REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników oraz zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści. 2. Definicje Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej: 1. Program lub Program Lojalnościowy Program Lojalnościowy , którego zasady określa Regulamin. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora na zlecenie Partnera. 2. Regulamin niniejszy regulamin Programu. 3. Organizator lub NMV New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS , NIP , REGON , adres numer telefonu , nr faxu (właściciel marki Freebee) lub Partner KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , adres numer telefonu , nr faxu (właściciel marki ), który zlecił Organizatorowi organizację i zarządzanie Programu Lojalnościowego i który w zakresie, zasad i warunków prowadzenia wykonuje Program tj. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie oraz przyznaje, udziela i realizuje Rabaty 5. Uczestnik osoba fizyczna, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu. 6. Rabat Startowy rabat przyznawany jednorazowo Uczestnikowi przez Partnera udzielony po przystąpieniu przez Uczestnika do Programu na zasadach określonych Regulaminem, uprawniający do otrzymania rabatu procentowego przy kolejnych zakupach w Placówce w wysokości 30% od ceny brutto produktu ważny 30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do Programu i nie łączy się z innymi promocjami. 7. Rabaty Procentowe rabaty udzielane w formie obniżki procentowej, przyznawane Uczestnikom, w czasie i w wysokości ustalonej przez Partnera w czasie trwania Programu. 8. Rabaty każda forma obniżenia ceny towaru stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pojęcie Rabatów w szczególności obejmuje Rabat Startowy i Rabaty Procentowe łącznie w czasie trwania Programu. 9. Placówka punkt handlowy Partnera biorący udział w Programie, oznakowany emblematem Freebee. Aktualny wykaz Placówek objętych Programem oraz szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem oraz stronie internetowej pod adresem Placówką nie jest strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi. 10. Platforma Lojalnościowa Freebee elektroniczny system, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z programów lojalnościowych partnerów Organizatora, w tym Partnera. 1

2 11. Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee dokument regulujący zasady i warunki korzystania przez Uczestników z Platformy Lojalnościowej Freebee dostępny pod adresem Karta Klubu plastikowa karta Freebee oznakowana logo wydawana nieodpłatnie Uczestnikom Programu, umożliwiająca skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu na towary Partnera, jak również innych partnerów Organizatora. Karta Klubu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 13. Karta Freebee inna niż Karta Klubu plastikowa karta umożliwiająca Uczestnikowi w szczególności zbieranie punktów w ramach programów lojalnościowych partnerów Organizatora, w tym Partnera, na zasadach i warunkach określonych przez nich w regulaminach programów lojalnościowych partnerów. 14. Formularz Zgłoszeniowy formularz składany w Placówce przez osobę przystępującą do Programu zawierający dane osobowe tej osoby. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia, numer telefonu i adres oraz własnoręczny podpis (w przypadku formularza papierowego) podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również inne dane, które osoba przystępująca do Programu może podać opcjonalnie (np. wiek i płeć dziecka). 3. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad przyznawania punktów i ich wymiany na nagrody, rabaty lub inne korzyści przyznawanych przez innych partnerów Organizatora. 2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Partnera od dnia 5 grudnia 2014 r. 3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w Placówkach , po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. 4. Program prowadzony jest w Placówkach Brak oznaczenia danej Placówki logo (emblematem) Freebee oznacza, że taka Placówka nie uczestniczy w Programie. 5. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny. 7. Uczestnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora ani Partnera. 8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować. 9. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. 10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. 12. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora, Partnera lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społecznogospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 4. Warunki przystąpienia do Programu 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: a) zapoznanie się przez Uczestnika i zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee; 2

3 b) dokonanie w Placówce zakupu towarów jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 30 zł (trzydzieści złotych) brutto; c) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy następnie przekazać pracownikowi Placówki ; d) pobranie Karty Klubu w Placówce po dokonaniu zakupu, o którym mowa w lit. c powyżej. 2. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie określonych w ust. 1 powyżej, osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem. 3. Wymóg pobrania Karty Klubu o którym mowa w lit. d powyżej obowiązuje również wobec Uczestnika posiadającego już konto na Platformie Lojalnościowej Freebee oraz Kartę Freebee niebędącą Kartą Klubu Karta Klubu zostanie wówczas zintegrowana z kontem Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee i Uczestnik może z niej skorzystać zamiast dotychczasowej Karty Freebee w ramach programów lojalnościowych innych partnerów Organizatora. 4. Karta Klubu uznana jest za aktywną w momencie jej wydania Uczestnikowi przez pracownika Placówki po spełnieniu warunków uczestnictwa wskazanych w ust. 1 lit. a) c). Aktywacja Karty umożliwia odebranie Rabatu Startowego. 5. Rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych Uczestnika do systemu na Platformie Lojalnościowej Freebee przez pracownika Placówki w oparciu o dane oraz polecenie wskazane przez osobę przystępującą do Programu w Formularzu Zgłoszeniowym. Rejestracja wniosku w systemie nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu przekazania pracownikowi Placówki prawidłowo, czytelnie i kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z prawdą. Za datę przekazania uznaje się datę wpisaną przez Uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym. 6. Rejestracja Uczestnika w Programie nastąpi maksymalnie w przeciągu 10 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku o przystąpienie do Programu w systemie. O fakcie dokonania rejestracji Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. 5. Karty 1. Po zakończeniu Programu lub po rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Uczestnik może w dalszym ciągu korzystać z Karty Klubu w celu uczestnictwa w innych programach lojalnościowych prowadzonych przez innych niż partnerów Organizatora w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee. 2. Karty Klubu wydawane są nieodpłatnie. 3. Uczestnik może mieć więcej niż jedną Kartę Klubu przypisaną do jednego konta Uczestnika, jak również jednocześnie może mieć Kartę Klubu oraz Kartę Freebee przypisaną do jednego konta. 4. Uczestnik może wykorzystywać Kartę Klubu w związku z uczestnictwem w innych programach lojalnościowych partnerów Organizatora, w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee na odrębnych zasadach uczestnictwa w programach lojalnościowych partnerów Organizatora. 5. Karta Klubu może być używana przez osobę każdorazowo okazującą Kartę Klubu Karta Klubu posiada numer identyfikacyjny, przypisany do konta danego Uczestnika. 3

4 6. Rabaty 1. Warunkiem otrzymania Rabatów jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika. 2. Uczestnik otrzyma Rabat Startowy po dokonaniu pierwszych zakupów w Placówce i przystąpieniu do Programu i uzyskaniu statusu Uczestnika. Rabat będzie mógł zostać zrealizowany przy kolejnych zakupach w Placówce Partner może przyznać Uczestnikom kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w Programie. Warunkiem przyznania Rabatów Procentowych, kuponów rabatowych, zniżek, prezentów i innych ofert specjalnych jest wyrażenie uprzedniej zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w drodze wiadomości sms) dotyczącej usług i produktów Partnera i Organizatora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingu produktów i usług Partnera. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania Uczestnikowi Rabatu Procentowego. Uczestnik może przystąpić do Programu również nie wyrażając zgód, o których mowa powyżej. 4. Uczestnicy będą informowani cyklicznie o Rabatach Procentowych poprzez Platformę Lojalnościową, a w sytuacji, kiedy wyrazili na to zgodę również drogą elektroniczną ( lub SMS). Każda informacja o Rabatach Procentowych będzie zawierała informacje o terminie, w którym Uczestnik może skorzystać z Rabatu Procentowego oraz szczegółowe warunki dotyczące przyznawania i realizacji poszczególnych Rabatów. Informacje o Rabatach Procentowych będą podawane poprzez Platformę Lojalnościową lub w ramach komunikacji skierowanej do Uczestnika drogą ową lub za pośrednictwem SMS, jeżeli Uczestnik wyraził na to uprzednio odpowiednią zgodę. 7. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym 1. Program rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2014 roku. 2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony. 3. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi w każdym czasie. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne naruszenie postanowień Regulaminu. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu jest naruszenie 3 ust. 5, ust. 11 i 12 Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora lub Partnera. 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub Partnera lub składając oświadczenie w jednej z Placówek Rezygnacja z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee jest równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie. 6. Rezygnacja z uczestnictwa jedynie w Programie nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee. 7. Organizator oraz Partner łącznie uprawnieni są do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego określonego w ust. 1 powyżej z ważnego powodu rozumianego jako rozwiązanie umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem skutkujące techniczną niemożliwością prowadzenia Programu i realizowania Rabatów. Organizator poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, oraz za pośrednictwem wiadomości lub sms. 4

5 8. Partner poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni wywieszając informację w Placówkach Utrata lub uszkodzenie Karty Klubu W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu , Uczestnik powinien zgłosić takie zdarzenie Organizatorowi (na adres lub pod numerem telefonu lub na adres New Media Ventures sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa). W takim przypadku, Karta Klubu , której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Organizatora w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Klubu nie będzie możliwe. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia do Organizatora za pośrednictwem Partnera (na adres lub pod numerem telefonu ) lub na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, Warszawa z dopiskiem Klub Uczestnik ma również możliwość samodzielnego zablokowania Karty Klubu poprzez usunięcie jej ze swojego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee. 3. W celu otrzymania nowej Karty Klubu , Uczestnik powinien wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny dostępny w Placówkach Uczestnik otrzyma wówczas nową Kartę Klubu Partner przekaże złożony wniosek w terminie do 5 dni roboczych Organizatorowi. Nowa Karta Klubu zostanie przypisana w terminie 10 dni roboczych do konta Uczestnika. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Freebee, zasady postępowania określa Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee. 9. Reklamacje 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Partnera w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Partnera KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, Warszawa z dopiskiem Klub Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Partner. 2. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz w zakresie korzystania z Kart Klubu lub Kart Freebee, mogą być zgłoszone do Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Organizatora; New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji. 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji - drogą ową lub pocztą tradycyjną. 5. Złożenie reklamacji na podstawie Regulaminu nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji przez Uczestnika na podstawie Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee w zakresie tam przewidzianym. 6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 5

6 10. Dane osobowe 1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów dostarczania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz aplikacji Freebee, w tym organizacji, prowadzenia i zarządzania programami lojalnościowymi (w tym Programem Lojalnościowym ) na zlecenie swoich partnerów, jak również dla celu marketingu towarów i usług własnych oraz w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody dla celu marketingu usług i produktów partnerów NMV. 2. Partner jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji Programu lojalnościowego , w tym dla celów związanych z przyznawaniem, udzielaniem i realizacją Rabatów, jak również dla celów reklamacyjnych i kontaktowych oraz dla celu marketingu usług i produktów Partnera (w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody). 3. Mając na uwadze relacje umowne jakie łączą Organizatora i Partnera powierzyli oni sobie nawzajem dane osobowe do przetwarzania, na podstawie łączących ich umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe będą również powierzone do ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a, dostarczającej na rzecz Organizatora NMV usługi hostingu, jak również do firmy SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35A, dostarczającej na rzecz Partnera usługi w zakresie wysyłek owych. 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające nadane przez administratorów danych upoważnienia. 5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem: New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa lub adresem Zmiany Regulaminu 1. Partner, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): a. zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Partnera/Organizatora; b. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Partnera lub Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Partnera / Organizatora. c. zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów) lub korzystania z Kart Klubu lub Kart Freebee w ramach Programu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym; d. wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych Rabatów (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie); 6

7 e. połączenie, podział albo przekształcenie Partnera lub Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora lub Partnera wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych). 2. Partner zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę warunków przystąpienia do Programu oraz uczestnictwa w Programie w zakresie możliwości zbierania przez Uczestników punktów na Karcie Klubu podlegających wymianie na dodatkowe korzyści dla Uczestników. Zmiany w żadnym wypadku nie będą pogarszać sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych postanowień niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 lub ust. 2 powyżej Organizator powiadomi Uczestników o zmianach, za co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, za pośrednictwem wiadomości lub SMS, oraz przez ogłoszenie w Placówkach Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Uczestników o planowanych zmianach Regulaminu, za wyjątkiem odpowiedzialności za ogłoszenie zmian Regulaminu w Placówkach Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres: New media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. 5. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów. 12. Odpowiedzialność 1. Organizator ponosi odpowiedzialność w zakresie technicznych aspektów prowadzenia Programu, funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Kart Klubu oraz Kart Freebee oraz za prawidłową realizację postanowień 11 ust. 2, 13 ust. 3 (w zakresie dotyczącym Organizatora) i 9 ust. 9 Regulaminu 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Partner ponosi odpowiedzialność w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programu, odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji na zasadach określonych w 9 ust 10, 11 ust. 1, 13 ust. 3 (w zakresie dotyczącym Partnera) Regulaminu oraz za przyznawanie, udzielenie i realizację Rabatów. 13. Postanowienia końcowe 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Placówkach , w siedzibie Organizatora, w siedzibie Partnera, jak również w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee pod adresem internetowym 2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: New Media Ventures Sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa bądź na adres oraz może być także przekazywana za pośrednictwem Placówek Uczestnik może się również skontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. 4. W razie sprzeczności Regulaminu i Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2014 roku. 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 7

8 7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Partnerem, Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru. 8

Regulamin Programu Lojalnościowego 5.10.15. (dotyczy sklepów stacjonarnych) obowiązujący przed dniem 23 lipca 2015 r.

Regulamin Programu Lojalnościowego 5.10.15. (dotyczy sklepów stacjonarnych) obowiązujący przed dniem 23 lipca 2015 r. Regulamin Programu Lojalnościowego 5.10.15. (dotyczy sklepów stacjonarnych) obowiązujący przed dniem 23 lipca 2015 r. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+

Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ Regulamin promocji ZGARNIJ 500+ I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: ZGARNIJ 500+ określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady

Bardziej szczegółowo

3.Organizator "DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633

3.Organizator DOM EŁCKI MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633 Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOM EŁCKI 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie DOM EŁCKI polegającego

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI. (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI. (zwany dalej: Regulaminem ) Multikino S.A. * ul. Przeskok 2 * 00-032 Warszawa * Polska * tel.:+48 22 223 00 00 * fax:+48 22 223 00 05 REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja wiosenna (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe

Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe Regulamin Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji Zbieraj kropelki na kupony paliwowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin )

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER 1 Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna ustala Regulamin aktywacji Konta Alerty BIK z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady działania Programu lojalnościowego Złoty interes, zwanego dalej Programem. 2. Organizatorem programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym (zwanej dalej: Program) jest Zachodniopomorska SKOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin, (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo