Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB Wersja obowiązująca od r. 1. Organizatorem programu PBC PREMIUM CLUB" jest NUTRIFARM Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą: Pustynia 84G, Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: , REGON: Program Lojalnościowy PBC PREMIUM CLUB" jest skierowany dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupów Produktów oferowanych w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych oparty na sprzedaży premiowej, w ramach którego Klientom przyznawane są Korzyści w zamian za zakup Produktów oferowanych w ww. lokalizacjach. 3. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") stanowi podstawę działania Programu jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady uzyskiwania Korzyści. 1 - Definicje Program Lojalnościowy PBC PREMIUM CLUB, zwany dalej "Programem" - zorganizowany przez Spółkę system pozwalający na nagradzanie jego Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Karta - plastikowa karta, służąca jako dowód uczestnictwa w Programie, wydawana Uczestnikowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego ( Formularz ). Sklep PBC - stacjonarny punkt sprzedaży Produktów, działający pod szyldem Perfect Body Center. Aktualna lista wszystkich sklepów Perfect Body Center znajduje się na stronie internetowej Sklepy Internetowe sklepy internetowe oferujące Produkty kanałem sprzedaży internetowej i wysyłkowej, pod następującym adresem: Produkty - oznaczają odżywki i suplementy diety dla sportowców i osób aktywnych oraz odzież sportową i akcesoria, a w szczególności produkty białkowe, węglowodanowo-białkowe, węglowodanowe, kreatynę, hydrolizaty białka, HMB, spalacze, witaminy i minerały, napoje, chelaty i inne. Uczestnik Klient indywidualny dokonujący zakupów Produktów w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych, który do Programu przystąpił na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Cena Standardowa - cena sugerowana Produktu, nie uwzględniająca rabatów, zniżek i ofert promocyjnych stosowanych w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych. Korzyści m.in. promocje, rabaty, produkty itd. przyznawane Uczestnikom za zakup Produktów w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych w ramach akcji lub ofert promocyjnych na zasadach uregulowanych w materiałach marketingowych dotyczących ww. akcji lub ofert. System system elektroniczny obsługiwany przez Spółkę dla celów obsługi Programu. 2 - Postanowienia Ogólne 1. W ramach Programu Uczestnik otrzymuje Kartę, za pomocą której jest uprawniony do uzyskiwania Korzyści w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 1

2 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie. 3. Uzyskiwanie Korzyści w ramach Programu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę, oraz nie może być odstąpione, odsprzedawane lub przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie. 4. W przypadku, gdy Uczestnik założy nową Kartę na dane osobowe, które już istnieją w bazie danych Spółki (np. po zgubieniu karty przez Uczestnika), zostaje mu przypisany nowy numer Karty, którym Uczestnik powinien się posługiwać. 5. W momencie założenia Karty, dla Uczestnika jest zakładane Konto Uczestnika w Systemie. 6. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową, mailową, SMS-ową bądź telefoniczną, o aktualnie prowadzonych akcjach oraz ofertach promocyjnych obowiązujących w Sklepach PBC oraz w Sklepach Internetowych. 3 Uczestnictwo w Programie 1. Do Programu przystąpić może każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby. 3. Z uczestnictwa w Programie wykluczeni są: pracownicy Spółki lub jej Spółki dominującej Olimp Laboratories Sp. z o.o. oraz franczyzobiorcy Perfect Body Center. 4. Aby przystąpić do Programu należy zarejestrować otrzymaną kartę PBC PREMIUM CLUB na stronie internetowej pbc24.pl/karta (zarejestruj kartę PBC) lub poprzez pbc24.pl klikając w zakładkę program lojalnościowy, a następnie rejestracja karty. Z chwilą poprawnego wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego, właściciel karty PBC PREMIUM CLUB staje się Uczestnikiem Programu. 5. Tylko prawidłowo wypełniony i wysłany elektronicznie Formularz Zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany przez Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne, podejrzenie nadużycia Spółka nie ma obowiązku informowania osoby, która taki formularz złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia. 6. Wypełnienie i złożenie Formularza oraz odebranie Karty przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia. 7. Spółka może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu, a w szczególności w sytuacji udostępnienia Karty osobom nieupoważnionym lub uzyskiwaniu Korzyści za zakupy Produktów dokonywane przez innych klientów Sklepów PBC. 8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. 9. Po odstąpieniu lub rezygnacji Uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia Karty przesyłając ją na adres korespondencyjny Spółki, lub zwracając ją w Sklepie PBC. 10. Z chwilą doręczenia Spółce oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie, Spółka zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach dalszej realizacji założeń Programu. Spółka zastrzega sobie prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn. 4 Karta Uczestnika Programu 1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę do wykorzystania do uzyskiwania Korzyści przyznawanych za zakup Produktów dostępnych w Sklepach PBC oraz w Sklepach Internetowych według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Karta jest aktywna niezwłocznie po jej wydaniu z zastrzeżeniem 5 ust Karta ważna jest w Sklepach PBC oraz w Sklepach Internetowych. 3. Karta pozostaje własnością Spółki. Karty nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim. 2

3 4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zaginięciu, utracie lub kradzieży Karty. Obowiązek informacji może zostać dopełniony poprzez zgłoszenie tego faktu w dowolnym Sklepie PBC podając numer Klienta. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada ww. numeru, powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy lub . Na tej podstawie, po wypełnieniu dokumentu dostępnego w Sklepie PBC, zostanie wyrobiona nowa Karta. 5. W sytuacji, gdy Uczestnik powiadomi Spółkę o utracie, zaginięciu lub kradzieży Karty, Uczestnikowi wydana zostanie nowa Karta (dotychczasowa zostaje unieważniona), a historia transakcji Uczestnika podlega odtworzeniu na podstawie historii zakupów Uczestnika zgromadzonych na Koncie. 6. W przypadku, gdy po procesie wyrobienia nowej Karty, Uczestnik odzyska utraconą, zagubioną lub skradzioną Kartę, uznawana jest tylko i wyłącznie nowa Karta. 7. Spółka nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty, zaginięcia lub kradzieży Karty, w szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty, włącznie z uzyskaniem korzyści przez osobę nieuprawnioną. 8. Karta ważna jest bezterminowo, z zastrzeżeniem 7 Regulaminu lub w wypadku jej unieważnienia. 5 - System uzyskiwania Korzyści 1. Spółka zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi posiadającemu Kartę stały rabat od Ceny Standardowej za nabycie Produktów dostępnych w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych ( Rabat ). Aktualna wysokość Rabatu podana jest w Sklepach PBC oraz w Sklepach Internetowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Rabatu bez żadnych ograniczeń. 2. Korzyści przyznawane są w zależności od poszczególnych warunków akcji lub ofert promocyjnych, o których Uczestnicy będą na bieżąco informowani w materiałach marketingowych dotyczących danych akcji lub ofert. Szczegóły aktualnie obowiązujących promocji dostępne będą pod adresem w zakładce program lojalnościowy. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad uzyskiwania Korzyści. 3. Uzyskanie Korzyści możliwe jest podczas zakupów w Sklepach PBC po pozytywnej weryfikacji Karty. Uczestnik może okazać Kartę sprzedawcy w Sklepie PBC lub w przypadku braku Karty w danym momencie podać sprzedawcy numer Karty, która jest aktywna w Systemie. Uzyskanie Korzyści możliwe jest w Sklepach Internetowych po wpisaniu numeru Karty Uczestnika aktywnej w Systemie lub po zalogowaniu się na Konto Uczestnika. 4. W przypadku braku okazania Karty, podania jej numeru, w Sklepie PBC, albo braku zalogowania się na Konto Uczestnika, Spółka nie dopuszcza możliwości uzyskania Korzyści w późniejszym terminie na podstawie okazanego paragonu, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 5. Korzyści za jeden zakup (jeden paragon) mogą być przyznane tylko raz, bez względu na ilość okazanych Kart. Korzyść zostanie zarejestrowana na Koncie Uczestnika po zakończeniu transakcji. 6. Uczestnik ma prawo do uzyskania Korzyści jedynie za Produkty nabyte przez niego osobiście. Próba wykorzystania Karty celem uzyskania Korzyści za zakupy realizowane przez innych Klientów Sklepów PBC będzie traktowana jako nadużycie oraz może skutkować brakiem przyznania Korzyści oraz wypowiedzeniem przez Spółkę warunków Uczestnictwa w Programie. 6 - Zablokowanie i usunięcie konta 1. Spółka jest uprawniona do zablokowania Karty lub zablokowania oraz usunięcia Konta Uczestnika z Systemu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę. 3

4 2. Spółka jest uprawniona do zablokowania Karty lub zablokowania oraz usunięcia Konta Uczestnika z Systemu w przypadku, gdy Uczestnik sprawi, że dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym do uczestnictwa w Programie stanie się niemożliwe, w szczególności w przypadku odwołania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu oraz odwołania zgody na przesyłanie ofert handlowych oraz korespondencji. 3. Spółka jest uprawniona do zablokowania Karty lub zablokowania oraz usunięcia Konta Uczestnika z Systemu w przypadku stwierdzenia przez Spółkę lub pracowników Sklepu PBC, nadużycia, o którym mowa w 5 ust. 6 powyżej. 4. Zablokowane Konto może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny jego blokady. 5. Konto Uczestnika może zostać usunięte, jeśli w przeciągu kolejnych 12 miesięcy Uczestnik nie dokonał żadnego zakupu Produktów w Sklepach PBC lub w Sklepach Internetowych, albo jeżeli okaże się, że Uczestnik podał nieprawdziwy lub nieistniejący adres korespondencyjny lub adres W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, składając oświadczenie o rezygnacji w którymkolwiek Sklepie PBC, listownie lub em. Uczestnik dokonujący rezygnacji zobowiązany jest do odesłania Karty listownie lub oddania jej w dowolnym Sklepie PBC. Oświadczenie składane w Sklepie PBC oraz oświadczenie listowne powinno być podpisane własnoręcznie przez Uczestnika. Oświadczenie listowne oraz w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres pocztowy lub adres wskazany w 10 ust. 3. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, wyraźne stwierdzenie woli rezygnacji, oraz numer Karty. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia Konto Uczestnika zostanie usunięte a Karta zostanie unieważniona. 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z nabycia Produktów, za które uzyskał Korzyści, np. w sytuacji odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, Spółka ma prawo do cofnięcia przyznanych Korzyści, a Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Korzyści jeżeli istnieje obiektywna możliwość dokonania takiego zwrotu. W sytuacji zwrotu Produktów, na rzecz Uczestnika zwracana jest kwota, jaką Uczestnik faktycznie zapłacił. 7 Czas trwania oraz zakończenie lub zawieszenie Programu 1. Czas trwania Programu jest bezterminowy. 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, informując o tym fakcie poprzez publiczne ogłoszenie w Sklepach PBC, zamieszczenie stosownego komunikatu na stronach Sklepów Internetowych, albo w liście wysłanym na ostatnio podany adres Uczestnika lub drogą elektroniczną na podany adres Uczestnika. 8 - Ochrona danych osobowych oraz przesyłanie ofert 1. Udostępnienie danych osobowych Spółce ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem rejestracji Uczestnika ( Dane Obowiązkowe ). 2. Danymi Obowiązkowymi są: imię i nazwisko, ulica, numer domu/numer lokalu, kod pocztowy/miejscowość, numer telefonu komórkowego, adres Wypełnienie i złożenie Formularza oraz odebranie Karty przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że wyraził on zgodę na: a) przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U dalej jako Ustawa ), b) przesyłanie przez Spółkę ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty oraz telefonicznie, na podane przez Uczestnika w Formularzu, dane kontaktowe, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U ). 4

5 4. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Spółki niezwłocznie po dokonaniu prawidłowej rejestracji Uczestnika. 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Spółkę o zmianie swoich danych osobowych w dowolnym Sklepie PBC, listownie lub em na adres pocztowy lub adres wskazane w 10 ust. 3, w terminie 30 dni od powstania zmiany. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Spółki przez Uczestnika o aktualizacji jego danych. 6. Spółka przedsięwzięła niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z regulacjami określonymi w Ustawie. 7. Podane w Formularzu dane osobowe oraz dane dotyczące transakcji dokonywanych w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych przetwarzane będą przez Spółkę, pełniącą rolę administratora danych osobowych. 8. Uczestnicy Programu mają prawo kontroli swoich danych osobowych na zasadach określonych w art Ustawy. 9. Jednym z głównych założeń Programu jest przesyłanie Uczestnikom informacji dotyczących akcji oraz ofert promocyjnych dotyczących zakupów Produktów w Sklepach PBC oraz Sklepach Internetowych, a także dostosowanie indywidualnej oferty do potrzeb Uczestnika. Z tego względu Spółka, może przetwarzać dane osobowe Uczestników oraz informacje odnoszące się do zawartych transakcji do celów marketingowych i promocyjnych, w tym m.in. w celu sporządzania oraz przesyłania informacji dotyczących akcji, ofert promocyjnych, indywidualnie dobranych informacji, o Produktach i usługach Spółki i jej Spółki dominującej Olimp Laboratories Sp. z o.o., za pośrednictwem środków komunikacji korespondencyjnej, elektronicznej lub telefonicznej na podane przez Uczestników w Formularzu dane kontaktowe. 10. Dane osobowe mogą być udostępniane ewentualnym przyszłym wyselekcjonowanym partnerom Spółki w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę na takie działanie. 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych jak i konta w Programie Uczestnik może uzyskać pod Danymi Kontaktowymi Spółki, określonymi w 10 ust Zmiany Regulaminu 1. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnicy o zmianach w Regulaminie mogą zostać powiadomieni albo poprzez publiczne ogłoszenie w Sklepach PBC lub komunikat na stronach Sklepów Internetowych, albo w liście wysyłanym na ostatnio podany przez Uczestnika adres lub drogą elektroniczną na podany adres ( Dzień Powiadomienia ). 3. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed publikacją zmian. 4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 30 dni od Dnia Powiadomienia. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną, lub na piśmie na Dane Kontaktowe Spółki, określone w 10 ust. 3. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia. 10 Postanowienia końcowe 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, wynikających z uczestnictwa w Programie, właściwe jest prawo polskie. 2. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w Sklepach PBC oraz na stronie internetowej 3. Dane kontaktowe Spółki dotyczące obsługi Programu: 5

6 a) Korespondencja: NUTRIFARM Sp. z o.o., Pustynia 84G, Dębica, z dopiskiem: Dział Sprzedaży b) Tel: c) 6

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym świat Loft37 ( Program ) organizowanym przez

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart Stałego Klienta marki WITTCHEN ( Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego S portofino S portofino Club

Regulamin programu lojalnościowego S portofino S portofino Club Regulamin programu lojalnościowego S portofino S portofino Club Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym S portofino Club organizowanym przez SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA I. Regulamin programu 1. Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Polski Serwis Floty Sp. z.o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem 1 Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Warszawska Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie, ul. Hryniewieckiego 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

c) Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej.

c) Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Mój Empik ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Mój Empik, skierowanym do klientów Salonów Empik lub Portalu empik.com.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YES Club 1 [Organizator i nazwa Programu Promocyjnego] 1. Program Lojalnościowy jest programem promocyjnym dla Klientów Salonów YES, zorganizowanym pod nazwą YES Club

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO +48 812 78 76 flora@florapoint.pl www.florapoint.pl Warszawa ul.mrówcza 212 04-953 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM Ujednolicony tekst Regulaminu programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM z dnia 15.10.2015r. Obejmujący zmiany wprowadzone: Aneksem nr 1/2016 z dnia 30.08.2016r., uchwalonym Uchwałą Zarządu nr 8/2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r.

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Ambasador wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bon na nowy start (dalej: Promocja ), przeprowadzonej przez Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Kredyt odroczony 10x0% ABRA (dalej zwanego Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SIZEERCLUB, OBOWIĄZUJĄCY OD r.

REGULAMIN PROGRAMU SIZEERCLUB, OBOWIĄZUJĄCY OD r. REGULAMIN PROGRAMU SIZEERCLUB, OBOWIĄZUJĄCY OD 31.08.2017r. Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: SizeerClub, ( Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją ) jest Florentyna ZpChr Mariusz Matecki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Definicje: 1. Baza Danych IKEA

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!!

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO (obowiązuje od 01.01.2015 roku do 31.12.2015) w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!! Definicje: Administrator Danych Osobowych Spółdzielnia Turystyczno

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1.

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1. Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja Galaxy Tab A 10.1 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back Regulamin akcji promocyjnej 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Żyję z pasją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo