Regulamin konkursu PokaŜ nam, Ŝe są powody do dumy : Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu PokaŜ nam, Ŝe są powody do dumy : Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu PokaŜ nam, Ŝe są powody do dumy : 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady organizacji konkursu PokaŜ nam, Ŝe są powody do dumy, zwanego dalej Konkursem. 2.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dajesz Pracę.Pl z siedzibą w Krakowie, przy ul. Flisackiej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , zwana dalej Fundacją lub Organizatorem. 3.Celem konkursu jest promocja Kampanii Kupuj Nasze.Pl Są powody do dumy, zwanej dalej Kampanią. 4.Konkurs rozpoczyna się i zostanie ogłoszony na stronie internetowej 5.Pracownicy Fundacji oraz najbliŝsi członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. 2 Uczestnicy Konkursu 1.W Konkursie moŝe wziąć udział osoba fizyczna, będąca w chwili realizacji zadania konkursowego subskrybentem Newslettera Kupuj nasze PL, która ukończyła 18 rok Ŝycia, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. 2.W celu weryfikacji uczestnika lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. 3.Nick zwycięzców Konkursu mogą być ujawnione publicznie na stronie internetowej Fundacji. 4.Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie oznacza, Ŝe Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu. 3 Zasady Konkursu 1.Aby wziąć udział w Konkursie naleŝy wejść na stronę Fundacji: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przesłać list polecający przystąpienie wybranej firmy do grona najlepszych i w dowolny sposób to uargumentować. 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapisanie się do grona osób otrzymujących Newsletter Kupuj nasze PL, poprzez stronę Fundacji. 3.Wypowiedź naleŝy przesłać mailem, na adres: najpóźniej do dnia do godziny W celu wydania nagród, zwycięzcy, zostaną poproszeni o przesłanie na adres Fundacji danych osobowych oraz adresu. 5.Wypowiedź nie moŝe naruszać dobrych obyczajów, dóbr osobistych, ani praw osób trzecich, a w szczególności nie moŝe zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. 6.Nadesłane wypowiedzi oceni Komisja. 1

2 7. Autor najciekawszej w ocenie jury wypowiedzi zdobędzie główną nagrodę, a pozostali nagrody pocieszenia określone w 4 ust.3 8.Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1-3 powyŝej, uczestnik wyraŝa zgodę na: a) warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, b) wykorzystywanie przez Fundację swojego Nicka w sposób określony w 2 ust.3, c) korzystanie przez Fundację z wypowiedzi, o której mowa w ust. 1 powyŝej (w całości lub we fragmentach), w sposób określony niniejszym Regulaminem, w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniŝej, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, promocją i reklamą Konkursu, Kampanii oraz Fundacji. 9.W przypadku, gdyby wypowiedź, o której mowa w ust. miała cechy utworu, uczestnik udziela Fundacji nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu, w tym równieŝ w celach reklamy i promocji. 10.Zezwolenia, o których mowa w ust. 7 oraz licencja, o której mowa w ust. 8 odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do: a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a takŝe w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a takŝe przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), e) wystawiania, wyświetlania, uŝyczania i/lub najmu zasobów Fundacji, f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 11.Zezwolenia i licencja, o których mowa w ust. 7 i 8 nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw. 12.We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Fundacja. 2

3 4 Nagroda dla uczestników konkursu 1.Nagrodą główną dla uczestników Konkursu jest: dwuosobowa jednodniowa wycieczka do polskiej firmy oraz jej zwiedzanie. Koszt nagrody tj. koszt przejazdu, opieki na miejscu i dwóch posiłków pokrywa Fundacja. 2.Termin wyjazdu ustala Firma goszcząca i Fundacja. 3. Pozostałe nagrody to zestaw kosmetyczny firmy Oceanic i DAX Cosmetics, zestaw papierniczy firmy Icar i Rystor raz 2 nagrody w postaci gadŝetów z logiem Kampanii. Całkowita wartość wszystkich nagród wynosi 200zł. 4.Nie ma moŝliwości zamiany nagrody na inną ani na jej równowartość w gotówce. 5.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wycieczki, o której mowa w ust. 1 z przyczyn niezaleŝnych od Fundacji. 5 Nagroda dla wyróŝnionych firm 1.Nagroda główna dla firmy, która spełnia kryteria udziału w Kampanii Kupuj Nasze.PL (co najmniej 75% polski kapitał, co najmniej 51% produkcja na terenie Polski i polskie surowce) i uzyskała najwięcej zgłoszeń od uczestników konkursu jest prawo do przystąpienia do Kampanii ze wszystkimi tego następstwami, bez ponoszenia Ŝadnych kosztów przewidzianych regulaminem Kampanii. 2.Nagrodą dla kaŝdej firmy wskazanej przez uczestników konkursu, która wyrazi chęć przystąpienia do Kampanii jest 10% upust od kosztów netto ponoszonych z tytułu nabycia licencji na posługiwanie się logo i hasłem Kampanii. 3.Nie ma moŝliwości zamiany nagrody na inną ani na jej równowartość w gotówce. Nie ma moŝliwości przekazania nagrody na rzecz innej firmy. 4.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, z przyczyn niezaleŝnych od Fundacji. 6 Publikacja Regulaminu Konkursu Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu moŝna zapoznać się w siedzibie Fundacji (ul. Flisacka 3a, Kraków) oraz na stronie 7 Zmiany Regulaminu Konkursu 1.Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a takŝe zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z waŝnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy taka konieczność spowodowana zostanie awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyŝszą w rozumieniu prawa cywilnego lub zmianą linii programowej Fundacji. 2.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Fundacja poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu. 3

4 8 Komisja Konkursowa 1.Do podejmowania rozstrzygnięć związanych z przebiegiem Konkursu oraz kontroli prawidłowości przebiegu Konkursu powołana zostaje Komisja Konkursowa złoŝona z członków Fundacji oraz członków agencji reklamowej Demo Effective Launching i Grupy Sadowski w składzie: Jacek Sadowski (Prezes Fundacji Dajesz Pracę.PL), Dominika Meinardi (Dyrektor Projektów Zarządczych Grupa Sadowski), Anna Nowak (Specjalista ds. Strategii, DEMO) oraz Zespół Fundacji: Olga Gałek, Michał Zębik, Aneta Warszawa, Dominika Kluz. 2.Protokół z przebiegu Konkursu sporządza Sekretarz Komisji Dominika Kluz. 9 Postępowanie reklamacyjne 1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Fundacji wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Fundacja Dajesz Pracę.Pl, ul. Flisacka 3a, Kraków, z dopiskiem Komisja Konkursowa PokaŜ nam, Ŝe są powody do dumy, w terminie do dnia 25 marca W przypadku przesłania reklamacji złoŝonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Reklamacje zgłoszone po upływie wyŝej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 3.Reklamacje złoŝone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niŝ w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 4.Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową. 5.Decyzja Komisji Konkursowej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 10 Ochrona danych osobowych 1.Uczestnicy Konkursu wyraŝają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody. 2.Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Fundację z siedzibą w Kralowie, ul. Flisacka 3a, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym wydania nagród zwycięzcom - nie dłuŝej niŝ przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 3.Fundacja będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4.Fundacja nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom. 5.Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane Ŝądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu moŝe prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 4

5 11 Naruszenie zasad Regulaminu 1.W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad określonych w Regulaminie, uczestnik moŝe zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Konkursie i pozbawiony prawa do nagrody. 2.Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie i pozbawienie prawa do nagrody ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, Ŝe uczestnik nie spełnia warunków określonych w 2 Regulaminu. 12 Postanowienia końcowe 1.Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu, b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, w tym aplikacji zgłoszeniowych, jeŝeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Fundacja nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyŝszej, c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu, d) zgłaszanie się do Konkursu i udział w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym równieŝ wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia. 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Krakowie 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo