POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej:"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej: Konkurs ), którego organizatorem jest MillionYou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON: , kapitał zakładowy w wysokości PLN (zwana dalej MillionYou lub Organizatorem ). 2. Przez użyte w treści Regulaminu Konkursu wyrażenia rozumie się: a. Autor - pełnoletnia osoba fizyczna będąca twórcą (w rozumieniu Ustawy) Filmu, zgłaszająca Film na Konkurs, b. Film film lub etiuda filmowa zgłoszona przez Autora do Konkursu, stanowiąca utwór w rozumieniu Ustawy, c. Serwis - serwis internetowy d. Regulamin Serwisu - regulamin serwisu internetowego zamieszczony w Serwisie, d. Film Finalny film zmontowany z wybranych filmów konkursowych przez Organizatora z pomocą reżysera Jacka Borcucha, e. Ustawa Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.), f. Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 3. Konkurs trwa od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 2 września 2013 roku zgodnie z następującym harmonogramem: a)ogłoszenie konkursu 24 czerwca 2013 roku; b)termin nadsyłania Filmów 12 sierpnia 2013 roku; d)ogłoszenie nominacji 15 sierpnia 2013 e)obrady Jury Konkursu 12 sierpnia - 15 sierpnia 2013 f)ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja Filmu Finalnego 2 września 2013; g)głosowanie internautów - od dnia publikacji pierwszego Filmu do 1 września 2013 do godz. 0:00.

2 CEL I ZASADY KONKURSU 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Filmu pokazującego radość płynącą z codziennego korzystania z bezprzewodowej sieci. Celem Konkursu jest również uzyskanie materiałów filmowych do produkcji Filmu Finalnego składającego się z fragmentów Filmów przysłanych na Konkurs. 5. Filmy zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez niezależne Jury Konkursu powołane przez Organizatora, składające się ze specjalistów z różnych branż, jak reżyseria, dziennikarstwo, marketing, aktorstwo, a przewodniczącym Jury będzie Pan Jacek Borcuch. 6. Ocena Filmów będzie przebiegać według następujących kryteriów: a. zgodność z Regulaminem Serwisu, b. zgodność z Regulaminem Konkursu i tematyką Konkursu, c. wywiązanie się z zadania konkursowego umieszczonego na stronie Zasady Konkursu. 7. W konkursie mogą wziąć udział Autorzy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 9. Film można zgłosić do Konkursu wyłącznie poprzez przesłanie go do Organizatora za pomocą formularza wgrywania Filmu, znajdującego się w Serwisie, w jednym z formatów: mov, mpg, mp4 lub avi, wielkość plików do 500 MB (po skompresowaniu). Czas trwania Filmu musi wynosić do 15 sekund. 10. Autorzy Filmów zobowiązują się zachować oryginalną wersję Filmu przed skompresowaniem i przekazać ją Organizatorowi na jego żądanie pod rygorem wykluczenia Filmu z Konkursu. 11. Autor poprzez zgłoszenie Filmu do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz udziela i przekazuje MillionYou wszelkie licencje, prawa i zgody, zgodnie z Regulaminem Serwisu. 12. Autor może zgłosić Film do Konkursu, pod warunkiem, że:

3 a. osobiście zgłosi Film do Konkursu, b. posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki), c. autorskie prawa majątkowe do Filmu nie zostały w żaden sposób ograniczone, w szczególności na rzecz osoby trzeciej, d. Autor posiada zgodę każdej osoby występującej w Filmie do wykorzystania (udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 27 Regulaminu Konkursu (Organizator jest upoważniony do weryfikacji zgód posiadanych przez Autora), e. Film nie został wykonany na odpłatne zlecenie Autora lub jakiejkolwiek innej osoby, f. Film nie został zrealizowany przy udziale członków Jury Konkursu lub pracowników Organizatora, oraz członków ich rodzin, g. Film nie jest reklamą produktów, usług, marek, działalności własnej Autora lub innej osoby (nie pokazuje logotypów lub marek produktów, sprzętu, organizacji, itp.), z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 6 c Regulaminu Konkursu. 13. Filmy, które naruszą Regulamin Konkursu, Regulamin Serwisu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, nie zostaną dopuszczenie do Konkursu. O niedopuszczeniu Filmu do Konkursu decyduje Organizator. 14. Poprzez zgłoszenie Filmu do Konkursu Autor oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie (w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie) do Filmu oraz do wszystkich utworów składających się na Film, oraz że przysługują mu prawa do ewentualnych wkopiowań, wykorzystanej w Filmie muzyki lub wizerunku i do ich wykorzystania w sposób wskazany w pkt 27 Regulaminu Konkursu, a także iż uzyskał zgodę osób, których wizerunek wykorzystał w Filmie, na wykorzystanie (udostępnianie, rozpowszechnianie) ich wizerunku w sposób wskazany w pkt 27 Regulaminu Konkursu. 15. Poprzez zgłoszenie Filmu do Konkursu Autor wyraża zgodę na emisję swojego Filmu w celu promocji konkursu. 16. Przez zgłoszenie Filmu do Konkursu, Autor upoważnia MillionYou do podjęcia następujących działań: a. zapisywania Filmu w pamięci komputera,

4 b. obróbki cyfrowej Filmu w celu dostosowania do wymogów Konkursu, c. nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania Filmu za pośrednictwem Serwisu d. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Filmu. 17. W przypadku skierowania wobec MillionYou roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu Filmem, w szczególności z tytułu: a. naruszenia przysługujących jej autorskich praw osobistych lub majątkowych do Filmu, b. naruszenia przysługujących jej innych praw do Filmu (m.in. do opublikowanych w Filmie treści, muzyki, materiałów lub wizerunku), MillionYou poinformuje Autora o tym fakcie, a Autor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wstąpić do sprawy sądowej w miejsce MillionYou lub przystąpić do sprawy sądowej po stronie MillionYou jako interwenient uboczny, a także na pierwsze żądanie MillionYou zwrócić wszelkie poniesione przez MillionYou koszty związane z naruszeniem praw osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz koszty związane zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej. 18. MillionYou za pośrednictwem Serwisu, drogą mailową lub w jakikolwiek inny sposób niezwłocznie poinformuje Autora o skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko MillionYou roszczeń wynikających z naruszenia ich praw. ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 19. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami Filmów, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Autorem dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia Filmu. 20. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie imienia, nazwiska oraz nicka Autora Filmu, który zostanie nagrodzony lub wyróżniony w Konkursie. 21. Podanie przez Autora nieprawdziwych lub niekompletnych danych

5 w formularzu zgłoszenia Filmu stanowi przyczynę wykluczenia Filmu z Konkursu nawet już po jego rozstrzygnięciu. 22. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody oraz wyróżnienia: a.10 nominacji w wysokości zł, b.nagroda główna: zł, c. nagroda publiczności zł, d.nagrody dla najlepszych sekund wybranych spośród wszystkich Filmów nadesłanych na Konkurs 100 zł za każdą sekundę wykorzystaną do stworzeniu Filmu Finalnego. Z zastrzeżeniem, że Filmy, które zdobyły nagrodę nominację nie dostają dodatkowej nagrody za sekundę, nawet jeśli znajdą się w Filmie Finalnym. 23. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej liczby nagród niż wymienione w pkt 22 Regulaminu Konkursu. 24. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Informacja o decyzji Jury Konkursu zostanie zamieszczona w Serwisie. 25. Nagrody zostaną wydane po podpisaniu oraz przekazaniu Organizatorowi przez Autora umowy dotyczącej przeniesienia przez Autora autorskich praw majątkowych do Filmu na MillionYou. Odmowa podpisania umowy przez Autora jest równoznaczna z wykluczeniem Filmu z Konkursu. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszenia Filmu. Od nagród zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 26. Wykluczenie z Konkursu Filmu, który został nagrodzony lub wyróżniony, oznacza anulowanie przyznanej Autorowi tego Filmu nagrody lub wyróżnienia, a jeśli nagroda lub wyróżnienie zostały wypłacone, Autor Filmu, który otrzymał nagrodę lub wyróżnienie, zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nagrody lub wyróżnienia. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 27. Z chwilą podpisania umowy, o której mowa w pkt 25 Regulaminu Konkursu, Organizator nabywa na własność nośnik, na którym zapisany jest egzemplarz Filmu, oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe do Filmu obejmujące następujące pola eksploatacji:

6 a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, c. wprowadzanie do obrotu, d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Filmu w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downwowding, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f. publiczne wykonywanie, g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, ipod, iphone, itp.), h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa, i. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych, j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie,

7 formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp., k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xdsl, Ethernet, l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy. 28. W umowie, o której mowa w pkt 25 Regulaminu Konkursu, Autor wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez MillionYou z opracowań Filmu lub jego części oraz na wykonywanie prawa zależnego do Filmu lub jego części, a także przenosi na MillionYou prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do Filmu (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i adaptacji Filmu). 29. W umowie, o której mowa w pkt 25 Regulaminu Konkursu, Autor zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Filmu, o których mowa w art. 16 Ustawy. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 30. Zgłaszając Film do Konkursu Autor jest zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu. 31. Zgłoszenie Filmu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia Filmu do Konkursu w celu i w zakresie wskazanym w pkt 33 Regulaminu Konkursu. 32. MillionYou jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. 33. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, MillionYou informuje, że: a. pełna nazwa MillionYou brzmi MillionYou Spółka z ograniczoną odpowiedzialności a jej siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, Warszawa, b. dane osobowe Autorów zbierane są przez MillionYou w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, c. Autor ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych

8 osobowych przekazanych MillionYou oraz do ich poprawiania, d. podanie danych osobowych przez Autorów ma charakter dobrowolny. 34. Zgłaszając Film do Konkursu, Autor oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że: a. administratorem danych osobowych jest MillionYou Spółka z ograniczoną odpowiedzialności a jej siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, Warszawa, b. dane osobowe Autora będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, c. Autor ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, d. podanie danych osobowych przez Autora jest dobrowolne. 35. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia Filmu do Konkursu przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 36. Zgłaszając Film do Konkursu Autor zgadza się na wykorzystanie przez MillionYou jego danych w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i ogłoszeniowych. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 37. Udział w Konkursie odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Autora. Autor ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem Filmu i prawidłowym zgłoszeniem go na Konkurs. 38. MillionYou nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Filmów, w szczególności za naruszenie przez Autorów praw osób trzecich lub przepisów prawa. 39. Naruszenie Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z naruszeniem Regulaminu Konkursu. 40. Autorowi nie przysługują żadne roszczenia wynikające z niedopuszczenia lub wykluczenia przez MillionYou Filmu z Konkursu. 41. MillionYou informuje, że na każde wezwanie sądu lub uprawnionych organów ścigania przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje o Autorze, w tym adres IP Autora, z którego przesłał on Film do Konkursu. 42. MillionYou zastrzega sobie prawo do wykluczania z Konkursu (nawet już po jego rozstrzygnięciu) wszelkich Filmów, które w ocenie MillionYou naruszają prawa innych osób (w szczególności prawa

9 autorskie lub prawo do ochrony wizerunku) lub naruszają Regulamin Konkursu, Regulamin Serwisu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe. O wykluczeniu Filmu z Konkursu decyduje wyłącznie Organizator. 43. Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia filmu do konkursu po upłynięciu terminu zgłaszania filmów jednak nie później niż 24 godziny po upłynięciu terminu wgrywania filmów. 44. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny. Autorom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem MillionYou z tytułu odwołania Konkursu. 45. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, nr 201, poz z późn. zm.). POSTANOWIENIA KOŃCOWE 46. Postanowienia Regulaminu Konkursu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. 47. Przed zgłoszeniem Filmu do Konkursu, Autor zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Serwisu oraz z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie Filmu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Autora Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Konkursu. 48. MillionYou zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Konkursu przez MillionYou, zmieniony Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie. O zmianie Regulaminu Konkursu MillionYou poinformuje Autorów poprzez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub drogą mailową. W przypadku braku akceptacji przez Autora zmian wprowadzonych w Regulaminie, Autor ma prawo zażądać usunięcia jego Filmu z Konkursu. Niezażądanie przez Autora usunięcia jego Filmu z Konkursu w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian w Regulaminie Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zmian w Regulaminie Konkursu. 49. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez MillionYou i Autora w pierwszej kolejności w sposób polubowny. 50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

10 51. Regulamin Konkursu opublikowany został w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta"

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta" I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo