REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie."

Transkrypt

1 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej Konkursem, którego organizatorem jest TLUMTLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,kod: , ul. Kwiatowa 7a/9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerami NIP oraz REGON Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu przez Uczestnika. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu dla Uczestników Konkursu wiążące są warunki określone w Regulaminie serwisu internetowego tlumtlum.pl. II. CEL KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Prac Konkursowych spośród zgłoszonych przez Uczestników. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestników Konkursu etiudy filmowej na konkurs Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, dowolną techniką wybraną przez Autora, zwanej dalej Pracą Konkursową. III. WARUNKI UCZESTNICTWA Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub producentami Pracy Konkursowej.

2 2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja Uczestnika na stronie i przysłanie Pracy Konkursowej za pomocą formularza dostępnego na stronie Organizatora Konkursu pod adresem tlumtlum.pl Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: a) imię oraz nazwisko b) adres korespondencyjny c) kontaktowy adres W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotu na rzecz którego Konkurs jest organizowany oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 6. Prace Konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne: przygotowanie w formacie MP4, MOV, FLV, WMV lub AVI. 7. Czas trwania Pracy Konkursowej nie może przekraczać: 60 sekund. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdej Pracy Konkursowej biorącej udział w Konkursie logotypu podmiotu na rzecz którego Konkurs jest organizowany. 9. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż: (a) wyłącznie jemu (Autorowi) przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do Filmu w tym do wykorzystanej w filmie ścieżki dźwiękowej, i że jest w pełni uprawniony do rozporządzania tymi prawami; (b) wszelkie dane Autora są prawdziwe, jak również Autor posiada stosowne dokumenty na potwierdzenie tych danych; (c) prawa autorskie Autora do Filmu nie zostały w żaden sposób ograniczone lub obciążone, w szczególności na rzecz osoby trzeciej; (d) Film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich; (e) Autor nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Filmu; (f) Autor posiada zgodę każdej osoby występującej w Filmie do wykorzystania (udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w 6 niniejszej umowy; (g) Film nie został wykonany na odpłatne zlecenie Autora ani jakiejkolwiek innej osoby; (h) Film nie jest reklamą produktów, usług, marek, działalności własnej Autora lub innej osoby (nie pokazuje logotypów lub marek produktów, sprzętu, organizacji, itp.). 10. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Praca Konkursowa nie zawiera treści o charakterze bezprawnym lub treści z którymi związana jest bezprawna działalność, w tym także treści godzących w dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne

3 3 postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.). 1 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym bądź skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora w związku z naruszeniem jej praw, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, ten zaś zobowiązuje niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia sprawy, zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych), a także na pierwsze żądanie Organizatora zwrócić wszelkie poniesione przez niego koszty związane z naruszeniem praw osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz koszty związane zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej. 1 Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji lub podczas procedury zgłaszania Pracy Konkursowej stanowi podstawę do wykluczenia Pracy z Konkursu na każdym jego etapie, także po jego zakończeniu, niezależnie od wyniku rozstrzygnięcia. 1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 1 Uczestnik Konkursu ponosi wszelkie koszty związane ze stworzeniem Pracy Konkursowej. 1 Udział w Konkursie jest bezpłatny. IV. HARMONOGRAM KONKURSU Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia, tj do , kiedy nastąpi ogłoszenie wyników. Prace Konkursowe należy przesłać w terminie do do godziny 200. Prace Konkursowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do Konkursu, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniach

4 4 Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej i profilach społecznościach Organizatora, co nastąpi dnia V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY Selekcji oraz oceny zgłoszonych Prac dokona Komisja Konkursowa - Jury Konkursu. Skład komisji zostanie ogłoszony na stronie Konkursu. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe mogą zostać wstępnie wyselekcjonowane przez Komisję Konkursową w celu dopuszczenia ich do Konkursu. Selekcja oraz oceniana Prac Konkursowych nastąpi zgodnie z następującymi kryteriami: a) ocena zgodności Pracy Konkursowej z wymaganiami Regulaminu tlumtlum.pl oraz Regulaminem Konkursu b) zgodność zgłoszenia z celem Konkursu c) wykonanie zadania konkursowego Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Nagrodami w Konkursie są: W kategorii Profesjonaliści: Nagroda za I miejsce PLN Nagroda za II miejsce PLN Nagroda za III miejsce PLN 2 wyróżnienia po PLN każde W kategorii Amatorzy: Nagroda za I miejsce PLN Nagroda za II miejsce PLN Nagroda za III miejsce PLN 2 wyróżnienia po 500 PLN każde 7. Kwoty nagród stanowią wartość brutto tj. wartość przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Od powyższych kwot potrącony zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). 8. Jeżeli Praca Konkursowa stanowi rezultat pracy twórczej co najmniej dwóch osób, będących jego współtwórcami, należy im się jedna nagroda.

5 5 9. Jeżeli Praca Konkursowa powstała z połączenia odrębnych utworów, połączonych przez ich autorów w celu wspólnego rozpowszechnienia(dzieła połączone), należy im się jedna nagroda. 10. Organizator poinformuje Laureatów Konkursu o ich wygranej w sposób przez siebie wybrany. 1 Organizator uzależnia wydanie nagrody pieniężnej od uprzedniego zawarcia przez Uczestnika umowy o przeniesieniu praw autorskich oraz pokrewnych na zasadach wskazanych w Regulaminie. Odmowa przeniesienia praw autorskich oraz praw pokrewnych na wskazany w pkt. VI Regulaminu podmiot jest równoznaczna, z wykluczeniem Pracy Konkursowej z Konkursu. 1 Wykluczenie z Konkursu Pracy Konkursowej, która została nagrodzona lub wyróżniona, oznacza anulowanie przyznanej Autorowi tej Pracy Konkursowej nagrody lub wyróżnienia, a jeśli nagroda lub wyróżnienie zostały wypłacone, Autor Pracy Konkursowej, który otrzymał nagrodę lub wyróżnienie, zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nagrody lub wyróżnienia. 1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania z Konkursu (nawet już po jego rozstrzygnięciu) wszelkich Prac Konkursowych, które w jego ocenie naruszają prawa innych osób (w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku) lub naruszają Regulamin Konkursu, Regulamin Serwisu tlumtlum, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe. 1 Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto wskazane przez Laureata. 1 Laureat nagrody pieniężnej jest zobowiązany do dostarczenia danych niezbędnych do dokonania wpłaty przez Organizatora Konkursu. 16. Organizator zastrzega możliwość warunkowego dopuszczenia pracy konkursowej po ostatecznym terminie zgłaszania. VI. PRAWA AUTORSKIE A Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę, na mocy której nastąpi nabycie majątkowych praw autorskich (oraz praw pokrewnych) do Pracy Konkursowej Autora przez ww. podmiot. Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (oprócz otrzymanej w związku z wygraną w Konkursie nagrody) z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych bądź praw pokrewnych.

6 6 Organizator z chwilą podpisania ww. umowy nabywa autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie rozporządzania i korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, c) wprowadzanie do obrotu, d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downwowding, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, ipod, iphone, itp.), g) wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa, h) nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych, i) reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp., j) rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xdsl, Ethernet, k) wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy. l) rozporządzanie i korzystanie z opracowań Prac Konkursowych lub ich części oraz na wykonywanie prawa zależnego do Prac Konkursowych lub ich części, a także przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do Prac Konkursowych (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i ich adaptacji).

7 7 Prawa nabyte na podstawie umowy Organizator może przenieść na osoby trzecie lub upoważnić je do ich wykonywania. W zakresie i na zasadach określonym w pkt. VI cz. A ust. 2 Regulaminu Organizator nabywa także prawa pokrewne (zwłaszcza prawa do artystycznych wykonań, oraz wideogramów) do Prac Konkursowych. Uczestnik oświadcza także, iż zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej, a w szczególności w zakresie: a) zachowania integralności b) decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności c) oznaczenie Pracy Konkursowej d) nadzorem nad sposobem korzystania z utworu. B. 6. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej przez Uczestnika Organizator nabywa licencję niewyłączną na korzystanie z Pracy Konkursowych, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, odrębnie lub wspólnie z innymi Pracami Konkursowymi Uczestnika lub/i innych Uczestników, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. VI A 3 niniejszego Regulaminu. 7. Uczestnik Konkursu udziela, a Organizator nabywa, bez ograniczeń terytorialnych, z możliwością udzielenia sublicencji, niewyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Prac Konkursowych na polach eksploatacji wymienionych w pkt. VI cz. A ust. 2 Regulaminu, bez prawa Uczestnika Konkursu do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych przez Organizatora. Organizator nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań utworu w zakresie ww. pól przez czas, o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt. VI c. A W szczególności ma on prawo do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań utworów, w tym jego skrótów, przeróbek oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami. 8. W zakresie i na zasadach określonym w pkt. VI B 5 Regulaminu Organizator nabywa także prawa pokrewne do Prac Konkursowych (zwłaszcza prawa do artystycznych wykonań, oraz wideogramów). 9. Licencja na rzecz Organizatora zostaje udzielona bezpłatnie. 10. Organizator nabywa prawo do korzystanie z Prac Konkursowych lub ich fragmentów do celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych przez czas określony w niniejszymregulaminie, bez ograniczeń terytorialnych.

8 8 1 Organizator może przenieść na osoby trzecie prawa i obowiązki wynikające z postawień pkt. VI Regulaminu (sublicencja). 1 Uczestnik oświadcza także, iż zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej w zakresie wskazanym w pkt. VI cz. A 5 Regulaminu. VII. DANE OSOBOWE Wysyłając zgłoszenie Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać dane osobowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora tj. imię, nazwisko, adres, adres-mail. Wysyłanie zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu poza Serwis (jak np. Serwis YouToube). Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzania ich podlegać będzie zasadom przyjętym przez takiego administratora. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim na rzecz których Konkurs jest organizowany. 6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz posiada możliwości ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora drogą elektroniczną na adres: 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu może być odwołana w każdym czasie. VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu jego przeprowadzenia, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

9 9 a/ oznaczenie Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres ) b/ określenie przedmiot reklamacji Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane były terminie 14 dni. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia zgłoszenia Uczestnika okres 14 dni liczony będzie od dnia przesłania przez informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu o tym fakcie, podając uzasadnienie takiego stanu rzeczy oraz przewidywany czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej Konkursu znajdującej się pod adresem tlumtlum.pl oraz w mejlach do uczestników. Zapytania można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub Regulamin wchodzi w życie z dniem

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo