REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, Kowale k/gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł wpłaconym w całości, NIP , REGON , właściciela marki home&you; 2. Salon home&you - znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you; 3. Program Lojalnościowy program lojalnościowy Benefits by home&you przygotowany i prowadzony przez Organizatora dla klientów Salonów home&you, którym z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Benefits by home&you przyznawane są korzyści na zasadach określonych w Regulaminie; 4. Produkty - artykuły wyposażenia wnętrz oferowane do sprzedaży w Salonach home&you; 5. Uczestnik - klient Salonów home&you będący pełnoletnią osoba fizyczną, który bierze udział w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w Regulaminie; 6. Karta Lojalnościowa posiadająca indywidualny numer karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniająca do udziału w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści na zasadach określonych w Regulaminie; 7. Złotówki Bonusowe - rabat kwotowy naliczany na Koncie Uczestnika oraz wykorzystywany przez Uczestnika na zakup Produktów w Salonie home&you na zasadach określonych w Regulaminie; 8. Konto Uczestnika przypisane do konkretnego Uczestnika konto w Programie Lojalnościowym, na którym naliczane są Złotówki Bonusowe na zasadach określonych w Regulaminie; 9. Regulamin niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego określający zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z udziału w Programie Lojalnościowym, korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz prawa i obowiązki Organizatora. 3. Regulamin obowiązuje wyłącznie Uczestników Programu Lojalnościowego. 4. Regulamin dostępny jest w Salonach home&you oraz na stronie internetowej 5. Program Lojalnościowy obowiązuje wyłącznie w Salonach home&you. Programem Lojalnościowym objęte są wszystkie Salony home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora. 7. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne. 8. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia roku. 1

2 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być jedynie osoba, która na zasadach określonych w Regulaminie przystąpiła do Programu Lojalnościowego, otrzymała Kartę Lojalnościową oraz której Karta Lojalnościowa została aktywowana przez Organizatora. 2. Przystąpić do Programu Lojalnościowego może jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być jedynie konsument w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 121). 3. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest łączne spełnienie wszystkich poniżej wskazanych przesłanek: a. dokonanie w Salonie home&you w Polsce jednorazowych zakupów na minimalną kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych); b. zapoznanie się z Regulaminem; c. czytelne, kompletne oraz zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego w Salonie home&you; d. podpisanie formularza zgłoszeniowego; e. pozostawienie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you. 4. Organizatorowi przysługuje prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia w Salonie home&you, w przypadku gdy jest on wypełniony nieczytelnie, niekompletnie, nieprawidłowo lub nie został podpisany. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zostanie odrzucony, dane osobowe pochodzące z takiego formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, zostanie poinformowana o jego odrzuceniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie to możliwe (np. z uwagi na niepodanie danych, podanie nieprawdziwych lub nieczytelnych danych). 5. W przypadku odrzucenia formularza zgłoszeniowego zgodnie z ust. 4 powyżej Organizator nie dokonuje aktywacji Karty Lojalnościowej. Karta Lojalnościowa, która nie została aktywowana przez Organizatora, podlega unieważnieniu. 6. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym należy złożyć w Salonie home&you lub wysłać na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 7. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ustaje w przypadku: a. rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym; b. wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego na podstawie decyzji Organizatora; c. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej; d. odwołania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych; e. zakończenia Programu Lojalnościowego. 8. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Programu Lojalnościowego w przypadku nieprzestrzegania i naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora. 9. Ustanie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oznacza usunięcie Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowy, w tym anulowanie Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika. 10. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Salonach home&you. 2

3 4. KARTA LOJALNOŚCIOWA 1. Posiadanie Karty Lojalnościowej jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. 2. Osoba fizyczna przystępując do Programu Lojalnościowego otrzymuje Kartę Lojalnościową. Karta Lojalnościowa jest wydawana w Salonie home&you po złożeniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you. Karta Lojalnościowa wydana w Salonie home&you jest nieaktywna. 3. Aktywacja Karty Lojalnościowej przez Organizatora następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego w Salonie home&you, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 4 i 5 Regulaminu. 4. Karta Lojalnościowa pozostaje własnością Organizatora. 5. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną Kartę Lojalnościową. Karta Lojalnościowa posiada indywidualny numer, jest przypisana do jednego Uczestnika i Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym. 6. Karta Lojalnościowa może być używana wyłącznie przez Uczestnika w ramach Programu Lojalnościowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Karta Lojalnościowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. 7. Uczestnik nie może przekazywać pracownikom Salonów home&you Karty Lojalnościowej w celu gromadzenia na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych za zakupy Produktów dokonane przez inne osoby. Przypadki takie traktowane będą jako naruszenie postanowień Regulaminu i skutkować będą wykluczeniem Uczestnika z Programu Lojalnościowego. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub Uczestnikowi na skutek korzystania z Karty Lojalnościowej przez Uczestnika niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, udostępnienia Karty Lojalnościowej osobie trzeciej lub innemu Uczestnikowi. 9. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Powiadomienie Organizatora następuje przez złożenie stosownej informacji w Salonie home&you lub wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lub listownie na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty Lojalnościowej do momentu powiadomienia Organizatora o fakcie utraty Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, w przypadku gdy Uczestnik nie powiadomi Organizatora o utracie lub uszkodzeniu Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. 12. W przypadku utraty Karty Lojalnościowej Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty Lojalnościowej po powiadomieniu Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej. W przypadku wydania Uczestnikowi nowej Karty Lojalnościowej zostaje ona przypisana do dotychczasowego Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym. 13. Karta Lojalnościowa jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej. 14. Karta Lojalnościowa wydana w przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, traci ważność w terminie 2 lat liczonych od dnia wydania Uczestnikowi pierwszej Karty Lojalnościowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej. 15. Przed upływem okresu ważności Karty Lojalnościowej, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Uczestnik może przedłużyć ważność Karty Lojalnościowej na okres kolejnych 2 lat poprzez złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty Lojalnościowej w Salonie home&you. Okres 3

4 ważności Karty Lojalnościowej może być przedłużony wyłącznie jeden raz. W przypadku przedłużenia ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, Karta Lojalnościowa traci ważność z upływem 4 lat od dnia jej wydania. 16. Organizator powiadomi Uczestnika o upływie terminu ważności Karty Lojalnościowej najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. 17. Karta Lojalnościowa zostaje unieważniona przez Organizatora w przypadku: a. ustania uczestnictwa w Programie Lojalnościowym bez względu na przyczynę; b. powiadomienia Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 9 powyżej; c. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej; d. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. 5. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Uczestnikom korzyści w związku z nabywaniem Produktów w Salonach home&you na zasadach określonych w Regulaminie. 2. W ramach Programu Lojalnościowego za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you naliczane są na Koncie Uczestnika Złotówki Bonusowe. 3. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika stanowią rabat kwotowy udzielany na zakup Produktów w Salonie home&you w ten sposób, że wartość brutto Produktów zostaje pomniejszona o wartość Złotówek Bonusowych zgromadzanych na Koncie Uczestnika i wykorzystanych przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów (przy zakupie kilku Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie). 4. Zasady naliczania i wykorzystywania Złotówek Bonusowych: a. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika w ten sposób, że za każde jednorazowo wydane w Salonie home&you 10 zł (dziesięć złotych) brutto Konto Uczestnika powiększone zostanie o 50 (pięćdziesiąt) groszy; b. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika wymaga: dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you, okazania przez Uczestnika Karty Lojalnościowej przed dokonaniem zapłaty za Produkty w Salonie home&you oraz. zeskanowania Karty Lojalnościowej przez personel Salonu home&you. Okazanie Karty Lojalnościowej po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika; c. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika następuje w terminie 10 dni od dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you stanowiącego podstawę do ich naliczenia, z zastrzeżeniem postanowień lit. l) poniżej; d. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika od rzeczywiście zapłaconej przez Uczestnika wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Salonu home&you paragonie lub fakturze za zakup Produktów; co oznacza, że Złotówki Bonusowe nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek, przecen, w tym od wartości rabatu przyznanego w związku z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych; e. Złotówki Bonusowe nie są naliczane na Koncie Uczestnika przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you; f. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you ma prawo, a nie obowiązek, korzystania ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; g. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you decyduje o tym jaką kwotę Złotówek Bonusowych wykorzysta przy danej transakcji, z tym zastrzeżeniem, że minimalna 4

5 cena każdego Produktu kupowanego w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych wynosi 1 grosz. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika przy jednej transakcji; h. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika zobowiązany jest okazać Kartę Lojalnościową oraz zgłosić zamiar skorzystania ze Złotówek Bonusowych przed dokonaniem zapłaty za Produkty w Salonie home&you. Brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika do chwili dokonania zapłaty za Produkty oznacza, iż Uczestnik zaniechał korzystania ze Złotówek Bonusowych przy danej transakcji. Okazanie Karty Lojalnościowej nie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; i. Złotówki Bonusowe mogą być wykorzystane do obniżenia regularnych cen Produktów. Złotówki Bonusowe nie mogą zostać wykorzystane do obniżenia ceny Produktów, których cena została już objęta bonami, promocjami, przecenami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej; j. W przypadku zwrotu Produktów, za zakup których Uczestnikowi zostały naliczone Złotówki Bonusowe na Koncie Uczestnika, Organizator anuluje Złotówki Bonusowe naliczone na Koncie Uczestnika za zakup zwróconych Produktów; k. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał ze zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych, Organizator dokonuje na Koncie Uczestnika ponownego naliczenia Złotówek Bonusowych wykorzystanych przy zakupie zwróconych Produktów; l. Anulowanie lub naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w przypadkach o których mowa w postanowieniach lit. j) i k) powyżej, następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia dokonanego zwrotu Produktów; m. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej; n. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej również w przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu; o. W przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu, Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika w przedłużonym okresie ważności Karty Lojalnościowej tracą ważność po upływie 4 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej; p. Organizator powiadomi Uczestnika o upływie terminu ważności Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego; q. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika; r. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę; s. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być wykorzystane przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you; t. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika; u. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad naliczania i wykorzystywania Złotówek Bonusowych, w szczególności zmiany wartości Złotówek Bonusowych naliczanych na 5

6 Koncie Uczestnika za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you oraz wartości kwot jednorazowo wydanych w Salonie home&you uprawniających do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w trybie zmiany Regulaminu na zasadach określonych w 8 Regulaminu. 5. Uczestnikowi przy dokonaniu w Salonie home&you pierwszej transakcji z użyciem aktywnej Karty Lojalnościowej zostaje przyznana jednorazowa premia, polegająca na naliczeniu Złotówek Bonusowych w potrójnej wysokości, co oznacza że za każde wydane w Salonie home&you przy pierwszej transakcji z użyciem aktywnej Karty Lojalnościowej 10 zł (dziesięć złotych) brutto Konto Uczestnika powiększone zostanie o 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) - Premia Pierwszej Transakcji. Premia Pierwszej Transakcji nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dla Uczestników Programu Lojalnościowego polegającymi na przyznawaniu dodatkowych Złotówek Bonusowych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Złotówek Bonusowych na Konto Uczestnika przy zakupie Produktów z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora (awaria systemu sprzedażowego, awaria systemu telekomunikacyjnego itp.). W takim przypadku Złotówki Bonusowe nie mogą zostać zarejestrowane na Koncie Uczestnika w terminie 10 dni od dokonania przez Uczestnika zakupu Produktów w Salonie home&you, na podstawie przedstawionego przez Uczestnika w Salonie home&you dowodu zakupu. 7. Uczestnikowi poza korzyściami wskazanymi w Regulaminie mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony, inne szczególne oferty cenowe lub produktowe. 8. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 7 powyżej, wykorzystane przy zakupie zwróconych Produktów korzyści nie podlegają zwrotowi przez Organizatora w jakiejkolwiek formie. 9. Produkty nabyte przez Uczestnika w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych lub przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 7 powyżej, podlegają zamianie albo zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach home&you polityką w tym zakresie oraz w przypadkach zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 121) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Produktu z umową. 10. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno Konto Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uprawnienie do korzystania z Konta Uczestnika przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. 11. Konto Uczestnika jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej. 12. W przypadku przedłużenia okresu ważności Karty Lojalnościowej w trybie przewidzianym w 4 ust. 15 Regulaminu, Konto Uczestnika jest ważne przez okres 4 lat od dnia wydania Karty Lojalnościowej. 13. Wszelkie korzyści i prawa przysługujące Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika. 14. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, wykorzystanie Złotówek Bonusowych, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonych Produktów promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika Salonu home&you. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik przystępując do Programu Lojalnościowego i podpisując formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w 6

7 formularzu zgłoszeniowym, w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie uniemożliwia aktywowanie Karty Lojalnościowej i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. 2. Uczestnik przystępując do Programu Lojalnościowego i podpisując formularz zgłoszeniowy może wyrazić również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z otrzymywaniem przez Uczestnika informacji handlowych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych, związanych z działalnością Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody w aktywowaniu Karty Lojalnościowej i uczestnictwie w Programie Lojalnościowym. 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz ). 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. 7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez przesłanie informacji ze wskazaniem danych osobowych, które uległy zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lub listownie na adres Organizatora wskazany w 1 Regulaminu. 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie dopełnił obowiązku poinformowania Organizatora o zmianie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Regulaminie spowodowanych brakiem aktualizacji danych osobowych. 9. W przypadku ustania uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym Organizator zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych. 7. SKARGI I REKLAMACJE 1. Wszelkie ewentualne skargi związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego Uczestnik ma prawo zgłaszać w trakcie trwania Programu Lojalnościowego i w okresie 30 dni od jego zakończenia. Skarga powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany w 1 Regulaminu adres Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi. 2. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją korzyści wynikających z Programu Lojalnościowego oraz naliczaniem Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Produktów lub usiłowania ich nabycia. Reklamację należy skierować na piśmie do Organizatora na wskazany w 1 Regulaminu adres. 3. Skarga lub reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty Lojalnościowej, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji. 4. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub pisemnie listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub reklamacji. 8. ZMIANA REGULAMINU 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu Lojalnościowego. 7

8 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie Regulaminu oraz zmieniony tekst Regulaminu zostaną również podane w Salonach home&you. 3. Obowiązująca wersja Regulaminu oraz informacje o zmianach Regulaminu dostępne są w Salonach home&you. 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika po upływnie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie również podana w Salonach home&you. 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego. 4. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych w terminie miesiąca od poinformowania go o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego w sposób określony ust. 3 powyżej, nie krócej jednak niż do dnia zawieszania lub zakończenia Programu Lojalnościowego. 8

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne (regulamin programu lojalnościowego) F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, 87-720 Ciechocinek (serwis samochodowy) tel/fax 54 283 38 90 Broniewskiego 3,87-720 Ciechocinek (salon kosmetyczno-fryzjerski) tel.

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań Poznań, 6.04.2015 roku Spis treści: 1 Promocja i Organizator 2 Definicje 3 Cel Promocji 4 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo