Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43, Warszawa Organizatorem jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43,02 572 Warszawa Organizatorem jest"

Transkrypt

1 Regulamin castingu na uczestnika cyklu Metamorfozy 1 Postanowienia ogólne 1. Adamem Gumkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AG Klinik Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43, Warszawa Organizatorem jest organizatorem castingu związanego z audycją telewizyjną pod tytułem Pytanie na śniadanie (dalej Audycja ), emitowaną przez Telewizję Polską S.A., zwaną dalej TVP w programie TVP Casting będzie przeprowadzany od dnia r. do dnia r. (dalej Casting ). 3. Celem Castingu jest wyłonienie osób, które wezmą udział w cyklu Metamorfozy emitowanym w ramach Audycji. Przedmiotem cyklu będzie udział kobiet w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej. Producentem cyklu Metamorfozy będzie TVP. 4. Organizator oraz TVP mogą w każdym czasie dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, jak również zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub rezygnacji z nadawania cyklu Metamorfozy, a także do zmiany terminu nagrań Metamorfoz, o czym niezwłocznie Organizator powiadomi uczestników Metamorfoz telefonicznie lub em. 2 Warunki uczestnictwa w Castingu 1. Casting jest adresowany do kobiet, które mają problemy estetyczne i/lub zdrowotne. 2. W Castingu mogą brać udział osoby, które: a) są pełnoletnie; b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; c) zapoznały się szczegółowo i zaakceptowały niniejszy Regulamin. 3. Osoby spełniające powyższe kryteria stają się uczestnikiem Castingu (dalej Uczestnik ). 4. Aby wziąć udział w Castingu należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w sposób określony w 3 ust. 1 poniżej, nie później niż do dnia r. 3 Przebieg Castingu 1. Zgłoszenie udziału w Castingu polega na przesłaniu zgłoszenia na następujący adres mailowy: W zgłoszeniu należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e mail oraz podać powód zgłoszenia tj. opisać niedoskonałości/problemy estetyczne/zdrowotne z którymi dana osoba się zgłasza. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia przedstawiające zgłaszającą się osobę (zdjęcie prezentujące sylwetkę w całości oraz Zdjęcie twarzy, przodem) oraz zdjęcie ilustrujące problem. Organizator jest uprawniony do odrzucenia zgłoszeń nie zawierających danych wskazanych w zdaniach poprzedzających. W przypadku, gdy problem dotyczy okolic intymnych, zdjęcie może być zastąpione dokładnym opisem nieprawidłowości określającym jej umiejscowienie, charakter i rozmiar. Opcjonalnie można dołączyć zdjęcie z rodziną lub przyjaciółmi. Zgłoszenie powinno zawierać następującą klauzulę: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Organizatora oraz Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

2 Woronicza 17, Warszawa w celach związanych z Castingiem na udział w cyklu Metamorfozy zgodnie z postanowieniami regulaminu tego castingu, oraz udostępnianie przez TVP moich danych osobowych - w wymienionych powyżej celach - spółkom z grupy kapitałowej TVP oraz podmiotom powiązanym kapitałowo. Oświadczam, że została/em poinformowany, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i poprawiania treści danych. 2. Organizator powołuje trzyosobowe Jury, które w terminie do dnia r., na podstawie oceny treści przesłanych zgłoszeń, dokona wyboru spośród wszystkich osób, które dokonały prawidłowego zgłoszenia, sześciu Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Audycji. Dodatkowo dwunastu Uczestników zostanie wybranych do tzw. listy rezerwowej z możliwością wzięcia udziału w Castingu w przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w pkt 6 poniżej. Wybór zostanie przeprowadzony w oparciu o ocenę kwalifikacji Uczestników dokonaną na podstawie treści zgłoszeń. 3. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się telefonicznie lub mailowo z wybranymi Uczestnikami zapraszając ich do wzięcia udziału w drugim etapie Castingu w ciągu 3 dni od dnia dokonania wyboru. Organizator powiadamia o wyborze telefonicznie lub drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu wyłącznie Uczestników których wybrał do udziału w drugim etapie. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestników nie wybranych do udziału w Metamorfozach o ich niezakwalifikowaniu oraz o przyczynach swojej decyzji. 4. Wybrany Uczestnik zobowiązany jest do mailowego potwierdzenia chęci udziału w drugim etapie Castingu w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia. Brak potwierdzenia powoduje wykluczenie z dalszego udziału w Castingu. 5. Uczestnicy wybrani zgodnie z pkt 3 i 4 powyżej zostają zaproszeni do siedziby kliniki chirurgii plastycznej w Warszawie gdzie zostaną poddani badaniom kwalifikującym do zalecanego zabiegu min. morfologia, EKG, USG, badanie moczu i inne. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie ponieść koszty zleconych badań. Wykonanie zalecanych przez badań umożliwi podjęcie decyzji o kwalifikacji lub odmowy kwalifikacji. Negatywny wynik badań lub odmowa poddania się zaleconym badaniom oznacza wykluczenie z Castingu. 6. W przypadku wykluczenia Uczestników na skutek okoliczności o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej lub ich rezygnacji, Organizator zaprosi do udziału w dalszym etapie Castingu Uczestników z listy rezerwowej. 7. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Castingu poniesionych przez osoby które biorą udział w Castingu. Uczestnikom nie przysługuje również jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Metamorfozach w szczególności zwrot kosztów dojazdów, ani kosztów noclegu. 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za ich prawdziwość oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 9. Jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie zdjęć i materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu zdjęć. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą rozpatrywane.

3 10. Przez zgłoszenie udziału w sposób, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora i TVP swojego imienia i nazwiska, wizerunku (w tym utrwalonego na przesłanym zdjęciu), głosu i/lub wypowiedzi dla wyprodukowania materiałów filmowych, do wykorzystania utrwalonych nagrań jako materiałów reklamowych bez względu na sposób ich upublicznienia oraz emisji audycji w telewizji o zasięgu ogólnopolskim. 11. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do pól wymienionych w pkt 13 poniżej. 12. Dokonując zgłoszenia do Castingu, Uczestnik potwierdza, że dysponuje prawem do rozporządzania zdjęciem dołączonym do zgłoszenia (dalej Zdjęcie ) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności, że jest uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania ze Zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie Zdjęcia w programach telewizyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora i TVP. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora i TVP praw zależnych do zdjęcia. 13. Udzielone przez Uczestnika w punktach poprzedzających zgody nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższe zgody zostają udzielone na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) publicznego wykonania, g) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), h) wystawiania,

4 i) wyświetlania, j) użyczania i/lub najmu, k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), przewodowego oraz bezprzewodowego przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., l) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., m) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 14. Organizatorowi i TVP przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również udzielania sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód. 15. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem ze Zdjęcia przez Organizatora i TVP w sposób określony niniejszym Regulaminem, zostaną podniesione przeciwko Organizatorowi i TVP jakiekolwiek roszczenia przez osoby trzecie, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i TVP z tytułu zaspokojenia takich roszczeń oraz obrony przed nimi. 16. Uczestnik zobowiązany jest również do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Organizatora i TVP, Audycji oraz kliniki chirurgii plastycznej, powziętych w trakcie trwania Castingu oraz później, w trakcie produkcji Audycji. 17. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, TVP i Uczestnika, w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie przy czym obowiązki Uczestnika obejmować będą min.: a. Zapewnienie obecności najbliższych (przyjaciół, rodziny) na nagraniach do programu oraz ich wypowiedzi we wskazanych przez Organizatora terminie/terminach, b. Osoby wybrane do udziału w Audycji będą zobowiązane do stawienia się w miejscach i terminach nagrań, o których zostaną powiadomione przez Organizatora drogą telefoniczną lub mailową, w szczególności będą uczestniczyć w sesji nagraniowej w mieszkaniu uczestnika, w jego najbliższym otoczeniu, z udziałem rodziny i przyjaciół, c. uczestniczeniu w sesji nagraniowej w salonie w Warszawie, podczas której uczestnikowi zmieniona zostanie fryzura (np. kolor, zmiana długości włosów) oraz dokonana stylizacja ubraniowa. Na nagranie do Warszawy uczestnik zobowiązany jest przyjechać z osobą towarzyszącą, która również wystąpi w programie, d. Przygotowanie się do zabiegów chirurgicznych według zaleceń lekarza, e. Przestrzeganie terminów (dni i dokładnych godzin) dotyczących nagrań zabiegu oraz efektu przed oraz po zabiegu, a także rodziny oraz najbliższych,

5 f. Wyrażenie zgody na filmowanie zabiegu podczas jego wykonywania na sali operacyjnej, g. Wyrażenie zgody na pokazanie miejsc na ciele wytypowanych do zabiegu zarówno przed jak i po zabiegu, h. Wyrażenie zgody na emisję wszystkich nagranych etapów zabiegu, wypowiedzi własnych oraz najbliższych na wszystkich wymienionych nośnikach: telewizja, Internet itp., i. Przestrzeganie diety i zaleceń lekarza, przy czym ilość dni zdjęciowych przypadających na jednego Uczestnika Audycji wyniesie 4-10 dni zdjęciowych. 4 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres ag z dopiskiem Casting Pytanie na śniadanie. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 5 Publikacja Regulaminu Castingu Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać na stronie internetowej Audycji 6 Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe Uczestników Castingu są przetwarzane przez Organizatora AG Klinik Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43, Warszawa oraz TVP wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Castingu ewentualnie publicznego podania jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości), w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Castingu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. Organizator i TVP będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator i TVP mogą zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora i TVP. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Castingu będzie poinformowany. 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych

6 osobowych, jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Administrator Danych Osobowych, AG Klinik Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43, Warszawa. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika Castingu może prowadzić do niemożliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizatorzy zapewnili dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: ag

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Telewizja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: http://www.respectbalticum.eu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo