Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D"

Transkrypt

1 Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała 2004

2 Spis treci WSTP ISTOTA FUNKCJONOWANIA STEROWANIA NUMERYCZNEGO WPROWADZENIE POMIARY POŁOENIA W OSIACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE UKŁADY WSPÓŁRZDNYCH DEFINICJA UKŁADÓW WSPÓŁRZDNYCH PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OBRABIARKI NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY ZALENOCI POMIDZY WSPÓŁRZDNYMI WYZNACZANIE WARTOCI REJESTRÓW NARZDZIOWYCH I REJESTRÓW PPZ STRUKTURA PROGRAMU STERUJCEGO WPROWADZENIE PODSTAWOWE ADRESY NUMER BLOKU N FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE G FUNKCJE TECHNOLOGICZNE S, F FUNKCJE NARZDZIOWE T, D FUNKCJE POMOCNICZE (MASZYNOWE) M INNE ELEMENTY W PROGRAMIE STERUJCYM OGÓLNA STRUKTURA BLOKU OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU STERUJCEGO PROGRAMOWANIE RUCHÓW NARZDZI WIADOMOCI OGÓLNE INTERPOLACJA LINIOWA G INTERPOLACJA PUNKTOWA G Przykład INTERPOLACJA KOŁOWA G2/G Przykład INNE METODY PROGRAMOWANIA INTERPOLACJI KOŁOWEJ Przykład UKŁADY WSPÓŁRZDNYCH DEFINICJE, TRANSFORMACJE PROGRAMOWANIE W UKŁADZIE WSPÓŁRZDNYCH PRZEDMIOTU DEFINIOWANIE RODZAJU I JEDNOSTEK WSPÓŁRZDNYCH Współrzdne absolutne i przyrostowe Jednostki Wymiary rednicowe i promieniowe Przykład dla obróbki frezarskiej Przykład dla obróbki tokarskiej PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁRZDNYCH KTOWYCH Przykład PROGRAMOWANIE WE WSPÓŁRZDNYCH BIEGUNOWYCH I WALCOWYCH Przykład TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZDNYCH (FRAMES) Przykład... 81

3 5. NARZDZIA WYMIARY, PARAMETRY PRACY, KOMPENSACJA PROMIENIA REJESTRY NARZDZIOWE PARAMETRY PRACY NARZDZI KOMPENSACJA PROMIENIA NARZDZIA Istota kompensacji promienia narzdzia Programowanie automatycznej kompensacji promienia Przykład Inne funkcje sterujce automatyczn kompensacj promienia Przykład OBRÓBKA GWINTÓW NA OBRABIARKACH CNC INTERPOLACJA SPIRALNA O STAŁYM SKOKU G Przykład INTERPOLACJA SPIRALNA O ZMIENNYM SKOKU G34/G NACINANIE GWINTÓW NARZDZIAMI KSZTAŁTOWYMI BEZ KODERA (G63) NACINANIE GWINTÓW NARZDZIAMI KSZTAŁTOWYMI Z KODEREM (G331/G332) OBRÓBKA POWIERZCHNI SPIRALNYCH Z UYCIEM FUNKCJI G2/G INNE FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE POSTÓJ CZASOWY Przykład OBSZARY ROBOCZE NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY NAJAZD NA PUNKT STAŁY STEROWANIE POŁOENIEM KTOWYM WRZECIONA STEROWANIE DOKŁADNOCI RUCHU NARZDZIA PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE R-PARAMETRY OBLICZENIA NA R-PARAMETRACH Przykład INSTRUKCJE STRUKTURALNE Przykład dla obróbki frezarskiej Przykład dla obróbki tokarskiej PODPROGRAMY WPROWADZENIE WYWOŁYWANIE PODPROGRAMÓW Przykład ZAAWANSOWANE METODY WYWOŁYWANIA PODPROGRAMÓW PROGRAMOWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH INFORMACJE PODSTAWOWE WYWOŁYWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH CYKLE WIERCENIA Wiercenie, nawiercanie CYCLE Wiercenie, pogłbianie CYCLE Wiercenie głbokiego otworu CYCLE Gwintowanie bez uycia uchwytu kompensacyjnego CYCLE

4 Gwintowanie z uyciem uchwytu kompensacyjnego CYCLE Rozwiercanie 1 CYCLE Rozwiercanie 2 CYCLE Rozwiercanie 3 CYCLE Rozwiercanie 4 CYCLE Rozwiercanie 5 CYCLE Rzd otworów HOLES Kołowy układ otworów HOLES Macierz prostoktna otworów CYCLE Przykład CYKLE FREZOWANIA Rowki podłune na okrgu LONGHOLE Rowki podłune na okrgu SLOT Rowek kołowy na okrgu SLOT Frezowanie kieszeni prostoktnej POCKET Frezowanie kieszeni okrgłej POCKET Przykład Frezowanie płaszczyzny CYCLE Frezowanie konturu CYCLE Frezowanie wystpu prostoktnego CYCLE Frezowanie wystpu okrgłego CYCLE Przykład CYKLE TOCZENIA Toczenie rowków CYCLE Toczenie podci obróbkowych CYCLE Cykl toczenia i wytaczania CYCLE Toczenie podcicia gwintu CYCLE Toczenie gwintu prostego CYCLE Toczenie gwintu złoonego CYCLE Przykład PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW STERUJCYCH ANALIZA PRZESTRZENI ROBOCZEJ TRANSMISJA PROGRAMÓW DO UKŁADU STEROWANIA Standardy kodowania danych Transmisja szeregowa asynchroniczna Kontrola przepływu danych Przykład programu do transmisji szeregowej Niniejszego opracowania nie wolno bez zgody autora w całoci ani w czciach rozpowszechnia ani powiela za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, optycznych i innych, wprowadza do systemów umoliwiajcych jego odtworzenie w całoci lub czci Internet, Intranet. (C) Copyright by Grzegorz Nikiel, Bielsko-Biała 2004

5 WSTP Znajomo zagadnienia tworzenia programów sterujcych dla obrabiarek CNC staje si coraz bardziej podan umiejtnoci. Zrozumienie funkcjonowania układów CNC i zasad programowania nie jest szczególnie trudne. Niestety, brak na polskim rynku wydawniczym w miar aktualnych, dostosowanych do potrzeb dydaktyki publikacji na ten temat. Trudno równie o łatwo dostpne programy symulacyjne, pozwalajce na praktyczn nauk programowania. Bazujc na dowiadczeniach wyniesionych z prowadzenia zaj na Akademii Techniczno-Humanistycznej (dawniej Filii Politechniki Łódzkiej), jak równie kursów programowania i obsługi układów sterowania, w szczególnoci firmy Siemens, opracowano niniejszy skrypt. Jest on powicony programowaniu obrabiarek CNC w oparciu o popularny jzyk sterowania Sinumerik 810D/840D (f. Siemens). Obecnie to jeden z najbardziej rozbudowanych układów sterowania stosowanych w Polsce, posiadajcy ogromne moliwoci, szeroko stosowany zarówno w małych jak i duych firmach. Jest on doskonał podstaw do poznawania jzyków innych układów sterowania, podobnie jak Sinumerik najczciej bazujcych na tzw. G-kodach. W skrypcie omawiane s podstawowe zasady funkcjonowania układów sterowania CNC, przede wszystkim wynikajce z zalenoci pomidzy układami współrzdnych (rozdz. 1). Przedstawiono najwaniejsze z układów współrzdnych, jakie wymagane s do poprawnej pracy obrabiarki, sterowanej z poziomu programu sterujcego. W syntetyczny sposób zaprezentowano zagadnienia przygotowania obrabiarki do pracy w trybie automatycznym. Znajomo zagadnie z tego rozdziału nie jest wymagana dla wprowadzenia do podstaw programowania (rozdz. 2), tym niemniej na dalszych etapach nauki, jak i przy nauczaniu podstaw obsługi obrabiarek CNC okae si na pewno niezbdna. W rozdz. 2 w przystpny sposób omówiono najwaniejsze elementy programu sterujcego: blok, słowo, adres. Przedstawiono podstawowe adresy jzyka Sinumerik 810D/840D. Bardzo szczegółowo potraktowano programowanie ruchów narzdzia, w tym podstawowe rodzaje interpolacji (rozdz. 3), transformacje układów współrzdnych (rozdz. 4). Omówiono zagadnienie kompensacji promienia narzdzia dla obróbki tokarskiej i frezarskiej (rozdz. 5). Duo miejsca powicono bardziej zaawansowanym technikom programowania, takim jak programowanie parametryczne (rozdz. 8), podprogramy (rozdz. 9) i zwizanych z nimi cyklom obróbkowym jako podstawowej metodzie automatyzacji tworzenia programów sterujcych (rozdz. 10). Zaprezentowano take rozwizywanie specyficznych zagadnie, takich jak programowanie obróbki gwintów (rozdz. 6). Przedstawiono take praktyczne aspekty przygotowania programów sterujcych na tle całego procesu planowania wytwarzania (rozdz. 11). Wiele informacji zostało zilustrowanych prostymi przykładami programów obróbczych. Zostały one tak przygotowane, by w pierwszej fazie mona było metod symulacji sprawdzi przebieg programu i instrukcji w nim zawartych, a nastpnie próbowa samodzielnych zmian i modyfikacji, na bieco weryfikujc ich skutki. Do symulacji programów sterujcych zaleca si stosowa program autora niniejszego skryptu ProgMaster. Jest to przykład systemu CAM do komputerowego wspomagania projektowania programów sterujcych metod manualn, przy wykorzystaniu takich narzdzi jak programowanie dialogowe czy graficzne

6 programowanie cigów konturowych. Szerzej moliwoci programu opisano w dołczonej do niego dokumentacji. Wersja ProgMastera, przeznaczona do celów edukacyjnych, dołczona została w formie załcznika. Autor

7 1. ISTOTA FUNKCJONOWANIA STEROWANIA NUMERYCZNEGO 1.1. Wprowadzenie Historia obrabiarek ze sterowaniem numerycznym (NC, ang. Numerical Control) przekroczyła ju 50 lat pierwsza powstała w MIT w Bostonie w roku 1953 (Rys. 1). Przez pół wieku znacznie zmieniły si cechy zewntrzne obrabiarek NC, ich kinematyka i moliwoci obróbkowe, jednak idea funkcjonowania pozostała bez zmian. Jedyn istotn zmian było zastosowanie na pocztku lat 70-tych komputera jako jednostki wykonawczej (CNC, ang. Computer Numerical Control), co znacznie zwikszyło funkcjonalno układów sterowania i spowodowało ich upowszechnienie, nie tylko w sterowaniu obrabiarek. Dzisiaj coraz czciej uywa si pojcia NC w stosunku do układów CNC, cho konstrukcyjnie róni si one od układów NC starszych generacji, coraz rzadziej pracujcych w przemyle. Rys. 1. Pierwsza obrabiarka ze sterowaniem numerycznym (NC) Z punktu widzenia automatyki sterowanie CNC jest układem automatycznej regulacji programowej (std uywane w jzyku polskim pojcie sterowanie nie jest w pełni poprawne), pracujcym w zamknitej ptli sprzenia zwrotnego (Rys. 2). Warto zadana połoenia (Z zad ) elementów ruchomych obrabiarki (np. suportu) w danej osi sterowanej numerycznie (Z) jest wyznaczana na podstawie programu. Nastpnie jest ona porównywana z wartoci rzeczywist połoenia (Z rz ), mierzon przez przetwornik pomiarowy (C). Na podstawie rónicy pomidzy wartoci zadan a rzeczywist połoenia w osi SN układ sterowania (CNC) generuje sygnał sterujcy

8 (S), kierowany do napdu osi (M), korygujc tym samym jej połoenie a do uzyskania zerowej rónicy pomidzy wartoci zadan a rzeczywist połoenia osi (Z rz Z zad ). Rys. 2. Schemat ideowy sterowania numerycznego NC Istot funkcjonowania obrabiarek CNC jest zatem przyjcie załoenia o istnieniu pewnego układu współrzdnych, w którym odbywa si sterowanie. Jest to najprostszy sposób na okrelanie wzgldnych połoe narzdzia i przedmiotu obrabianego, wymaganych dla przeprowadzenia obróbki i uzyskania odpowiednich jej rezultatów. Pojcie numeryczny naley wic obecnie kojarzy ze współrzdnymi (o wartociach liczbowych, numerycznych). Naley jednak pamita, e ródłem nazwy numeryczny była posta programu sterujcego, opisana w postaci kodów numerycznych (np. ASCII, ISO, EIA). Na podstawie powyszych informacji mona poda dwie najwaniejsze cechy układów sterowania CNC: s to układy sterowania programowego program opisuje zarówno parametry technologiczne obróbki (posuwy, prdkoci skrawania, chłodzenie, itp.) jak i geometryczne (połoenia zespołów ruchomych obrabiarki w trakcie obróbki); s to układy o elastycznej postaci programu sterujcego wymóg sterowania programowego jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajcym. Warunkiem tym jest taka posta programu sterujcego, aby łatwo i szybko mona było j zmodyfikowa (np. w celu usunicia błdów lub zmiany wymiarów obrabianego przedmiotu). Warunek ten nie jest moliwy do spełnienia w takich układach sterowania programowego, jak np. sterowanie krzywkowe. Elastyczna posta programu sterujcego predestynuje zatem obrabiarki CNC do produkcji o charakterze rednio i małoseryjnym (cho nie wyklucza wielkoseryjnej

9 i masowej), dominujcej w dzisiejszym przemyle. Elastyczno obrabiarek CNC to główna przyczyna ich szerokiego stosowania. Przez program sterujcy w układach CNC rozumie si zatem plan zamierzonej pracy obrabiarki, majcej na celu wykonanie przedmiotu o danych kształtach, wymiarach i chropowatoci powierzchni. Składa si z nastpujcych informacji, zapisanych w postaci alfanumerycznej: Geometrycznych, dotyczcych kształtów i wymiarów, obejmujcych opis toru ruchu narzdzi; Technologicznych, dotyczcych warunków obróbki: narzdzia, prdko skrawania i posuw, pomocnicze. Informacje technologiczne na ogół s konsekwencj planu procesu, ustalajcego wykaz zabiegów, narzdzia w nich uczestniczce, warunki ich pracy itp. W duym stopniu wynikaj one take z dowiadczenia programisty. Znacznie trudniejsze jest sprecyzowanie czci geometrycznej programu sterujcego. Jest to w znacznym stopniu uwarunkowane rodzajem obróbki jak i informacjami zawartymi w dokumentacji konstrukcyjnej przedmiotu obrabianego. Duy wpływ maj take moliwoci samego układu sterowania dostpne sposoby wyraania współrzdnych, dostpne cykle obróbkowe, kompensacja promienia narzdzia itp. W przypadku prostej obróbki (np. toczenie) zapis programu sterujcego moe w całoci odby si metod rczn lub w tylko niewielkim stopniu wspomagan komputerowo, czsto ograniczajc si do symulacji programu. Dla obróbki powierzchni swobodnych stosuje tylko automatyczne generowanie programu sterujcego przy pomocy systemów CAM (bardzo obszerne programy wymagajce duego nakładu obliczeniowego). Niezalenie od metody programowania znajomo struktury programu wydaje si by niezbdny (np. do zdefiniowania postprocesorów w systemach CAM). Dokładny opis struktury programu i jego elementów składowych omówiono zatem w dalszej czci niniejszego skryptu. Programowanie polega wic przede wszystkim na zapisie ruchów wykonywanych przez obrabiark w trakcie obróbki. Ruchy te mog mie dwojaki charakter: sterowane w sposób cigły (cigły pomiar połoenia, cigłe sterowanie napdem), s one ogólnie nazywane osiami sterowanymi numerycznie (SN). S to ruchy zarówno liniowe (oznaczane symbolami X, Y, Z,...) jak i obrotowe (oznaczane symbolami A, B, C,...). Stanowi one zasadnicz cz programu sterujcego a funkcje je obsługujce stanowi standard jzyka układu sterowania, zaprojektowany przez producenta układu sterowania. sterowane w sposób dyskretny (typu włcz wyłcz, obroty w lewo obroty w prawo itp.). Ich realizacja ma w programie sterujcym charakter pomocniczy (np. obsługa silnika pompki chłodziwa, zamykanie otwieranie podtrzymki, uruchamianie podajnika prta, wymiana palet itp.) dlatego s obsługiwane przez specjaln grup funkcji, zwanych pomocniczymi. Cz funkcji pomocniczych stanowi standard jzyka układu sterowania (opis w dokumentacji jzyka), wikszo jednak jest implementowane przez producenta obrabiarki w zalenoci od fizycznych urzdze na niej zainstalowanych (opis w dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarki).

10 Z osi sterowan numerycznie zwizany jest zawsze oddzielny napd (silnik, siłownik) jak i układ pomiarowy. Te cechy odróniaj obrabiarki CNC od innych rodzajów obrabiarek, gdzie napd najczciej jest scentralizowany. Na Rys. 3, Rys. 4 i Rys. 5 pokazano typowe obrabiarki CNC wraz z układem i typowymi oznaczeniami osi sterowanych numerycznie. Rys. 3. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla frezarki pionowej

11 Rys. 4. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla frezarki poziomej Rys. 5. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla tokarki

12 Inne cechy, charakterystyczne dla obrabiarek CNC, to (s one szerzej omawiane w innych publikacjach): Bezstopniowa regulacja prdkoci obrotowej i posuwów; Napd przenoszony za pomoc rub tocznych; Eliminowanie prowadnic lizgowych na rzecz tocznych; Eliminowanie przekładni zbatych; Kompaktowa konstrukcja o zamknitej przestrzeni roboczej; Konstrukcja modułowa o elastycznie dobieranej konfiguracji elementów składowych; Mała podatno statyczna i dynamiczna; Automatyczny nadzór i diagnostyka; Dua moc (jako suma mocy poszczególnych napdów); Osiganie znacznych wartoci parametrów obróbki (np. due prdkoci obrotowe); Obróbka równoległa z wykorzystaniem wielu wrzecion i/lub suportów narzdziowych; Złoona kinematyka pracy (uchylne głowice narzdziowe, stoły obrotowo-uchylne, obróbka picioosiowa, obrabiarki o strukturze równoległej); Magazyny narzdziowe z automatyczn wymian narzdzi; Systemy narzdziowe z narzdziami składanymi; Nowoczesne materiały narzdziowe; Automatyczny pomiar narzdzi; Kodowanie narzdzi; Automatyczna wymiana przedmiotu obrabianego; Automatyczny pomiar przedmiotu obrabianego; Automatyczne usuwanie wiórów. Wystpowanie powyszych cech w konkretnej obrabiarce czsto zaley od tego, w jak duym stopniu jest ona przystosowana do pracy autonomicznej (bez obsługi człowieka) Pomiary połoenia w osiach sterowanych numerycznie Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, pomiar połoenia to warunek konieczny poprawnego funkcjonowania osi sterowanej numerycznie. Układy pomiaru połoenia mona podzieli na dwie grupy: z bezporednim pomiarem połoenia czujnik pomiarowy mierzy wprost połoenie danego elementu obrabiarki (np. suportu) na Rys. 6 pokazano pomiar połoenia suportu liniowego za pomoc liniału i przetwornika optoelektronicznego. z porednim pomiarem połoenia czujnik pomiarowy mierzy pewn wielko porednio zwizan z połoeniem danego elementu obrabiarki, na podstawie której to połoenie jest wewntrznie obliczane przez układ pomiarowy. Dla przykładu na Rys. 7 pokazano pomiar poredni połoenia suportu liniowego za pomoc ktowego przetwornika pomiarowego, gdzie na podstawie połoenia ktowego ruby przemieszczajcej suport i znajomoci jej skoku jest obliczane jego połoenie.

13 Rys. 6. Pomiar bezporedni połoenia Rys. 7. Pomiar poredni połoenia Ze wzgldu na charakter pracy układy pomiaru połoenia mona podzieli na dwa rodzaje: absolutne układy pomiaru połoenia (Rys. 8a) sygnał wyjciowy przetwornika pomiarowego wprost zawiera informacj (najczciej w postaci zakodowanej, np. w kodzie binarnym, Graya, Wattsa) o mierzonym połoeniu. Działanie takie pozwala na stałe ustalenie punktu zerowego osi sterowanej numerycznie, działanie układu pomiarowego nie wymaga dodatkowych czynnoci po włczeniu zasilania

14 obrabiarki. Wad układów absolutnego pomiaru połoenia jest bardziej skomplikowana budowa ni układów przyrostowych (a wic i wyszy koszt) dlatego s one rzadko stosowane. przyrostowe (inkrementalne) układy pomiaru połoenia (Rys. 8b) sygnał wyjciowy przetwornika jest cigiem impulsów (umownie mona je nazwa jako 0 i 1), które wprost nie nios informacji o absolutnym połoeniu, ale o przyrostowej zmianie połoenia w osi sterowanej numerycznie. Zasadniczo układ pomiarowy działa jako licznik impulsów (Rys. 9). Na podstawie stanu licznika (liczby impulsów N) oraz znajomoci wartoci działki elementarnej λ liniału pomiarowego obliczana jest zmiana połoenia ( X), a połoenie rzeczywiste w osi SN (X rz ) jest sum wartoci współrzdnej połoenia poprzedniego (X 0 ) i zmiany połoenia w osi SN ( X). Wad tych układów jest płynne połoenie punktu zerowego, co powoduje konieczno wykonywania tzw. zerowania osi po włczeniu zasilania obrabiarki. Tym niemniej ze wzgldu na prostsz konstrukcj i niszy koszt s one powszechnie stosowane w obrabiarkach CNC. Zasada pracy układów przyrostowych opiera si na wykorzystaniu liniału z naprzemiennie połoonymi polami o zmiennej charakterystyce optycznej, indukcyjnej czy pojemnociowej. Przesuwajcy si wzgldem liniału przetwornik pomiarowy przetwarza zmiany strumienia wiatła, indukcyjnoci czy pojemnoci elektrycznej na zmienny sygnał wyjciowy, najczciej w postaci napicia elektrycznego, przekazywanego do liczników przetwarzajcych ten sygnał (Rys. 6). Rys. 8. Absolutny (a) i przyrostowy (b) pomiar połoenia

15 Rys. 9. Przyrostowy pomiar połoenia w układzie sterowania CNC Stosowanie przyrostowych układów pomiarowych wie si z dwoma istotnymi problemami: nie posiadaj stałego połoenia punktu zerowego, co wyklucza powtarzalno pracy obrabiarki CNC po kadym włczeniu zasilania punkt zerowy osi SN znajdowałby si w innym miejscu (zalenym od aktualnego połoenia zespołów ruchomych obrabiarki) z uwagi na automatyczne zerowanie liczników impulsów pomiarowych; aby wyeliminowa t wad na liniale pomiarowym nanosi si specjalny znacznik (moe to by np. wyłcznik drogowy) o stałym połoeniu (a wic i stałej wartoci absolutnej współrzdnej). Nosi on nazw punktu referencyjnego (oznaczany jako R). Połoenie tego punktu jest mierzone przez producentów obrabiarek od umownie przyjtego punktu zerowego danej osi SN (zwanego punktem maszynowym M) i wprowadzane do pamici układu sterowania. Po kadorazowym uruchomieniu obrabiarki, kiedy połoenia jej zespołów ruchomych s przypadkowe (Rys. 10a) pierwsz czynnoci jest przemieszczenie ich do punktu referencyjnego (Rys. 10b), co nazywane jest najazdem na punkt referencyjny, zerowaniem, bazowaniem. W tym połoeniu nastpuje zerowanie liczników odczytujcych połoenie i wprowadzanie do nich wartoci odpowiadajcych pobranym z pamici połoeniom referencyjnym (Rys. 10c). Tym samym jest okrelone stałe, niezmienne w czasie połoenie punktu zerowego osi SN, umoliwiajce stosowanie absolutnego układu współrzdnych.

16 Rys. 10. Zasada najazdu na punkt referencyjny osi SN: a - po włczeniu obrabiarki, b - najazd na punkt referencyjny R, c - ustawienie punktu zerowego w punkcie maszynowym M przyrostowe układy pomiarowe posiadaj stosunkowo du warto podziałki elementarnej λ (rzdu 0,1 0,01 mm), co powodowałoby mał dokładno odczytu wartoci połoenia; dodatkowo oprócz odczytu zmiany wartoci połoenia w osi SN powinna by równie podana informacja o kierunku tej zmiany (znak wartoci X na Rys. 10c). W tym celu stosuje si zwielokrotnione układy przetworników pomiarowych (minimum dwa) Rys. 11. Dodatkowo wane jest ich wzajemne połoenie, przesunite w fazie o ¼ długoci działki elementarnej λ. Efekt tego przesunicia jest widoczny na wykresach sygnałów wyjciowych przetworników, zamieszczonych na Rys. 12. Kierunek przesunicia elementu ruchomego jest wykrywany poprzez analiz kolejnoci impulsów z przetworników (Rys. 12a). Jeeli w sytuacji jak na rysunku przemieszczenie nastpi w lewo to pierwszy zawsze wystpi impuls z przetwornika P2, w przeciwnym przypadku z przetwornika P1. Z kolei zwikszona dokładno odczytu połoenia zwizana jest z wykorzystaniem rónicy sygnałów z obu przetworników (Rys. 12b). Zbliona do liniowej charakterystyka tego sygnału za pomoc interpolacji pozwala mierzy połoenie z dokładnoci 10, a nawet 100 razy wiksz, ni podziałka elementarna λ układu pomiarowego.

17 Rys. 11. Zwielokrotniony układ przetworników pomiarowych przy przyrostowym pomiarze połoenia w osi SN

18 Rys. 12. Przebiegi sygnałów na przetwornikach pomiarowych w układzie zdwojonym: a - teoretyczne, b - rzeczywiste 1.3. Układy współrzdnych Podstaw do programowania jest zdefiniowanie układu współrzdnych, dziki któremu moliwe jest zadawanie współrzdnych połoe elementów ruchomych obrabiarki CNC. W rzeczywistoci na kadej obrabiarce istnieje wiele rónych układów współrzdnych. Na szczególn uwag zasługuj trzy z nich: Maszynowy układ współrzdnych; Bazowy (podstawowy) układ współrzdnych; Układ współrzdnych przedmiotu. 1. Maszynowy układ współrzdnych (MKS, niem. Maschinen Koordinaten Systeme) układ współrzdnych zbudowanych z osi sterowanych numerycznie obrabiarki lub innego urzdzenia sterowanego numerycznie (Rys. 3, Rys. 4, Rys. 5), zdefiniowany przez prowadnice, łoyskowanie i inne elementy konstrukcji obrabiarki. W tym układzie odbywa si sterowanie, tylko w tym układzie osie posiadaj niezalene napdy i układy pomiarowe. Współrzdne zadane w innych

19 układach współrzdnych s przeliczane na układ maszynowy przez sterownik CNC i na odwrót biece współrzdne maszynowe s przeliczane na inne układy współrzdnych. Układ maszynowy moe by układem prostoktnym, walcowym, sferycznym lub o złoonym charakterze (np. w robotach). Układ maszynowy jest odniesiony do konstrukcji konkretnej obrabiarki i nie jest objty normami. W układzie maszynowym s podane współrzdne punktu referencyjnego (R), punkty wymiany narzdzi, punkty wymiany palet itp. Osie maszynowego układu współrzdnych mog by oznaczane kolejnymi cyframi (1, 2, 3.., AX1, AX2,...) lub oznaczeniami podobnymi do osi pozostałych układów współrzdnych (np. X, Y, Z, X1, Y1, Z1) Rys. 13. Układ maszynowy jest układem rzeczywistym, tj. obarczonym rónego rodzaju błdami wykonawczymi nieprostoliniowo osi, nieprostopadło osi, błdy podziałki itp. Rys. 14. Obróbka przy wykorzystaniu takiego układu wyklucza uzyskanie wysokiej jakoci produktów. Jeeli jednak wspomniane błdy s znane przez układ sterowania to drog programow mog zosta skompensowane (nie jest to moliwe na obrabiarkach konwencjonalnych). Rys. 13. Maszynowy układ współrzdnych na przykładzie tokarki Rys. 14. Rzeczywisty układ osi maszynowych (przykład)

20 2. Bazowy (podstawowy) układ współrzdnych (BKS, niem. Basis Koordinaten Systeme) prostoktny, prawoskrtny układ współrzdnych, stanowicy podstaw do programowania (Rys. 15). Jest odniesiony do przedmiotu zamocowanego na obrabiarce, traktowanego jako nieruchomy, przy poruszajcym si narzdziu (zakłada si wzgldny ruch narzdzia wzgldem przedmiotu obrabianego). Jest zwizany z układem maszynowym poprzez transformacje kinematyczne, odwzorowujce układ bazowy na osie maszynowe (np. osie sferycznego układu współrzdnych robota, transformacja we frezarce 5-osiowej itp.). W najprostszym przypadku układ bazowy (tokarki, frezarki) jest tosamy z układem maszynowym brak transformacji kinematycznych. W tym układzie s definiowane korektory narzdziowe, wyznaczana jest kompensacja promienia narzdzia, wyznaczane s transformacje układu przedmiotu, ustawiane s granice obszaru obróbki oraz wykonywane s wszystkie obliczenia toru ruchu narzdzia. Słuy on zatem przede wszystkim układowi CNC. Wymagania stawiane układowi bazowemu s unormowane, szerzej zostanie to omówione w dalszej czci skryptu. Układ bazowy jest zdefiniowany przez producenta układu sterowania, zadaniem producenta obrabiarki, któr on steruje, jest powizanie układu maszynowego i bazowego (poprzez tzw. dane maszynowe). Rys. 15. Bazowy układ współrzdnych 3. Układ współrzdnych przedmiotu (WKS, niem. Werkstück Koordinaten Systeme) prostoktny, prawoskrtny układ współrzdnych, zwizany z przedmiotem obrabianym, słucy do programowania obróbki, zapisanej w postaci programu sterujcego (Rys. 16). Jest przekształconym układem bazowym poprzez definicj tzw. FRAMES, bdcych matematycznymi formułami matematycznymi, przekształcajcymi układy współrzdnych z wykorzystaniem czterech podstawowych działa: Translacji o wektor; Obrotu wokół osi; Symetrii osiowej (odbicia lustrzanego); Skalowania osi.

21 Zapis matematyczny tych działa jest realizowany z wykorzystaniem rachunku macierzowego. Wybór układu współrzdnych przedmiotu zaley od sposobu jego wymiarowania, moliwe jest uycie w jednym programie sterujcym kilku rónych układów współrzdnych przedmiotu. Rys. 16. Układ współrzdnych przedmiotu (WKS) 1.4. Definicja układów współrzdnych Przy definicji układów współrzdnych (dotyczy to przede wszystkim układu bazowego i przedmiotu) s stosowane pewne zasady, pozwalajce na ich unifikacj. Zasady te s zawarte w normach. W Polsce jest to norma M-55251, oparta na normie DIN oraz na normach midzynarodowych (ISO). Podstawowe zasady definiowania układów współrzdnych s nastpujce: Osie układu współrzdnych s odniesione do przedmiotu obrabianego; Przyjmuje si przedmiot obrabiany za nieruchomy, porusza si tylko narzdzie (układ współrzdnych moe si przemieszcza z przedmiotem obrabianym); Podstawowym układem jest prostoktny, prawoskrtny układ współrzdnych (Rys. 17); Za podstawowe przyjmuje si nazwy osi liniowych X, Y i Z. W szczególnych przypadkach osie mog przyjmowa inne nazwy, np. U, V, W, P, Q, R; Sterowane numerycznie osie obrotowe przyjmuj nazwy A, B, C. S one zwizane z osiami liniowymi (A obrót wokół X, B wokół Y, C wokół Z). Zwroty dodatnie przyjmuje si zgodnie z reguł ruby prawoskrtnej; Jeeli osie zwizane s z ruchem przedmiotu obrabianego przyjmuj indeks (np. X ) i zwrot przeciwny do zwrotu danej osi sterowanej numerycznie (np. X).

22 Rys. 17. Układ i oznaczenia osi prostoktnego, prawoskrtnego układu współrzdnych Definicja układu współrzdnych obejmuje trzy fazy (Rys. 18): 1. Kierunki osi: W pierwszej kolejnoci definiuje si kierunek osi Z, który powinien by zgodny lub pokrywa si z osi wrzeciona głównego (przedmiotowego lub narzdziowego). W drugiej kolejnoci definiuje si kierunek osi X. Jest on prostopadły do kierunku osi Z i na ogół ley w płaszczynie równoległej do płaszczyzny mocowania przedmiotu lub prowadnic obrabiarki zwizanych ze stołem przedmiotowym. W trzeciej kolejnoci wyznacza si kierunek osi Y korzystajc z właciwoci prostopadłoci osi układu współrzdnych. 2. Zwroty osi: za zwrot dodatni osi uwaa si taki, z którym zwizany jest ruch od strony przedmiotu obrabianego (ruch do materiału wg ujemnego zwrotu osi). Zwroty osi naley tak ustali, aby spełniały warunek prawoskrtnoci (reguła ruby prawoskrtnej lub prawej dłoni Rys. 19). Rys. 18. Definiowanie kierunków i zwrotów osi układu współrzdnych na przykładzie tokarki

23 Rys. 19. Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi 3. Punkty zerowe układu współrzdnych i punkty, których współrzdne s kodowane w danym układzie współrzdnych: przyjmuje si pewne punkty charakterystyczne dla kadej maszyny NC, omówione w nastpnym rozdziale Punkty charakterystyczne obrabiarki Kada obrabiarka posiada charakterystyczne punkty, odnoszce si do zdefiniowanych układów współrzdnych. Najwaniejsze z nich to [PN-ISO 3002] Rys. 20, Rys. 21: M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt); punkt pocztku maszynowego układu współrzdnych MKS (równoczenie równie układu bazowego BKS). Jego połoenie jest ustalane przez producenta obrabiarki, na ogół cile zwizane z jej konstrukcj. Do niego odnoszone s pozostałe punkty charakterystyczne. W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). Punkt pocztku układu współrzdnych przedmiotu WKS, ustalany w sposób dowolny przez programist. Warunkiem poprawnej pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania informacji o połoeniu tego punktu. R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). Punkt o znanej odległoci od punktu maszynowego M, słucy do ustalenia połoenia punktu pocztku osi układu maszynowego MKS (bazowego BKS). Jego połoenie ustala producent obrabiarki. F punkt odniesienia zespołu narzdziowego. Punkt kodowy, którego współrzdne s podawane w układzie współrzdnych MKS (BKS). Połoenie tego punktu zwizane jest z konstrukcj obrabiarki. Dla celów programowania obróbki znajomo połoenia tego punktu nie ma istotnego znaczenia co zostanie P wyjanione w dalszych rozdziałach. punkt kodowy narzdzia. Punkt, którego współrzdne s zadawane w programie sterujcym. połoenie tego punktu przyjmuje programista obrabiarki w zalenoci od rodzaju narzdzia i jego przeznaczenia. Warunkiem poprawnej pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania informacji o połoeniu tego punktu. Ww punkt wymiany narzdzia (niem. WerkzeugWechselpunkt). W tym punkcie musi znale si punkt kodowy F aby w sposób prawidłowy i bezpieczny dokona wymiany narzdzia (nie jest to wymagane dla wszystkich obrabiarek).

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN 2. Punkty charakterystyczne 3. Interpolacja 4. Wymiana narzędzi 5. Korekcja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej Opracowali: mgr in. Rafał Sokół dr in. Krystyna Maria Noga Akademia Morska Wydział Elektryczny Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ Załcznik 1 a do siwz Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw o wartoci zamówienia mniejszej od kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawa i monta maszyn

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Systemy CNC, materiały do wykładów

Systemy CNC, materiały do wykładów Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Wykład Systemy CNC, materiały do wykładów Opracował: Dr inż. Artur Berliński Szczecin 2009 Wprowadzenie do Systemów CNC, Organizacja kursu Wykład 30h (wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY Tadeusz MIKULCZYSKI 1, Daniel NOWAK 2, Rafał WICŁAWEK 3 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1. Streszczenie. Zaprezentowano metod Grafpol modelowania dyskretnych

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H3 Programowanie z wykorzystaniem prostych cykli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Obrabiarki Sterowane Numerycznie Nazwa modułu w języku angielskim Numerical Control Machine Tools Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie maszyn technologicznych

Napd i sterowanie maszyn technologicznych Napd i sterowanie maszyn technologicznych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I-go stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Napd i sterowanie maszyn technologicznych Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11 Załącznik nr 1 Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie.

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie. CNC Konstrukcje. Omawiane obrabiarki to tokarki i frezarki, chociaŝ dzisiaj czasem naprawdę trudno zdecydować z jakim typem maszyny mamy do czynienia. Tokarki mają montowane tzw. napędzane narzędzie i

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie

Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie Poznaskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Projekt jest współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Gramatyki regularne i automaty skoczone

Gramatyki regularne i automaty skoczone Gramatyki regularne i automaty skoczone Alfabet, jzyk, gramatyka - podstawowe pojcia Co to jest gramatyka regularna, co to jest automat skoczony? Gramatyka regularna Gramatyka bezkontekstowa Translacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Tryby adresowania Rejestry funkcyjne

Mikrokontroler ATmega32. Tryby adresowania Rejestry funkcyjne Mikrokontroler ATmega32 Tryby adresowania Rejestry funkcyjne 1 Rozrónia si dwa główne tryby: adresowanie bezporednie i porednie (jeli jeden z argumentów jest stał, ma miejsce take adresowanie natychmiastowe)

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo