowego POLTAX PIT-11) np. ze źródła przychodu - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, może być zapisana w języku XML w następujący sposób: 1 Opisano w pkt. 3 2 Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa [Dz. U. Nr 137, poz. 926] 2

3 <zaliczkapodatku>7548,00</zaliczkapodatku> 1998 POLTAX PIT 11 A. DOCHODY PODATNIKA I POBRANE ZALICZKI Ź ródł a przychodów Przychód podlegający opodatkowaniu Koszty uzyskania przychodu Dochód (b - c) zł, gr zł, gr a b c d e 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniêżne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy W poz.50 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy , , ,04, Pobrana zaliczka na podatek dochodowy, 31830, ,00 <dochodyzaliczkipodatku rok= 1998 > <wynagrodzeniazak³adupracy> <przychodyopodatkowane> <kwota waluta= PLN > 32457,00 </kwota> </przychodyopodatkowane> <zaliczkapodatku> <kwota waluta= PLN > 32457,00 </kwota> </zaliczkapodatku> <wynagrodzeniazak³adupracy> </dochodyzaliczkipodatku> Rys. 1. Fragment deklaracji POLTAX PIT-11. dodając atrybuty wzbogacamy kontekst informacji, którą można zapisać jako: <dochodyzaliczkipodatku rok= 1998 > <zaliczkapodatku> <kwota waluta= PLN > 7548,00 </kwota> </zaliczkapodatku> </dochodyzaliczkipodatku> Podstawową zaletą zapisu informacji w formacie XML, która odróżnia go od tzw. płaskich formatów danych, jest możliwość współużywania i wymiany metadanych (DTD, XML schema, XML namespaces) przez standardowe narzędzia wspierające XML oraz wbudowanie w dokument złożonych reguł walidacji. XML skupiający się na strukturze oraz semantyce informacji, pozostawia stronę prezentacji innym językom tej rodziny np. XSL, CSS, XSLT. 3

4 Wykorzystanie języka XML w elektronicznej wymianie dokumentów (np. podatkowych) o wysokim stopniu strukturalizacji informacji jest korzystne nie tylko z uwagi na ww cechy języka XML, lecz również ze względu na cele biznesowe określone w strategii usprawniania wymiany danych tj. łatwość użycia i jak największa dostępność narzędzi dla partnerów wymiany (np. WWW), ułatwianie rozwoju gospodarczego w tym handlu elektronicznego (stosowanie standardów np. XML/EDI) oraz partnerski stosunek do podatnika (integracja systemu informatycznego użytkownika z systemem podatkowym, współdzielenie modelu systemu podatkowego). W dalszej części artykuł będziemy zamienie stosowali pojęcia dokumentu i danych, ponieważ dokumenty XML są jednocześnie zestawienaimi danych i ustruktauralizowanymi dokumentemi. 3. Czym jest XML/EDI? Koncepcja XML/EDI jest ewolucją EDI wykorzystującą technologie oparte na paradygmatach: obiektowym i systemów dokumentocentrycznych oraz możliwości stworzonych przez dynamiczny rozwój internetu. Problem elektronicznej wymiany danych dotyczy potencjalnie wielu milionów podmiotów w skali kraju, w większości osób fizycznych oraz średnich i małych firm. Dążeniem administracji podatkowej jest objęcie wymianą elektroniczną jak największej grupy podmiotów. Istniejące od lat standardy w dziedzinie EDI np. UN/EDIFACT nie gwarantują osiągnięcia tego celu. Liczba podmiotów korzystających z tego standardu jest zbyt mała w porównaniu z liczbą podmiotów pozostałych podmiotów. Opracowany w ramach analizy możliwości zastosowania różnych standardów, przez Depatament Informatyki Ministerstwa Finansów, podręcznik implementacji subkomunikatu (ang. MIG) PIT-11 na bazie komunikatu UN/EDIFACT PAYDUC 3, opisuje jeden rodzaj deklaracji płatnika, które można wymieniać stosując klasyczne EDI, jednakże niedostępne dla ponad 99% płatników. Wbrew niektórym argumentom ze strony praktyków EDI, kwestionujących potrzebę tworzenia nowych standardów, XML/EDI nie jest jeszcze jednym formatem EDI, lecz syntezą pięciu istniejących technologii: 1. Interaktywnej wymiany danych przez sieć WWW w formacie XML 2. Istniejącech metod EDI oraz struktur komunikatów 3. Wzorców (ang. templates) opisujących wiedzę nt. biznesowej logiki przetwarzania np. reguł walidacji, workflow itp. 4. Agentów (XML/EDI Robots) przetwarzających dane, tworzących automatycznie reguły wg odpowiednich wzorców i składnę XML tak, aby użytkownik mógł specyfikować żądania usług w języku naturalnym 5. Repozytoriów danych XML 4, które umożliwiają tworzenie i zarządzanie standardowymi obiektami i ich powiązaniami 3 EDI-POLTAX Podręcznik implementacji komunikatu PIT-11 (opracowanie wewnętrzne Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów). 4 por. pkt. 4 4

5 Rys. 2. Model systemu XML/EDI. Repozytorium / DataRobots Reguły dynamiczne/ rendering XSL Parsing XML/ reguły statyczne Syntaktyka XML Format komunikatów/plików Transport komunikatów Model systemu XML/EDI [3], pokazany na rys. 2, zbudowany jest z następujących warstw: Warstwy transportową ze standardem lokalizacji zasobów w internecie Warstwy formatów przesyłania plików/komunikatów Warstwy syntaktyki zapisu danych w formacie XML Warstwy reguł statycznych do walidacji plików XML przy pomocy parserów lub generatorów struktur zgodnych ze specyfikacją DOM Warstwy ewaluacji reguł dynamicznych oraz renderingu obiektów tworzonych przez parser / generator DOM przy pomocy definicji stylów XSL, XSLT Warstwy interfejsów repozytoriów, reguł zarządzania przepływem danych między aplikacjami oraz agentów. Wdrażanie systemów XML/EDI przebiega w kilku logicznie ze sobą powiązanych etapach: od zdefiniowania zakresu informacyjnego dziedziny (będącej przedmiotem wymiany danych), dalej opracowanie odpowiednich DTD (definiujących relacje między elementami odpowiednich dokumentów/komunikatów), zdefiniowanie specyficznych dla danej aplikacji rozszerzeń, utworzenie odpowiednich komunikatów, walidacji zawartości komunikatów, uruchomienie systemów transmisji i odbioru komunikatów (np. systemu poczty elektronicznej lub serwera WWW, w tym również implementacja podpisów elektronicznych i certyfikatów), aż po przetwarzanie komunikatów przy pomocy robotów (ang. Data Robots) XML/EDI. Końcowym efektem są systemy wymiany dokumentów XML, które analizując wymienianą informację oraz jej kontekst zapisany np. w repozytoriach, odpowiednio się zachowują (reguły biznesowe). 5

6 4. Globalne repozytorium XML. Logicznym rozwinięciem XML/EDI jest koncepcja globalnych repozytoriów [5], które będą zawierać jeden lub więcej słowników na bazie składni XML, dedykowanych konkretnym dziedzinom zastosowań (np. rynek finansowy). Celem ich tworzenia, wynikającym z potrzeby wykorzystania ponad 25 lat doświadczeń stosowania klasycznego EDI, jest rozwiązanie problemu rozproszenia semantyki opisującej współdzielone definicje i procesy biznesowe partnerów wymiany danych. Paradoksalnie, największą wadą klasycznego EDI, która jest jednocześnie jej zaletą, jest formalna standaryzacja elementów, kodów, formatów informacji zapisywanych w postaci komunikatów (np. ANSI X.12, UN/EDIFACT), których definiowanie i implementacja w aplikacjach użytkowych jest zbyt czasochłonna i kosztowna przy stale zmieniających się wymaganiach użytkowników. Prosty i tani dostęp do globalnych zasobów informacji przez internet, połączony z technologią XML, która łączy semantykę i dane, umożliwia aplikacjom XML/EDI automatyczne lub ręczne (np. za pomocą przeglądarki WWW) odpytywanie, przez standardowe API, słowników definicji elementów i procesów zapisanych w repozytoriach dostępnych on-line. Najistotniejszą cechą tej koncepcji jest samoobsługa użytkownika polegająca na tym, że to partnerzy wymiany odpytując repozytorium(a) tworzą własną standardową implementacją komunikatu EDI zapisując / odczytując pliki XML, zawierające dane biznesowe oraz referencje do standardowych definicji zapisanych w repozytorium, zgodnie ze swoimi potrzebami wynikającymi z konkretnej sytuacji. Organizacje mogą utrzymywać na swoje potrzeby repozytoria ukierunkowane dziedzinowo, które udostępnione w WWW, będą wykorzystywane za pomocą standardowego API XML/EDI przez wszystkich zainteresowanych wymianą danych w konkretnym zastosowaniu np. handlu produktami finasowymi, sprawozdawczości finansowej lub wypełnianiu ustawowych obowiązków dotyczących przekazywania administracji podatkowej informacji. Koncepcja tworzenia repozytorium w dziedzinie informacji podatkowej oraz analiza prac (patrz rozdz. 5) w tej dziedzinie prowadzonych przez różne organizacje standaryzacyjne [6], [7], [8] i firmy posłużyła autorowi do zdefiniowania wymagań dla wersji roboczej języka TaXML (patrz rozdz. 6). 5. Przykłady zastosowania języków ML w EDI Commerce XML. Commerce XML (cxml) firmy Ariba [] jest definicją: protokołu transakcji zawieranych przez internet między stronami, podstawowych elementów modelu transakcji oraz specyficznych dokumentów, które są przykładem zastosowania ww definicji. Wyróżnia się dwa modele protokołu: żądanie/odpowiedź (ściśle związany z HTTP) oraz jednokierunkowy. Zdefiniowana koperta tworząca komunikat cxml, który jest przedmiotem transakcji, może zawierać wyłącznie inne zdefiniowane elementy (w tym podpis elektroniczny). Szczegółowo opisane jest model struktury elementówkontenerów oraz elemntów prostych, które mogą być zagnieżdżane Electronic Commerce Modeling Language. Electronic Commerce Modeling Language (ECML) [] stworzony przez grupę firm (American Expres, IBM, Mastercard, Microsoft, SETco, Sun Microsystems, Transactor, 6

7 Trintech, VISA) jako otwarty standard wspierający bezpieczne regulowanie należności przy pomocy różnych instrumentów (np. karty kredytowe, elektroniczny pieniądz). Standard ten nie zastępuje innych protokołów (np. SET), lecz definiuje zestaw standardowych nazw elementów (zawsze zaczynających się od przedrostka Ecom_) używanych w handlu elektronicznym, które powinny być używane zgodnie z określonymi zasadami w implementacjach zgodnych ze specyfikacją ECML Financial Product Markup Language. Financial Product Markup Language (FPML) [6] jest językiem opracowanym przez firmy J.P.Morgan oraz PricewaterhouseCoopers do zastosowań w dziedzinie handlu elektronicznego produktami finansowymi (ang. financial derivative instruments). Cechą charakterystyczną architektury tego języka, opartego na składni XML, jest jego modularna budowa, mocno ukierunkowana podejściem obiektowym oraz założony kierunek rozwoju (wersja 1.0b oparta na walidacji pliku wg określonego DTD będzie ewoluowała do walidcji bazującej na standardzie XML-Schema). Język ten definiuje DTD dla różych klas dokumentów/komunikatów, które odwzorowują obiekty w modelu rzeczywistego środwiska e-commerce, stosując namespaces i notację zbliżoną do draftu XML Schema. Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowanie obsługi kontenera (ang. Envelope), który daje możliwość manipulowania, łączenia i zagniżdżania innych komponentów (ang. Coarse data components), zbudowanych z predefiniowanych elemetów Financial Information Exchange. Protokół Financial Information exchange (FIX) [] jest standardem komunikatów stworzonym w celu ułatwienia elektronicznej wymiany danych dotyczących handlu papierami wartościowymi. Protokół FIX, zdefiniowany w warstwie sesji i aplikacji modelu ISO/OSI, jest niezależny od protokołu transmisji lub fizycznego medium. Standardowy komunikat tworzą nagłówek, treść oraz stopka. Terść komunikatu zbudowana jest ze strumienia elementów (pól) w postaci <tag>=<value> Guideline XML. Guidelines XML (gxml) jest standardem pliku XML, opracowanym przez firmę Edifecs Commerce Corporation [], który umożliwia komunikowanie się aplikacji stosujących ten format zdefiniowany przez DTD. Nazwy elementów oraz struktura pliku (komunikatu) odwołuje się do standardów X.12 oraz UN/EDIFACT. Plik ten posiada strukturę hierarchiczną, natomiast elementy są zdefiniowane co do typu, formatu przez odpowiednie atrybuty. Na uwagę zasługuje fakt, że nie wykorzystuje się DTD do przekazywania schematów komunikatów ze względu na słabe wsparcie kontroli typów danych extensible Financial Reporting Markup Language. Extensible Financial Reporting Markup Language (XFRML) [] opracowany przez organizację American Institute of Certified Public Accountants służy do standaryzacji modelu opisu i wsparcia bezpiecznej wymiany, publikowania i analiz sprawozdań finansowych w internetcie. Standard definiuje: zestaw nazw elementów specyficznych dla dziedziny, DTD m.in. dla sprawozdań finansowych, przepływów pieniężnych itp., oraz tworzy mechanizm oparty na Java script do walidacji i interaktywnej analizy prowadzonej przez internet. 7

8 5.7. Dokumenty płatnika ZUS. Z uwagi na pewne podobieństwa do przedmiotu artykułu i istotę problemu zbierania informacji od płatników i podatników oraz pionierską rolę jaką odgrywa ZUS w budowaniu krajowej infrastruktury 5 PKI niezbędnej do wymiany dokumentów elektronicznych warto poświęcić mu uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia przekazywanie danych dotyczących ubezpieczonych drogą elektroniczną, w postaci tzw. Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych (KEDU), o strukturze zgodnej ze standardem języka SGML. Należy zauważyć, że dane zapisane jako plik KEDU są akceptowane przez standardowe narzędzia przetwarzające XML. DTD KEDU opisane w [] definiuje następujące jednostki strukturalne 6 (elementy): dokumenty płatnika, formularze ZUS i bloki formularzy ZUS, jako elementy typu CDATA. 6. Założenia koncepcji języka TaXML. Jak pokazano w rozdziale 5 wybór składni XML w wymianie danych wydaje się uzasadniony. Różne zastosowania potwierdzają jego uniwersalność a zarazem akceptację przez dostawców i odbiorców usług IT. Wydaje się, że można zaryzykować tezę, iż proces akceptacji standardu XML oraz innych standardów rozwijanych i promowanych przez WWW Consortium osiągnął punkt zwrotny, który obrazuje wbudowywanie obsługi technologii XML do swoich produktów przez największych dostawców oprogramowania np. IBM, Microsoft, Oracle, Sun. Zestawienie harmonogramów prac różnych komitetów oraz grup standaryzacyjnych, które przewiduje zakończenie w 2000 roku specyfikacji takich obszarów jak: syntaktyka, repozytoria, rozproszona semantyka, formularze elektroniczne, transport komunikatów/plików, modele biznesowe wydaje się potwierdzać ten fakt [10]. Zamierzeniem autorów propozycji języka TaXML Ministerstwo Finansów 7 jest zbudowanie ram (ang. Framework) technologii bazującej na XML/EDI, która będzie wspierała cele biznesowe (patrz rozdział 2) oraz korzystała ze spójnego zestawu pojęć kategorii podatkowych wywiedzionych z prawa podatkowego, co umożliwa zastosowanie go również do opisu dokumentów prawnych w dziedzinie podatków. Zastosowanie TaXML umożliwa spójne zarządzanie wiedzą zawartą w słownikach systemu POLTAX opisującą system podatkowy oraz wymianę informacji (repozytorium XML) tworzących tę wiedzę. Czynione są próby zastosowania definicji TaXML do wymiany informacji między administracjami podatkowymi krajów OECD. Należy zauważych, że obok głównego celu jakim jest umożliwienie wymiany formularzy podatkowych w internecie w ramach podsystemu EDI-POLTAX stworzona została możliwość użycia tego standardu do wewnętrznych zadań resortu takich jak: zarządzanie obiegiem dokumentów i spraw, integracja dokumentów podatkowych z systemami informacji prawnej, integracja aplikacji w ramach resortowego intranetu. 5 tj. Centrum Certyfikacji 6 Pominięto nagłówki i stopki. 7 Czy to jest oficjalny Trade Mark? 8

9 W tabeli zestawiono najważniejsze cechy różnych implementacji języków ML w porównaniu z pożądanymi cechami TaXML. Tabela 1. Zestawienie wybranych cech niektórych języków klasy Markup Languages (ML) stosowanych w dziedzinie finasów. Cecha cxml ECML FpML GXML TaXML XFRML ZUS Walidacja przez DTD Tak Nie D/Z Nie D/Z D/Z Tak Predefiniowane tagi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Użycie namespaces Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie Możliwość rozszerzeń Tak Nie Tak Nie Tak Tak B/D Walidacja przez XML Schema Nie Nie P/N Nie P/N P/N B/D Użycie Xlink Nie Nie P/N Nie P/N P/N Nie Użycie XML Data Nie Nie P/N Nie P/N P/N Nie D/Z planowana migracja do XML Schema P/N planowana implementacja tej cechy B/D brak danych Planuje się zaimplementowanie repozytorium w bazie Oracle 8i. Jako docelową platformę dla bazy dokumentów zapisanych w formacie TaXML przyjęto Oracle 8i z opcją ifs. Wbudowanie parsera XML w Oracle 8i umożliwia manipulowanie dowolnymi elementami dokumentu zgodnie z regułami określonymi w repozytorium. Pierwsze doświadczenia wskazują, że przyjęcie paradygmatu dokumentocentrycznego Ułatwia ujednolicenie i skalowanie procesów wejścia / wyjścia systemu POLTAX. Strategia Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów, który będzie pełnił rolę administratora (ang. custodian) repozytorium, zakłada publikowanie specyfikacji TaXML i współpracę z firmami komercyjnymi, które będą zainteresowane wbudowaniem interfejsu TaXML w systemy użytkowe oferowane podatnikom. Planuje się również udostępnienie repozytorium w trybie on line dla użytkowników chcących przekazywać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną przy pomocy standardowych narzędzi takich jak przeglądarka, edytor i klient poczt elektronicznej. 7. Wnioski. Rozwijający się handel elektroniczny stwarza ogromne wyzwania dla dziedziny finansów w tym podatków w świecie zdominowanym przez globalne krążenie kapitału w dobie internetu. Administracja nie może pozostać na uboczu tego zjawiska, ponieważ jest konstytucyjnie zobowiązana do świadczenia usług podatnikom, które nie powinny wspierać rozwój gospodarczy w tym rodzący się handel elektroniczny [TAXTRIB]. Wydaje się, że proponowane rozwiązanie spełnia wymagania biznesowe resortu finansów określające strategię wdrażania elektronicznych rozliczeń podatkowych w oparciu o internet oraz umożliwienie spełnienia wymagania OECD i UE, dotyczących transgranicznego charakteru wymiany danych, możliwości dostępu przez małe i średnie podmioty gospodarcze (ang. Small and Medium Enterprices) do zasobów udostępnianych przez administracje podatkowe krajów członkowskich. Biorąc pod uwagę takie aspekty jak otwartość rozwiązania, łatwość implementacji, wsparcie przez standardowe produkty dostępne na rynku, możliwość pełnej integracji z systemami użytkowymi, stabilność przyjętych standardów, podatność na zmiany 9

10 formularzy podatkowych oraz wpływ zmian technologii na architekturę systemu wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem problemu wymiany danych między administracja podatkowa a podmiotami zewnętrznymi jest zastosowanie standardów XML/EDI. Strategiczny kierunek wdrażania powinien polegać na utrzymywaniu przez resort finansów repozytorium XML/EDI (rola administratora) oraz współpracy z producentami oprogramowania, którzy mogą dostarczać rozwiązania, instytucjami finansowymi oraz reprezentacjami środowisk zawodowych z dziedziny finansów. Przewidywany kierunek rozwoju oprogramowania użytkowego, który wspiera standard XML, może znakomicie uzupełnić dostępne narzędzia o rozwiązania standardowe dostępne dla użytkownika indywidualnego. 8. Literatura. [1] ELECTRONIC COMMERCE: tagging the tax issues, M.Hardy, F.Horner, I.O.T.A. TAX TRIBUNE 99/02, [2] Internet a prawo, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Universitas, Kraków [3] Guidelines for using XML Electronic Data Interchange <http://www.geocities/wallstreet/floor/5815/guide.htm> [4] White Paper on Global XML Repositories for XML/EDI. <http://www.xmledi.com/ropository/xml-repwp.htm> [5] The role of Document TypeDefinitions in Electronic Data Interchange, Martin Bryan, <http://www.sgml.u-net.com/xml-edi/edi-dtds.htm> [6] The role of Architectural Forms in XML/EDI Applications, Martin Bryan, <http://www.sgml.u-net.com/af.htm> [7] [8] [9] <http://www.fpml.org> [10] [11] [12] XML - Extensible Markup Language (XML) 1.0, <http://www.w3.org/tr/1998/rec-xml >, T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen [13] XML Schema, XML Link, XML Data, XML DOM, XML namespaces [14] Płatnik Specyfikacja wejścia-wyjścia wersja 1.4,data wydania: 23 kwietnia1999 r., Prokom Software S.A., dostępna w WWW <http://www.zus.gov.pl> [15] Materiały z seminarium XML/EDI, David RR Webber, Londyn 1998 r. 10

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SBR Polska. Czym jest standard XBRL

Stowarzyszenie SBR Polska. Czym jest standard XBRL Stowarzyszenie SBR Polska Stowarzyszenie SBR Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby fizyczne oraz podmioty prawne zainteresowane rozwojem standardu XBRL w Polsce. Czym jest standard XBRL

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Sybase Professional Services

Sybase Professional Services Sybase Professional Services Zarządzanie Portfelem Aplikacji Marek Ryński Sybase Polska Dyrektor Zarządzający, DRB Legionowo, 09.2008 W gąszczu IT czyli za co ja mam płacić? (problem) Złożoność technologii

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej. Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012

Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej. Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012 Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012 Web 3.0 - prawdziwa rewolucja czy puste hasło? Web 3.0

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Roczne sprawozdanie finansowe (RSF)... 11 1.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych... 11 1.2. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SBR POLSKA. Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej

Stowarzyszenie SBR POLSKA. Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Stowarzyszenie SBR POLSKA Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Stowarzyszenie SBR POLSKA Forma prawna: Stowarzyszenie KRS 248935 organizacja non-profit Podstawowe cele statutowe: rozwój i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura bibliotek cyfrowych

Infrastruktura bibliotek cyfrowych Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER C. Mazurek, M.Stroiński, M.Werla, J.Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Polskie Biblioteki Cyfrowe, Poznań, 25.11.2008r. Polski Internet

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Systemów Informatycznych Leszek Sołdan Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych e-administracja Rola administracji w kształtowaniu towaniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej.

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Opiekun pracy: Konsultant pracy: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski dr inż. Jacek Rumiński Cel: Opracowanie sytemu umożliwiającego zdalną komunikację

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

System Ognivo. Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych. Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo

System Ognivo. Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych. Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo System Ognivo Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo Warszawa, 2 grudnia 2015 KIR KIR jest kluczową instytucją infrastrukturalną

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo