Regulamin. Konkursu pt. GrotESKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Konkursu pt. GrotESKA"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu pt. GrotESKA 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie telewizji ESKA TV zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 1.2 Organizatorem konkursu jest Murator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości zł (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem"). 1.3 Fundatorem nagród w konkursie jest Murator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości zł (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Fundatorem"). 1.4 Adres Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu: 1.5 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu telewizyjnego ESKA TV. 1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 1.7 Konkurs odbywa się w terminie od do r. (z zastrzeżeniem pkt 3.3.). 1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na przesyłanie do niego informacji związanych z konkursem. 1.9 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych (zawartych na jego koncie w Klubie ESKI) dla celów związanych z konkursem Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego, nicka (nazwy konta w Klubie ESKI pod jakim się zarejestrował) i miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej. 2. Nagrody 2.1 Laureat Konkursu otrzyma nagrodę w postaci emisji nadesłanego filmu na antenie ESKA TV w ramach programu GrotESKA oraz nagrody w wysokości 100 zł. 2.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika i/lub zmianę innych podanych przez uczestnika danych - uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem, jak również za niemożność zrealizowania nagrody lub jej części. W takim przypadku uczestnik traci prawo do odbioru nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. 2.3 Nagrody nie podlegają zamianie na inne przedmioty (w tym o tej samej wartości). 2.4 Realizacja nagrody nastąpi w następujący sposób: 1/5

2 2.4.1 Dział programowy wybierze film, który zostanie wyemitowany w programie GrotESKA, o czym powiadomi Laureata Organizator dokona przelewu kwoty w wysokości stu złotych na numer rachunku bankowego wskazanego przez Laureata 3. Zasady Konkursu 3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać zgłoszenia spełniając łącznie następujące warunki: a) posiadać konto Klubu ESKI. Formularz rejestracji oraz regulamin przynależności do Klubu ESKI znajdują się na stronie oraz są dostępne podczas procedury publikowania filmu na stronie konkursu. b) przygotować film wideo. Film powinien cechować się zaskakującą akcją lub puentą, nietypowym przedstawieniem tematu, humorem, dowcipem. Może być wykonany w dowolnej technice i poddany dowolnym obróbkom. Treści zawarte w filmie zgłoszeniowym nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych przez prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Treści zawarte w filmie zgłoszeniowym muszą być zgodne w obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w: - prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody, - dobre imię innych osób lub organizacji, - zasadę uczciwej konkurencji, - wiarygodność handlową osób lub organizacji. c) posiadać pełnię praw autorskich i intelektualnych umożliwiających dysponowanie filmem zgłoszeniowym w celach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności na dokonanie: - utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; - zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; - wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; - publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); - publicznego wykonywania; - publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 2/5

3 plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.); - wyświetlania w tym wyświetlania publicznego, w szczególności w kinach, teatrach w trakcie wszelkiego rodzaju imprez; - nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowego oraz bezprzewodowego przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; - nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; - reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. - włączania filmu lub jego fragmentów do innych utworów e) posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie oraz zgody osób, których utwory bądź ich fragmenty zostały wykorzystane w filmie, f) opublikować film zgłoszeniowy w serwisie YouTube. Zgłaszający swój film w konkursie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich zgłaszający swój film w konkursie po zawiadomieniu go przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy na własny koszt. Organizator ma prawo do moderacji nadesłanych zgłoszeń oraz zablokowania lub usunięcia z serwisu bez ostrzeżenia wszelkich treści, w stosunku do których istnieje podejrzenie naruszenia zasad konkursu zawartych w podpunkcie 3.1. niniejszego regulaminu. Organizator ma prawo poprosić zgłaszającego film o przekazanie wszelkich niezbędnych zgód, o których jest mowa w lit e) powyżej. Dokonując zgłoszenia do konkursu zgłaszający oświadcza, że nie podlega wyłączeniom określonym w pkt 5 Regulaminu. 3.2 Zgłoszenie filmu następuje poprzez zalogowanie się do KLUBU ESKI (lub zarejestrowanie się w KLUBIE ESKI) i wysłanie zgłoszonego filmu za pomocą formularza na stronie konkursu. Wygenerowany podczas publikacji na YouTube link do filmu w serwisie YouTube należy wpisać na stronie w przeznaczonym do tego miejscu i potwierdzić za pomocą przycisku wyślij. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 3/5

4 3.3 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 3.1 (dalej takie zgłoszenia zwane są łącznie Zgłoszeniami a każde z nich osobno zwane jest Zgłoszeniem ). Jedna osoba może nadesłać więcej niż jedno Zgłoszenie do Konkursu, z zastrzeżeniem jednak, że nagrodę w konkursie można uzyskać tylko raz. 3.4 Organizator nie gwarantuje parametrów technicznych odbioru filmów przez użytkowników serwisu konkursowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych filmów. 3.5 Zwycięzcami konkursu zostanie osoba, której film Komisja Konkursowa zakwalifikuje się do emisji w ramach programu GrotESKA 3.6 Zwycięzca otrzyma potwierdzenie wygranej w konkursie oraz zostanie poproszony o przesłanie danych niezbędnych do kontaktu z nim i przekazania nagrody (w tym nr rachunku bankowego) 4. Komisja konkursowa 4.1 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym wyłonieniem laureata czuwa komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący: Igor Nurczyński Członek komisji: Marta Laux Sekretarz komisji: Katarzyna Morawska 4.2 Komisja Konkursowa bada formalne przesłanki zgłoszenia oraz ocenia nadesłany film biorąc pod uwagę: oryginalność filmu, zawartą w nim ciekawą, zabawną treść. 4.3 Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu 4.3 Komisja konkursowa w protokole końcowym potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem i uzasadnia wybór laureata konkursu. 5. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 5.1 Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. 5.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. 5.3 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotu wymienionych w pkt. 5.1, do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie. 5.4 Osobom naruszającym postanowienia pkt 5.1 do 5.3 nie przysługuje roszczenie do Organizatora ani Fundatora o wydanie jakiejkolwiek nagrody. 5.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty. 6. Postępowanie reklamacyjne 6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje należy składać na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja dotycząca konkursu Zostań gwiazdą ESKA TV. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie uczestnika umożliwiające Organizatorowi jego weryfikację oraz wskazanie powodu reklamacji i jego pełne uzasadnienie. 6.2 Reklamacje nie spełniające warunków określonych w pkt 6.1. nie będą rozpatrywane przez Organizatora. 4/5

5 6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 7. Postanowienia końcowe 7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM lub sieci Internet, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają zgłoszenia do konkursu. 7.2 Zgłoszenia do którejkolwiek części konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z konkursu. 7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.4 Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz w Internecie na stronie - w czasie trwania konkursu oraz w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 7.5 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad konkursu bądź jego części określonych w regulaminie a także zawieszenia lub zakończenia jego organizacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób określony w pkt Niedostosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia uczestnictwa i możliwości zdobycia wygranej w jakiejkolwiek części konkursu oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane przez niego, oraz firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) wydania nagród, (iv) wysyłania em lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). 5/5

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę Regulamin Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego stronie internetowej Radia Eska: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013)

Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013) Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia ESKA Rock

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest

Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest Regulamin Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu przeprowadzanego na antenie sieci stacji Radia Eska Rock zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo