REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało 1 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy pod nr KRS: zwana dalej Organizator oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy pod nr KRS: zwana dalej TVN są współorganizatorami konkursu dla widzów audycji Dzień Dobry TVN tydzień (dalej Konkurs ) emitowanej na antenie TVN. 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach r. 3. Celem Konkursu jest promocja emitowanej w programie TVN audycji Dzień Dobry TVN tydzień, zwanej dalej Audycją oraz popularyzacja zagadnień związanych z Audycją i programem TVN. 4. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., TVN S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod podany na stronie internetowej dziendobry.tvn.pl, adres przesłać swoje zdjęcie przedstawiające dotychczasową fryzurę oraz argumentacje Dlaczego to właśnie Ty potrzebujesz metamorfozy włosów przeprowadzonej przez Jagę Hupało?. Do a zgłoszeniowego należy koniecznie dołączyć oświadczenie zamieszczone na stronie dziendobry.tvn.pl. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być wyraźne. 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu do Konkursu następujących informacji o sobie: imię, nazwisko, adres domowy, data urodzenia, adres poczty elektronicznej ( ), numer telefonu. 4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zdjęcia na stronach internetowych oraz w programach telewizyjnych przez TVN S.A., TVN Media Sp. z o.o. oraz inne spółki z Grupy ITI. 5. Udzielona przez Uczestnika Konkursu licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższa licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem

2 jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) publicznego wykonania, g) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), h) wystawiania, i) wyświetlania, j) użyczania i/lub najmu, k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), przewodowego oraz bezprzewodowego przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., l) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., m) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 6. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód. 7. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że (i) ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, (ii) przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik potwierdza, że przysługujące mu prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 9 powyżej na każde żądanie Organizatora. 9. Przesyłając zdjęcie Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści. 10. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej i/lub etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści. 11. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo decydowania o tym, czy konkretna prezentacja zgłoszona przez Uczestnika Konkursu weźmie udział w Konkursie. 12. Po otrzymaniu informacji, że w Konkursie znajduje się materiał o charakterze określonym w ust. 12 powyżej Organizator usunie go z Konkursu. 13. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz. W przypadku zgłoszenia się Uczestnika więcej niż jeden raz, uwzględnione zostanie wyłącznie zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze. 14. W celu weryfikacji Uczestnika i/lub wydania Zwycięzcy nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

3 15. Imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania Zwycięzcy nagrody w Edycji Konkursu mogą być ujawnione publicznie w czasie trwania Audycji i/lub na dziendobry.tvn.pl. 3 Przebieg Konkursu 1. Konkurs polega na przesłaniu pod adres zdjęcia w tematyce Dlaczego to właśnie Ty potrzebujesz metamorfozy włosów i pomocy Jagi Hupało?. 2. Konkurs odbędzie się w 5 edycjach. Każda edycja będzie dotyczyła innego problemu z włosami. Odpowiednio: a) 1 edycja dotycząca elektryzowania się włosów: b) 2 edycja dotycząca włosów pozbawionych blasku: c) 3 edycja dotycząca włosów trudnych do ułożenia: d) 4 edycja dotycząca włosów kręconych i prostych: e) 5 edycja dotycząca puszących się włosów: Organizator powołuje 3-osobowe Jury Konkursowe, które po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami wybierze w każdej edycji 3 jego zdaniem najciekawsze uzasadnienia oraz zdjęcia ukazujące dotychczasową fryzurę zgłaszającej się osoby. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W skład Jury Konkursu wchodzą następujące osoby: 1. Jaga Hupało 2. Justyna Żyro 3. Aleksandra Staszczyk 4. Informowanie uczestników konkursu o nagrodzie i terminie nagrania będzie następowało w każdy wtorek w czasie trwania konkursu. Nagrania odbędą się w każdy Piątek od do Uczestnikowi Konkursu zostanie poinformowany o wszystkim telefonicznie przez Organizatora Konkursu bądź pocztą elektroniczną. 4 Nagrody 1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody składające się z: udziału w nagraniu odcinka programu Dzień Dobry TVN, w którym zostanie zrealizowana metamorfoza, lokówko-suszarki Philips o wartości 249 zł oraz dla osób spoza Warszawy nocleg w Hotelu w noc przed nagraniem o wartości 420,12 zł. Łączna wartość jednej Nagrody bez noclegu to 249 zł. Natomiast łączna wartość jednej nagrody z noclegiem to 669,12 zł brutto. 2. Nagranie odcinka programu Dzień Dobry TVN tydzień odbędzie się w Warszawie w studiu DD TVN. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o miejscu, terminie i długości nagrania. Nagrań z uczestnikami konkursu będzie Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. 4. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Niewykorzystana nagroda pozostaje własnością Organizatora. W przypadku rezygnacji z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora zwycięzcy nagrody nie należy się żadne inne świadczenie ani ekwiwalent. 5. Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów świadczeń poza tymi określonymi w ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu Uczestników na, ani żadnych innych kosztów poniesionych w celu uczestnictwa w Konkursie.

4 6. Za wydanie nagrody odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy na koszt Organizatora lub odebrana przez Zwycięzcę w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania i skutki wynikające ze skorzystania z nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. 8. W przypadku rezygnacji z nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, niewykorzystana nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury konkursowe i spełniającemu wymogi niniejszego regulaminu. 5 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, Warszawa, z dopiskiem Komisja sprawdzająca konkurs Metamorfozy z Jagą Hupało. 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do Organizatora. 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą Uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie. 6 Zmiany Regulaminu Konkursu 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzania Konkursu. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji regulaminu. 7 Publikacja Regulaminu Konkursu Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie TVN Media (ul. Wiertnicza 166, Warszawa) oraz na dziendobry.tvn.pl. 8 Dane osobowe 1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (TVN Media Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , ul. Wiertnicza 166), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego

5 podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy konkursu, w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Dane uczestników Konkursu mogą być przekazywane, wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu współorganizatorowi Konkursu - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza Organizator Konkursu może zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy uczestnik konkursu będzie poinformowany. 5. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować na adres Administrator Bezpieczeństwa Informacji TVN Media Sp. z o.o, ul. Wiertnicza 166, Warszawa. 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 9 Postanowienia końcowe 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. Organizatorowi i/lub TVN przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator i/lub TVN poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu. 4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu i/lub TVN.

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile!

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! [dalej Regulamin] 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo