Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1"

Transkrypt

1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego się od 2 lutego 2015 do 20 lutego 2015 r. w odniesieniu do audycji telewizyjnej Kuba Wojewódzki. 2. Organizatorem Castingu jest producent programu pt. KUBA WOJEWÓDZKI, Tomasz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ DĄBROWSKI w Warszawie , przy ul. Bobrowieckiej 1a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP (dalej Organizator ). 3. Casting będzie prowadzony na stronie internetowej w odniesieniu do audycji telewizyjnej pod tytułem Kuba Wojewódzki, produkowanej przez Organizatora dla stacji TVN (dalej Audycja ). 4. Celem castingu jest wybranie przynajmniej od jednej do siedmiu kandydatek, które ostatecznie mogą wziąć udział w przynajmniej jednym wskazanym przez Organizatora odcinku Audycji, w charakterze Wodzianki serii wiosennej programu,, Kuba Wojewódzki od marca do czerwca 2015 r. Warunki uczestnictwa 2 1. W Castingu może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna płci żeńskiej, która jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnia wszystkie warunki Regulaminu (dalej Uczestniczka ). 2. Przystąpienie do Castingu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 3 i 4 Regulaminu, oznacza, że Uczestniczka akceptuje warunki Regulaminu. Przebieg castingu 3 1. Udział w Castingu polega na: a) wypełnieniu dostępnego online na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do dnia b) udzieleniu odpowiedzi, na otwarte pytanie znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym: dlaczego to właśnie Ty powinnaś zostać Wodzianką? c) zamieszczenie na stronie veedo.pl utworu audio-wizualnego [nagrania wideo], w którym osoba zgłaszająca swój udział w castingu zaprezentuje siebie z wodą, wyraźnie prezentując twarz i sylwetkę, wykonując przy tym wybraną przez siebie dowolną aktywność z udziałem wody oraz oznaczając wideo hashtagiem #kubawojewódzki d) zaakceptowaniu Regulaminu castingu oraz regulaminu serwisu veedo.pl

2 2. Organizator powoła 3 osobową komisję castingową ( dalej,,komisja Castingowa ), która w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród wszystkich Uczestniczek Castingu dokona wyboru 7 osób, które uzna za najbardziej atrakcyjne w odniesieniu do założeń castingu. 3. Uczestniczki, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostaną zaproszone we wskazane przez Jury miejsce w celu odbycia ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie z grona 7 Uczestniczek, Jury wyłoni minimum 3 maximum 5 osób, które otrzymają ofertę współpracy od Organizatora jako producenta programu KUBA WOJEWÓDZKI, w charakterze hostessy ("Wodzianki"). 4. Rozmowy kwalifikacyjne oraz ewentualne zdjęcia próbne odbędą się w Warszawie lub miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 5. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestniczki wyrażają zgodę na przyjazd do wskazanego przez Organizatora miejsca na własny koszt. 6. Przez zgłoszenie udziału w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na: a) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych dla potrzeb Castingu, Audycji oraz dla celów promocji i reklamy Audycji na zasadach określonych w 7 poniżej, b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją materiału filmowego w zakresie wymienionych poniżej pól eksploatacji c) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia i materiału audiowizualnego, o którym mowa w 2 ust. 3 na polach eksploatacji określonych poniżej. 7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do: a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, c) wprowadzania do obrotu, d) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, e) wystawiania i/lub wyświetlania, f) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej, g) najmu i/lub użyczania, h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, i) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych), j) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 2

3 k) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 8. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 9. Zezwolenie, o którym mowa powyżej jest nieodpłatne. 10. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania ze utworu audiowizualnego, o którym mowa w 2 ust. 3 a także 3 w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w tym do udzielenia zezwolenia, o którym mowa powyżej. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z korzystaniem ze zdjęcia lub utworu audiowizualnego przez Organizatora, a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora, do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie, jak również kosztów obrony przed takimi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów postępowania i pomocy prawnej. 11. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. 12. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora Castingu i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie. Warunki udziału 4 1. Przystąpienie do Castingu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w 3 Regulaminu, oznacza, że Uczestniczka: a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, b) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w wywiadach zorganizowanych przez Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zakończeniu; c) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestniczki, jej nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestniczkę stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jej udziału w Castingu i Audycji. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, jej eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu; d) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć i utworów audiowizualnych z przesłanego zgłoszenia castingowego dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, e) oświadcza i gwarantuje, że jest autorem zgłoszenia castingowego, a zgłoszenie castingowe i wszystkie elementy wchodzące w skład zgłoszenia castingowego (w szczególności zdjęć i utworów audiowizualnych) nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając zgłoszenie castingowe Uczestniczka zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej w związku z 3

4 korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia castingowego i wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia (w szczególności zdjęć i utworów audiowizualnych) w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia castingowego (w tym zdjęć i utworów audiowizualnych) w sposób określony Regulaminem, Uczestniczka zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej. 2. Z chwilą przesłania przez Uczestniczkę zgłoszenia castingowego Uczestniczka udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia castingowego Uczestniczki (w szczególności zdjęć i nagrań filmowych oraz wszelkich utworów audiowizualnych) i Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i promocji bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) wprowadzania do obrotu, c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania; f) wystawiania, wyświetlania; g) użyczania i/lub najmu; h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; i) nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu). 3. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie zgłoszeń castingowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia 4

5 religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 4. Uczestniczka Castingu przesyłając zgłoszenie castingowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestniczkę zgłoszenia castingowego (w tym opisu), podanymi przez Uczestniczkę danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych przez Uczestnika danych. 5. Występ Uczestniczki w Audycjach związanych z Castingiem może być według dowolnego uznania Organizatora wykorzystywany zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów. 6. W trakcie trwania Audycji, Castingu Uczestniczka zobowiązuje się nie wygłaszać wypowiedzi nie związanych z Castingiem lub Audycją oraz nie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich. Dane osobowe 5 1. Administratorem danych Uczestniczek Castingu jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Castingu. 2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Uczestniczka Castingu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Administrator Danych Osobowych, Tomasz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ DĄBROWSKI z siedzibą w Warszawie , przy ul. Bobrowieckiej 1a. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek Uczestniczka przyjmuje do wiadomości fakt, że ich nie podanie może uniemożliwić jej udział w Castingu. Uczestniczka przystępując do udziału w Castingu, wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych. Naruszenie zasad regulaminu 6 5

6 Naruszenie przez Uczestniczkę któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub umowy z Organizatorem (jeśli zostanie zawarta) lub jakiegokolwiek z podpisanych przez nią oświadczeń, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o zdyskwalifikowania takiej Uczestniczki i usunięcia jej z Castingu. Prawidłowość przebiegu castingu oraz reklamacje 7 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Castingów sprawuje Organizator. 2. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora Castingu w którym brała udział Uczestniczka i którego dotyczy reklamacja, na adres Organizatora Warszawa , ul. Bobrowiecka 1a. 3. Zainteresowane Uczestniczki Castingu zostaną powiadomione o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź 4. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Castingu autora reklamacji. 6

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

POD DOMENĄ www.lovi.pl

POD DOMENĄ www.lovi.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.lovi.pl Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej: 1. Serwis -

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo