1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka Koszalin NIP: Tel Fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin NIP: 669-23-87-595 Tel. 94 714 0189 Fax 94 714 0131"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka Koszalin NIP: Tel Fax Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone przez Powiat Koszaliński wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. EUR na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. 3. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego 3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych Warunkiem granicznym dla oferty jest prowadzenie przez bank punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu Termin realizacji: Od 27 września 2014 r. do 26 września 2017 r. 4. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę: 4.1. Wykaz jednostek organizacyjnych Budżet JST Organ Starostwo Powiatowe w Koszalinie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Warninie Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koszalinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Dom Pomocy Społecznej w Mielnie Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach Dom Pomocy Społecznej w Żydowie Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie 4.2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie: 29szt., w tym 1 rachunek główny, 5 rachunków podstawowych i 23 rachunków pomocniczych.

2 5. Warunki dodatkowe Warunkiem dodatkowym jest możliwość korzystania z systemu obsługi bankowej poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem szyfrowania za pomocą protokołu SSL (https), ze szczególnym uwzględnieniem warunku, że dokonywanie przelewów powinno odbywać się po jednorazowej autoryzacji, czyli przygotowaniu paczki przelewów i autoryzacji całej paczki, a nie każdego przelewu znajdującego się w niej. 6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z bankami Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Agnieszka Podgórska, tel , , 7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 7.1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy: złożą oświadczenia, że: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, są bankiem, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, oświadczenie o zobowiązaniu banku do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz ponoszenie kosztów z tytułu prowadzenia ww. punktu Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności: części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, części opisowej, oświadczenia i dokumentów; projektu umowy Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka Koszalin oraz będzie posiadać oznaczenia:

3 Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych 7.6. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści). 8. Szczegółowa zawartość oferty 8.1 Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1) należy podać: wyszczególnione prowizje i opłaty, oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, oprocentowanie lokat OVERNIGHT oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 8.2. Część opisowa powinna zawierać: krótką prezentację Oferenta, informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, 8.3. Oświadczenia i dokumenty: oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, oraz oświadczenie o zobowiązaniu banku do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz wyrażenie zgody ponoszenie kosztów z tytułu prowadzenia ww punktu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych, niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta, proponowany projekt umowy Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, Koszalin, pok. 307/308/309 (III piętro) Wydział Finansowy, w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku, do godziny Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu 9.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się skierował następującymi kryteriami: Kryterium Waga Maksymalna ilość punków jakie może otrzymać oferta za dane kryterium I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) suma (P1) 60% 60 punktów II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) (P2) 15% 15 punktów III. Oprocentowanie lokat OVERNIGHT ( stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) (P3) 15% 15 punktów

4 IV. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, 10% 10 punktów wyrażone w procentach) (P4) Razem liczba punktów - (P) 100% 100 punktów Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru: P = P1+P2+P3+P4 gdzie: P1 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Opłaty i prowizje (suma); P2 liczba punktów dla obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych; P3 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie lokat Overnight; P4 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów Oferta banku, który nie zobowiązał się do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka Koszalin będzie odrzucona Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół. 10. Zawarcie umowy Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym bankiem, nie później niż 14 od daty podpisania powiadomienia o wyborze oferty. 11. Postanowienia końcowe Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę. 12. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik Nr 2 Oświadczenie

5 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych Nazwa i pieczęć FORMULARZ OFERTOWY Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych 1. Nazwa i siedziba Oferenta:.. 2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.: I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) suma (P1) Opłata za otwarcie rachunku bieżącego Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych Prowizja od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku Opłata za przelew w wersji papierowej (za 1 szt.) Opłata za przelew w wersji elektronicznej (za 1 szt.) Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej Opłata za wydanie czeków gotówkowych Opłata za intalację programu do elektronicznej obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) 1 (P2) III. Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) 1 (P3) IV. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M puls marża, wyrażone w procentach) 2 (P4)

6 Dla porównywalności ofert : 1 kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone dnia 4 sierpnia 2014 r. 2 oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem stawki WIBOR 1M z dnia 4 sierpnia 2014 r. Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

7 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych OŚWIADCZENIE Oferent oświadcza, że: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 4. Jest bankiem. 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty. 6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 7. Zobowiązuje się do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz wyrażam zgodę na ponoszenie kosztów związanych z tytułu prowadzenia ww. punktu. Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Wójt Gminy Bożena Płonek Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WODZIERADY W LATACH 2014-2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: NIP: 125-16-16-259 Al. Piłsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277 05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68 I. Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Sprawa nr KZ- 7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo