Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy wpłacony w całości: ,00 zł, NIP: , zwana dalej Onet, Organizatorem Konkursu lub Organizatorem Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Celem konkursu jest wyłonienie Uczestników, którzy otrzymają możliwość przystąpienia do programu: Akademia Video w ramach którego będą prowadzili własny kanał na serwisie youtube.com oraz będą tworzyli materiały audiowizualne. Wyłonionym Zwycięzcom Konkursu Organizator zaproponuje zawarcie odrębnej umowy, dotyczącej ich udziału w ramach ww. programu Akademia Video Konkurs organizowany jest w dniach: r r. i składa się z trzech etapów: Etap I polega na wysłaniu zgłoszenia wraz z materiałem audiowizualnym (zgodnie z 2.3.) przez Uczestnika konkursu w terminie od: r. do r. Z wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 30 (trzydziestu) Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu. Etap II polega na stworzeniu materiału audiowizualnego i zaprezentowanie go podczas Castingu w Warszawie w terminie: r. Decyzją Komisji Konkursowej z Uczestników, którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostanie wyłonionych maksymalnie 15 (piętnastu) Uczestników - Zwycięzców. Etap III Uczestnicy, wyłonieni w Etapie II zostanie zaproponowana możliwość wzięcia udziału w cyklu szkoleń oraz programie Akademia Video w oparciu o odrębnie zawieraną umowę Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin niniejszy regulamin; Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w Konkursie; Casting spotkanie Warszawie na ul. Hożej, podczas którego Uczestnicy prezentują siebie oraz stworzony wcześniej materiał audiowizualny; Połfinalista Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do II Etapu Konkursu a tym samym zostanie zaproszony na Casting; 1

2 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, (w wyjątkowych przypadkach osoby które ukończyły 15 rok życia, posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych), które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora jak również członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w konkursie poprzez uzupełnienie formularza konkursowego: dane Uczestnika w postaci: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, adres e- mail, numer telefonu, status zatrudnienia: pracujący/studiujący; odpowiedzi na 15 pytań otwartych i zamkniętych; materiału audiowizualnego prezentującego Uczestnika (materiał może dotyczyć dowolnego tematu, o max. długości: 10 minut; materiał należy dodać na serwisie YouTube, a następnie przesłać adres URL ), (dalej: Zgłoszenie) Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza konkursowego w trakcie trwania pierwszego etapu Konkursu Uczestnik, poprzez Zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdza, iż przesłane w ramach Konkursu Zgłoszenie, jak również praca zrealizowana w ramach Castingu w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do II Etapu jest jego autorstwa, jest oryginalne (nie jest kopią, plagiatem, utworem zależnym itp.), nie było wcześniej nigdzie publikowane, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w swojej formie ani treści obowiązujących przepisów ani jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich. Uczestnik Konkursu upoważnia jednocześnie nieodpłatnie Organizatora do wykorzystania Zgłoszenia w sposób opisany w niniejszym Regulaminie Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na Casting w Warszawie W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie, tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e- mail posiada Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie Zgłoszenia do Konkursu, które nie dotarły do Organizatora w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, nie będą uwzględniane Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do udziału w akcji: Akademia Video Nagrodą w konkursie jest możliwość udziału w cyklu szkoleń oraz programie Akademia Video w oparciu o odrębnie zawieraną umowę. Proponowana treść umowy może zostać udostępniona Uczestnikowi na jego wniosek, także przed przystąpieniem do Konkursu. 2

3 3 Przebieg Konkursu 3.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora Z wszystkich nadesłanych Zgłoszeń spełniających wymogi opisane niniejszym regulaminem Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 30 (trzydziestu) Półfinalistów, których Zgłoszenia w opinii Komisji są najciekawsze. Posiedzenie Komisji odbędzie się nie później niż: roku O zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu, Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (oraz telefoniczną) na podane przez nich adresy e- mail i są zobowiązani w terminie do dwóch dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, potwierdzić swój udział Castingu we wskazanym przez Organizatora terminie (między r. a r.) W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikami lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 3.3. powyżej, procedura wyboru Półfinalistów powtórzy się zgodnie z zapisem pkt 3.2 i 3.3 Regulaminu Zadanie w II etapie Konkursu polega na: Stworzenie materiału audiowizualnego, na temat zadany przez Organizatora, wzięcie udziału w Castingu oraz zaprezentowanie materiału audiowizualnego w terminie wskazanym przez Organizatora w Warszawie, (dalej: Casting ) 3.6. Casting oraz zdjęcia próbne odbędą się w Warszawie w terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu Z wszystkich Półfinalistów, Komisja wedle uznania własnego, biorąc pod uwagę: względy osobowościowe Uczestników, min. naturalność, otwartość, prezencję a także najciekawszą historię przedstawioną przez Uczestnika, wybierze maksymalnie 15 Zwycięzców, którym zostaną zaproszeni do udziału w III Etapie Konkursu czyli uczestnictwa w projekcie Akademia Video 3.8. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest podpisanie umowy regulującej kwestie udziału w ramach programu oraz określającej warunki i czas realizacji projektu. 3

4 4 Wizerunek 4.1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: a) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale audiowizualnym nagranym podczas konkursu oraz Castingu a także dokumentującym udział w Castingu oraz dla celów promocyjnych Organizatora na zasadach określonych poniżej, b) wielokrotne i nieograniczone ilościowo korzystanie przez Organizatora z imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją materiału audiowizualnego w zakresie wymienionych poniżej w punkcie 4.2. pól eksploatacji, c) wielokrotne i nieograniczone ilościowo korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestnika, o których mowa w 2 ust. 3 na polach eksploatacji określonych poniżej Zezwolenie, o którym mowa w ust odnosi się do wszystkich znanych w momencie przeprowadzania Konkursu pól eksploatacji, a w szczególności do: a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje; b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on- line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora; f) prawo dostosowania do wymagań technicznych Organizatora; g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy; h) prawo do wyświetlania i wystawiania; i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym; j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia 4

5 fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego; l) prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); m) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych; n) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym; o) prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms); p) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; q) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity; r) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); s) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw Zezwolenie, o którym mowa powyżej w punktach jest nieodpłatne Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęć oraz materiału audiowizualnego o których mowa w 2 ust. 3 w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w tym do udzielenia zezwoleń, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby lub podmioty trzecie z tytułu naruszenia ich praw bądź obowiązujących przepisów z tytułu wykorzystania Zgłoszenia, Uczestnik pokryje szkody poniesione z powyższych tytułów przez Organizatora oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez Uczestnika ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres e- mail podany w zgłoszeniu do Konkursu Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora Konkursu i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do udziału w Akademii Video, zostaną uregulowane w osobnej 5

6 umowie. We wskazanej odrębnej umowie Uczestnik zwycięzca potwierdzi w formie pisemnej powyższe zgody. 5 Postępowanie reklamacyjne 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: Tytuł e- maila: Reklamacja: Akademia Video Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja Akademia Video 5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 6 Przetwarzanie danych osobowych 6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz Castingu oraz w celu i zakresie określonym w 4 Regulaminu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Castingu podane przez niego w formularzu konkursowym, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Castingu zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 6

7 7 Postanowienia Końcowe 7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przeprowadzenia Castingu. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Castingiem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 7

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo