Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa w Biznesie Polska z siedzibą przy ul. Akademicka 3/87 w Warszawie, Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: , REGON: , NIP: Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia. Członek IACL: osoba fizyczna, która wykupiła roczną składkę członkowską na poziomie lokalnym do dnia 31 maja 2015 r. Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie cennikiem Pakietów Partnerskich. Wydarzenie konferencja, seminarium, warsztat / szkolenie / trening, forum bądź innego rodzaju spotkanie w organizowane przez IACL Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online. Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Forum. I. Organizator wydarzenia 1. Organizatorem Forum jest stowarzyszenie non-profit IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Biznesie z siedzibą przy ul. Akademicka 3/87 w Warszawie, Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: , REGON: , NIP: , Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: , REGON: , NIP: Zwane dalej IACL. Strona 1 z 5

2 2. Partnerami są organizacje, które IACL zaprosiło do współpracy przy przygotowaniu II. Wydarzenia 1. IACL organizuje wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie 2. IACL organizuje wydarzenia po skompletowaniu grupy (w zależności od rodzaju wydarzenia: min. 40 osób konferencja, 10 osób spotkanie) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji wydarzenia, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników. Liczba uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 3. IACL organizuje szkolenie po skompletowaniu grupy (min. 10 osób) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 4. Uczestnicy zapisani na wydarzenie w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na trzy dni poprzedzające to wydarzenie. 5. Uczestnicy zapisani na wydarzenia w przypadku gdy będzie się ona odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. 7. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas 8. W przypadku konferencji, szkoleń, seminariów każdy z Uczestników otrzyma drogą elektroniczną materiały konferencyjne, a na miejscu identyfikator. 9. Po zakończeniu wydarzenia Uczestnicy otrzymają login, hasło oraz link do prezentacji, do opublikowania których zgodę wyrazili prelegenci. 10. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów 11. Podczas wydarzenia i szkolenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu III. Zgłoszenie uczestnictwa 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa. 2. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać do IACL, korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie Strona 2 z 5

3 3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia lub do momentu kiedy zostanie osiągnięta liczba przewidzianych miejsc. 4. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia tego z IACL lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego on line. 5. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, IACL prześle potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu drogą mailową. 6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub maila potwierdzającego chęć uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności. 7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu. 10. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za udział w wydarzeniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i tym samym zobowiązuje się do całkowitego ich naprawienia i pokrycia kosztów ich naprawy. IV. Rezygnacja z uczestnictwa odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 1. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłosić do IACL drogą mailową. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu: a. Na więcej niż 8 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wydarzenia Zgłaszający podmiot zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 80% ceny udziału. b. W czasie krótszym niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia Zgłaszający podmiot zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny uczestnictwa w wydarzeniu. 3. Zgłaszający wyraża zgodę na to, że w przypadku nie wzięcia udziału w wydarzeniu, IACL zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za udział w wydarzeniu bez obowiązku zwrotu Zgłaszającemu opłaty za udział. 4. Nieobecność na wydarzeniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. 5. W każdym czasie Zgłaszający, który nie może wziąć udziału w wydarzeniu może wyznaczyć innego uczestnika, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o zastępstwie drogą mailową organizatora. 6. Wcześniejsze opuszczenie wydarzenia nie stanowi podstawy do zwrotu płatności lub udzielenia zniżki. V. Zmiany terminu wydarzenia 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia lub do odwołania wydarzenia w terminie na 1-2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. 2. Organizator w wypadku odwołania wydarzenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego się na wydarzenie. Informacja dotycząca odwołania wydarzenia przesyłana jest na adres wskazany w Zgłoszeniu. Strona 3 z 5

4 3. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego się na wydarzenie o wyznaczeniu kolejnego terminu Nowy termin wydarzenia wymaga mailowo potwierdzenia przez Zgłaszającego. 4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wydarzenia i nie wyrażenia zgody przez Zgłaszającego na nowy termin szkolenia, Zgłaszający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy prelegent nie będzie mógł wystąpić z przyczyn losowych. 6. Potwierdzenie/odwołanie udziału w wydarzeniu przesyłane jest na wskazane w zgłoszeniu adresy owe uczestników, na 1-2 dni przed terminem VI. Ceny udziału w wydarzeniu i warunki płatności 1. Cena udziału w wydarzeniu obejmuje: koszt udziału, komplet materiałów konferencyjnych, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch), chyba, że opis wydarzenia stanowi inaczej. 2. Koszty udziału nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów. 3. Zamawiający otrzyma od Organizatora fakturę w ciągu 24h od momentu otrzymania zgłoszenia wysłanego przez uczestnika. 4. Zamawiający ma 7 dni na dokonanie przelewu na rachunek wskazany przez Organizatora na fakturze. 5. Wystawienie faktury przez Organizatora i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika oznacza potwierdzenie udziału i konieczność dokonania płatności zgodnie z fakturą. 6. W przypadku braku płatności udział w wydarzeniu nie jest możliwy. VII. Rabaty 1. Dla grup (min. 3 osoby z jednej firmy) i stałych partnerów IACL proponuje zniżkę w wysokości 15% ceny uczestnictwa od osoby. 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. VIII. Ochrona danych osobowych 1. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu i/lub szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych IACL i partnerów Wydarzenia / szkolenie, zgodnie z ustawą z r. o ochronie danych osobowych. 2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez IACL swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 3. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku. Danych zbieranych automatycznie do transakcji zakupu nie da się zmienić lub usunąć. Strona 4 z 5

5 IX. Reklamacje 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące wydarzenia szkolenie w formie pisemnej do IACL najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia wydarzenia. 1. IACL winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą ową. 2. Reklamacja nie uprawnia do zwrotu kosztów za uczestnictwo. 3. Zawartość merytoryczna prezentacji, wygłaszane opinie i treści przez prelegentów, wyżywienie czy obsługa wydarzenia nie stanowi podstawy reklamacji. 4. IACL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną i treści wygłaszane przez prelegentów. X. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Akceptacja Regulaminu wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów stowarzyszenia IACL. 3. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres iacl(at)iaclpoland.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Strona 5 z 5

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa Uczestnicy, wystawcy i przedstawiciele zgłoszeni przez firmy XII Międzynarodowy Kongres PTA Bydgoszcz, 09-12 września 2015 Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Alergologiczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku ustalony w dniu 30 sierpnia 2013 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.intermotors.pl jest firma Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, wpisaną

Bardziej szczegółowo

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców z Portalu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolen 2015

Harmonogram Szkolen 2015 SZKOLENIA ORGANIZUJE Harmonogram Szkolen 01 SZKOLENIA TECHNICZNE sezon 01 Szanowni Państwo! Nabilaton Sp. z o.o. - Generalny Przedstawiciel marki Galletti w Polsce zaprasza na szkolenia z wiedzy praktycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo