FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro"

Transkrypt

1 ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, Katowice II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia obsługi bankowej w okresie od r. do r. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wielkości obrotów na rachunku podstawowym WFOŚiGW w latach w mln..zł. przedstawiały się następująco (poniŝsze wielkości nie zawierają obrotów z tytułu lokat O/N): Wyszczególnienie 2009 r r. Obroty Wn z lokatami Obroty Wn bez lokat Obroty Ma z lokatami Obroty Ma bez lokat 2.040,57 353, ,74 350,03 III. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: 1.751,52 404, ,34 368,26 Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej: 1. BieŜąca obsługa bankowa: otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, realizacja poleceń przelewu, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wydawanie blankietów czekowych, wydanie i uŝytkowanie karty płatniczej do rachunku podstawowego. 2. Oprocentowanie środków na rachunkach przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M skorygowaną o marŝę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. 3. Lokowanie wolnych środków pienięŝnych z rachunku podstawowego na lokatach krótkoterminowych w tym lokatach typu overnight dla których oprocentowanie będzie równe stopie WIBID 1M skorygowaną o marŝę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŝy przyjąć z dnia r. 4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla 10 stanowisk w tym 5 stanowisk do obsługi i 5 stanowisk z moŝliwością akceptacji zleceń: instalacja systemu w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, bieŝąca obsługa systemu i asysta techniczna, kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu, realizacja przelewów w formie elektronicznej, udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.

2 5. Pozostałe usługi bankowe: udostępnienie i uŝytkowanie skrytki sejfowej. IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi spełniać następujące warunki: a) posiadać minimum jedną siedzibę lub placówkę bankową na terenie miasta Katowice dzielnica Centrum z własnym numerem rozliczeniowym, b) mieć sumę bilansową nie mniejszą niŝ ,00 zł na dzień r., c) posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niŝszym niŝ 8% (zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity, Dz. U nr 72 poz. 665 z 12 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) na koniec następujących okresów: r., r., r. 2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. 3. Rozliczenie za obsługę bankową realizowane będą w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą umową. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie jedna oferta. 6. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty: Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) cena oferty w zakresie operacji bankowych (zgodnie z Zał. Nr 1) - 40,0 oferta najlepsza tzn. z najniŝszą opłatą otrzymuje maksymalną ilość tj. 100 pkt. - oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru opłata najniŝsza spośród złoŝonych ofert +0, x 100 x waga kryterium tj. 40,0 opłata z oferty badanej +0,01 b) oprocentowanie środków na rachunkach - 30,0 oferta najlepsza tzn. z najwyŝszym oprocentowaniem otrzymuje maksymalną ilość punktów tj. 100, oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną wg wzoru: oprocentowanie badanej oferty x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0 oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert c) oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight 30,0 oferta najlepsza tzn. z najwyŝszym oprocentowaniem otrzymuje największą ilość punktów tj oferta kolejna otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru: oprocentowanie badanej oferty x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0 oprocentowanie najwyŝsze spośród złoŝonych ofert. Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Miczajka tel.32 / lub Alina Tomaszewska Tel. 32/

3 V. Ofertę naleŝy: a) złoŝyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. (osobiście, pisemnie - listem, na Formularzu Oferty do siedziby Biura Funduszu, b) wraz z ofertą naleŝy złoŝyć następujące dokumenty(w oryginale lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): aktualny wypis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia NIP, REGON, pełnomocnictwa osób upowaŝnionych do podpisywania oferty, o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyŝej, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Finansowego) na utworzenie banku wymagane ustawą Prawo bankowe lub dokument równowaŝny, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, oświadczenie dotyczące współczynnika wypłacalności na koniec następujących okresów: r., r., r., obliczonego zgodnie ze standardami Narodowego Banku Polskiego. oświadczenie Wykonawcy o objęciu go systemem gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr.84 poz. 711 z późn. zm.). VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. VII. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP... (pieczęć Wykonawcy) 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: a) cenę netto: zł (wartość przewidywana na podstawie Zał. Nr 1) słownie netto: zł cenę brutto:... zł słownie brutto:.. zł b). oprocentowanie środków na rachunkach...%. c). oprocentowanie lokat jednodniowych typu overnight..%. 2. Deklaruję ponadto: a) placówka bankowa wskazana do realizacji zamówienia (podać adres):, b) placówka bankowa posiadająca skrytki sejfowe (podać adres):,

4 c) termin waŝności oferty (nie mniej niŝ 30 dni):... dni. 3. Oświadczam, Ŝe: - po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŝeń, - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy na warunkach określonych w formularzu oferty. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1)..., 2)..., 3)..., 4).....dnia.roku (pieczęć Wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)

5 Załącznik Nr 1 Elementy kalkulacji ceny oferty w zakresie operacji bankowych(średnia miesięczna ilość operacji bankowych oraz inne przewidywane wartości). Lp Wyszczególnienie Ilość Cena zł jednostkowa Wartość zł Otwarcie rachunku podstawowego* 1 2 Otwarcie rachunku pomocniczego* 10 3 Prowadzenie rachunku podstawowego 1 4 Prowadzenie rachunku pomocniczego 10 5 Przelew do innego banku w formie papierowej 2 6 Przelew wewnątrz banku w formie papierowej 2 7 Przelew elektroniczny Przelew uznaniowy Wypłata gotówkowa 5 10 Wpłata gotówkowa Instalacja systemu bankowości elektronicznej oraz szkolenie w zakresie jego stosowania* Abonament miesięczny za system bankowości elektronicznej 13 Wyciąg bankowy Skrytkę bankową 1 15 Opłata za obsługę karty płatniczej 1 16 Razem miesięczna opłata w zakresie operacji bankowych Razem opłata w zakresie operacji bankowych w okresie trwania umowy tj. 36 m-cy (w tym opłaty jednorazowe) *- Opłata naliczona jednorazowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

IV. Termin wykonania zamówienia: przez 3 lata od dnia zawarcia umowy (w zaokrągleniu do pełnego miesiąca).

IV. Termin wykonania zamówienia: przez 3 lata od dnia zawarcia umowy (w zaokrągleniu do pełnego miesiąca). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 zgodnie z art. 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm./ ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014

FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014 Załącznik nr 2 pieczątka firmy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014 na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu

Bardziej szczegółowo