Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego. Polskie uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego. Polskie uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią."

Transkrypt

1 Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego. Polskie uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią. Adam Grzech, Politechnika Wrocławska Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 19 kwietnia 2005 roku

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Historia informatyzacji polskich uczelni Informatyzacja uczelni państwowych i niepublicznych Funkcje uczelni potencjalny zakres informatyzacji Stan informatyzacji polskich uczelni Przyczyny aktualnego stanu informatyzacji polskich uczelni Informatyzacja w Politechnice Wrocławskiej (reprezentatywny przykład) Przykłady inicjatyw Podsumowanie

3 Wprowadzenie - historia informatyzacji szkół wyższych rozwiązania cząstkowe (własne lub na zamówienie) na przełomie lat 80 i 90-tych wymuszane ciekawością i zmianami w otoczeniu uczelni (banki, ubezpieczenia, itp.), przypadkowe rozwiązania informatyczne finansowane ze środków własnych i różnych programów międzynarodowych, brak kompleksowych koncepcji planowania, wdrażania i finansowania informatyzacji w uczelniach państwowych, różne koncepcje poszukiwania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne informatyzacji polskich uczelni, różnice w podejściu do zadań informatyzacji w uczelniach państwowych i niepublicznych.

4 Informatyzacja państwowych i niepublicznych polskich szkół wyższych różny stan prawny, nadzór właścicielski, różne regulacje finansowe, Ustawa o Zamówieniach Publicznych, Ustawa o Finansach Publicznych, różne modele zarządzania, wydawanie środków publicznych, czy przedsiębiorczość, różny sposób pozyskiwania i traktowania studentów, dany, czy rekrutowany, różne rozumienie celu działania, misja, czy biznes, różne rozumienie sensu wprowadzania informatyzacji koszt, czy inwestycja.

5 Funkcje uczelni - potencjalne zakresy informatyzacji FUNKCJE UCZELNI PODSTAWOWE POMOCNICZE KULTUROTWÓRCZE EDUKACYJNE KADRY GROMADZENIE WIEDZY NAUKOWE FINANSE UDOSTĘPNIANIE WIEDZY BADAWCZE MAJĄTEK POPULARYZACJA WIEDZY INFRASTRUKTURA PRODUKCJA UDZIAŁ W PRZEMIANACH INNE LOGISTYKA INNE

6 Informatyzacja polskich uczelni - stan aktualny stan informatyzacji uczelni, a transformacja do społeczeństwa informacyjnego (GOW), brak planowo i kompleksowo zinformatyzowanej uczelni państwowej, w uczelniach państwowych dominują rozwiązania dziedzinowe o niewielkim, lub żadnym, stopniu wzajemnej integracji (informatyzacja pozostawiona pasjonatom i hobbystom), różnice w zinformatyzowaniu procesów podstawowych, pomocniczych i kulturotwórczych (dominuje wspieranie pomocniczych, względnie prostych przez powszechnie dostępne systemy), bardzo niski poziom wsparcia rozwiązaniami informatycznymi podstawowych dwóch procesów realizowanych w uczelniach (nauczania i działalności naukowo-badawczej), wolno pojawiające się wymuszenia zewnętrzne z resortu (np. legitymacja studencka), informatyzacji sprzyjają wymuszenia zewnętrzne z otoczenia

7 Stan informatyzacji polskich szkół wyższych - przyczyny aktualnego stanu odporność sektora szkolnictwa wyższego i nauki na transformacje otoczenia gospodarczego i społecznego, monopol uczelni państwowych na kształcenie na poziomie wyższym, sposoby finansowania i zarządzania państwowym szkolnictwem wyższym, federacyjna organizacja uczelni wielo-wydziałowych, traktowanie informatyzacji jako kosztu, a nie jednego ze sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej i efektywności wydatkowania pieniędzy podatnika, sprzeczne koncepcje informatyzacji proponowane (propagowane) przez resort szkolnictwa wyższego, edukacji, nauki i informatyzacji,

8 Stan informatyzacji polskich szkół wyższych - zachodzące zmiany efektywne zarządzanie uczelnią nie jest możliwe bez zintegrowanych systemów informatycznych, posiadanie systemu informatycznego jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej oraz utrzymania lub poprawy wizerunku uczelni, efektywna obsługa studentów (klientów uczelni) nie jest możliwa bez systemu informatycznego i rozwiązań teleinformatycznych powszechnych w otoczeniu uczelni, współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym nie jest możliwa bez systemów informatycznych, budowa, wdrażanie, utrzymywanie i rozwój rozwiązań własnych nie jest rozwiązaniem perspektywicznym i nie ma (najczęściej) ekonomicznego uzasadnienia.

9 Informatyzacja polskich szkół wyższych - różne koncepcje oczekiwanie na rozwiązanie ogólnopolskie, wdrażane mocą zarządzenia i finansowane ze środków centralnych, budowa, utrzymywanie i rozwój systemów informatycznych na poszczególnych uczelniach we własnym zakresie, budowa systemów informatycznych przez spółdzielnie uczelni oraz wdrażanie i utrzymywanie tych systemów przez poszczególnych udziałowców spółdzielni, wdrażanie rozwiązań informatycznych oferowanych przez dostawców zewnętrznych (domy softwerowe lub integratorów systemów) wyłanianych według obowiązujących uczelnie procedur przetargowych,

10 Informatyzacja Politechniki Wrocławskiej. Stan obecny opis. ponad 100 aplikacji o różnym, często zachodzącym na siebie zakresie funkcjonalnym, aplikacje budowane przez różne zespoły i osoby z wykorzystaniem różnych narządzi, metodyk, itd., w wielu przypadkach braki w dokumentacji oprogramowania i kontaktu z autorami, te same aplikacje rozwijane w rozproszeniu w różnych jednostkach organizacyjnych przez różne zespoły, dowolność interpretacji tych samych wewnętrznych regulacji prawnych i zaszywanie tych interpretacji w aplikacjach rozwijanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, aplikacje trudne lub niemożliwe do zintegrowania, duże (sumarycznie) koszty utrzymania i rozwoju aplikacji oraz duża zależność bezpieczeństwa informacyjnego uczelni od wtajemniczonych,

11 Informatyzacja Politechniki Wrocławskiej. Stan obecny zalety. szybkie reagowanie na zmiany wynikające z potrzeb wewnętrznych i otoczenia, duża sprawność w procesie wprowadzania zmian, względnie niskie (jednostkowe) koszty rozwoju i utrzymania aplikacji, możliwość dopasowania funkcjonalności aplikacji do kwalifikacji pracowników, możliwość odtwarzania indywidualnych procedur i zachowań ukształtowanych przez lata, względnie niskie zagrożenie dla liczby pracowników i dotychczasowego zakresu ich obowiązków

12 Informatyzacja Politechniki Wrocławskiej. Stan obecny wady. logika systemu informacyjnego zaszyta w aplikacjach, trudna, długotrwała i kosztowna migracja i integracja aplikacji i ich wydawnictw (jeżeli w ogóle możliwa), ograniczony zakres funkcjonalny i przestrzenny aplikacji, zagrożenie dla bezpieczeństwa uczelni, przestarzałe narzędzia i własna metodyka realizacji oraz wdrażania aplikacji, brak możliwości specjalizacji kadry, konserwowanie zastanego know-how z zakresu zarządzania, zależność od autorów aplikacji.

13 Koncepcja informatyzacji - założenia rozszerzenie zasięgu systemu na wszystkie jednostki organizacyjne Politechniki, rozszerzenie zakresu funkcjonalnego na większość procesów, uzyskanie możliwości pełnego wsparcia procesów decyzyjnych, podniesienie poziomu dostępności informacji i bezpieczeństwa jej przetwarzania, zapewnienie otwartości i skalowalności systemu, zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu zarządzania i technik informacyjnych, uwzględnienie zmian zachodzących w otoczeniu Politechniki, wdrożenie rozwiązań będących standardem w systemach obsługi (karty mikroprocesorowe, kioski informacyjne, portale, itd.). proces informatyzacji nie jest problemem technicznym jest problemem społecznym.

14 Koncepcja informatyzacji - model szeroki udział kadry Politechniki, w tym obecnych i przyszłych użytkowników, wykorzystanie posiadanych zasobów informacyjnych i wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych, etapowa realizacja potrzeb i oczekiwań kierownictwa, pracowników i studentów oraz otoczenia, wykonawca zewnętrzny: profesjonalny o sprawdzonych osiągnięciach, stabilny rynkowo i ekonomicznie, gwarantujący rozwój systemu, oferujący pakiety akademickie,

15 Koncepcja informatyzacji Politechniki Wrocławskiej opracowanie koncepcji cele, wyróżnione zakresy funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego, priorytety, etapy - realizacja: wspomaganie zarządzanie w zakresie: finanse i księgowość, kapitał ludzki, rachunkowość zarządcza, Jednolity System Obsługi Studentów, zarządzanie projektami naukowo-badawczymi, zarządzanie wiedzą,...

16 System wspomagania zarządzaniem zakres funkcjonalny: zarządzanie finansami i majątkiem, zarządzanie kapitałem ludzkim, planowanie i kontrola budżetu, wyłonienie wykonawcy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dwustopniowy przetarg, organizacja: Komitety Sterujące i Robocze, czas wdrożenia: 24 miesięce od podpisania umowy, dostawa: oprogramowanie użytkowe i narzędziowe, licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe, szkolenia, serwis gwarancyjny.

17 Obsługa Studentów stan obecny 12 autonomicznych systemów obsługi studentów, możliwość implementacji indywidualnych interpretacji regulaminów i kalendarza akademickiego, pogłębiająca się rozbieżność funkcjonalności poszczególnych edycji tych samych systemów, względnie trudna integracja funkcji i wydawnictw systemów, brak możliwości skutecznego i terminowego wykonywania wielu funkcji zarządczych oraz nadzorczych, ograniczone możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi (istniejącymi i planowanymi) wspierającymi zarządzanie, względnie duże koszty utrzymywania i rozwoju systemu w relacji do uzyskiwanych korzyści, niski poziom bezpieczeństwa danych i systemu informatycznego.

18 Jednolity System Obsługi Studentów - oczekiwania jeden system (standard) wspomagający obsługę kandydatów na studia, studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników (w zakresie dydaktyki), jedna interpretacja Regulaminów wewnętrznych i regulacji zewnętrznych, jeden kalendarz akademicki dla studentów i pracowników, scentralizowanie utrzymywania, aktualizacji i rozwoju systemu, automatyzacja masowych i rutynowych funkcji informacyjnych, integracja z dostępnymi technikami prezentacji i przekazywania informacji (karta mikroprocesorowa, kioski informacyjne, portale, poczta elektroniczna, itd.), pełna integracja z innymi systemami informatycznymi (finanse i księgowość, kadry, gospodarka materiałowa, biblioteka, elektroniczna legitymacja, itd.).

19 Jednolity System Obsługi Studentów rozważane rozwiązania przepisanie użytkowanych rozwiązań, wdrożenie jednego spośród rozwiązań dostępnych na rynku, oferta Microsoft Polska, USOS, implementacja rozwiązań stosowanych w uczelniach poza Polską (SAP, Oracle - E-Business Suit, PeopleSoft, itp.), implementacja systemu klasy CRM (Customer Relationship Management), złożenie systemu przez doświadczonego i wiarygodnego integratora systemów informatycznych, posiadającego stabilną pozycję na rynku polskim.

20 Jednolity System Obsługi Studentów realizacja Stan prac: jest społeczna akceptacja dla tezy, że zasadny i możliwy jest jednakowy sposób obsługi wszystkich studentów Politechniki, jest specyfikacja wymagań i oczekiwań studentów, został wyłoniony wykonawca systemu, trwa społeczna dyskusja w środowisku uczelnianym nad uzupełnieniami specyfikacji projektu, Założenia: zewnętrzny wykonawca otwartego i skalowalnego rozwiązania, pełna integracja z wdrażanym systemem obejmującym finanse, kapitał ludzki i budżetowanie, wykorzystanie dorobku i doświadczeń autorów i użytkowników posiadanych rozwiązań informatycznych, wdrożenie wszelkich dostępnych nowinek teleinformatycznych.

21 Jednolity System Obsługi Studentów rozważane i proponowane opcje jednolity system obsługi studentów akademickich szkół wyższych Wrocławia i Opola, udział banków w finansowaniu budowy, wdrażania i utrzymywania systemu, udostępnianie usług systemu w trybie ASP (Application System Provider) z wykorzystaniem infrastruktury WASK (Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej), integracja z bankowymi systemami płatności masowych, integracja z zapowiadanym Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (w połączeniu z funkcjonalnością karty miejskiej), suplement do dyplomu, itd.

22 Podsumowanie kompleksowa informatyzacja jest warunkiem podniesienia efektywności zarządzania procesami kształcenia i realizacji projektów naukowo-badawczych, informatyzacja jest jednym z czynników pozwalających na osiąganie przewagi jakościowej i wzrost konkurencyjności, informatyzacja uczelni spełnia jednocześnie dwie istotne role: wspomaganie zarządzania szkołą wyższą, edukacja w zakresie korzystania z rozwiązań teleinformatycznych, implementacja i rozwijanie zintegrowanych systemów informatycznych wymaga kompetencji i doświadczenia, którymi Uczelnie nie dysponują, nie jest możliwe zmonopolizowanie rynku przez jednego dostawcę zintegrowanych systemów informatycznych dla potrzeb szkół wyższych.

23 Dziękuję za uwagę

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł)

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł) Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie styczeń 2014 marzec 2014 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015 Niniejszy dokument jest szóstą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI NA LATA 2009 2014

STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI NA LATA 2009 2014 STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI NA LATA 2009 2014 Strona 1/17 Spis treści ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO I. STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej

Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej 68 KONCEPCJA DOSKONALENIA MARKETINGU NOWYCH TECHNOLOGII W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ dr inż. Jerzy Koszałka Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Wzrost wymagań w stosunku do systemów informatycznych oraz ograniczone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo