SK Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016"

Transkrypt

1 Wersja archiwalna SK Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach SK Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Milicz, r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: SK Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiat Milicki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Powiat Milicki ul. Wojska Polskiego Milicz tel./ fax od 7:30 do 15:30, w środy od 8:00 do 16:00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej (http://www.bip.milicz-powiat.pl/) Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (adres podany w pkt. I). IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2 Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze budżetu Powiatu Milickiego w latach oraz świadczenie usług kasowych w siedzibie Zamawiającego. Obsługa bankowa obejmować swoim zakresem będzie : 1) otwarcie i prowadzenie rachunków głównych, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, 6) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach, 7) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek piątek) w formie wyciągu, 8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 9) lokowanie wolnych środków pieniężnych, 10) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia, 11) Bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również bezpłatnie w placówce Banku. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Milickiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, 13) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, 14) wkłady oszczędnościowe (depozytowe), 15) podmiot obsługujący budżet Powiatu Milickiego, powinien zapewnić możliwość zakładania lokat typu overnight na rachunkach głównych, 16) posiadać w Miliczu oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga prowadzenia punktu kasowego w swojej siedzibie w godzinach urzędowania tj.od 8-mej 15-tej. 17) wykonywanie usług bankowych w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres usług zawiera : 1) Zamawiający dopuszcza obsługę Klientów nie będących petentami w urzędzie. 2) Zamawiający udostępnia odpłatnie lokal, w którym mieścić się będzie punkt kasowy, jednocześnie zastrzegając, że koszty adaptacji - remontu tego lokalu wraz z wyposażeniem oraz personelem niezbędne do prowadzenia punktu kasowego ponosi Oferent Bank. CPV: Usługi bankowe V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Termin wykonania zamówienia:

3 - 60 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 3) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (bilans, rachunek wyników), 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych, 5) posiadają na dzień złożenia ofert oddział Banku na terenie miasta Milicz, oraz wykonywać usługi bankowe będą w siedzibie Zamawiającego, Warunki dodatkowe wymagane od wykonawców : Wykonanie na koszt własny prac adaptacyjno-remontowych udostępnionego lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu Obsługi Kasowej w siedzibie Zamawiającego. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: W niniejszym przetargu nieograniczonym oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1) Kryteria oceny oferty Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) Jednostka kryterium Lp. Nazwa kryterium podana w : Waga [ %] 1. Czas dokonania przelewów dniach Cena jednostkowa przelewu dokonywanego na konto innego banku niż Oferenta złotych 15 3 Cena jednostkowa przelewu dokonywanego na konto Oferenta złotych 15

4 4. Koszt prowizji i opłat związanych z otwarciem i obsługą rachunków Zamawiającego procentach Wartość rocznego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących sporządzony na dzień 20 maja 2011 roku procentach Wysokość marzy procentach 5 7. Dostępność usług bankowych na terenie Powiatu Milickiego procentach 10 razem 100 W ofercie winny być uwzględnione ( zawarte) wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego : kryterium 1 czas dokonania przelewów. 0 dni oznacza przelew dokonany w dniu zlecenia 25 pkt. 1 dzień przelew dokonany w następnym dniu po zleceniu 15 pkt. powyżej 1 dnia przelew dokonany w ciągu dwóch i więcej dni po zleceniu 0 pkt. kryterium 2 cena jednostkowa przelewu dokonywanego na konto innego banku niż oferenta : 0 zł - 15 pkt. 0<1 zł 10 pkt. powyżej 1 zł 0 pkt. kryterium 3 cena jednostkowa przelewu dokonanego na konto oferenta: 0 zł 15 pkt. 0<1 zł 5 pkt. powyżej 1 zł- 0 pkt. kryterium 4 koszt prowizji i opłat związanych z otwarciem i obsługą rachunkow Zamawiającego : 0 % - 15 pkt. 1 % - 5 pkt. powyżej 1 % - 0 pkt. kryterium 5 wartość rocznego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących sporządzony na dzień 20 maja 2011 roku : powyżej 4 % - 15 pkt. 2-4 % - 10 pkt.

5 0,1-2 % - 5 pkt. 0% - 0 pkt. kryterium 6 wysokość marzy 0% - 5 pkt. powyżej 0 % - 0 pkt. kryterium 7 dostępność usług bankowych na terenie Powiatu Milickiego 0 oddziałów 0 pkt. 1 oddział - 2 pkt. za każdy następny oddział 2 pkt. 3. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktowa w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. X. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w STAROSTWIE POWIATOWYM W MILICZU ul. Wojska Polskiego 38, Milicz w Sekretariacie, pok. Nr 14 ( I piętro ) nie później niż do dnia r. do godz XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w STAROSTWIE POWIATOWYM W MILICZU ul. Wojska Polskiego 38, Milicz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miliczu. w dniu r. o godz XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem aukcji elektronicznej. XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

6 w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr z dnia r. Kierownik Zamawiającego Załączniki SK _-_SIWZ_-_obsluga_bankowa.pdf Data: :37:34 Rozmiar: k Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 23 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Starostwo Powiatowe w Miliczu Krzysztof Petrykiewicz Krzysztof Petrykiewicz Czas wytworzenia: :35:31 Czas publikacji: :35:31 Data przeniesienia do archiwum :

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo