Opis wybranych elementów programu PSPICE 1/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis wybranych elementów programu PSPICE 1/10"

Transkrypt

1 Opis wybranych elementów programu PSPICE 1/10 1. Wstęp Posługiwanie się programem PSPICE składa się z następujących faz: Faza 1 Edycja listy połączeń za pomocą typowego edytora tekstu. Podczas tej fazy należy utworzyć zbór tekstowy zawierający listę połączeń symulowanego obwodu, dla takiego zbioru przyjęto rozszerzenie *.cir. Przykładowo zbiór gr1.cir Faza 2 Analiza obwodu Podczas tej fazy następuje obliczanie przebiegów napięć i prądów w symulowanym obwodzie. Dla wykonania symulacji należy uruchomić program pspice1 wraz z nazwą zbioru w którym znajduje się lista połączeń symulowanego obwodu. Przykładowo pspice1 gr1.cir. W wyniku takiego działania zostanie wykonana symulacja obwodu ze zbioru gr1.cir i jeśli nie wystąpią błędy powstaną dwa zbiory: gr1.out zbiór z raportem symulacji, gr1.dat zbiór z danymi do wizualizacji wyników przez program probe. W przypadku gdy wystąpią błędy utworzony zostanie tylko zbór gr1.out zawierający informację o typie i miejscu występowania błędów. W celu usunięcia błędu należy przejść do fazy 1 i poprawić błąd (w zbiorze typu cir). Faza 3 Wizualizacja przebiegów prądu i napięcia Po poprawnym wykonaniu fazy 2 należy uruchomić program probe gr1.dat. Program ten używa ostatni dobrze zasymulowany zbór o rozszerzeniu dat. Przykładowo gr1.dat. Posługując się tym programem można wykonać wymagane wykresy przebiegów prądów i napięć symulowanego obwodu. Uproszczone zasady tworzenia listy połączeń: na początku należy ponumerować węzły obwodu elektrycznego (można stosować również nazwy np: wej, wyj), jeden z węzłów stanowiący punkt odniesienia musi mieć numer zero 0 - węzeł masy, pierwsza linia jest linią tytułu analizy nawet jeśli jest pusta, linie zaczynające się od litery definiują element obwodu przykładowo: R- rezystor, C -kondensator, V - źródło napięciowe, I -źródło prądowe, L -indukcyjność itd, linia R e3 definiuje rezystor R 1 o wartości rezystancji 3.3e3= 3300Ω, połączony z węzłem 10 i 20, linia C e-6 definiuje kondensator C 5 o wartości pojemności 1e-6=2.2µF, połączony z węzłem 3 i 5, w programie stosowana jest kropka dziesiętna zamiast przecinka dziesiętnego, linie zaczynające się od kropki zawierają rozkazy, linie zaczynające się od znaku * są liniami komentarza, znak + na początku linii oznacza kontynuację poprzedniej linii, do każdego węzła muszą być podłączone co najmniej dwa elementy, każdy węzeł musi posiadać stałoprądowe połączenie z masą układu, obwód nie może zawierać oczek składających się wyłącznie ze źródeł napięcia i indukcyjności, po znaku ; średnika w linii można umieścić komentarz, na końcu listy połączeń musi znajdować się rozkaz.end. Dokładne informacje dotyczące programu znajdują się w książkach [1,2,3,4]. 2. Wybrane elementy 2.1 Źródło napięcia sterowane napięciowo E W programie PSPICE do modelowania bloków funkcjonalnych można zastosować liniowe źródło napięcia sterowane napięciowo (E). Rys. 1. Element E - liniowe źródło napięcia sterowane napięciowo

2 Opis wybranych elementów programu PSPICE 2/10 Posiada ono dwa węzły wejściowe, do których podłącza się napięcie sterujące oraz dwa węzły wyjściowe, na których otrzymujemy napięcie wytworzone przez to źródło. Widok takiego elementu pokazano na rys. 1. Źródło napięcia sterowane napięciowo E (voltage controlled voltage source) jest w tekstowych wersjach programu jest opisane przy pomocy następujących deklaracji: E<name> <+N> <-N> <+NC> <-NC> <gain> E<name> <+N> <-N> POLY(<value>) < <+NC> <-NC> >* < <polynomial coefficient value> >* E<name> <+N> <-N> VALUE={<expression>} E<name> <+N> <-N> TABLE {<expression>} <<input value>, <output value>>* E<name> <+N> <-N> LAPLACE {<expression>} ={<transform>} E<name> <+N> <-N> FREQ { <expression> } = [KEYWORD] < <frequency value>, +<magnitude value>,<phase value> >* [DELAY = <delay value>] E<name> <+N> <-N> CHEBYSHEV { <expression> } = <[LP] [HP] [BP] [BR]>, +<cutoff frequencies>*,<attenuation>* +N, -N numery węzłów napięcia wyjściowego, +NC,-NC numery węzłów węzła sterującego, value wartość, expression wyrażenie, LP filtr dolnoprzepustowy, HP filtr górnoprzepustowy, BP filtr pasmowoprzepustowy, BR filtr pasmowozaporowy, KEYWORD określa typ danych w tablicy DB, MAG, RAD, DEG, R_I, cutoff frequences częstotliwości zaporowe, attenuation tłumienie w paśmie zaporowym gain wzmocnienie, Przykłady użycia źródła napięcia sterowanego napięciowo E: EBUFF EAMP 13 0 POLY(1) ENLIN POLY(2) ESQRT 10 0 VALUE = {SQRT(V(5))} ETAB 20 5 TABLE {V(2)} (-5v,5v) (0v,0v) (5v,-5v) E1POLE 10 0 LAPLACE {V(1)} {1/(1 + s)} EATTEN 20 0 FREQ {V(100)} (0,0,0 10,-2,-5 20,-6,-10) ELOWPASS 5 0 FREQ {V(10)} = (0,0,0) (5kHz,0,0) (6kHz-60,0) DELAY=3.2ms ELOWPASS 5 0 CHEBYSHEV {V(10)} = LP K.1dB 50dB ET2 2 0 TABLE {V(ANODE,CATHODE)} = (0,0) (30,1) 2.2 Analiza stanów nieustalonych, analiza czasowa.tran (transient) Podczas analizy stanów nieustalonych (transient) obliczane są przebiegi czasowe prądów i napięć w przyjętym przedziale czasu. Warunki początkowe są określane w dokonywanej wcześniej analizie stałoprądowej. Postać ogólna rozkazu analizy:.tran T STEP T STOP <T START <T MAX >> <UIC> T STEP krok wykreślania wyników analizy, T STOP czas końca analizy T START czas rozpoczęcia gromadzenia wyników analizy (domyślnie przyjęta jest wartość zerowa) T MAX maksymalny krok analizy, UIC (use initial conditions) uwzględnij warunki początkowe. Przykłady zastosowania:.tran 1nS 100nS.TRAN/OP 1nS 100nS 20nS UIC.TRAN 1nS 100nS 0nS.1nS

3 Opis wybranych elementów programu PSPICE 3/10 Instrukcja analizy widmowej.four (Fourier) Instrukcja ta uruchamia analizę widmową, działa wyłącznie podczas analizy stanów nieustalonych razem z instrukcją Tran. Postać ogólna rozkazu analizy:.four <FREQ> [no. harmonics value] <output variable> FREQ częstotliwość podstawowej harmonicznej, no. harmonics value ilość analizowanych harmonicznych, output variable nazwa zmiennej. Analiza widmowa jest wykonywana w przedziale czasu od chwili (T STOP -1/FREQ) do chwili T STOP. Oznacza to więc, że czas T STOP (analizy Tran) musi być większy od czasu 1/FREQ. Dla uzyskania odpowiedniej rozdzielczości analizy widmowej należy przyjąć maksymalny krok analizy T MAX <(1/(100*FREQ). Efektem działania rozkazu jest umieszczenie tablicy wyników w pliku o rozszerzeniu out. Przykłady zastosowania:.four 10kHz V(5) V(6,7) I(VSENS3).FOUR 60Hz 20 V(17).FOUR 10kHz V([OUT1],[OUT2]).FOUR 50Hz 10 V(10) Ostatnia z przykładowych instrukcji powoduje umieszczenie w pliku out następującego wyniku FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(10) DC COMPONENT = E-03 HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG) E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E+01 TOTAL HARMONIC DISTORTION = E+01 PERCENT Źródło napięciowe V V<name> <+N> <-N> [[DC] <value>] [AC <amplitude> [<phase>]] [ <transient> ] podczas analizy czasowej (transitient) można stosować jeden z wybranych typów sygnałów: <value>, EXP(iv vpk rdelay rtc fdelay ftc), PULSE(v1 v2 T d T r T f pw okres), PWL(T 1 V 1 T 2 V 2 T 3 V 3... T n V n ), SFFM(V O V A f c V m f m ), SIN(V O V A FREQ T d THETA PHASE). Przykłady zastosowań: VBIAS mV VAC 2 3 AC.001 VACPHS 2 3 AC VPULSE 1 0 PULSE(-1mV 1mV 2ns 2ns 2ns 50ns 100ns) V DC.002 AC 1 SIN( MEG) Wybrane typy źródeł napięcia i prądu stosowane podczas analizy czasowej (transitient) SIN sinusoidalne źródła napięcia lub prądu V<name> +N -N SIN(V O V A FREQ T d THETA PHASE) co odpowiada napięciu opisanemu przez następującą zależność

4 Opis wybranych elementów programu PSPICE 4/10 V O V A f = FREQ T d THETA Phase ( ( t T ) THETA) sin( 2 f ( t T ) ( PHASE 360) ) Vname = Vo + VA exp d π d + napięcie przesunięcia względem zera (składowa stała) [V], amplituda [V], częstotliwość [Hz], czas opóźnienia [s], współczynnik tłumienia/sekundę, kąt przesunięcia fazowego w stopniach. Jeżeli T d, THETA and PHASE są nie podane to przyjmowana jest ich zerowa wartość. Przykłady zastosowania: VG 1 2 SIN( ) Vcos 1 2 SIN( ) VG2 3 4 SIN( ) W ostatnim przykładzie generowany jest sygnał sinusoidalny o amplitudzie 10V i częstotliwości 50Hz. PWL źródło o przebiegu odcinkowo liniowym napięcia lub prądu Vname +N -N PWL(T 1 V 1 T 2 V 2 T 3 V 3...) T i i V i określają wartości napięcia dla określonego czasu. Rys. 2. Wykres przebiegu czasowego napięcia dla powyższego przykładu z dyrektywą PWL Przykład zastosowania: Vg 1 2 PWL(0 0 10U 5 100U 5 110U 0) PULSE impulsowe źródło sygnałów V<name> <+N> <-N> PULSE(V 1 V 2 T d T r T f PW Period) V 1 napięcie początkowe, V 2 napięcie szczytowe, T d czas opóźnienia, T r czas narastania, T f czas opadania, PW szerokość impulsu, Period okres powtarzania impulsu. Ilustracja definicji poszczególnych parametrów opisujących impuls została pokazana na rys. 3. Rys. 3. Definicje czasów dla dyrektywy PULSE Przykład zastosowania: VSW 10 5 PULSE(1V 5V 1sec.1sec.4sec.5sec 2sec)

5 Opis wybranych elementów programu PSPICE 5/10 SFFM sinusoidalne źródła napięcia lub prądu o modulowanej częstotliwości V<name> +N -N SIN(V O V A F C V m F m ) co odpowiada przebiegowi opisanemu przez następującą zależność ( 2πf TIME V sin( 2πf TIME) ) Vname = Vo + VA sin c + m m V O napięcie przesunięcia względem zera (składowa stała) [V], V A amplituda fali nośnej [V], V m amplituda fali modulującej [V], f c częstotliwość fali nośnej [Hz], f m częstotliwość fali modulującej [Hz], Przykład zastosowania: VMOD 10 5 SFFM(2 1 8Hz 4 1Hz) 2.3 Analiza częstotliwościowa (.AC) Podczas analizy częstotliwościowej określane są wielkości wyjściowe prądów i napięć w funkcji częstotliwości Postać ogólna rozkazu analizy:.ac LIN NP F START F STOP.AC DEC ND F START F STOP.AC OCT NO F START F STOP F START częstotliwość początkowa analizy, F STOP częstotliwość końcowa analizy, LIN określa liniowe zmiany częstotliwości, NP ilość punktów analizy, DEC określa dekadowe zmiany częstotliwości, ND ilość punktów analizy na dekadę, OCT określa oktawowe zmiany częstotliwości, NO ilość punktów analizy na oktawę. Przykłady zastosowania:.ac DEC E6.AC LIN Hz 200Hz.AC OCT 10 1KHz 16KHz.AC DEC 20 1MEG 100MEG 2.4 Definiowanie parametru globalnego (.PARAM) Instrukcja pozwalająca na definiowanie parametru globalnego. Postać ogólna rozkazu:.param < <name>=<value> >.PARAM < <name>=<{expression}> > name nazwa parametru, value wartość parmetru, expression wyrażenie. Przykłady stosowania:.param pi= param RSHEET=120, VCC=5V.PARAM VSUPPLY = 5V.PARAM VCC = 12V, VEE = -12V.PARAM BANDWIDTH = {100kHz/3}.PARAM PI = , TWO_PI = {2* }.PARAM VNUM = {2*TWO_PI} W programie kilka parametrów są już zdefiniowane: TEMP temperatura, VT thermal voltage, GMIN bocznikująca konduktancja w półprzewodnikach w złączu p-n.

6 Opis wybranych elementów programu PSPICE 6/10 Rozkaz.PARAM nie może być stosowany wewnątrz podobwodów (subcircuit) do definiowania lokalnego parametru. 2.4 Analiza parametryczna (.STEP) Parametric Analysis General Forms.STEP [linear sweep type] <sweep variable name> <start value> <end value> <increment value>.step <logarithmic sweep type> <sweep variable name> <start value> <end value> <points value>.step <sweep variable name> LIST <value>* Przykłady.STEP VCE 0V 10V.5V.STEP LIN I2 5mA -2mA 0.1mA.STEP RES RMOD(R) STEP DEC NPN QFAST(IS) 1E-18 1E-14 5.STEP TEMP LIST STEP PARAM CenterFreq 9.5kHz 10.5kHz 50Hz The following examples illustrate two ways of stepping a resistor from 30 to 50 ohms in steps of 5 ohms. This example uses a global parameter:.param RVAL = 1 R1 1 2 {RVAL}.STEP PARAM RVAL 30,50,5 RVAL is the global parameter and PARAM is the keyword used by the.step statement when using a global parameter. The following example steps the resistor model parameter R: R1 1 2 RMOD 1.MODEL RMOD RES(R=30).STEP RES RMOD(R) 30,50,5 (Note: Do not uset R={30}.) RMOD is the model name, RES is the sweep variable name (a model type), and R is the parameter within the model to step. To step the value of the resistor, the line value of the resistor is multiplied by the R parameter value to achieve the final resistance value, that is final resistor value = line resistor value * R Therefore, if you set the line value of the resistor to 1 ohm, the final resistor value is 1 * R or R. Thus, stepping R from 30 to 50 ohms will then step the resistor value from 1 * 30 ohms to 1 * 50 ohms. In both examples, all of the ordinary analyses (.DC,.AC,.TRAN, etc.) are done for each step. The.STEP statement causes a parametric sweep to be performed on <sweep variable name>, for all of the analyses of the circuit..step is at the same "level" as the.temp command: all of the ordinary analyses (.DC,.AC,.TRAN, etc.) are done for each step. Once all the runs have finished, an entire.print table or.plot plot for each value of the sweep will be output (Probe allows nested sweeps to be displayed as a family of curves), just as for the.temp or.mc commands. The first form, and the first three examples, are for doing a linear sweep. The second form, and the fourth example, are for doing a logarithmic sweep. The third form, and the fifth example, are for using a list of values for the sweep variable. the fifth example, are for using a list of values for the sweep variable. The.STEP statement will only step the DC component of an AC source. In order to step the component of an AC source, you need to create a variable parameter. For example, Vac 1 0 AC {variable}.param variable=0.step param variable ac dec e6 <start value> may be greater or less than <end value>: thaponding to one output variable. The number of digits which are printed for analog values can be changed by the NUMDGT on the.options statement.

7 Opis wybranych elementów programu PSPICE 7/10 The last example illustrates how to print a node which has a name rather than a number. The first item to print is a node voltage, the second item is the voltage across a resistor, and the third item to print is another node voltage, even though the second and third items both begin with the letter "R." The square brackets force the interpretation of names to mean node names. 2.5 Definiowanie funkcji (.FUNC) Postać ogólna rozkazu:.func <name>([arg*]) <body> name nazwa funkcji, arg argumenty funkcji, body ciało funkcji. Przykłady stosowania:.func DR(D) D/ FUNC E(X) EXP(X).FUNC APBX(A,B,X) A+B*X 2.6 Mnożniki stosowane w programie PSPICE W programie PSPICE przewidziano możliwość stosowania mnożników. Jednak najbardziej bezpieczną formą jest forma potęgowa, przykładowo 2.2pF można zapisać w postaci 2.2e-12. Mnożniki stosowane w programie PSPICE pokazane zostały w tablicy 1. Tablica 1 Podstawowe mnożniki Mnożnik Symbol Nazwa F femto P pico 10-9 N nano 10-6 U micro 25.4*10-6 MIL 10-3 M mili C K kilo MEG mega G giga T tera takt zegarowy 2.7 Elementy wyrażeń stosowane w programie PSPICE Operatory arytmetyczne: + dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie, / dzielenie, ** potęgowanie. Operatory logiczne: ~ unary NOT, boolean OR, ^ boolean XOR, & boolean AND,

8 Opis wybranych elementów programu PSPICE 8/10 relational: within IF() functions or. Wyrażenia logiczne stosowane w układach cyfrowych: == równe,!= nierówne, > większe, >= większe równe, < mniejsze, <= mniejsze równe, Wykaz funkcji stosowanych w wyrażeniach arytmetycznych ABS(x) x, SQRT(x) x 1/2, EXP(x) e x, LOG(x) ln(x) logarytm o podstawie e, LOG10(x) log(x) logarytm o podstawie 10, PWR(x,y) x y, PWRS(x,y) + x y (if x > 0) - x y (if x < 0), SIN(x) sin(x) x w radianach, ASIN(x) sin -1 (x) wynik w radianach, SINH(x) sinh(x) x w radianach, COS(x) cos(x) x w radianach, ACOS(x) cos -1 (x) wynik w radianach, COSH(x) cosh(x) x w radianach, TAN(x) tan(x) x w radianach, ATAN(x) tan -1 (x) wynik w radianach, ARCTAN(x) ctan -1 (x) wynik w radianach, ATAN2(y,x) tan -1 (y/x) wynik w radianach, TANH(x) tanh(x) x w radianach, M(x) moduł zmiennej x, daje taki sam wynik jak ABS(x), P(x) argument zmiennej x w stopniach, daje wynik zerowy dla liczb rzeczywistych, R(x) część rzeczywista zmiennej x, IMG(x) część urojona zmiennej x (stosuje się tylko dla analizy AC), DDT(x) różniczka zmiennej x względem czasu (stosuje się tylko dla analizy transient), SDT(x) całka z x względem czasu (stosuje się tylko dla analizy transient), TABLE(x,x 1,y 1,...) y value as a function of x x n,y n, MIN(x,y) minimum of x and y, MAX(x,y) maximum of x and y, LIMIT(x,min,max) min if x < min max if x > max else x, SGN(x) +1 if x > 0 0 if x = 0-1 if x < 0, STP(x) 1 jeśli x > 0 0 w pozostałych przypadkach, IF(t,x,y) x jeśli t jest prawdziwe y w pozostałych przypadkach. Wykaz zmiennych systemowych TEMP temperatura, typowo jest równa TNOM=27 C TIME czas, może być używany podczas modelowania behawioralnego. 2.8 Elementy wyrażeń stosowane w programie PROBE W programie PROBE można stosować typowe operacje arytmetyczne stosowane w programie PSPICE za wyjątkiem potęgowania **, do potęgowania stosowana jest instrukcja PWR(x,y).

9 Opis wybranych elementów programu PSPICE 9/10 Wykaz operacji stosowanych w programie PROBE ABS(x) x, EXP(x) e x, SGN(x) +1 if x > 0 0 if x = 0-1 if x < 0, SQRT(x) x 1/2, LOG(x) ln(x) logarytm o podstawie e, LOG10(x) log(x) logarytm o podstawie 10, PWR(x,y) x y, PWRS(x,y) + x y (if x > 0) - x y (if x < 0), SIN(x) sin(x) x w radianach, ASIN(x) sin -1 (x) wynik w radianach, SINH(x) sinh(x) x w radianach, COS(x) cos(x) x w radianach, ACOS(x) cos -1 (x) wynik w radianach, COSH(x) cosh(x) x w radianach, TAN(x) tan(x) x w radianach, ATAN(x) tan -1 (x) wynik w radianach, ARCTAN(x) ctan -1 (x) wynik w radianach, ATAN2(y,x) tan -1 (y/x) wynik w radianach, TANH(x) tanh(x) x w radianach, M(x) moduł zmiennej x, daje taki sam wynik jak ABS(x), P(x) argument zmiennej x w stopniach, daje wynik zerowy dla liczb rzeczywistych, R(x) część rzeczywista zmiennej x, IMG(x), I(x) część urojona zmiennej x (stosuje się tylko dla analizy AC), DDT(x), D(x) różniczka zmiennej x względem czasu (stosuje się tylko dla analizy transient), SDT(x), S(x) całka z x względem czasu (stosuje się tylko dla analizy transient), RMS(x) krocząca wartość skuteczna zmiennej x, względem zmiennej na osi OX, G(x) opóźnienie grupowe x (w sekundach) (-dphase/dfrequency) AVGX(x,d) krocząca wartość średnia zmiennej x od X_axis_value(x)-d do X_axis_value(x) AVG(x) krocząca wartość średnia zmiennej x względem zmiennej na osi OX, DB(x) moduł zmiennej wyrażony w decybelach DB(x)= 20 log(x), [db], MIN(x) wartość minimalna części rzeczywistej zmiennej x, MAX(x) wartość maksymalna części rzeczywistej zmiennej x, Jednostki stosowane w programie Probe V, W/A wolty [V], A, W/V ampery [A], W, V A waty [W], d stopnie kąta przesunięcia fazowego [º], s sekundy [s] Hz herc [Hz] Literatura [1] J. Porębski, P. Korohoda, SPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT, Warszawa, [2] J. Izydorczyk, PSpice komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion, [3] P. Zimny, K. Karwowski, SPICE Klucz do elektrotechniki, instrukcja, program, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, [4] OrCAD PSpice User s Guide, OrCAD Inc., Beaverton, 1998.

10 Opis wybranych elementów programu PSPICE 10/10 An analysis may have any number of.print statements. <name> cannot be one of these predefined parameters, nor can <name> be TIME or one of the.text names. Once defined, a parameter can be used in place of most numeric values in the circuit description. For example: - All model parameters. - All device parameters, such as AREA, L, NRD, and Z0. This includes IC= values on capacitors and inductors, but not the transmission linĺ».»

5. Funkcje w standardzie SPICE i w programie Probe. Parametry globalne. Funkcje wbudowane w programie PSPICE pakietu MicroSim

5. Funkcje w standardzie SPICE i w programie Probe. Parametry globalne. Funkcje wbudowane w programie PSPICE pakietu MicroSim 5. Funkcje w standardzie SPICE i w programie Probe Definiowanie parametrów globalnych Funkcje wbudowane w programie PSPICE pakietu MicroSim Definiowanie funkcji Zastosowanie formuł w programie PSPICE pakietu

Bardziej szczegółowo

Zwięzły opis programu PSpice

Zwięzły opis programu PSpice Zwięzły opis programu PSpice Opracowanie Małgorzata Napieralska Niniejszy dokument został opracowany do celów dydaktycznych i można go wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku własnego. Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wizualizacja danych 2D i 3D O czym dziś będzie mowa Wywoływanie gnuplota. Wykreślanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM z przedmiotu ALGORYTMY I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW VLSI

LABORATORIUM z przedmiotu ALGORYTMY I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW VLSI LABORATORIUM z przedmiotu ALGORYTMY I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW VLSI 1. PRZEBIEG ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nauka edytora topografii MAGIC na przykładzie inwertera NOT w technologii CMOS Powiązanie topografii

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

Dodatek A Instrukcje i deklaracje.

Dodatek A Instrukcje i deklaracje. Dodatek A Instrukcje i deklaracje. Poniżej zestawione zostały w kolejności alfabetycznej instrukcje i deklaracje dostępne w programie PSpice. Każda z nich uzupełniona jest o przykład użycia i komentarz.

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/8 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Instrukcje warunkowe, pętle. 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe pozwalają zdefiniować warianty

Bardziej szczegółowo

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST Semestr letni Wykład nr 2 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench)

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench) Wstęp SYSTEMY WBUDOWANE Układy kombinacyjne c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) Systemy wbudowane Rok akad. 2011/2012

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC Laboratorium Podstaw Elektroniki Wiaczesław Szamow Ćwiczenie E BADANIE DOLNOPRZEPSTOWEGO FILTR RC opr. tech. Mirosław Maś Krystyna Ługowska niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 0 . Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Logika rozmyta typu 2

Logika rozmyta typu 2 Logika rozmyta typu 2 Zbiory rozmyte Funkcja przynależności Interwałowe zbiory rozmyte Funkcje przynależności przedziałów Zastosowanie.9.5 Francuz Polak Niemiec Arytmetyka przedziałów Operacje zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium ĆWICZENIE NR 3 Temat: Symulacja układów cyfrowych. Ćwiczenie demonstruje podstawowe zasady analizy układów cyfrowych przy wykorzystaniu programu PSpice.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium układów elektronicznych. Analogowe układy funkcyjne. Ćwiczenie numer 5. Zagadnienia do przygotowania. Literatura

Laboratorium układów elektronicznych. Analogowe układy funkcyjne. Ćwiczenie numer 5. Zagadnienia do przygotowania. Literatura Ćwiczenie numer 5 Analogowe układy funkcyjne Zagadnienia do przygotowania Układ logarytmujący i delogarytmujący z diodą w układzie sprzężenia zwrotnego Układ logarytmujący i delogarytmujący z kompensacją

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Komputerowe przetwarzanie obrazu Laboratorium 5

Komputerowe przetwarzanie obrazu Laboratorium 5 Komputerowe przetwarzanie obrazu Laboratorium 5 Przykład 1 Histogram obrazu a dobór progu binaryzacji. Na podstawie charakterystyki histogramu wybrano dwa różne progi binaryzacji (120 oraz 180). Proszę

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL Obsługa błędów w SQL i transakcje Zacznijmy od najprostszego przykładu: CREATE PROCEDURE podziel1 Obsługa błędów w SQL Powyższa procedura w większości przypadków zadziała prawidłowo, lecz na przykład poniższe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 10 OBWODY RC: 10.1. Impedancja i kąt fazowy w

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE Organizacja laboratorium W czasie laboratorium należy wykonać 9 ćwiczeń, po 3 z części PSPICE, Verilog oraz VHDL. Ćwiczenia punktowane są odpowiednio po 5, 5, 6 (PSPICE), 5, 6, 6 (Verilog) oraz 5, 6, 6

Bardziej szczegółowo

gnuplot czyli jak zrobić wykres, żeby się nie narobić

gnuplot czyli jak zrobić wykres, żeby się nie narobić gnuplot czyli jak zrobić wykres, żeby się nie narobić Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki 14 listopada 2008 Co to jest gnuplot i co nam oferuje? program do tworzenia wykresów oraz wizualizacji danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench Systemy teleinformatyczne Ćwiczenie Program Electronics Workbench Symulacja układów logicznych Program Electronics Workbench służy do symulacji działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Materiały e-learning

Materiały e-learning AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSKA ORGANIZACYJNA: ZAKŁAD KOMUNIKACYJNYCH ECHNOLOGII MORSKICH Materiały e-learning ELEKROECHNIKA I ELEKRONIKA Materiały dla studentów studiów niestacjonarnych http://www.zktm.am.szczecin.pl/index.php/laboratoria

Bardziej szczegółowo

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wstęp do programu Matlab 1. Wiadomości wstępne liczby, format Program Matlab używa konwencjonalną notację dziesiętną, z kropka dziesiętną. W przypadku notacji naukowej

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc.

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. Małgorzata Jakubowska Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. MATLAB pakiet oprogramowania matematycznego firmy MathWorks Inc. (www.mathworks.com) rozwijany od roku 1984 język programowania i środowisko

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Aplikacje Internetowe

Zaawansowane Aplikacje Internetowe Zaawansowane Aplikacje Internetowe Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Robert Ritter 10. Spring WebFlow Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachciak. Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego

Jacek Szlachciak. Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego Jacek Szlachciak Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego Warszawa, 2009 1 1. Spektrometryczny przetwornik analogowo-cyfrowy (spectroscopy ADC) - wzmocnienie sygnału wejściowego (Conversion Gain

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wykładowca: dr inż. Mirosław Mizan - Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Wykładowca: dr inż. Mirosław Mizan - Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki ELEKTROTECHNIKA Wykładowca: dr inż. Mirosław Mizan - Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dane kontaktowe: budynek główny Wydz. E i A, pok. E-117 (I piętro),

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Stabilność. Krzysztof Patan

Stabilność. Krzysztof Patan Stabilność Krzysztof Patan Pojęcie stabilności systemu Rozważmy obiekt znajdujący się w punkcie równowagi Po przyłożeniu do obiektu siły F zostanie on wypchnięty ze stanu równowagi Jeżeli po upłynięciu

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne

Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne Środowisko R wprowadzenie. Wykład R1; 14.05.07 Pakiety statystyczne Pakiety statystyczne stosowane do analizy danych: SAS SPSS Statistica R S-PLUS 1 Środowisko R Język S- J. Chambers i in. (1984,1988)

Bardziej szczegółowo

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Dr inż. Krzysztof Berezowski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA Filozofia języka

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia Programowanie komputerów Relatywnie prosty interfejs użytkownika Złożony algorytm. Elementy obowiązkowe (2,) Klawisze: numeryczne..9, znak dziesiętny (","), operacje arytmetyczne, -, *, /, wynik () oraz

Bardziej szczegółowo