Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych"

Transkrypt

1 Informacja prasowa 28 lutego 2014 r. Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Wynik z tytułu odsetek spadł do 4.858,1 mln EUR w 2013 roku (5.235,3 mln EUR w 2012 roku), co wynika przede wszystkim z niższego popytu na kredyty oraz niskich stóp procentowych. W związku z wyższymi wynikami na działalności maklerskiej, wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł z 1.720,8 mln EUR w 2012 roku do 1.810,0 mln EUR, a wynik na handlowych instrumentach finansowych wzrósł z 273,4 mln EUR do 293,2 mln EUR. Wynik na działalności bankowej wyniósł 6.961,3 mln EUR (spadek o 3,7% z 7.229,5 mln EUR w 2012 roku). Uważne zarządzanie kosztami pozwoliło ograniczyć ogólne koszty administracyjne o 2,7% z 3.756,7 mln EUR do 3.653,5 mln EUR w 2013 roku. Dzięki temu wynik na działalności operacyjnej wyniósł 3.307,9 mln EUR (spadek o 4,7% z 3.472,8 mln EUR w 2012 roku), a współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 52,5% (52,0% w 2012 roku). Koszty ryzyka wykazały korzystny trend i spadły o 10,9% do 1.763,4 mln EUR (136 punktów bazowych średniego poziomu kredytów udzielonych klientom), podczas gdy w 2012 roku wyniosły 1.980,0 mln EUR (148 punktów bazowych). Zmiana wynika przede wszystkim ze znacznego spadku kosztów ryzyka w Rumunii. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości pozostał stabilny w drugim półroczu, mimo trendu spadkowego w kredytach udzielonych klientom brutto, osiągając wartość 9,6% na 31 grudnia 2013 roku (9,2% na koniec 2012 roku). Wskaźnik pokrycia odpisem z tytułu utraty wartości wyniósł 63,1% (62,6% na koniec roku 2012). Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł ,9 mln EUR ( mln EUR w 2012 roku). Spadek o 357,6 mln EUR związany jest głównie z brakiem korzystnego wpływu jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie 413,2 mln EUR, związanych z odkupem instrumentów Tier 1 i Tier 2 w 2012 roku. Niekorzystny wpływ na wyniki w 2013 roku miały sprzedaż ukraińskiej spółki zależnej (76,6 mln EUR) oraz odpis z tytułu utraty wartości firmy w łącznej kwocie 383,0 mln EUR 283,2 mln EUR w Rumunii i 52,2 mln EUR w Chorwacji. Podatki bankowe i podatki od transakcji finansowych odprowadzone w Austrii, na Węgrzech i Słowacji dodatkowo obciążyły wyniki kwotą 311,0 mln EUR (244,0 mln EUR w 2012 roku). Wysokość zysku netto obniżył również znaczny wzrost stopy podatkowej, wynikający z ujęcia w austriackiej grupie podatkowej odroczonych aktywów podatkowych w niższej kwocie w 2013 roku. Erste Group odnotowała zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych 1 w wysokości 61 mln EUR. Zarząd zaproponuje na walnym zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok finansowy 2013 w kwocie 0,2 EUR za akcję oraz wypłatę części dywidendy związanej z kapitałem niewłaścicielskim (ang. participation capital). Podwyższenie kapitału o 660,6 mln EUR oraz pełna spłata kapitału niewłaścicielskiego w wysokości 1,76 mld EUR miały wpływ na wysokość kapitału własnego 2, którego wartość na koniec roku 2013 wyniosła 11,3 mld EUR (12,9 mld EUR na koniec 2012 roku). Kapitał Core Tier 1 wyniósł 11,2 mld EUR (11,8 mld EUR na koniec 2012 roku). Za spadek wartości aktywów ważonych ryzykiem o 7,1% do 97,9 mld EUR na 31 grudnia 2013 roku (105,3 mld EUR na koniec 2012 roku) odpowiadają przede wszystkim dekonsolidacja Ukrainy, niższa ekspozycja kredytowa i zmiany kursów walutowych. Współczynnik Core Tier 1 (wszystkie rodzaje ryzyka, Bazylea 2.5) wzrósł do 11,4% (11,2% na koniec 2012 roku), a wskaźnik kapitału własnego CET1 (Common Equity Tier 1) wyniósł 10,8% (przy założeniu wprowadzenia wszystkich założeń Bazylei 3). Łączna wartość aktywów na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 199,9 mld EUR. Spadek o 6,5% względem końca 2012 roku wynika przede wszystkim z niższego wolumenu aktywów klientów i aktywów finansowych oraz zmian w wycenach. Wartość kredytów udzielonych klientom brutto spadła o 3,2% do 127,7 mld EUR, a wartość depozytów przyjętych od klientów pozostała bez zmian. Współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 104,3% na 31 grudnia 2013 roku (107,2% na koniec roku 2012). 1 Pojęcie zysk/strata netto w danym roku po wyłączeniu udziałów mniejszościowych odpowiada zyskowi/stracie netto w danym roku, przypadającemu(-ej) akcjonariuszom podmiotu dominującego. 2 Pojęcie kapitał własny oznacza kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego. 1

2 W 2013 roku dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej okazały się lepsze niż prognozowało wielu sceptyków. Choć miało to korzystny wpływ na koszty ryzyka w Erste Group, zwłaszcza w Rumunii, nie spowodowało wyraźnego odbicia popytu na kredyt powiedział prezes Erste Group Bank AG Andreas Treichl podczas prezentacji wstępnych wyników za rok finansowych Zysk netto w wysokości 61 milionów EUR należy analizować w perspektywie znacznego wzrostu podatku dochodowego w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz wpływu niekorzystnych zdarzeń nadzwyczajnych podatków bankowych i od transakcji finansowych w Austrii, na Węgrzech i na Słowacji, odpisów z tytułu utraty wartości firmy oraz kosztów wyjścia z Ukrainy, które łącznie wyniosły prawie 770 mln EUR. Po podwyższeniu kapitału w 2013 roku byliśmy pierwszym bankiem austriackim, który dokonał pełnej spłaty kapitału przekazanego przez rząd Austrii oraz prywatnych inwestorów oraz pierwszym, który zamknął rok dysponując solidną poduszką finansową. Na walnym zgromadzeniu zaproponujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 EUR na akcję powiedział prezes Treichl. Wyniki finansowe w skrócie Mimo ograniczenia kosztów operacyjnych, wynik na działalności operacyjnej w roku finansowym 2013 spadł do 3.307,9 mln EUR (-4,7% względem 3.472,8 mln EUR w 2012 roku) ze względu na niższy wynik na działalności bankowej. Wynik na działalności bankowej w 2013 roku wyniósł 6.961,3 mln EUR (7.229,5 mln EUR w 2012 roku). Spadek o 3,7% wynika przede wszystkim z niższego wyniku z tytułu odsetek (-7,2% do 4.858,1 mln EUR), który nie został w pełni zrównoważony wyższym wynikiem z tytułu opłat i prowizji (+5,2% do 1.810,0 mln EUR) oraz wynikiem na handlowych instrumentach finansowych (z 273,4 mln EUR w 2012 roku do 293,2 mln EUR). Ogólne koszty administracyjne spadły o 2,7% do 3.653,5 mln EUR (3.756,7 mln EUR w 2012 roku). W efekcie wartość współczynnika kosztów do dochodów wyniosła 52,5% (52% w 2012 roku). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł z 483,5 mln EUR do 61,0 mln EUR. Spadek wynika nie tylko z niekorzystnych zdarzeń nadzwyczajnych (przede wszystkim odpisów z tytułu utraty wartości firmy, podatków bankowych i od transakcji finansowych oraz wyjścia z Ukrainy), ale również z efektów podatkowych związanych z ujęciem podatków odroczonych, które spowodowały wzrost stopy podatkowej. Pozytywny wpływ na wyniki za 2012 rok miały jednorazowe zdarzenia nadzwyczajne, związane z odkupem instrumentów Tier 1 i Tier 2. Gotówkowa rentowność kapitału własnego (CROE), tj. rentowność kapitału własnego skorygowana o koszty niepieniężne, takie jak utrata wartości firmy oraz amortyzacja relacji z klientami, wyniosła 3,4% (ROE według danych raportowanych: 0,5%) w 2013 roku, względem 7,6% w roku 2012 (ROE według danych raportowanych: 3,8%). Zysk gotówkowy na akcję za rok finansowy 2013 wyniósł 0,89 EUR (-0,06 EUR według danych ogłaszanych), w porównaniu z 2,17 EUR (0,87 EUR według danych ogłaszanych) w roku Łączna wartość aktywów spadła o 6,5% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku i wyniosła 199,9 mld EUR. Wartość aktywów ważonych ryzykiem spadła o 7,4 mld EUR (7,6%) do 97,9 mld EUR. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 16,3% na 31 grudnia 2013 roku (15,5% na koniec roku 2012 roku), znacznie powyżej wymaganego minimum wynoszącego 8%. Współczynnik Core Tier 1 w odniesieniu do wszystkich rodzajów ryzyka (zgodnie z Bazyleą 2.5) wyniósł 11,4% na 31 grudnia 2013 roku. Perspektywy na rok 2014 Aby zapewnić, że porównywane będą analogiczne dane, wszystkie wartości w rachunku zysków i strat przedstawione w niniejszej prognozie są prezentowane zgodnie ze standardami sprawozdawczości EBA FINREP, które mają być stosowane od I kw roku. Pełne dane za 2013 rok zostały opublikowane w informacji z 28 lutego 2014 roku. W 2014 roku Erste Group spodziewa się stabilizacji na rynkach, na których prowadzi działalność w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Choć prognozuje się wzrost gospodarczy w tempie 1,7% (według Erste Group Research), stopy procentowe mają utrzymać się na niskim poziomie, a w niektórych regionach możliwe są ich dalsze cięcia. W świetle powyższego Erste Group spodziewa się gorszych wyników na początku roku, ale za cel stawia utrzymanie zysku operacyjnego (± 2%) na poziomie ok. 3,1 mld EUR. Według prognoz wartość kredytów udzielonych klientom netto pozostanie na dotychczasowym poziomie ok. 120 mld EUR (± 2%). W świetle zbliżającej się kontroli jakości aktywów przez Europejski Bank Centralny, Erste Group nie zakłada spadku kosztów ryzyka poniżej 5% lub do ok. 1,7 mld EUR. Erste Group nie przewiduje rozpoznania odroczonych aktywów 2

3 podatkowych w austriackiej grupie podatkowej w 2014 roku, z czym wiązać się będzie znaczny wzrost stopy podatkowej do ok. 40%. Spadek podatków bankowych z 311 mln EUR w 2013 roku do ok. 270 mln EUR w 2014 roku powinien mieć korzystny wpływ na wysokość zysku netto. I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W PODZIALE NA SEGMENTY 3 Erste Bank Oesterreich Segment geograficzny Erste Bank Austria obejmuje część detaliczną i MŚP Erste Bank Oesterreich oraz jej spółek zależnych, w tym wszystkich banków oszczędnościowych, w których Erste Bank Oesterreich ma pakiety kontrolne akcji (banki oszczędnościowe w Salzburgu, Tyrolu i Hainburgu) oraz sbausparkasse. Spadek wyniku z tytułu odsetek z 617,8 mln EUR w roku finansowym 2012 o 7,3 mln EUR (1,2%) do 610,5 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z niższych marż i spadku popytu na kredyt w segmencie detalicznym. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł z 339 mln EUR w roku finansowym 2012 o 2,9 mln EUR (0,8%) do 341,9 mln EUR, dzięki poprawie wyników w obszarze działalności maklerskiej. Wzrost wyniku na handlowych instrumentach finansowych z -4,2 mln EUR w roku finansowym 2012 o 13,5 mln EUR do 9,3 mln EUR w roku finansowym 2013 można przypisać zyskom z wyceny. Spadek kosztów operacyjnych z 614,7 mln EUR o 20,7 mln EUR (3,4%) do 594,0 mln EUR udało się osiągnąć dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł z 337,9 mln EUR w roku finansowym 2012 o 29,8 mln EUR (8,8%) do 367,7 mln EUR. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 61,8% względem 64,5% w roku finansowym Rezerwy z tytułu ryzyka spadły z 96,2 mln EUR w roku finansowym 2012 o 25,9 mln EUR (26,9%) do 70,3 mln EUR w roku finansowym W pozycji pozostały wynik odnotowano spadek o 53 mln EUR do -39,6 mln EUR w roku finansowym Wzrost wynika przede wszystkim ze zbycia papierów wartościowych z portfela instrumentów inwestycyjnych dostępnych do sprzedaży, ze zbycia nieruchomości w roku finansowym 2012 oraz z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez udziały w roku finansowym Podatek bankowy wyniósł 9,7 mln EUR w roku finansowym 2013 (9,7 mln EUR w roku 2012). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych zmniejszył się z 192,4 mln EUR w roku finansowym 2012 o 8,0 mln EUR (4,1%) do 184,4 mln EUR. Rentowność kapitału własnego (ROE) spadła z 15,0% w roku finansowym 2012 do 14,4%. Banki oszczędnościowe Spadek wyniku z tytułu odsetek z 940,0 mln EUR w roku finansowym 2012 o 31,6 mln EUR (3,4%) do 908,4 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z niższych odsetek z papierów wartościowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 29,8 mln EUR (7,5%) do 427,8 mln EUR w roku finansowym Zmiana wynika przede wszystkim z wyższych wyników w segmentach działalności maklerskiej oraz transferu płatności. Wynik na handlowych instrumentach finansowych pozostał na niemal niezmienionym poziomie i wyniósł 20,1 mln EUR w roku finansowym Koszty operacyjne wzrosły nieznacznie o 5,8 mln EUR z 932,2 mln EUR (0,6%) do 938,0 mln EUR. Współczynnik kosztów do dochodów wzrósł nieznacznie z 68,7% do 69,2%. Odpisy wzrosły z 225,9 mln EUR o 10,0 mln EUR (4,4%) do 235,9 mln EUR w roku finansowym W pozycji pozostały wynik odnotowano wzrost z 2,5 mln EUR o 5,7 mln EUR do 8,2 mln EUR ze względu na ograniczony niekorzystny wpływ zdarzeń nadzwyczajnych. Podatek bankowy wyniósł 8,9 mln EUR w roku finansowym 2013 (8,1 mln EUR w roku 2012). Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych wzrósł z 21,5 mln EUR w roku finansowym 2012 o 1,3 mln EUR (6,0%) do 22,8 mln EUR w roku finansowym Rentowność kapitału własnego (ROE) wyniosła 5,7% względem 5,8% w roku finansowym Segment Group Corporate & Investment Banking Segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej obejmuje usługi świadczone na rzecz dużych klientów korporacyjnych, usługi związane z rynkiem nieruchomości świadczone przez Erste Group na rzecz dużych klientów korporacyjnych, usługi dotyczące rynku instrumentów udziałowych (od II kw roku), usługi bankowości 3 W sprawozdaniu z działalności w podziale na segmenty, wyniki finansowe za rok finansowy 2013 porównywane są z wynikami za rok O ile nie określono inaczej, wyrażenia takie jak w poprzednim roku, 2012, w 2012 odnoszą się do roku finansowego 2012, a wyrażenia w tym roku, 2013, w 2013 odnoszą się do roku finansowego Pojęcie zysk/strata netto w danym okresie po wyłączeniu udziałów mniejszościowych odpowiada zyskowi/stracie netto przypadającemu(-ej) akcjonariuszom podmiotu dominującego. 3

4 inwestycyjnej świadczone przez spółki zależne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi zespołu biznesu międzynarodowego (wyłączając działalność skarbową). W tym segmencie ujęto również działalność spółki zależnej Erste Group Immorent, świadczącej między innymi usługi leasingowe. Wynik z tytułu odsetek spadł z 495,9 mln EUR w roku finansowym 2012 o 94,5 mln EUR (19,0%) do 401,4 mln EUR w roku finansowym Zmiana wynika ze spadku wolumenów we wszystkich liniach biznesowych (dużych klientów korporacyjnych, nieruchomości i biznesu międzynarodowego). Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 29,5 mln EUR (33,9%) do 116,6 mln EUR dzięki lepszym wynikom w segmencie dużych klientów korporacyjnych w Austrii oraz nowym kredytom konsorcjalnym w Czechach. Wynik netto na działalności inwestycyjnej wzrósł o 12,7 mln EUR do 17,1 mln EUR, częściowo dzięki lepszym wynikom w segmencie biznesu międzynarodowego. Koszty operacyjne spadły z 196,9 mln EUR o 5,2 mln EUR (2,6%) do 191,7 mln EUR, dzięki spadkowi kosztów w segmentach nieruchomości oraz biznesu międzynarodowego. Wynik na działalności operacyjnej spadł o 47,0 mln EUR (12,0%) do 343,5 mln EUR. Rezerwy z tytułu ryzyka wzrosły o 183,3 mln EUR (52,8%) do 530,5 mln EUR. Wynika to przede wszystkim z wyższych rezerw z tytułu ryzyka w segmentach nieruchomości komercyjnych i dużych klientów korporacyjnych. Wartość pozycji Pozostały wynik wzrosła o 43,1 mln EUR (42,4%) do -58,5 mln EUR w roku finansowym 2013, co w znacznej mierze wynika z niekorzystnych wyników na wycenie oraz strat na sprzedaży papierów wartościowych w segmencie biznesu międzynarodowego, odnotowanych w zeszłym roku. Wynik netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł o 168,6 mln EUR do -224,2 mln EUR w roku finansowym Współczynnik kosztów do dochodów wzrósł z 33,5% do 35,8%. Segment Group Markets Segment Group Markets obejmuje jednostki biznesowe świadczące usługi skarbowe (Group Treasury) i usługi związane z rynkiem kapitałowym (Capital Markets) poza rynkiem instrumentów udziałowych (Equity Capital Markets) działalność skarbową wykonywaną przez Erste Group Bank AG, spółki zależne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zagraniczne oddziały w Hong Kongu, Nowym Jorku, Berlinie i Stuttgarcie oraz wyniki działu zarządzania aktywami (Erste Asset Management). Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 28,8 mln EUR (15,7%) do 212,5 mln EUR w roku finansowym Wynik z tytułu prowizji wzrósł z 124,7 mln EUR o 9,6 mln EUR (7,7%) do 134,3 mln EUR, częściowo dzięki poprawie wyników Erste Asset Management. Wynik netto na działalności inwestycyjnej spadł o 86,9 mln EUR (42,8%) to 116,0 mln EUR. Spadek związany jest z działalnością w niektórych obszarach biznesowych, m.in. w obszarze globalnych rynków pieniężnych i obligacji skarbowych, w obrocie instrumentami kredytowymi oraz stopy procentowej, w których odnotowano nadzwyczaj dobre wyniki w roku finansowym Koszty operacyjne wzrosły z 215,9 mln EUR o 5,1 mln EUR (2,4%) do 221,0 mln EUR w roku finansowym Wynik na działalności operacyjnej spadł o 53,7 mln EUR (18,2%) do 241,7 mln EUR. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 47,8% względem 42,2% w roku finansowym Zysk netto po wyłączeniu udziałów mniejszościowych spadł o 30,5 mln EUR (13,4%) do 197,1 mln EUR. Rentowność kapitału własnego (ROE) wyniosła 51,1% względem 65,0% w ubiegłym roku. Segment Group Corporate Center Segment Group Corporate Center obejmuje funkcje wewnętrzne Grupy, takie jak marketing, organizacja, IT i inne, przyczyniające się do realizacji strategii w obrębie całej grupy. W tym segmencie ujęto również skutki wewnętrznych inicjatyw konsolidacyjnych oraz jednorazowe zdarzenia nadzwyczajne, niezwiązane z działalnością operacyjną. Zarządzanie bilansem Grupy to również obszar przypisany do Group Corporate Center. Wyniki lokalnych jednostek zarządzających aktywami i pasywami przypisano do odpowiednich segmentów geograficznych. Wynik z tytułu odsetek spadł z 237,2 mln EUR do 199,4 mln EUR, co wynika przede wszystkim z gorszych wyników na działalności maklerskiej i w obszarze instrumentów pochodnych. Wynik na handlowych instrumentach finansowych wzrósł z -31,5 mln EUR do 1,0 mln EUR ze względu na lepsze wyniki na wycenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami. Wzrost kosztów operacyjnych do 173,6 mln EUR w roku finansowym 2013 wynika przede wszystkim z konsolidacji operacji bankowych wewnątrz grupy. W pozycji Pozostały wynik ujęto amortyzację relacji z klientami w kwocie 65,2 mln EUR oraz podatek bankowy odprowadzony przez Holding (Erste Group Bank AG) w kwocie 147,5 mln 4

5 EUR (146,9 mln EUR w 2012 roku). W roku finansowym 2013 na tę pozycję niekorzystny wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 380,8 mln EUR, przede wszystkim w odniesieniu do Banca Comercială Română (281,0 mln EUR) i Erste Bank Croatia (52,2 mln EUR), inwestycji w Austrii oraz straty nadzwyczajnej, związanej ze sprzedażą spółki zależnej Erste Bank na Ukrainie w wysokości 76,6 mln EUR.W roku finansowym 2012 głównym elementem pozytywnie wpływającym na wyniki były przychody z odkupu instrumentów Tier 1 i Tier 2 (kapitał hybrydowy i obligacje podporządkowane) w kwocie 413,2 mln EUR, które niemal zrównoważyły odpisy z tytułu utraty wartości firmy, związane z Banca Comercială Română (w wysokości 469,4 mln EUR) oraz z inwestycjami w Austrii (w łącznej wysokości 45,5 mln EUR). II. KURSY WALUT Kursy na koniec okresu Średnie kursy XII.2013 r. XII.2012 r. Zmiana 2013 r r. Zmiana EUR/CZK 27,43 25,15-9,0% 25,97 25,15-3,3% EUR/RON 4,47 4,44-0,6% 4,42 4,46 0,9% EUR/HUF 297,04 292,30-1,6% 296,96 289,22-2,7% EUR/HRK 7,63 7,56-0,9% 7,58 7,52-0,8% EUR/RSD 114,86 112,05-2,5% 113,09 112,99-0,1% EUR/UAH 11,34 10,62-6,8% 10,83 10,39-4,2% Zmiana korzystna = aprecjacja względem EUR, niekorzystna zmiana = deprecjacja względem EUR. Więcej informacji udzielają: Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: Michael Mauritz, Tel: , Hana Cygonková, Tel: , Carmen Staicu, Tel: , Linda Michalech, Tel: , Informacja prasowa jest również odstępna na stronie: 5

6 1

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013.

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Podsumowanie sytuacji finansowej --- Grupa RZB Wartości pieniężne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 WYCIĄG Z RAPORTU ZARZĄDU GRUPY RAIFFEISEN ZENTRALBANK SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORTU AUDYTORA Przegląd Grupa RZB Wartości w milionach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium za I kwartał 2015 roku. Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 6 maja 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r. Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. Terminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp... 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr Czarnecki Prezes Zarządu...

Bardziej szczegółowo