(Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych)"

Transkrypt

1 (Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych) UMOWA NR zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, NIP: , zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: działających na mocy Pełnomocnictwa nr z dnia a z siedzibą w przy ul., NIP: ; REGON:, zwanym w dalszej części umowy Najemcą, reprezentowanym przez: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie przez Wynajmującego pomieszczeń w dniu w celu realizacji zdjęć do serialu/filmu (należy podać tytuł) ) 2. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo dysponowania obiektami w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu, o którym mowa w 1 ust. 1 wyłącznie do celów produkcji filmowej realizowanej przez Najemcę, tj. do realizacji zdjęć filmowych do filmu/serialu telewizyjnego (należy podać tytuł) 2. Najemca oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń, co do wyglądu przedmiotu najmu, stanu technicznego oraz lokalizacji, że przedmiot najmu znajduje się w stanie przydatnym do realizacji Serialu/Filmu, nie ma wad ograniczających przydatność do realizacji Serialu/Filmu. 3. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu w całości, ani w części innej osobie do bezpłatnego używania, ani w podnajem, bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2 4. Najemca zobowiązuje się do uporządkowania, oddania przedmiotu najmu Wynajmującemu w stanie, w którym został przekazany do użytkowania Najemcy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 5. Najemca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych części obiektów, w których zlokalizowany jest przedmiot najmu oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych Przygotowanie przedmiotu najmu do realizacji Serialu/Filmu, a w szczególności wnoszenie oraz instalacja sprzętu zdjęciowego, wszelkie czynności niezbędne do zmiany scenografii będą wykonywane w dniach oddania przedmiotu najmu do udostępnienia Najemcy. 2. Za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe w przedmiocie najmu z winy osób korzystających z obiektu w związku z realizacją Serialu/Filmu, odpowiedzialność materialną do wysokości poniesionej szkody ponosi Najemca. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o zaistniałej szkodzie, sporządzenia odpowiedniego protokołu, dokonania napraw i pokrycia strat poniesionych przez Wynajmującego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni. 3. Najemca zobowiązuje się nie korzystać z mediów należących do Wynajmującego w szczególności z energii elektrycznej i telefonu, Najemca zobowiązuje się zapewnić sobie własne źródło energii elektrycznej o mocy niezbędnej do realizacji Serialu/Filmu. 4. W sytuacji konieczności skorzystania przez Najemcę z mediów Wynajmującego, Najemca poinformuje Wynajmującego o tym fakcie i przedstawi propozycję rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów, w tym opłat za zużycie energii elektrycznej i telefonu. W sytuacji osiągnięcia przez Strony porozumienia w zakresie wysokości opłat należnych Wynajmującemu, to porozumienie zawarte zostanie na piśmie pod rygorem nieważności. 4 Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie utrwalonym przez Najemcę obrazem przedmiotu najmu wraz jego wyposażeniem w realizowanym przez Najemcę Serialu/Filmu oraz eksploatację Serialu/Filmu z włączonym utrwalonym obrazem przedmiotu najmu, w całości i/lub we fragmentach, zarówno w Serialu/Filmu, jak i poza Serialem/Filmem, w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 1) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 3) wprowadzania do obrotu; 4) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; 5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand,

3 pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); 6) publicznego wykonania; 7) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.); 8) wystawiania; 9) wyświetlania; 10) użyczania i/lub najmu; 11) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 12) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 13) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. Wynajmujący zezwala i upoważnia Najemcę do: 5 1) przerywania utrwalonego obrazu przedmiotu najmu: reklamami, ogłoszeniami, materiałami telesprzedaży, wskazaniami sponsorskimi, materiałami promocyjnymi, dzielenia ekranu, zamieszczania napisów na ekranie; 2) dokonywania i wprowadzania skrótów i zmian do utrwalonego obrazu przedmiotu najmu w zakresie, w jakim zostanie uznane to za konieczne oraz umieszczania logo Najemcy w utworze z utrwalonym obrazem przedmiotu najmu; 3) rozporządzania utrwalonym obrazem przedmiotu najmu poza Serialem/Filmem, tj. wykorzystania całości lub fragmentów utrwalonego obrazu przedmiotu najmu umieszczonego lub nie umieszczonego w wersji emisyjnej Serialu/Filmu tj. materiałów zdjęciowych i dźwiękowych, w szczególności poprzez komercyjne i niekomercyjne

4 wykorzystanie całości lub dowolnych fragmentów utrwalonego obrazu przedmiotu najmu w celach: a. reklamowych i promocyjnych Serialu/Filmu, programu Najemcy, oraz innych związanych z potrzebami Najemcy lub którejkolwiek ze spółek z grupy kapitałowej, do której należy Najemca oraz podmiotów korzystających z praw udzielonych przez Najemcę a zwłaszcza w formie plakatów, afiszy, broszur, książek, fotografii, reklam radiowych, prasowych i telewizyjnych oraz innych przedsięwzięć związanych z Serialem/Filmem i jego powstaniem, rozpowszechnianiem i dystrybucją; b. merchandisingowych polegających w szczególności na: produkcji i sprzedaży oraz promocji towarów (np. ubrań, kosmetyków, książek, płyt CD, CD Rom, VCD, DVD, Mini Disc, plików MP3, kaset video i innych) oraz usług różnego rodzaju, a w szczególności: audiotekstowych, audiowizualnych, telekomunikacyjnych i innych; c. wykorzystania w innych audycjach, przekazach, konkursach, grach i publikacjach; d. wykorzystania wraz z innym logo/produktem w celach merchandisingowych Najemca ma prawo do korzystania z fragmentów utrwalonego obrazu przedmiotu najmu i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji określonych w 4; 2. Najemcy przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków nabytych na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie; 3. Najemcy przysługuje prawo do opracowania filmu fabularnego w wersji kinowej i/lub telewizyjnej na podstawie Serialu/Filmu, oraz innych form audiowizualnych w tym wykorzystania utrwalonego obrazu przedmiotu najmu określonych niniejszą umową utrwalonego podczas realizacji Serialu/Filmu zarówno umieszczonego jak i nie umieszczonego w wersji emisyjnej Serialu/Filmu, w całości lub we fragmentach oraz do korzystania i rozporządzania tymi wersjami w zakresie określonym w 4; 7 1. Za udostępnione powierzchnie oraz z tytułu udzielenia zezwoleń w zakresie określonym w umowie Najemca zapłaci Wynajmującemu jednorazową opłatę w wysokości zł (słownie: zł 00/100) + 23,00% podatku VAT, który będzie wynosił zł (słownie: zł 00/100). Łącznie kwota brutto będzie wynosić: zł (słownie: zł 00/100). 2. Należność, o której mowa w ust. 1 zapłacona będzie przez Najemcę na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na konto Wynajmującego w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury. 3. Za dzień dokonania zapłaty strony określają datę obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego. 8

5 Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy w trybie odstąpienia w przypadku gdy Najemca naruszy postanowienia określone w 2 ust. 1, 3 i 5 niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Wynajmujący może złożyć do roku włącznie. Strony zgodnie ustalają, że: 9 1) w przypadku odstąpienia przez Wynajmującego od umowy z przyczyn określonych w 8 niniejszej Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości zł; 2) w przypadku naruszenia postanowień określonych w 2 ust. 4 niniejszej umowy Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uporządkowania i naprawy udostępnionych pomieszczeń Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Najemcy, jego spółek zależnych i dominujących, informacji dotyczących prowadzonych negocjacji oraz zawarcia niniejszej umowy oraz wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i informacji poufnych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy m.in.: informacji technicznych, technologicznych, biznesowych, finansowych, handlowych, organizacyjnych, a także pomysłów i koncepcji programów. Zobowiązaniem zachowania tajemnicy objęte są także informacje uzyskane lub stworzone przez Wynajmującego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Obowiązek tajemnicy obejmuje zobowiązanie Stron do powstrzymania się od ujawnienia informacji bez uzyskania zgody drugiej Strony na piśmie oraz wykorzystania ich w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie. 3. Wynajmujący jest związany obowiązkiem zachowania informacji poufnych w tajemnicy przez cały czas obowiązywania umowy oraz przez okres 5 lat od jej wygaśnięcia. 1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia do dnia roku. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się uzgadniać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Najemca, jeden Wynajmujący.

6 WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo