REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, Kowale k/gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł wpłaconym w całości, NIP , REGON , właściciela marki home&you; 2. Salon home&you - znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you; 3. Program Lojalnościowy program lojalnościowy Benefits by home&you przygotowany i prowadzony przez Organizatora dla klientów Salonów home&you, którym z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Benefits by home&you przyznawane są korzyści na zasadach określonych w Regulaminie; 4. Produkty - artykuły wyposażenia wnętrz oferowane do sprzedaży w Salonach home&you; 5. Uczestnik - klient Salonów home&you będący pełnoletnią osoba fizyczną, który bierze udział w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w Regulaminie; 6. Karta Lojalnościowa posiadająca indywidualny numer karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniająca do udziału w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści na zasadach określonych w Regulaminie; 7. Złotówki Bonusowe - rabat kwotowy naliczany na Koncie Uczestnika oraz wykorzystywany przez Uczestnika na zakup Produktów w Salonie home&you na zasadach określonych w Regulaminie; 8. Konto Uczestnika przypisane do konkretnego Uczestnika konto w Programie Lojalnościowym, na którym naliczane są Złotówki Bonusowe na zasadach określonych w Regulaminie; 9. Regulamin niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego określający zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z udziału w Programie Lojalnościowym, korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz prawa i obowiązki Organizatora. 3. Regulamin obowiązuje wyłącznie Uczestników Programu Lojalnościowego. 4. Regulamin dostępny jest w Salonach home&you oraz na stronie internetowej 5. Program Lojalnościowy obowiązuje wyłącznie w Salonach home&you. Programem Lojalnościowym objęte są wszystkie Salony home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora. 7. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne. 8. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia roku. 1

2 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być jedynie osoba, która na zasadach określonych w Regulaminie przystąpiła do Programu Lojalnościowego, otrzymała Kartę Lojalnościową oraz której Karta Lojalnościowa została aktywowana przez Organizatora. 2. Przystąpić do Programu Lojalnościowego może jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być jedynie konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 121). 3. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest łączne spełnienie wszystkich poniżej wskazanych przesłanek: a. dokonanie w Salonie home&you w Polsce jednorazowych zakupów na minimalną kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych); b. zapoznanie się z Regulaminem; c. czytelne, kompletne oraz zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego w Salonie home&you; d. podpisanie formularza zgłoszeniowego; e. pozostawienie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you. 4. Organizatorowi przysługuje prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia w Salonie home&you, w przypadku gdy jest on wypełniony nieczytelnie, niekompletnie, nieprawidłowo lub nie został podpisany. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zostanie odrzucony, dane osobowe pochodzące z takiego formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, zostanie poinformowana o jego odrzuceniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie to możliwe (np. z uwagi na niepodanie danych, podanie nieprawdziwych lub nieczytelnych danych). 5. W przypadku odrzucenia formularza zgłoszeniowego zgodnie z ust. 4 powyżej Organizator nie dokonuje aktywacji Karty Lojalnościowej. Karta Lojalnościowa, która nie została aktywowana przez Organizatora, podlega unieważnieniu. 6. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym należy złożyć w Salonie home&you lub wysłać na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 7. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ustaje w przypadku: a. rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym; b. wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego na podstawie decyzji Organizatora; c. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej; d. odwołania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych; e. zakończenia Programu Lojalnościowego. 8. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Programu Lojalnościowego w przypadku nieprzestrzegania i naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora. 9. Ustanie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oznacza usunięcie Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowy, w tym anulowanie Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika. 10. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Salonach home&you. 2

3 4. KARTA LOJALNOŚCIOWA 1. Posiadanie Karty Lojalnościowej jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. 2. Osoba fizyczna przystępując do Programu Lojalnościowego otrzymuje Kartę Lojalnościową. Karta Lojalnościowa jest wydawana w Salonie home&you po złożeniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you. Karta Lojalnościowa wydana w Salonie home&you jest nieaktywna. 3. Aktywacja Karty Lojalnościowej przez Organizatora następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 4 i 5 Regulaminu. 4. Karta Lojalnościowa pozostaje własnością Organizatora. 5. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną Kartę Lojalnościową. Karta Lojalnościowa posiada indywidualny numer, jest przypisana do jednego Uczestnika i Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym. 6. Karta Lojalnościowa może być używana wyłącznie przez Uczestnika w ramach Programu Lojalnościowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Karta Lojalnościowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. 7. Uczestnik nie może przekazywać pracownikom Salonów home&you Karty Lojalnościowej w celu gromadzenia na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych za zakupy Produktów dokonane przez inne osoby. Przypadki takie traktowane będą jako naruszenie postanowień Regulaminu i skutkować będą wykluczeniem Uczestnika z Programu Lojalnościowego. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub Uczestnikowi na skutek korzystania z Karty Lojalnościowej przez Uczestnika niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, udostępnienia Karty Lojalnościowej osobie trzeciej lub innemu Uczestnikowi. 9. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Powiadomienie Organizatora następuje przez złożenie stosownej informacji w Salonie home&you lub wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lub listownie na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty Lojalnościowej do momentu powiadomienia Organizatora o fakcie utraty Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, w przypadku gdy Uczestnik nie powiadomi Organizatora o utracie lub uszkodzeniu Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. 12. W przypadku utraty Karty Lojalnościowej Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty Lojalnościowej po powiadomieniu Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. W przypadku wydania Uczestnikowi nowej Karty Lojalnościowej zostaje ona przypisana do dotychczasowego Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym. 13. Karta Lojalnościowa jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej. 14. Karta Lojalnościowa wydana w przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, traci ważność w terminie 2 lat liczonych od dnia wydania Uczestnikowi pierwszej Karty Lojalnościowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej. 15. Przed upływem okresu ważności Karty Lojalnościowej, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Uczestnik może przedłużyć ważność Karty Lojalnościowej na okres kolejnych 2 lat poprzez złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty Lojalnościowej w Salonie home&you. Okres 3

4 ważności Karty Lojalnościowej może być przedłużony wyłącznie jeden raz. W przypadku przedłużenia ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, Karta Lojalnościowa traci ważność z upływem 4 lat od dnia jej wydania. 16. Organizator powiadomi Uczestnika o upływie terminu ważności Karty Lojalnościowej najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. 17. Karta Lojalnościowa zostaje unieważniona przez Organizatora w przypadku: a. ustania uczestnictwa w Programie Lojalnościowym bez względu na przyczynę; b. powiadomienia Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej; c. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej; d. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. 5. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Uczestnikom korzyści w związku z nabywaniem Produktów w Salonach home&you na zasadach określonych w Regulaminie. 2. W ramach Programu Lojalnościowego za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you naliczane są na Koncie Uczestnika Złotówki Bonusowe. 3. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika stanowią rabat kwotowy udzielany na zakup Produktów w Salonie home&you w ten sposób, że wartość brutto Produktów zostaje pomniejszona o wartość Złotówek Bonusowych zgromadzanych na Koncie Uczestnika i wykorzystanych przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów (przy zakupie kilku Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie). 4. Zasady naliczania i wykorzystywania Złotówek Bonusowych: a. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika w ten sposób, że za każde jednorazowo wydane w Salonie home&you 10 zł (dziesięć złotych) brutto Konto Uczestnika powiększone zostanie o 50 (pięćdziesiąt) groszy; b. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika wymaga: dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you, okazania przez Uczestnika Karty Lojalnościowej przed dokonaniem zapłaty za Produkty w Salonie home&you oraz. zeskanowania Karty Lojalnościowej przez personel Salonu home&you. Okazanie Karty Lojalnościowej po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika; c. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika następuje w terminie 10 dni od dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you stanowiącego podstawę do ich naliczenia, z zastrzeżeniem postanowień lit. l) poniżej; d. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika od rzeczywiście zapłaconej przez Uczestnika wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Salonu home&you paragonie lub fakturze za zakup Produktów; co oznacza, że Złotówki Bonusowe nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek, przecen, w tym od wartości rabatu przyznanego w związku z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych; e. Złotówki Bonusowe nie są naliczane na Koncie Uczestnika przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you; f. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you ma prawo, a nie obowiązek, korzystania ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; g. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you decyduje o tym jaką kwotę Złotówek Bonusowych wykorzysta przy danej transakcji, z tym zastrzeżeniem, że minimalna 4

5 cena każdego Produktu kupowanego w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych wynosi 1 grosz. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika przy jednej transakcji; h. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika zobowiązany jest okazać Kartę Lojalnościową oraz zgłosić zamiar skorzystania ze Złotówek Bonusowych przed dokonaniem zapłaty za Produkty w Salonie home&you. Brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika do chwili dokonania zapłaty za Produkty oznacza, iż Uczestnik zaniechał korzystania ze Złotówek Bonusowych przy danej transakcji. Okazanie Karty Lojalnościowej nie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; i. Złotówki Bonusowe mogą być wykorzystane do obniżenia regularnych cen Produktów. Złotówki Bonusowe nie mogą zostać wykorzystane do obniżenia ceny Produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, przecenami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej; j. W przypadku zwrotu Produktów, za zakup których Uczestnikowi zostały naliczone Złotówki Bonusowe na Koncie Uczestnika, Organizator anuluje Złotówki Bonusowe naliczone na Koncie Uczestnika za zakup zwróconych Produktów; k. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał ze zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych, Organizator dokonuje na Koncie Uczestnika ponownego naliczenia Złotówek Bonusowych wykorzystanych przy zakupie zwróconych Produktów; l. Anulowanie lub naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w przypadkach o których mowa w postanowieniach lit. j) i k) powyżej, następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia dokonanego zwrotu Produktów; m. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej; n. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej również w przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu; o. W przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu, Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika w przedłużonym okresie ważności Karty Lojalnościowej tracą ważność po upływie 4 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej; p. Organizator powiadomi Uczestnika o upływie terminu ważności Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego; q. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; r. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę; s. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być wykorzystane przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you; t. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika; u. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad naliczania i wykorzystywania Złotówek Bonusowych, w szczególności zmiany wartości Złotówek Bonusowych naliczanych na 5

6 Koncie Uczestnika za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you oraz wartości kwot jednorazowo wydanych w Salonie home&you uprawniających do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w trybie zmiany Regulaminu na zasadach określonych w 8 Regulaminu. 5. Uczestnikowi przy dokonaniu w Salonie home&you pierwszej transakcji z użyciem aktywnej Karty Lojalnościowej zostaje przyznana jednorazowa premia, polegająca na naliczeniu Złotówek Bonusowych w potrójnej wysokości, co oznacza że za każde wydane w Salonie home&you przy pierwszej transakcji z użyciem aktywnej Karty Lojalnościowej 10 zł (dziesięć złotych) brutto Konto Uczestnika powiększone zostanie o 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) - Premia Pierwszej Transakcji. Premia Pierwszej Transakcji nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dla Uczestników Programu Lojalnościowego polegającymi na przyznawaniu dodatkowych Złotówek Bonusowych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Złotówek Bonusowych na Konto Uczestnika przy zakupie Produktów z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora (awaria systemu sprzedażowego, awaria systemu telekomunikacyjnego itp.). W takim przypadku Złotówki Bonusowe nie mogą zostać zarejestrowane na Koncie Uczestnika w terminie 10 dni od dokonania przez Uczestnika zakupu Produktów w Salonie home&you, na podstawie przedstawionego przez Uczestnika w Salonie home&you dowodu zakupu. 7. Uczestnikowi poza korzyściami wskazanymi w Regulaminie mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony, inne szczególne oferty cenowe lub produktowe. 8. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 7 powyżej, wykorzystane przy zakupie zwróconych Produktów korzyści nie podlegają zwrotowi przez Organizatora w jakiejkolwiek formie. 9. Produkty nabyte przez Uczestnika w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych lub przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 7 powyżej, podlegają zamianie albo zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach home&you polityką w tym zakresie oraz w przypadkach zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 121) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Produktu z umową. 10. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno Konto Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uprawnienie do korzystania z Konta Uczestnika przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. 11. Konto Uczestnika jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej. 12. W przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu, Konto Uczestnika jest ważne przez okres 4 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej. 13. Wszelkie korzyści i prawa przysługujące Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika. 14. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, wykorzystanie Złotówek Bonusowych, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonych Produktów promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu home&you. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik przystępując do Programu Lojalnościowego i podpisując formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w 6

7 formularzu zgłoszeniowym, w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie uniemożliwia aktywowanie Karty Lojalnościowej i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. 2. Uczestnik przystępując do Programu Lojalnościowego i podpisując formularz zgłoszeniowy może wyrazić również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z otrzymywaniem przez Uczestnika informacji handlowych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych, związanych z działalnością Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody w aktywowaniu Karty Lojalnościowej i uczestnictwie w Programie Lojalnościowym. 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz ). 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. 7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez przesłanie informacji ze wskazaniem danych osobowych, które uległy zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lub listownie na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie dopełnił obowiązku poinformowania Organizatora o zmianie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Regulaminie spowodowanych brakiem aktualizacji danych osobowych. 9. W przypadku ustania uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym Organizator zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych. 7. SKARGI I REKLAMACJE 1. Wszelkie ewentualne skargi związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego Uczestnik ma prawo zgłaszać w trakcie trwania Programu Lojalnościowego i w okresie 30 dni od jego zakończenia. Skarga powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany w 1 Regulaminu adres Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi. 2. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją korzyści wynikających z Programu Lojalnościowego oraz naliczaniem Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Produktów lub usiłowania ich nabycia. Reklamację należy skierować na piśmie do Organizatora na wskazany w 1 Regulaminu adres. 3. Skarga lub reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty Lojalnościowej, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji. 4. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub pisemnie listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub reklamacji. 8. ZMIANA REGULAMINU 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu Lojalnościowego. 7

8 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie Regulaminu oraz zmieniony tekst Regulaminu zostaną również podane w Salonach home&you. 3. Obowiązująca wersja Regulaminu oraz informacje o zmianach Regulaminu dostępne są w Salonach home&you. 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika po upływnie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie również podana w Salonach home&you. 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. 4. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych w terminie miesiąca od poinformowania go o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego w sposób określony ust. 3 powyżej, nie krócej jednak niż do dnia zawieszania lub zakończenia Programu Lojalnościowego. 8

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BON NA PIĘKNY DOM Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BONY RABATOWE (dalej : Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BONY RABATOWE (dalej : Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BONY RABATOWE (dalej : Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej Bony Rabatowe (dalej: Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach,

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAKLEJKI RABATOWE (dalej : Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAKLEJKI RABATOWE (dalej : Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAKLEJKI RABATOWE (dalej : Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej Naklejki rabatowe (dalej: Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD HASŁEM 4 W CENIE 3 ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach,

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 JANIKOWO, 24 LIPCA 2014 ROKU REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA POZNAŃ, 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. NAP - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta FASHION 1950 COMPANY Regulamin Programu Karty Stałego Klienta 1 Regulamin programu Karty Stałego Klienta OLIMPII Obowiązujący od dnia13marca 2009 1. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back Regulamin akcji promocyjnej 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Żyję z pasją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend

PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przystąpienia oraz udziału w programie partnerskim pod nazwą Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club 1 [Organizator i nazwa Programu Promocyjnego] 1. Program Lojalnościowy jest programem promocyjnym dla Klientów Salonów YES, zorganizowanym pod nazwą YES Club

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: ZGARNIJ 500+ określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ organizowanej w Salonach oraz Sklepie online à Tab od dnia 2 września 2016 r. do 5 września 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ organizowanej w Salonach oraz Sklepie online à Tab od dnia 2 września 2016 r. do 5 września 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ organizowanej w Salonach oraz Sklepie online à Tab od dnia 2 września 2016 r. do 5 września 2016 r. POD HASŁEM 3 za 2 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie, ul. Hryniewieckiego 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Ważny od 01.01.2017 Zmiany zaznaczone na czerwono I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Moja Pizza Hut jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo