REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników oraz zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści. 2. Definicje Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej: 1. Program lub Program Lojalnościowy Program Lojalnościowy , którego zasady określa Regulamin. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora na zlecenie Partnera. 2. Regulamin niniejszy regulamin Programu. 3. Organizator lub NMV New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS , NIP , REGON , adres numer telefonu , nr faxu (właściciel marki Freebee) lub Partner KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , adres numer telefonu , nr faxu (właściciel marki ), który zlecił Organizatorowi organizację i zarządzanie Programu Lojalnościowego i który w zakresie, zasad i warunków prowadzenia wykonuje Program tj. rozpatruje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie oraz przyznaje, udziela i realizuje Rabaty 5. Uczestnik osoba fizyczna, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu. 6. Rabat Startowy rabat przyznawany jednorazowo Uczestnikowi przez Partnera udzielony po przystąpieniu przez Uczestnika do Programu na zasadach określonych Regulaminem, uprawniający do otrzymania rabatu procentowego przy kolejnych zakupach w Placówce w wysokości 30% od ceny brutto produktu ważny 30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do Programu i nie łączy się z innymi promocjami. 7. Rabaty Procentowe rabaty udzielane w formie obniżki procentowej, przyznawane Uczestnikom, w czasie i w wysokości ustalonej przez Partnera w czasie trwania Programu. 8. Rabaty każda forma obniżenia ceny towaru stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pojęcie Rabatów w szczególności obejmuje Rabat Startowy i Rabaty Procentowe łącznie w czasie trwania Programu. 9. Placówka punkt handlowy Partnera biorący udział w Programie, oznakowany emblematem Freebee. Aktualny wykaz Placówek objętych Programem oraz szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem oraz stronie internetowej pod adresem Placówką nie jest strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi. 10. Platforma Lojalnościowa Freebee elektroniczny system, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z programów lojalnościowych partnerów Organizatora, w tym Partnera. 1

2 11. Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee dokument regulujący zasady i warunki korzystania przez Uczestników z Platformy Lojalnościowej Freebee dostępny pod adresem 12. Karta Klubu plastikowa karta Freebee oznakowana logo wydawana nieodpłatnie Uczestnikom Programu, umożliwiająca skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu na towary Partnera, jak również innych partnerów Organizatora. Karta Klubu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 13. Karta Freebee inna niż Karta Klubu plastikowa karta umożliwiająca Uczestnikowi w szczególności zbieranie punktów w ramach programów lojalnościowych partnerów Organizatora, w tym Partnera, na zasadach i warunkach określonych przez nich w regulaminach programów lojalnościowych partnerów. 14. Formularz Zgłoszeniowy formularz składany w Placówce przez osobę przystępującą do Programu zawierający dane osobowe tej osoby. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia, numer telefonu i adres oraz własnoręczny podpis (w przypadku formularza papierowego) podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Formularz Zgłoszeniowy zawiera również inne dane, które osoba przystępująca do Programu może podać opcjonalnie (np. wiek i płeć dziecka). 3. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad przyznawania punktów i ich wymiany na nagrody, rabaty lub inne korzyści przyznawanych przez innych partnerów Organizatora. 2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Partnera od dnia 5 grudnia 2014 r. 3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w Placówkach , po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. 4. Program prowadzony jest w Placówkach Brak oznaczenia danej Placówki logo (emblematem) Freebee oznacza, że taka Placówka nie uczestniczy w Programie. 5. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny. 7. Uczestnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora ani Partnera. 8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować. 9. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. 10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. 12. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora, Partnera lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społecznogospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 4. Warunki przystąpienia do Programu 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: a) zapoznanie się przez Uczestnika i zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee; 2

3 b) dokonanie w Placówce zakupu towarów jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 30 zł (trzydzieści złotych) brutto; c) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy następnie przekazać pracownikowi Placówki ; d) pobranie Karty Klubu w Placówce po dokonaniu zakupu, o którym mowa w lit. c powyżej. 2. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie określonych w ust. 1 powyżej, osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem. 3. Wymóg pobrania Karty Klubu o którym mowa w lit. d powyżej obowiązuje również wobec Uczestnika posiadającego już konto na Platformie Lojalnościowej Freebee oraz Kartę Freebee niebędącą Kartą Klubu Karta Klubu zostanie wówczas zintegrowana z kontem Uczestnika na Platformie Lojalnościowej Freebee i Uczestnik może z niej skorzystać zamiast dotychczasowej Karty Freebee w ramach programów lojalnościowych innych partnerów Organizatora. 4. Karta Klubu uznana jest za aktywną w momencie jej wydania Uczestnikowi przez pracownika Placówki po spełnieniu warunków uczestnictwa wskazanych w ust. 1 lit. a) c). Aktywacja Karty umożliwia odebranie Rabatu Startowego. 5. Rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych Uczestnika do systemu na Platformie Lojalnościowej Freebee przez pracownika Placówki w oparciu o dane oraz polecenie wskazane przez osobę przystępującą do Programu w Formularzu Zgłoszeniowym. Rejestracja wniosku w systemie nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu przekazania pracownikowi Placówki prawidłowo, czytelnie i kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z prawdą. Za datę przekazania uznaje się datę wpisaną przez Uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym. 6. Rejestracja Uczestnika w Programie nastąpi maksymalnie w przeciągu 10 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku o przystąpienie do Programu w systemie. O fakcie dokonania rejestracji Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. 5. Karty 1. Po zakończeniu Programu lub po rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Uczestnik może w dalszym ciągu korzystać z Karty Klubu w celu uczestnictwa w innych programach lojalnościowych prowadzonych przez innych niż partnerów Organizatora w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee. 2. Karty Klubu wydawane są nieodpłatnie. 3. Uczestnik może mieć więcej niż jedną Kartę Klubu przypisaną do jednego konta Uczestnika, jak również jednocześnie może mieć Kartę Klubu oraz Kartę Freebee przypisaną do jednego konta. 4. Uczestnik może wykorzystywać Kartę Klubu w związku z uczestnictwem w innych programach lojalnościowych partnerów Organizatora, w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee na odrębnych zasadach uczestnictwa w programach lojalnościowych partnerów Organizatora. 5. Karta Klubu może być używana przez osobę każdorazowo okazującą Kartę Klubu Karta Klubu posiada numer identyfikacyjny, przypisany do konta danego Uczestnika. 3

4 6. Rabaty 1. Warunkiem otrzymania Rabatów jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika. 2. Uczestnik otrzyma Rabat Startowy po dokonaniu pierwszych zakupów w Placówce i przystąpieniu do Programu i uzyskaniu statusu Uczestnika. Rabat będzie mógł zostać zrealizowany przy kolejnych zakupach w Placówce Partner może przyznać Uczestnikom kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w Programie. Warunkiem przyznania Rabatów Procentowych, kuponów rabatowych, zniżek, prezentów i innych ofert specjalnych jest wyrażenie uprzedniej zgody przez Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w drodze wiadomości sms) dotyczącej usług i produktów Partnera i Organizatora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingu produktów i usług Partnera. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu przyznania Uczestnikowi Rabatu Procentowego. Uczestnik może przystąpić do Programu również nie wyrażając zgód, o których mowa powyżej. 4. Uczestnicy będą informowani cyklicznie o Rabatach Procentowych poprzez Platformę Lojalnościową, a w sytuacji, kiedy wyrazili na to zgodę również drogą elektroniczną ( lub SMS). Każda informacja o Rabatach Procentowych będzie zawierała informacje o terminie, w którym Uczestnik może skorzystać z Rabatu Procentowego oraz szczegółowe warunki dotyczące przyznawania i realizacji poszczególnych Rabatów. Informacje o Rabatach Procentowych będą podawane poprzez Platformę Lojalnościową lub w ramach komunikacji skierowanej do Uczestnika drogą ową lub za pośrednictwem SMS, jeżeli Uczestnik wyraził na to uprzednio odpowiednią zgodę. 7. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym 1. Program rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2014 roku. 2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony. 3. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi w każdym czasie. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne naruszenie postanowień Regulaminu. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu jest naruszenie 3 ust. 5, ust. 11 i 12 Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora lub Partnera. 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub Partnera lub składając oświadczenie w jednej z Placówek Rezygnacja z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee jest równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie. 6. Rezygnacja z uczestnictwa jedynie w Programie nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee. 7. Organizator oraz Partner łącznie uprawnieni są do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego określonego w ust. 1 powyżej z ważnego powodu rozumianego jako rozwiązanie umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem skutkujące techniczną niemożliwością prowadzenia Programu i realizowania Rabatów. Organizator poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, oraz za pośrednictwem wiadomości lub sms. 4

5 8. Partner poinformuje Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni wywieszając informację w Placówkach Utrata lub uszkodzenie Karty Klubu W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu , Uczestnik powinien zgłosić takie zdarzenie Organizatorowi (na adres lub pod numerem telefonu lub na adres New Media Ventures sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa). W takim przypadku, Karta Klubu , której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Organizatora w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Klubu nie będzie możliwe. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia do Organizatora za pośrednictwem Partnera (na adres lub pod numerem telefonu ) lub na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, Warszawa z dopiskiem Klub Uczestnik ma również możliwość samodzielnego zablokowania Karty Klubu poprzez usunięcie jej ze swojego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee. 3. W celu otrzymania nowej Karty Klubu , Uczestnik powinien wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny dostępny w Placówkach Uczestnik otrzyma wówczas nową Kartę Klubu Partner przekaże złożony wniosek w terminie do 5 dni roboczych Organizatorowi. Nowa Karta Klubu zostanie przypisana w terminie 10 dni roboczych do konta Uczestnika. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Freebee, zasady postępowania określa Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee. 9. Reklamacje 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Partnera w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Partnera KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, Warszawa z dopiskiem Klub Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Partner. 2. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz w zakresie korzystania z Kart Klubu lub Kart Freebee, mogą być zgłoszone do Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Organizatora; New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji. 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji - drogą ową lub pocztą tradycyjną. 5. Złożenie reklamacji na podstawie Regulaminu nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji przez Uczestnika na podstawie Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee w zakresie tam przewidzianym. 6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 5

6 10. Dane osobowe 1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów dostarczania Platformy Lojalnościowej Freebee oraz aplikacji Freebee, w tym organizacji, prowadzenia i zarządzania programami lojalnościowymi (w tym Programem Lojalnościowym ) na zlecenie swoich partnerów, jak również dla celu marketingu towarów i usług własnych oraz w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody dla celu marketingu usług i produktów partnerów NMV. 2. Partner jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji Programu lojalnościowego , w tym dla celów związanych z przyznawaniem, udzielaniem i realizacją Rabatów, jak również dla celów reklamacyjnych i kontaktowych oraz dla celu marketingu usług i produktów Partnera (w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody). 3. Mając na uwadze relacje umowne jakie łączą Organizatora i Partnera powierzyli oni sobie nawzajem dane osobowe do przetwarzania, na podstawie łączących ich umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe będą również powierzone do ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a, dostarczającej na rzecz Organizatora NMV usługi hostingu, jak również do firmy SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35A, dostarczającej na rzecz Partnera usługi w zakresie wysyłek owych. 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające nadane przez administratorów danych upoważnienia. 5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem: New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa lub adresem Zmiany Regulaminu 1. Partner, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): a. zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Partnera/Organizatora; b. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Partnera lub Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Partnera / Organizatora. c. zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów) lub korzystania z Kart Klubu lub Kart Freebee w ramach Programu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym; d. wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych Rabatów (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie); 6

7 e. połączenie, podział albo przekształcenie Partnera lub Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora lub Partnera wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych). 2. Partner zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę warunków przystąpienia do Programu oraz uczestnictwa w Programie w zakresie możliwości zbierania przez Uczestników punktów na Karcie Klubu podlegających wymianie na dodatkowe korzyści dla Uczestników. Zmiany w żadnym wypadku nie będą pogarszać sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych postanowień niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 lub ust. 2 powyżej Organizator powiadomi Uczestników o zmianach, za co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, za pośrednictwem wiadomości lub SMS, oraz przez ogłoszenie w Placówkach Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Uczestników o planowanych zmianach Regulaminu, za wyjątkiem odpowiedzialności za ogłoszenie zmian Regulaminu w Placówkach Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres: New media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. 5. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów. 12. Odpowiedzialność 1. Organizator ponosi odpowiedzialność w zakresie technicznych aspektów prowadzenia Programu, funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Kart Klubu oraz Kart Freebee oraz za prawidłową realizację postanowień 11 ust. 2, 13 ust. 3 (w zakresie dotyczącym Organizatora) i 9 ust. 9 Regulaminu 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Partner ponosi odpowiedzialność w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programu, odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji na zasadach określonych w 9 ust 10, 11 ust. 1, 13 ust. 3 (w zakresie dotyczącym Partnera) Regulaminu oraz za przyznawanie, udzielenie i realizację Rabatów. 13. Postanowienia końcowe 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Placówkach , w siedzibie Organizatora, w siedzibie Partnera, jak również w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee pod adresem internetowym 2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: New Media Ventures Sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa bądź na adres oraz może być także przekazywana za pośrednictwem Placówek Uczestnik może się również skontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. 4. W razie sprzeczności Regulaminu i Regulaminu Platformy Lojalnościowej Freebee zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2014 roku. 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 7

8 7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Partnerem, Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru. 8

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej Klientem.

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej Klientem. Regulamin serwisu (zwany dalej Regulaminem ) I. Informacje ogólne 1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.51015kids.eu/

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Regulamin sklepu internetowego z numizmatami Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: MP1766 Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo