Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych"

Transkrypt

1 Informacja prasowa 28 lutego 2014 r. Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Wynik z tytułu odsetek spadł do 4.858,1 mln EUR w 2013 roku (5.235,3 mln EUR w 2012 roku), co wynika przede wszystkim z niższego popytu na kredyty oraz niskich stóp procentowych. W związku z wyższymi wynikami na działalności maklerskiej, wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł z 1.720,8 mln EUR w 2012 roku do 1.810,0 mln EUR, a wynik na handlowych instrumentach finansowych wzrósł z 273,4 mln EUR do 293,2 mln EUR. Wynik na działalności bankowej wyniósł 6.961,3 mln EUR (spadek o 3,7% z 7.229,5 mln EUR w 2012 roku). Uważne zarządzanie kosztami pozwoliło ograniczyć ogólne koszty administracyjne o 2,7% z 3.756,7 mln EUR do 3.653,5 mln EUR w 2013 roku. Dzięki temu wynik na działalności operacyjnej wyniósł 3.307,9 mln EUR (spadek o 4,7% z 3.472,8 mln EUR w 2012 roku), a współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 52,5% (52,0% w 2012 roku). Koszty ryzyka wykazały korzystny trend i spadły o 10,9% do 1.763,4 mln EUR (136 punktów bazowych średniego poziomu kredytów udzielonych klientom), podczas gdy w 2012 roku wyniosły 1.980,0 mln EUR (148 punktów bazowych). Zmiana wynika przede wszystkim ze znacznego spadku kosztów ryzyka w Rumunii. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości pozostał stabilny w drugim półroczu, mimo trendu spadkowego w kredytach udzielonych klientom brutto, osiągając wartość 9,6% na 31 grudnia 2013 roku (9,2% na koniec 2012 roku). Wskaźnik pokrycia odpisem z tytułu utraty wartości wyniósł 63,1% (62,6% na koniec roku 2012). Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł ,9 mln EUR ( mln EUR w 2012 roku). Spadek o 357,6 mln EUR związany jest głównie z brakiem korzystnego wpływu jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie 413,2 mln EUR, związanych z odkupem instrumentów Tier 1 i Tier 2 w 2012 roku. Niekorzystny wpływ na wyniki w 2013 roku miały sprzedaż ukraińskiej spółki zależnej (76,6 mln EUR) oraz odpis z tytułu utraty wartości firmy w łącznej kwocie 383,0 mln EUR 283,2 mln EUR w Rumunii i 52,2 mln EUR w Chorwacji. Podatki bankowe i podatki od transakcji finansowych odprowadzone w Austrii, na Węgrzech i Słowacji dodatkowo obciążyły wyniki kwotą 311,0 mln EUR (244,0 mln EUR w 2012 roku). Wysokość zysku netto obniżył również znaczny wzrost stopy podatkowej, wynikający z ujęcia w austriackiej grupie podatkowej odroczonych aktywów podatkowych w niższej kwocie w 2013 roku. Erste Group odnotowała zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych 1 w wysokości 61 mln EUR. Zarząd zaproponuje na walnym zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok finansowy 2013 w kwocie 0,2 EUR za akcję oraz wypłatę części dywidendy związanej z kapitałem niewłaścicielskim (ang. participation capital). Podwyższenie kapitału o 660,6 mln EUR oraz pełna spłata kapitału niewłaścicielskiego w wysokości 1,76 mld EUR miały wpływ na wysokość kapitału własnego 2, którego wartość na koniec roku 2013 wyniosła 11,3 mld EUR (12,9 mld EUR na koniec 2012 roku). Kapitał Core Tier 1 wyniósł 11,2 mld EUR (11,8 mld EUR na koniec 2012 roku). Za spadek wartości aktywów ważonych ryzykiem o 7,1% do 97,9 mld EUR na 31 grudnia 2013 roku (105,3 mld EUR na koniec 2012 roku) odpowiadają przede wszystkim dekonsolidacja Ukrainy, niższa ekspozycja kredytowa i zmiany kursów walutowych. Współczynnik Core Tier 1 (wszystkie rodzaje ryzyka, Bazylea 2.5) wzrósł do 11,4% (11,2% na koniec 2012 roku), a wskaźnik kapitału własnego CET1 (Common Equity Tier 1) wyniósł 10,8% (przy założeniu wprowadzenia wszystkich założeń Bazylei 3). Łączna wartość aktywów na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 199,9 mld EUR. Spadek o 6,5% względem końca 2012 roku wynika przede wszystkim z niższego wolumenu aktywów klientów i aktywów finansowych oraz zmian w wycenach. Wartość kredytów udzielonych klientom brutto spadła o 3,2% do 127,7 mld EUR, a wartość depozytów przyjętych od klientów pozostała bez zmian. Współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 104,3% na 31 grudnia 2013 roku (107,2% na koniec roku 2012). 1 Pojęcie zysk/strata netto w danym roku po wyłączeniu udziałów mniejszościowych odpowiada zyskowi/stracie netto w danym roku, przypadającemu(-ej) akcjonariuszom podmiotu dominującego. 2 Pojęcie kapitał własny oznacza kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego. 1

2 W 2013 roku dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej okazały się lepsze niż prognozowało wielu sceptyków. Choć miało to korzystny wpływ na koszty ryzyka w Erste Group, zwłaszcza w Rumunii, nie spowodowało wyraźnego odbicia popytu na kredyt powiedział prezes Erste Group Bank AG Andreas Treichl podczas prezentacji wstępnych wyników za rok finansowych Zysk netto w wysokości 61 milionów EUR należy analizować w perspektywie znacznego wzrostu podatku dochodowego w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz wpływu niekorzystnych zdarzeń nadzwyczajnych podatków bankowych i od transakcji finansowych w Austrii, na Węgrzech i na Słowacji, odpisów z tytułu utraty wartości firmy oraz kosztów wyjścia z Ukrainy, które łącznie wyniosły prawie 770 mln EUR. Po podwyższeniu kapitału w 2013 roku byliśmy pierwszym bankiem austriackim, który dokonał pełnej spłaty kapitału przekazanego przez rząd Austrii oraz prywatnych inwestorów oraz pierwszym, który zamknął rok dysponując solidną poduszką finansową. Na walnym zgromadzeniu zaproponujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 EUR na akcję powiedział prezes Treichl. Wyniki finansowe w skrócie Mimo ograniczenia kosztów operacyjnych, wynik na działalności operacyjnej w roku finansowym 2013 spadł do 3.307,9 mln EUR (-4,7% względem 3.472,8 mln EUR w 2012 roku) ze względu na niższy wynik na działalności bankowej. Wynik na działalności bankowej w 2013 roku wyniósł 6.961,3 mln EUR (7.229,5 mln EUR w 2012 roku). Spadek o 3,7% wynika przede wszystkim z niższego wyniku z tytułu odsetek (-7,2% do 4.858,1 mln EUR), który nie został w pełni zrównoważony wyższym wynikiem z tytułu opłat i prowizji (+5,2% do 1.810,0 mln EUR) oraz wynikiem na handlowych instrumentach finansowych (z 273,4 mln EUR w 2012 roku do 293,2 mln EUR). Ogólne koszty administracyjne spadły o 2,7% do 3.653,5 mln EUR (3.756,7 mln EUR w 2012 roku). W efekcie wartość współczynnika kosztów do dochodów wyniosła 52,5% (52% w 2012 roku). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł z 483,5 mln EUR do 61,0 mln EUR. Spadek wynika nie tylko z niekorzystnych zdarzeń nadzwyczajnych (przede wszystkim odpisów z tytułu utraty wartości firmy, podatków bankowych i od transakcji finansowych oraz wyjścia z Ukrainy), ale również z efektów podatkowych związanych z ujęciem podatków odroczonych, które spowodowały wzrost stopy podatkowej. Pozytywny wpływ na wyniki za 2012 rok miały jednorazowe zdarzenia nadzwyczajne, związane z odkupem instrumentów Tier 1 i Tier 2. Gotówkowa rentowność kapitału własnego (CROE), tj. rentowność kapitału własnego skorygowana o koszty niepieniężne, takie jak utrata wartości firmy oraz amortyzacja relacji z klientami, wyniosła 3,4% (ROE według danych raportowanych: 0,5%) w 2013 roku, względem 7,6% w roku 2012 (ROE według danych raportowanych: 3,8%). Zysk gotówkowy na akcję za rok finansowy 2013 wyniósł 0,89 EUR (-0,06 EUR według danych ogłaszanych), w porównaniu z 2,17 EUR (0,87 EUR według danych ogłaszanych) w roku Łączna wartość aktywów spadła o 6,5% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku i wyniosła 199,9 mld EUR. Wartość aktywów ważonych ryzykiem spadła o 7,4 mld EUR (7,6%) do 97,9 mld EUR. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 16,3% na 31 grudnia 2013 roku (15,5% na koniec roku 2012 roku), znacznie powyżej wymaganego minimum wynoszącego 8%. Współczynnik Core Tier 1 w odniesieniu do wszystkich rodzajów ryzyka (zgodnie z Bazyleą 2.5) wyniósł 11,4% na 31 grudnia 2013 roku. Perspektywy na rok 2014 Aby zapewnić, że porównywane będą analogiczne dane, wszystkie wartości w rachunku zysków i strat przedstawione w niniejszej prognozie są prezentowane zgodnie ze standardami sprawozdawczości EBA FINREP, które mają być stosowane od I kw roku. Pełne dane za 2013 rok zostały opublikowane w informacji z 28 lutego 2014 roku. W 2014 roku Erste Group spodziewa się stabilizacji na rynkach, na których prowadzi działalność w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Choć prognozuje się wzrost gospodarczy w tempie 1,7% (według Erste Group Research), stopy procentowe mają utrzymać się na niskim poziomie, a w niektórych regionach możliwe są ich dalsze cięcia. W świetle powyższego Erste Group spodziewa się gorszych wyników na początku roku, ale za cel stawia utrzymanie zysku operacyjnego (± 2%) na poziomie ok. 3,1 mld EUR. Według prognoz wartość kredytów udzielonych klientom netto pozostanie na dotychczasowym poziomie ok. 120 mld EUR (± 2%). W świetle zbliżającej się kontroli jakości aktywów przez Europejski Bank Centralny, Erste Group nie zakłada spadku kosztów ryzyka poniżej 5% lub do ok. 1,7 mld EUR. Erste Group nie przewiduje rozpoznania odroczonych aktywów 2

3 podatkowych w austriackiej grupie podatkowej w 2014 roku, z czym wiązać się będzie znaczny wzrost stopy podatkowej do ok. 40%. Spadek podatków bankowych z 311 mln EUR w 2013 roku do ok. 270 mln EUR w 2014 roku powinien mieć korzystny wpływ na wysokość zysku netto. I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W PODZIALE NA SEGMENTY 3 Erste Bank Oesterreich Segment geograficzny Erste Bank Austria obejmuje część detaliczną i MŚP Erste Bank Oesterreich oraz jej spółek zależnych, w tym wszystkich banków oszczędnościowych, w których Erste Bank Oesterreich ma pakiety kontrolne akcji (banki oszczędnościowe w Salzburgu, Tyrolu i Hainburgu) oraz sbausparkasse. Spadek wyniku z tytułu odsetek z 617,8 mln EUR w roku finansowym 2012 o 7,3 mln EUR (1,2%) do 610,5 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z niższych marż i spadku popytu na kredyt w segmencie detalicznym. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł z 339 mln EUR w roku finansowym 2012 o 2,9 mln EUR (0,8%) do 341,9 mln EUR, dzięki poprawie wyników w obszarze działalności maklerskiej. Wzrost wyniku na handlowych instrumentach finansowych z -4,2 mln EUR w roku finansowym 2012 o 13,5 mln EUR do 9,3 mln EUR w roku finansowym 2013 można przypisać zyskom z wyceny. Spadek kosztów operacyjnych z 614,7 mln EUR o 20,7 mln EUR (3,4%) do 594,0 mln EUR udało się osiągnąć dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł z 337,9 mln EUR w roku finansowym 2012 o 29,8 mln EUR (8,8%) do 367,7 mln EUR. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 61,8% względem 64,5% w roku finansowym Rezerwy z tytułu ryzyka spadły z 96,2 mln EUR w roku finansowym 2012 o 25,9 mln EUR (26,9%) do 70,3 mln EUR w roku finansowym W pozycji pozostały wynik odnotowano spadek o 53 mln EUR do -39,6 mln EUR w roku finansowym Wzrost wynika przede wszystkim ze zbycia papierów wartościowych z portfela instrumentów inwestycyjnych dostępnych do sprzedaży, ze zbycia nieruchomości w roku finansowym 2012 oraz z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez udziały w roku finansowym Podatek bankowy wyniósł 9,7 mln EUR w roku finansowym 2013 (9,7 mln EUR w roku 2012). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych zmniejszył się z 192,4 mln EUR w roku finansowym 2012 o 8,0 mln EUR (4,1%) do 184,4 mln EUR. Rentowność kapitału własnego (ROE) spadła z 15,0% w roku finansowym 2012 do 14,4%. Banki oszczędnościowe Spadek wyniku z tytułu odsetek z 940,0 mln EUR w roku finansowym 2012 o 31,6 mln EUR (3,4%) do 908,4 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z niższych odsetek z papierów wartościowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 29,8 mln EUR (7,5%) do 427,8 mln EUR w roku finansowym Zmiana wynika przede wszystkim z wyższych wyników w segmentach działalności maklerskiej oraz transferu płatności. Wynik na handlowych instrumentach finansowych pozostał na niemal niezmienionym poziomie i wyniósł 20,1 mln EUR w roku finansowym Koszty operacyjne wzrosły nieznacznie o 5,8 mln EUR z 932,2 mln EUR (0,6%) do 938,0 mln EUR. Współczynnik kosztów do dochodów wzrósł nieznacznie z 68,7% do 69,2%. Odpisy wzrosły z 225,9 mln EUR o 10,0 mln EUR (4,4%) do 235,9 mln EUR w roku finansowym W pozycji pozostały wynik odnotowano wzrost z 2,5 mln EUR o 5,7 mln EUR do 8,2 mln EUR ze względu na ograniczony niekorzystny wpływ zdarzeń nadzwyczajnych. Podatek bankowy wyniósł 8,9 mln EUR w roku finansowym 2013 (8,1 mln EUR w roku 2012). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych wzrósł z 21,5 mln EUR w roku finansowym 2012 o 1,3 mln EUR (6,0%) do 22,8 mln EUR w roku finansowym Rentowność kapitału własnego (ROE) wyniosła 5,7% względem 5,8% w roku finansowym Segment Group Corporate & Investment Banking Segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej obejmuje usługi świadczone na rzecz dużych klientów korporacyjnych, usługi związane z rynkiem nieruchomości świadczone przez Erste Group na rzecz dużych klientów korporacyjnych, usługi dotyczące rynku instrumentów udziałowych (od II kw roku), usługi bankowości 3 W sprawozdaniu z działalności w podziale na segmenty, wyniki finansowe za rok finansowy 2013 porównywane są z wynikami za rok O ile nie określono inaczej, wyrażenia takie jak w poprzednim roku, 2012, w 2012 odnoszą się do roku finansowego 2012, a wyrażenia w tym roku, 2013, w 2013 odnoszą się do roku finansowego Pojęcie zysk/strata netto w danym okresie po wyłączeniu udziałów mniejszościowych odpowiada zyskowi/stracie netto przypadającemu(-ej) akcjonariuszom podmiotu dominującego. 3

4 inwestycyjnej świadczone przez spółki zależne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi zespołu biznesu międzynarodowego (wyłączając działalność skarbową). W tym segmencie ujęto również działalność spółki zależnej Erste Group Immorent, świadczącej między innymi usługi leasingowe. Wynik z tytułu odsetek spadł z 495,9 mln EUR w roku finansowym 2012 o 94,5 mln EUR (19,0%) do 401,4 mln EUR w roku finansowym Zmiana wynika ze spadku wolumenów we wszystkich liniach biznesowych (dużych klientów korporacyjnych, nieruchomości i biznesu międzynarodowego). Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 29,5 mln EUR (33,9%) do 116,6 mln EUR dzięki lepszym wynikom w segmencie dużych klientów korporacyjnych w Austrii oraz nowym kredytom konsorcjalnym w Czechach. Wynik netto na działalności inwestycyjnej wzrósł o 12,7 mln EUR do 17,1 mln EUR, częściowo dzięki lepszym wynikom w segmencie biznesu międzynarodowego. Koszty operacyjne spadły z 196,9 mln EUR o 5,2 mln EUR (2,6%) do 191,7 mln EUR, dzięki spadkowi kosztów w segmentach nieruchomości oraz biznesu międzynarodowego. Wynik na działalności operacyjnej spadł o 47,0 mln EUR (12,0%) do 343,5 mln EUR. Rezerwy z tytułu ryzyka wzrosły o 183,3 mln EUR (52,8%) do 530,5 mln EUR. Wynika to przede wszystkim z wyższych rezerw z tytułu ryzyka w segmentach nieruchomości komercyjnych i dużych klientów korporacyjnych. Wartość pozycji Pozostały wynik wzrosła o 43,1 mln EUR (42,4%) do -58,5 mln EUR w roku finansowym 2013, co w znacznej mierze wynika z niekorzystnych wyników na wycenie oraz strat na sprzedaży papierów wartościowych w segmencie biznesu międzynarodowego, odnotowanych w zeszłym roku. Wynik netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł o 168,6 mln EUR do -224,2 mln EUR w roku finansowym Współczynnik kosztów do dochodów wzrósł z 33,5% do 35,8%. Segment Group Markets Segment Group Markets obejmuje jednostki biznesowe świadczące usługi skarbowe (Group Treasury) i usługi związane z rynkiem kapitałowym (Capital Markets) poza rynkiem instrumentów udziałowych (Equity Capital Markets) działalność skarbową wykonywaną przez Erste Group Bank AG, spółki zależne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zagraniczne oddziały w Hong Kongu, Nowym Jorku, Berlinie i Stuttgarcie oraz wyniki działu zarządzania aktywami (Erste Asset Management). Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 28,8 mln EUR (15,7%) do 212,5 mln EUR w roku finansowym Wynik z tytułu prowizji wzrósł z 124,7 mln EUR o 9,6 mln EUR (7,7%) do 134,3 mln EUR, częściowo dzięki poprawie wyników Erste Asset Management. Wynik netto na działalności inwestycyjnej spadł o 86,9 mln EUR (42,8%) to 116,0 mln EUR. Spadek związany jest z działalnością w niektórych obszarach biznesowych, m.in. w obszarze globalnych rynków pieniężnych i obligacji skarbowych, w obrocie instrumentami kredytowymi oraz stopy procentowej, w których odnotowano nadzwyczaj dobre wyniki w roku finansowym Koszty operacyjne wzrosły z 215,9 mln EUR o 5,1 mln EUR (2,4%) do 221,0 mln EUR w roku finansowym Wynik na działalności operacyjnej spadł o 53,7 mln EUR (18,2%) do 241,7 mln EUR. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 47,8% względem 42,2% w roku finansowym Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł o 30,5 mln EUR (13,4%) do 197,1 mln EUR. Rentowność kapitału własnego (ROE) wyniosła 51,1% względem 65,0% w ubiegłym roku. Segment Group Corporate Center Segment Group Corporate Center obejmuje funkcje wewnętrzne Grupy, takie jak marketing, organizacja, IT i inne, przyczyniające się do realizacji strategii w obrębie całej grupy. W tym segmencie ujęto również skutki wewnętrznych inicjatyw konsolidacyjnych oraz jednorazowe zdarzenia nadzwyczajne, niezwiązane z działalnością operacyjną. Zarządzanie bilansem Grupy to również obszar przypisany do Group Corporate Center. Wyniki lokalnych jednostek zarządzających aktywami i pasywami przypisano do odpowiednich segmentów geograficznych. Wynik z tytułu odsetek spadł z 237,2 mln EUR do 199,4 mln EUR, co wynika przede wszystkim z gorszych wyników na działalności maklerskiej i w obszarze instrumentów pochodnych. Wynik na handlowych instrumentach finansowych wzrósł z -31,5 mln EUR do 1,0 mln EUR ze względu na lepsze wyniki na wycenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami. Wzrost kosztów operacyjnych do 173,6 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z konsolidacji operacji bankowych wewnątrz grupy. W pozycji Pozostały wynik ujęto amortyzację relacji z klientami w kwocie 65,2 mln EUR oraz podatek bankowy odprowadzony przez Holding (Erste Group Bank AG) w kwocie 147,5 mln 4

5 EUR (146,9 mln EUR w 2012 roku). W roku finansowym 2013 na tę pozycję niekorzystny wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 380,8 mln EUR, przede wszystkim w odniesieniu do Banca Comercială Română (281,0 mln EUR) i Erste Bank Croatia (52,2 mln EUR), inwestycji w Austrii oraz straty nadzwyczajnej, związanej ze sprzedażą spółki zależnej Erste Bank na Ukrainie w wysokości 76,6 mln EUR.W roku finansowym 2012 głównym elementem pozytywnie wpływającym na wyniki były przychody z odkupu instrumentów Tier 1 i Tier 2 (kapitał hybrydowy i obligacje podporządkowane) w kwocie 413,2 mln EUR, które niemal zrównoważyły odpisy z tytułu utraty wartości firmy, związane z Banca Comercială Română (w wysokości 469,4 mln EUR) oraz z inwestycjami w Austrii (w łącznej wysokości 45,5 mln EUR). II. KURSY WALUT Kursy na koniec okresu Średnie kursy XII.2013 r. XII.2012 r. Zmiana 2013 r r. Zmiana EUR/CZK 27,43 25,15-9,0% 25,97 25,15-3,3% EUR/RON 4,47 4,44-0,6% 4,42 4,46 0,9% EUR/HUF 297,04 292,30-1,6% 296,96 289,22-2,7% EUR/HRK 7,63 7,56-0,9% 7,58 7,52-0,8% EUR/RSD 114,86 112,05-2,5% 113,09 112,99-0,1% EUR/UAH 11,34 10,62-6,8% 10,83 10,39-4,2% Zmiana korzystna = aprecjacja względem EUR, niekorzystna zmiana = deprecjacja względem EUR. Więcej informacji udzielają: Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: Michael Mauritz, Tel: , Hana Cygonková, Tel: , Carmen Staicu, Tel: , Linda Michalech, Tel: , Informacja prasowa jest również odstępna na stronie: 5

6 1

Erste Group ogłasza zysk netto w wysokości 483,5 mln EUR za 2012 rok; wskaźnik kapitałowy core tier 1 wzrasta do 11,2%

Erste Group ogłasza zysk netto w wysokości 483,5 mln EUR za 2012 rok; wskaźnik kapitałowy core tier 1 wzrasta do 11,2% Informacja prasowa 28 lutego 2013 r. Erste Group ogłasza zysk netto w wysokości 483,5 mln EUR za 2012 rok; wskaźnik kapitałowy core tier 1 wzrasta do 11,2% I. NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Erste Group zwiększa zysk netto do 346,5 mln EUR w I kw roku; wymogi kapitałowe EBA spełnione już w marcu 2012 roku

Erste Group zwiększa zysk netto do 346,5 mln EUR w I kw roku; wymogi kapitałowe EBA spełnione już w marcu 2012 roku Wiadomość prasowa Wiedeń, 30 kwietnia 2012 Erste Group zwiększa zysk netto do 346,5 mln EUR w I kw. 2012 roku; wymogi kapitałowe EBA spełnione już w marcu 2012 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE 1 Wynik

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Warszawa, 13 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za 2010 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 31 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo