Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego dalej Konkursem ), jest Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu Koło Terenowe w Brzegu oraz Gmina Brzeg. 2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oraz II. Miejsce i czas trwania Konkursu 1. Regulamin został ustalony na spotkaniu organizatorów dnia r. 2. Czas trwania Konkursu: r. do r. 3. Zdjęcia konkursowe zgłaszać należy do dnia 16 sierpnia 2015 r. do godz.15:00. Po upływie tego okresu zgłoszenia nie będą przyjmowane. 4. Jeden uczestnik wysyła jedno zdjęcie, nie większe niż 2 MB w formacie JPG. III. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu 1. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież do lat 18 (pierwsza kategoria) oraz uczestnicy powyżej 18 roku życia (druga kategoria). 2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia z terenu Powiatu Brzeskiego. Powinny to być zdjęcia wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu, zgodne z tematem (gotyckie impresje). 3. Zdjęcia na konkurs powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres 4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. 5. Do zgłaszanych zdjęć należy dołączyć wypełnione: ü oświadczenie autora pracy konkursowej o posiadaniu wszelkich praw do niego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ü zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. ü załączniki w wersji elektronicznej (skan z podpisem) należy przesłać na ten sam adres co zdjęcie. ü W przypadku gdy autorem zdjęć lub osobą uwiecznioną na zdjęciu jest osoba niepełnoletnia, oświadczenia o których mowa powyżej, muszą być sporządzone przez opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 7. Składając zdjęcia uczestnik jednocześnie oznajmia, że posiada zgody ewentualnych osób obecnych na zdjęciu i na wykorzystanie ich wizerunków. 8. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową składającą się z 6 członków: Brygida Jakubowicz przewodnicząca Andrzej Peszko zastępca przewodniczącego Artur Stecuła Tadeusz Sadowiński Witold Nowicki Tomasz Kafel 9. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w konkursie. 10. Komisja Konkursowa przyzna w pierwszej kategorii nagrodę za pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia, w drugiej kategorii nagrodę za pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia oraz nagrodę główną grand prix (wspólna dla obu kategorii). 11. Komisja Konkursowa wybierze prace najpełniej oddające wskazany temat. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja. 12. Informacja o wynikach Konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na 16 - tej wystawie kolekcjonerskiej w Brzegu w Zamku Piastów Śląskich w dniu 3 września 2015 około godz. 17: Nagrodzone prace będą wykorzystane w kalendarzu na 2016 rok oraz będą stanowiły materiał do publikacji widokówek, plakatów itp. przy czym za każdym razem będzie umieszczona informacja o nazwisku autora zdjęcia.

2 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, które zgłaszam do udziału w Konkursie fotograficznym Gotyckie impresje Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie projektów je przedstawiających również dla celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłoby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorów Konkursu. Wyrażam zgodę na wyłączne nieodpłatne korzystanie ze zdjęć (zarówno razem jak i osobno) nadesłanych w konkursie, również tych, które zostały wykluczone z konkursu, polegające na prawie do korzystania i rozporządzania tymi utworami w całości i/lub we fragmentach na obszarze Unii Europejskiej, ale również poza jej obszarem, w sposób nieograniczony w czasie na następujących polach eksploatacji: i) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), ; ii) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w nieograniczonej ilości iii) wprowadzanie do obrotu; iv) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, sieci baz danych; v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w sieciach kablowych, platform cyfrowych, udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, CDN oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, innych urządzeń przenośnych, w tym multimedialnych np. iphone, ipod, PlayStation, telewizorów, monitorów a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); vi) publiczne, wystawianie, ; vii) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych,, ipod, iphone itp.); użyczanie, najem i/lub dzierżawa; viii) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; ix) xi) umieszczenia na towarach lub opakowaniach; xii) eksponowanie w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług i wprowadzania takich towarów i/lub do obrotu; xiii) umieszczania na dokumentach handlowych, fakturach, papierach reklamowych i innych formach dokumentów związanych z wprowadzeniem towarów i usług do obrotu; xiv) używanie we wszystkich formach reklamy: telewizji, kinie,, prasie, reklamie ulicznej itp. 3. W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego lub niestosowanego w momencie podpisania Umowy pola eksploatacji, Uczestnik zobowiązuje się do złożenia, w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Organizatora pisemnego oświadczenia przenieść na niego prawa na wskazanym polu eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania, udziela Organizatorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności z samym sobą. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie także do pól eksploatacji znanych w dacie zawarcia umowy nie ujawnionych jednak w jej treści niezależnie od przyczyn. 4. Organizator ma prawo do dokonywania modyfikacji i adaptacji zgłoszonych do konkursu zdjęć, w szczególności dokonywania korekt montażowych, i zezwalania na eksploatacje takich modyfikacji, jak

3 również utworów powstałych z wykorzystaniem takich modyfikacji czy adaptacji. 4. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych i udziela niniejszym Organizatorowi nieodwołanego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Moja data urodzenia to czytelny podpis autora

4 Załącznik nr 2 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU Niniejszym zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz. U r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu Koło Terenowe w Brzegu i Urząd Miasta w Brzegu - organizatorów Konkursu fotograficznego Gotyckie impresje, mojego wizerunku. Zgoda uprawnia organizatorów do używania wizerunku, o których mowa wyżej dla celów zgodnych z przedmiotem działalności oraz do ich rozpowszechniana, bezterminowo i bez ograniczeń we wszelkiego rodzajach mediów (gazety i inne materiały wydawane drukiem, w tym materiały promocyjne, Internet, inne środki masowego przekazu itp.).... czytelny podpis uczestnika

5 Załącznik Nr 3 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU My, niżej podpisani rodzice / opiekunowie prawni małoletniego dziecka udzielamy niniejszym, zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) zezwolenia na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku naszego dziecka: (imię i nazwisko dziecka) przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu Koło Terenowe w Brzegu i Gminę Brzeg - organizatorów Konkursu fotograficznego Gotyckie impresje. Zgoda uprawnia organizatorów do używania wizerunku, o których mowa wyżej dla celów zgodnych z przedmiotem działalności oraz do ich rozpowszechniana, bezterminowo i bez ograniczeń we wszelkiego rodzajach mediów (gazety i inne materiały wydawane drukiem, w tym materiały promocyjne, Internet, inne środki masowego przekazu itp.), podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis rodzica/opiekuna prawnego

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE 1 I. Definicje 1. Konkurs Konkurs W królewskiej gliptotece, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach Projektu pn.: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo