Podstawy programowania (PHP/Java)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania (PHP/Java)"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe Aplikacje i usługi internetowe Podstawy programowania (PHP/Java) Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych cz. II styczeń 2014 Opracował dr inż. Andrzej Jędruch 4. MySQL z poziomu PHP Jednym z istotnych czynników podnoszących znaczenie PHP jest możliwość współdziałania z bazą danych MySQL. Za pomocą kilku standardowych funkcji można odczytać potrzebne dane jak również wpisać nowe wartości Prosta baza danych MySQL W przypadku systemu Linux (laboratorium w sali EA 527), po uruchomieniu systemu należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Następnie, po ustabilizowaniu się systemu należy otworzyć okno Terminala. Najpierw trzeba się upewnić czy utworzona wcześniej baza danych zamowienia jest nadal dostępna w tym celu w oknie terminala należy wpisać polecenie: mysqlshow h localhost u ala pskok2013 W odpowiedzi zostanie wyświetlona lista dostępnych baz danych, np. w postaci: Databases information_schema test zamowienia Z podanej tabeli wynika, że baza danych zamowienia jest nadal dostępna. W tej sytuacji pomijamy dalsze działania opisane w niniejszym podrozdziale (4.1) i przechodzimy od razu do podrozdziału 4.2. Jeśli jednak baza danych zamowienia została skasowana, to trzeba ponownie ją utworzyć wraz z przykładową tabelą zawierającą imiona i nazwiska klientów podstawowe działania z tym związane opisane są poniżej. W przypadku systemu Linux w laboratorium w sali EA 527 użytkownicy komputerów nie mają bezpośredniego dostępu do uprawnień administratora root, ale

2 zamiast tego mogą logować się do serwera mysql jako użytkownicy posługując się dowolną nazwą jako nazwą użytkownika (ale inną niż root). Ten użytkownik nie jest administratorem w ścisłym znaczeniu, ale posiada uprawnienia administratora. W rezultacie logowanie do serwera mysql w oknie terminala przebiega tak: mysql -h localhost u abcde p Enter password: mysql po czym można wprowadzić, opisane dalej, właściwe polecenie tworzenia nowego użytkownika. W podanym wyżej poleceniu abcde oznacza nazwę przykładowego użytkownika. Najpierw utworzymy konto nowego użytkownika konto tworzy się za pomocą polecenia grant. Polecenie to ma wiele opcji, z których najważniejsze prezentuje poniższy przykład: GRANT ALL ON zamowienia.* TO localhost IDENTIFIED BY skok2013 ; W podanym przykładzie zamowienia jest nazwą bazy danych, ala jest nazwą użytkownika, zaś skok2013 jest hasłem tego użytkownika. Jeśli polecenie zostało zaakceptowane, to pojawi się komunikat Query OK. Po wykonaniu opisanych czynności zamykamy sesję wprowadzając polecenie: quit W rezultacie pojawi się znak zachęty w postaci znaków ~>. W celu wykonania dalszych przykładów należy zalogować się w sposób podany niżej: mysql h localhost u ala p Enter password: skok2013 Można też wpisać hasło bezpośrednio, aczkolwiek może ono w ten sposób zostać ujawnione: mysql h localhost u ala pskok2013 W opisanym dalej przykładzie tworzona jest baza danych (polecenie CREATE DATABASE), w niej tworzona jest tabela (polecenie CREATE TABLE), po czym wypełniana jest zawartość tabeli (polecenie INSERT). Utwórzmy najpierw bazę danych o nazwie zamowienia. create database zamowienia character set 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' ; 2

3 Następnie określamy zestaw używanych znaków: set names 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' ; Można tera wydawać kolejne polecenia. W szczególności można wyświetlić listę baz danych służy do tego polecenie: show databases ; Na serwerze może istnieć wiele baz danych wybór jednej z nich można wykonać za pomocą polecenia use. W kolejnym kroku trzeba wybrać bazę zamowienia jako bazę domyślną: use zamowienia ; Przyjmijmy, że dane, które chcemy umieścić w utworzonej tabeli mają postać: Imię Nazwisko Miejscowość Stefania Nowak Poznań Roman Kowalski Szczecin Józef Malinowski Tczew W tym momencie można utworzyć tabelę: create table adresy (imie varchar(15), nazwisko varchar (25), miejscowosc varchar (30)) engine = InnoDB ; W bazach danych mysql (5.x) przeważnie używa sie dwóch typów tabel (co przekłada sie na inny sposób wewnętrznego przechowywania danych): MyISAM typ domyślny, szybki w działaniu, ale ograniczony w zakresie dostępnych mechanizmów DDL i SQL; InnoDB teoretycznie wolniejszy w działaniu, ale wspierający mechanizmy transakcji, kluczy obcych itp. Obecnie zaleca sie stosowanie InnoDB, chyba że mamy do czynienia z setkami tysięcy wierszy i szybkość jest sprawa kluczową. W celu wpisania danych do tabeli użyjemy polecenia INSERT INTO. Uwaga: w trakcie wpisywania poniższych wierszy należy starannie wpisywać znaki apostrofów pominięcie apostrofu uniemożliwia wprowadzanie dalszych poleceń. INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, miejscowosc) VALUES ('Stefania', 'Nowak', 'Poznań') ; INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, miejscowosc) VALUES ('Roman', 'Kowalski', 'Szczecin') ; INSERT INTO adresy (imie, nazwisko, miejscowosc) VALUES ('Józef', 'Malinowski', 'Tczew') ; 3

4 Po wpisaniu danych do tabeli można sprawdzić czy dane zostały wprowadzone poprawnie: select * from adresy ; Na ekranie zostaną wyświetlone poniższe informacje: imie nazwisko miejscowosc Stefania Nowak Poznań Roman Kowalski Szczecin Józef Malinowski Tczew Po wykonaniu opisanych czynności zamykamy sesję wprowadzając polecenie: quit Odczytywanie informacji zawartych w tabeli MySQL za pomocą PHP W poprzednim punkcie utworzyliśmy bazę danych o nazwie zamowienia i tabelę o nazwie adresy. Informacje zawarte w tej tabeli mogą być odczytane przez odpowiedni kod w języku PHP. W tym celu konieczne jest wykonanie następujących czynności: 1. podłączenie do serwera MySQL, 2. wybór roboczej bazy danych, 3. utworzenie zbioru wynikowego zawierającego wszystkie wiersze tablicy, 4. zamknięcie połączenia z serwerem bazy danych. Podłączenie do serwera MySQL realizowane jest za pomocą funkcji mysql_connect(), która ma trzy parametry: nazwa komputera, nazwa użytkownika i hasło. Z kolei za pomocą funkcji mysql_select_db() można wybrać bazę danych, na której będą wykonywane działania. Właściwe zapytanie do serwera MySQL realizowane jest za pomocą funkcji mysql_query(), która wysyła treść zapytania (w postaci ciągu znaków) do serwera MySQL i zwraca wynik jego wykonania. W celu stopniowego zapoznania się ze sposobami dostępu do danych w bazie, na początku rozpatrzymy dość prosty przykład wyznaczania i wyświetlania liczby wierszy w tabeli zawartej w bazie danych.

5 5 Określanie liczby wierszy w tabeli Przykład dotyczy bazy danych, która została utworzona za pomocą poleceń opisanych w poprzednim punkcie. Podany skrypt należy wpisać do pliku, np. baza1.php. Funkcja mysql_query() dla zapytania SELECT zwraca identyfikator zasobu zawierającego zbiór wynikowy (oczywiście w przypadku poprawnego wykonania) identyfikator ten zostaje wpisany do zmiennej $zbior_wynikowy. Z kolei wywołanie funkcji mysql_num_rows($zbior_wynikowy) powoduje wyznaczenie liczby wierszy zawartych w odczytanej tabeli. Uzyskany wynik jest następnie wyświetlany w konwencjonalny sposób. (plik baza1.php) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>połączenie z bazą danych - cz. 1</title> </head> <body> <h1>odczytywanie informacji z bazy danych - cz. 1</h1> <?php echo 'Przygotowania do komunikacji z bazą danych<br>'; // nawiązanie połączenia z serwerem MySQL $db_link = mysql_connect("localhost","ala","skok2013") or die ("Brak połączenia z bazą danych"); // wybranie bazy danych "zamowienia" mysql_select_db("zamowienia") or die ("Nie można wybrać takiej bazy danych"); // formuła zapytania w MySQL $pytanie = "select * from adresy"; // wysłanie zapytania do bazy danych $zbior_wynikowy = mysql_query($pytanie) or die ("Błąd w zapytaniu\n");

6 6 // wyznaczanie liczby wierszy w tabeli $liczba_klientow = mysql_num_rows($zbior_wynikowy); echo "<p>lista klientów zawiera <b>"; echo $liczba_klientow. "</b> pozycji.<br>"; // zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_close($db_link);?> </body></html> Wyświetlanie pełnej zawartości tabeli W praktyce z bazy danych wydobywamy tylko selektywnie wybrane informacje. Jednak wyświetlenie pełnej zawartości tabeli może być przydatne, np. w trakcie uruchamiania programu. W celu wyświetlania tabeli do omówionego poprzednio skryptu (plik baza1.php) dodamy nowe wiersze nową wersję skryptu zapiszemy w pliku baza2.php. (plik baza2.php) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>połączenie z bazą danych - cz. 2</title> </head> <body> <h1>odczytywanie informacji z bazy danych - cz. 2</h1> <?php echo 'Przygotowania do komunikacji z bazą danych<br>'; // nawiazanie połaczenia z serwerem MySQL $db_link = mysql_connect("localhost","ala","skok2013") or die ("Brak połączenia z bazą danych");

7 7 // wybranie bazy danych "zamowienia" mysql_select_db("zamowienia") or die ("Nie można wybrać takiej bazy danych"); // wybranie sposobu kodowania znaków $kodowanie = "set names 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' " ; mysql_query($kodowanie, $db_link) or die ("Błąd w poleceniu kodowania\n"); // formuła zapytania w MySQL $pytanie = "select * from adresy"; // wysłanie zapytania do bazy danych $zbior_wynikowy = mysql_query($pytanie, $db_link) or die ("Błąd w zapytaniu\n"); // wyznaczanie liczby w wierszy w tabeli $liczba_klientow = mysql_num_rows($zbior_wynikowy); echo "<p>lista klientów zawiera <b>"; echo $liczba_klientow. "</b> pozycji.<br>"; echo "<h3>wyświetlanie wg numerów wierszy i kolumn</h3>"; // wyświetlenie pełnej zawartości tabeli 'adresy' for ($nr_wiersza = 0; $nr_wiersza < $liczba_klientow; $nr_wiersza = $nr_wiersza + 1)//albo $nr_wiersza++ // odczytanie kolejnego wiersza tabeli $wiersz = mysql_fetch_row ($zbior_wynikowy); $tekst = ""; $liczba_kolumn = count ($wiersz); // dopisywanie w pętli zawartości kolejnych kolumn // wiersza do zmiennej $tekst for ($nr_kolumny = 0; $nr_kolumny < $liczba_kolumn; $nr_kolumny = $nr_kolumny + 1) // krótszy zapis: $nr_kolumny++

8 8 $tekst = $tekst. $wiersz [$nr_kolumny]. " "; $nr_biez = $nr_wiersza + 1 ; echo "Klient $nr_biez : $tekst<br>"; // zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_close($db_link);?> </body></html> 4.3. Zapisywanie informacji do bazy danych MySQL za pomocą PHP (plik zgloszenie.html) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>zgłoszenie klienta</title> </head> <body> <h1>zgłoszenie klienta</h1> <form action="baza4.php" method="post"> <table> <tr><td>imię:<td><input name=imie_klienta></tr> <tr><td>nazwisko:<td><input name=nazwisko_klienta></tr> <tr><td>miejscowość:<td><input name=miejscowosc_klienta></tr> </table> <p> <input type=submit value="wyślij"> <input type=reset value="wyczyść pola"> </form> </body></html>

9 9 (plik baza4.php) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>zapisywanie informacji do bazy danych</title> </head> <body> <h1>zapisywanie informacji do bazy danych - cz. 4</h1> <?php $form_nazwisko = $_POST["nazwisko_klienta"]; $form_imie = $_POST["imie_klienta"]; $form_miejscowosc = $_POST["miejscowosc_klienta"]; echo "<br>przyjęto zgłoszenie od: "; echo "<br> Nazwisko: <b>$form_nazwisko</b>"; echo "<br> Imię: <b>$form_imie</b>"; echo "<br> Miejscowość: <b>$form_miejscowosc </b><br>" ; echo 'Przygotowania do komunikacji z bazą danych<br>'; // nawiazanie połaczenia z serwerem MySQL $db_link = mysql_connect("localhost","ala","skok2013") or die ("Brak połączenia z bazą danych"); // wybranie bazy danych "zamowienia" mysql_select_db("zamowienia") or die ("Nie można wybrać takiej bazy danych"); // wybranie sposobu kodowania znaków $kodowanie = "set names 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' " ; mysql_query($kodowanie, $db_link) or die ("Błąd w poleceniu kodowania\n");

10 // przygotowanie polecenia dopisania klienta do tabeli $dopisanie = "insert into adresy(imie, nazwisko, miejscowosc) values (\"$form_imie\", \"$form_nazwisko\", \"$form_miejscowosc\")"; // dopisanie nowego klienta $odp1 = mysql_query($dopisanie, $db_link); //============================================ // wyświetlenie zaktualizowanej zawartości tabeli // formuła zapytania w MySQL $pytanie = "select * from adresy"; // wysłanie zapytania do bazy danych $zbior_wynikowy = mysql_query($pytanie, $db_link) or die ("Błąd w zapytaniu\n"); // wyznaczanie liczby w wierszy w tabeli $liczba_klientow = mysql_num_rows($zbior_wynikowy); echo "<p>po rejestracji zgłoszenia lista klientów zawiera <b>"; echo $liczba_klientow. "</b> pozycji.<br>"; echo "<h3>wyświetlanie wg nazw pól</h3>"; while ($wartosci = mysql_fetch_assoc($zbior_wynikowy)) $tekst = "<b>". $wartosci['miejscowosc']. "</b>: "; $tekst.= $wartosci['imie']. " "; $tekst.= $wartosci['nazwisko']; echo "$tekst <br>\n"; // zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_close($db_link);?> </body></html> 10

11 Aplikacja przykładowa Konkurs informatyczny Poniżej podano plik HTML zawierający zestaw pytań. W celu ułatwienia uruchomienia przykładu w komentarzach podano poprawne odpowiedzi. Oczywiście, w zastosowaniach praktycznych komentarze te trzeba usunąć. (plik informatyka2.php) <?php /* Moduł zawierajacy zestaw pytań. Odpowiedzi przekazywane są do skryptu kontrola2.php. */?> Odpowiedzi umieszczone w komentarzach należy usunąć przed wprowadzeniem formularza do eksploatacji. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>test z informatyki</title> </head> <body bgcolor=#ffffaa> <h1><center>pytania konkursowe z informatyki </center></h1> <form action="kontrola2.php" method="post"> <table> <tr><td>imię:<td><input name=imie_uczestnika></tr> <tr><td>nazwisko:<td><input name=nazwisko_uczestnika></tr> <tr><td>miejscowość:<td><input name=miejscowosc_uczestnika></tr> </table> <h2>pierwsza wersja PHP była rozpowszechniana od roku?</h2>

12 12 <input type="radio" name="z1" value="1">1983<br> <input type="radio" name="z1" value="2">1947<br> <input type="radio" name="z1" value="3">2005<br> <input type="radio" name="z1" value="4">1994<br> <!-- odp. poprawna: > <h2> Produkcję procesora Pentium rozpoczęto w roku </h2> <input type="radio" name="z2" value="1">1989<br> <input type="radio" name="z2" value="2">2001<br> <input type="radio" name="z2" value="3">1993<br> <input type="radio" name="z2" value="4">1986<br> <!-- odp. poprawna: > <h2>które z podanych nazw są nazwami systemów operacyjnych:</h2> <input type="checkbox" name="z3[]" value="1">linux<br> <input type="checkbox" name="z3[]" value="2">ethernet<br> <input type="checkbox" name="z3[]" value="3">java<br> <input type="checkbox" name="z3[]" value="4">os/2<br> <!-- odp. poprawna: Linux, OS/2 --> <h2>zaznacz typy pamięci, w których informacja jest zachowywana nawet po wyłączeniu zasilania</h2> <input type="checkbox" name="z4[]" value="1"> dyski twarde<br> <input type="checkbox" name="z4[]" value="2"> dyskietki<br> <input type="checkbox" name="z4[]" value="3"> pamięć operacyjna (RAM)<br> <input type="checkbox" name="z4[]" value="4"> CD ROM<br> <!-- odp. poprawna: 1, 2, 4 --> <h2>jak nazywa się największa ogólnoświatowa komputerowa sieć sieci?</h2> <input type=text name=z5> <!-- odp. poprawna: Internet --> <h2>wyjaśnij dlaczego obliczenia we współczesnych komputerach wykonywane są na liczbach

13 w systemie dwójkowym</h2> <textarea wrap = "virtual" name = "obl_dwojkowe"> </textarea> <p> <input type=submit value = "Wyślij"> <input type=reset value = "Czyść"> </form> </body></html> 13 Skrypt PHP uruchamiany po przesłaniu formularza ma postać: (plik kontrola2.php) <?php /* Sprawdzanie wyników testów. Wyniki przekazywane są ze skryptu informatyka2.php. */?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title> Sprawdzenie testu z informatyki</title> </head> <body bgcolor=#ddff88> <h1><center>wynik testu z informatyki</center></h1> <?php $form_nazwisko = $_POST["nazwisko_uczestnika"]; $form_imie = $_POST["imie_uczestnika"]; $form_miejscowosc = $_POST["miejscowosc_uczestnika"]; $obl_dwojkowe = $_POST["obl_dwojkowe"];

14 14 echo "<br>przyjęto odpowiedzi od: "; echo "<br> Nazwisko: <b>$form_nazwisko</b>"; echo "<br> Imię: <b>$form_imie</b>"; echo "<br>miejscowość: <b> $form_miejscowosc</b><br>"; $z1 = $_POST["z1"]; $z2 = $_POST["z2"]; $z3 = $_POST["z3"]; $z4 = $_POST["z4"]; $z5 = $_POST["z5"]; echo 'Przygotowania do komunikacji z bazą danych<br>'; // nawiazanie połaczenia z serwerem MySQL $db_link = mysql_connect("localhost","ala","skok2013") or die ("Brak połączenia z bazą danych"); // wybranie bazy danych "zamowienia" mysql_select_db("zamowienia") or die ("Nie można wybrać takiej bazy danych"); // wybranie sposobu kodowania znaków $kodowanie = "set names 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' " ; mysql_query($kodowanie, $db_link) or die ("Błąd w poleceniu kodowania\n"); // tworzenie tablicy 'konkurs', jeśli dotychczas // nie utworzono $tworzenie_tablicy = "create table if not exists konkurs( data_zgl varchar(20), imie varchar(20), nazwisko varchar(20), miejscowosc varchar(20), punkty integer, Z1 integer, Z2 integer, Z3 integer, Z4 integer, Z5 integer, Z6 integer)" ; mysql_query($tworzenie_tablicy, $db_link) or die ("Błąd w poleceniu tworzenia tablicy\n"); $punkty = 0; $Z1 = 0; $Z2 = 0; $Z3 = 0; $Z4 = 0; $Z5 = 0; $Z6 = 0;

15 15 // zadanie 1 -> odpowiedź 4 if ( $z1 == 4 ) echo "Zadanie 1 poprawnie<br>\n"; $punkty++; $Z1 = 1; else echo "Zadanie 1 błąd<br>\n"; // zadanie 2 -> odpowiedź 3 if ($z2 == 3) echo "Zadanie 2 poprawnie<br>\n"; $punkty++; $Z2 = 1; else echo "Zadanie 2 błąd<br>\n"; // zadanie 3 -> odpowiedzi 1 i 4 // funkcja in_array sprawdza czy podana // wartość (pierwszy argument) znajduje się // we wskazanej tablicy (drugi argument) // funkcja zwraca wartość TRUE jeśli znaleziono, albo // FALSE jeśli nie znaleziono $z3[] = 0; $z_punkty = 0; if (in_array (1, $z3)) $z_punkty++; if (!in_array(2, $z3)) $z_punkty++; if (!in_array(3, $z3)) $z_punkty++; if (in_array (4, $z3)) $z_punkty++; if ($z_punkty == 4) echo "Zadanie 3 poprawnie<br>\n"; $punkty++; $Z3 = 1; else echo "Zadanie 3 błąd<br>\n";

16 16 // zadanie 4 -> odpowiedzi 1, 2 i 4 $z4[] = 0; $z_punkty = 0; if (in_array (1, $z4)) $z_punkty++; if (in_array (2, $z4)) $z_punkty++; if (!in_array(3, $z4 )) $z_punkty++; if (in_array (4, $z4 )) $z_punkty++; if ($z_punkty == 4) echo "Zadanie 4 poprawnie<br>\n"; $punkty++; $Z4 = 1; else echo "Zadanie 4 błąd<br>\n"; // zadanie 5 -> Internet if (strtoupper($z5) == strtoupper("internet")) echo "Zadanie 5 poprawnie<br>\n"; $punkty++; $Z5 = 1; else echo "Zadanie 5 błąd<br>\n"; // zadanie 6 - tekst dot. obliczeń w systemie dwójkowym // na razie zadanie nie jest oceniane echo "<br><br>odpowiedź na pytanie 6:<br> "; echo "$obl_dwojkowe"; echo "<br><br>"; // podsumowanie echo "<h4>zdobytych punktów: $punkty na 5</h4>"; $data_czas = date("j.m.y H:i"); $dopisanie = "insert into konkurs(data_zgl, imie, nazwisko,miejscowosc,punkty, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6)

17 17 values (\"$data_czas\", \"$form_imie\", \"$form_nazwisko\", \"$form_miejscowosc\", \"$punkty\", \"$Z1\",\"$Z2\",\"$Z3\", \"$Z4\",\"$Z5\",\"$Z6\")"; $odp1 = mysql_query($dopisanie, $db_link); // zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_close($db_link);?> <a href=informatyka2.php>powrót do testu</a> <br><br> </body></html> Poniżej podano skrypt PHP wyświetlający zestawienie uczestników konkursu wraz z ilością uzyskanych punktów. (plik podsumowanie2.php) <?php /* Zestawienie wyników testów z informatyki. Testy przeprowadzane są przez moduł informatyka2.php, a wyniki zapisywane są przez moduł kontrola2.php */?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>podsumowanie testu z informatyki</title> </head> <body bgcolor=#55ffaa> <h1>zestawienie zbiorcze wyników testów z informatyki</h1>

18 18 <?php // nawiązanie połączenia z serwerem MySQL $db_link = mysql_connect("localhost","ala","skok2013") or die ("Brak połączenia z bazą danych"); // wybranie bazy danych "zamowienia" mysql_select_db("zamowienia") or die ("Nie można wybrać takiej bazy danych"); // wybranie sposobu kodowania znaków $kodowanie = "set names 'utf8' collate 'utf8_polish_ci' " ; mysql_query($kodowanie, $db_link) or die ("Błąd w poleceniu kodowania\n"); // formuła zapytania w MySQL $pytanie = "select * from konkurs"; // wysłanie zapytania do bazy danych $zbior_wynikowy = mysql_query($pytanie, $db_link) or die ("Błąd w zapytaniu\n"); // wyznaczanie liczby w wierszy w tabeli $liczba_uczestnikow = mysql_num_rows($zbior_wynikowy); echo "<p>w konkursie wzięło udział "; echo "$liczba_uczestnikow</b> uczestników.<br>"; echo "<h3>wyświetlanie listy uczestników i liczby uzyskanych punktów</h3>"; while ($wartosci = mysql_fetch_assoc($zbior_wynikowy)) $tekst = "<b>". $wartosci['miejscowosc']."</b>: " ; $tekst.= $wartosci['imie']. " "; $tekst.= $wartosci['nazwisko']. " --- "; $tekst.= "Liczba punktów = " ; $tekst.= $wartosci['punkty']; $tekst.= " (Z1=". $wartosci['z1']; $tekst.= " Z2=". $wartosci['z2']; $tekst.= " Z3=". $wartosci['z3']; $tekst.= " Z4=". $wartosci['z4'];

19 19 $tekst.= " Z5=". $wartosci['z5']. ")" ; $tekst.= " ". $wartosci['data_zgl']; echo "$tekst <br>\n"; // zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_close($db_link);?> </body></html>

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

5. Współpraca z bazą danych MySQL

5. Współpraca z bazą danych MySQL 5. Współpraca z bazą danych MySQL 5.1. Informacje ogólne Język PHP posiada obsługę wielu relacyjnych baz danych, jedną z najpopularniejszych jest baza MySQL. PHP pozwala na pełną współpracę z bazą. Praca

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6.1. Idea ataku SQL injection Atak znany jako SQL injection jest możliwy wtedy, gdy użytkownik ma bezpośredni wpływ na postać zapytania wysyłanego do bazy

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Przykład 1 wyświetlanie danych [ Plik wyswietlanie.php ] $polaczenie = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("nie mozna polaczyc z baza!"); mysql_select_db("test",

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

PHP + MySQL w laboratorium (1)

PHP + MySQL w laboratorium (1) PHP + MySQL w laboratorium (1) W czasie użytkowania systemu musi działać serwer MySQL, Apache i być dostępna przeglądarka internetowa. Zadanie 1 - Umieścić wydrukowany poniżej skrypt info.php w kartotece

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9 Pierwszy przykład 9 Obiekt XMLHttpRequest 12 Transmisja danych 21 Model DOM 34 Obsługa wielu żądań 45 Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55 Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 4

Technologie informacyjne lab. 4 Technologie informacyjne lab. 4 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z komunikacją ze zdalnym serwerem w sieci na przykładzie bezpiecznego serwera SSH. Wstępne zapoznanie się z ideą certyfikatów. Praca z edytorem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia Politechnika Śląska Gliwice Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 5 Semestr zimowy Projekt strony internetowej firmy organizującej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Informatyka poziom rozszerzony Serwis WWW w projekcie edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Uwierzytelnianie użytkowników, Obiekt session, Silniki

Bardziej szczegółowo

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('pass') WHERE user='root'; Query OK, 2 rows affected (0.05 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('pass') WHERE user='root'; Query OK, 2 rows affected (0.05 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0 Uprawnienia dla uż ytkowników MANIPULACJA UPRAWNIENIAMI Przechodzimy do cześci nadawania oraz odbierania uprawnie ń. Wszelkie zmiany dotyczące tabel w bazie mysql można przeprowadza ć za pomoc ą znanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 Sieci Komputerowe Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 1. SSH SSH (Secure Shell) jest protokołem umożliwiającym zdalną pracę terminalową oraz transfer plików. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 12 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych MySQL Wsparcie programowania w PHP baz danych MySQL Obsługa baz danych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w PHP dla początkujących

Bazy danych w PHP dla początkujących Instrukcja numer 05 Bazy danych w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Tworzenie bazy danych Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja

Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat seminarium: Bazy danych postgresql programowanie i implementacja temat pracy magisterskiej: Baza danych postgresql zarządzanie obrazami medycznymi 27-listopad-2001 Jakub Turmiński I Spis treści.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Dlaczego PHP? - zalety

Dlaczego PHP? - zalety Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu Paweł Cieśla Dokumentacja projektu Projekt Project1 został utworzony i skompilowany na próbnej wersji Delphi XE 4. Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk Wczytaj plik tekstowy, następnie wskazać

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydzia ł Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH ĆWICZENIE NR 9 Temat: CEL ĆWICZENIA: Nabycie umiejętności tworzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

PHP5. Praktyczny kurs

PHP5. Praktyczny kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PHP5. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 Format: B5, stron: 432 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail. 1 FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

Bardziej szczegółowo

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007 1. Wstęp PHP jest to skryptowy język programowania wykonywany po stronie serwera (server-side) służący do generowania stron internetowych. Skrypty napisane w PHP po uruchomieniu nie są kompilowane do postaci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 978-83-246-1073-0 Format: A5, stron: 112 Osobisty serwer HTTP instalacja, konfiguracja, zabezpieczanie Podstawy jêzyka PHP tworzenie dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przeliczanie dnia roku na dzień i miesiąc: function jaka data($dni) {... Przykład programu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo