Leczenie zaburzeƒ autystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leczenie zaburzeƒ autystycznych"

Transkrypt

1 Leczenie zaburzeƒ autystycznych Anita Bryƒska Od wielu lat stosowane sà ró ne metody terapii osób z autyzmem dzieci cym. Niezale nie od podejêcia, nale y wyraênie podkreêliç, e skuteczna forma pomocy zawsze opiera si na indywidualnej pracy z osobà autystycznà. Im wczeêniej terapia zostanie podj ta, tym lepsze b dà równie rokowania, co oznacza niezwykle wa nà rol wczesnej diagnozy autyzmu. Bardzo istotna w prowadzeniu skutecznej terapii jest wspó praca z rodzinà i osobami z najbli szego otoczenia dziecka. Brak jakichkolwiek form pomocy, zw aszcza w przypadku ma ych dzieci, najcz Êciej powoduje pog bianie si deficytów w zakresie zachowaƒ spo ecznych, izolacj od Êwiata zewn trznego i ca kowità niezdolnoêç do samodzielnego funkcjonowania w przysz oêci. Procedury terapeutyczne, stosowane d ugotrwale, ukierunkowane sà przede wszystkim na popraw komunikacji spo ecznej dziecka, rozwój mowy oraz nauk zachowaƒ spo ecznych. Nie ustalono do tej pory uniwersalnej metody leczenia dzieci z autyzmem, dlatego zaleca si stosowanie wielu metod i technik, które dostosowuje si indywidualnie do potrzeb. Niezwykle wa nym elementem w pracy z dzieckiem autystycznym jest stworzenie pewnej sta ej i przewidywalnej struktury otoczenia (sta e miejsce i czas terapii, ten sam terapeuta, sta y charakter zaj ç i organizacji czasu, jasny, jednoznaczny j zyk wypowiedzi). Wi kszoêç programów terapeutycznych opiera si na zasadach terapii behawioralnej, polegajàcej na stopniowej modyfikacji zachowania, 71

2 i tzw. ustrukturalizowanego nauczania, dostosowanego do mo liwoêci i potrzeb dziecka. W zakres oddzia ywaƒ terapeutyczno-edukacyjnych wchodzà: praca nad kontaktem dotykowym i wzrokowym (stymulacja prawid owego rozwoju percepcji), praca nad rozwojem mowy i stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, praca nad procesami uwagi, rozwijanie umiej tnoêci w dziedzinie socjalizacji, samodzielnoêci i samoobs ugi, motoryki ma ej, funkcji poznawczych, komunikowania si. SpoÊród ró nych procedur i metod terapeutycznych stosowanych wprzypadku dzieci z autyzmem dzieci cym nale y wymieniç: techniki niedyrektywne, terapi holding, metod opcji Barry ego i Suzi Kaufmanów, techniki behawioralne, zmodyfikowanà metod dobrego startu, metod stymulacji seryjnych powtórzeƒ, metod ruchu rozwijajàcego Weroniki Sherborne, model TEACCH jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym. Techniki niedyrektywne, zazwyczaj w formie zabawowej, sà stosowane na pierwszym etapie leczenia. Procedura ta zak ada stworzenie dziecku atmosfery swobody, ca kowitej akceptacji i zapewnienie mu mo liwoêci wyra ania swoich uczuç. W trakcie spotkaƒ to dziecko kieruje ich przebiegiem, terapeuta nie przyspiesza terapii, ale podà a za dzieckiem, anga uje si w jego zabawy, naêladuje je itp. Nadrz dnym zadaniem jest nawiàzanie kontaktu z dzieckiem, co jest mo liwe tylko wtedy, gdy dziecko czuje si akceptowane i bezpieczne. Innà metodà terapii jest holding (ang. przytulanie, trzymanie), czyli metoda wymuszonego kontaktu, którà mogà stosowaç rodzice dziecka. Polega ona na przytulaniu dziecka nawet wbrew jego woli, cz sto przy oporze, a jej celem jest budowanie lub przywrócenie wi zi emocjonalnej pomi dzy matkà a dzieckiem. Metoda opcji Barry ego i Suzi Kaufmanów, cz sto kojarzona z holdingiem, opiera si na ca kowitej akceptacji dziecka i na swoistym podà aniu za dzieckiem i wchodzeniu w jego Êwiat. Post powanie terapeutyczne polega przede wszystkim na naêladowaniu zachowaƒ dziecka, co pozwala na wzbudzenie zainteresowania dziecka otoczeniem, na odkrywanie jego potrzeb i zainteresowaƒ, pokazywanie Êwiata zewn trznego, równie na budowanie poczucia bezpieczeƒstwa. 72

3 Techniki behawioralne w przypadku dzieci z autyzmem to przede wszystkim techniki warunkowania sprawczego, polegajàce na analizie zwiàzków mi dzy zachowaniem a jego konsekwencjami i kszta towaniu zachowaƒ za pomocà wzmocnieƒ pozytywnych lub negatywnych. Sà one ukierunkowane na rozwijanie zachowaƒ zwiàzanych z umiej tnoêcià skupiania uwagi na drugiej osobie, uczenie i imitowanie ruchów i dêwi ków, redukcj niepo àdanych zachowaƒ agresywnych, autoagresywnych i zwiàzanych z autostymulacjà oraz na wykszta cenie umiej tnoêci komunikacyjnych i spo ecznych. Z kolei zmodyfikowana metoda dobrego startu s u y usprawnieniu i integracji funkcji s uchowych, wzrokowych i ruchowych. Rozwija ona percepcj i szybkoêç reakcji, wzmaga koncentracj i podzielnoêç uwagi, rozwija wyobraêni i pami ç, kszta ci zdolnoêç rozumienia i operowania symbolami, rozwija myêlenie matematyczne, percepcj pozycji i ruchów cia a bez kontroli wzroku, kszta tuje ÊwiadomoÊç po o enia i wzajemnego ruchu cz Êci cia a wzgl dem siebie, rozwija sprawnoêç manualnà i koordynacj ruchowà koƒczyn górnych i dolnych. W metodzie stymulacji seryjnych powtórzeƒ podstawowà stosowanà technikà jest aktywnoêç ruchowa. G ównym celem prowadzonych çwiczeƒ jest podniesienie liczby bodêców oddzia ujàcych na kor mózgowà i uzyskanie nowych po àczeƒ nerwowo-mi Êniowych. Ukierunkowana aktywnoêç ruchowa pozwala równie roz adowaç napi cie emocjonalne dziecka, choç z drugiej strony w czasie çwiczeƒ dziecko mo e wykorzystywaç napi cie w celu intensyfikacji tempa i rytmu aktywnoêci. G ównym za o eniem metody ruchu rozwijajàcego Weroniki Sherborne jest pos ugiwanie si ruchem jako narz dziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego. åwiczenia przede wszystkim prowadzà do poznania w asnego cia a, pomagajà równie zdobyç pewnoêç siebie i poczucie bezpieczeƒstwa w kontakcie z innymi osobami, u atwiajà nawiàzywanie kontaktu i wspó pracy. Wykonywane w grupie budujà wi zi grupowe i interpersonalne. Kompleksowà pomoc osobom autystycznym zapewnia model TEACCH, czyli tzw. program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji. Zosta on opracowany przez amerykaƒskiego psychologa Erica Schoplera w latach 60. XX wieku. Pierwszy etap pracy z dzieckiem polega na ocenie poziomu rozwojowego dziecka, jego profilu psychoedukacyjnego oraz jego deficytów i mocnych stron. Nast pnie na tej podstawie opracowywane sà indywidualne programy te- 73

4 rapeutyczne, ukierunkowane na najwa niejsze obszary deficytu, takie jak: naêladowanie, motoryka ma a i du a, percepcja, koordynacja wzrokowo- -ruchowa, czynnoêci poznawcze, komunikacja, mowa czynna, oraz na zachowania niepo àdane. Program realizowany jest przez rodziców we wspó pracy z terapeutà, który systematycznie dokonuje oceny post pów wrozwoju dziecka i odpowiednio do tego modyfikuje program. Du e znaczenie ma trening umiej tnoêci spo ecznych polegajàcy na uczeniu adekwatnych zachowaƒ w sytuacjach ycia codziennego (robienie zakupów, korzystanie z komunikacji publicznej), a tak e na uczeniu czynnoêci samoobs ugowych (samodzielne ubranie si, jedzenie, korzystanie ze sprz tów gospodarstwa domowego). PodejÊciami wykorzystywanymi dodatkowo jest muzykoterapia, która zmniejsza poziom l ku, pobudza do zabawy i kontaktów z rówieênikami, oraz hipoterapia, dzi ki której tworzy si zwiàzek emocjonalny mi dzy dzieckiem a koniem, awkonsekwencji poprawiajà si relacje ze Êwiatem zewn trznym. Post powanie z dzieckiem z rozpoznanym zespo em Aspergera powinno byç kompleksowe i dotyczyç wszystkich Êrodowisk, w których dziecko funkcjonuje. Podstawowà kwestià jest prowadzenie psychoedukacji majàcej na celu uêwiadomienie otoczeniu, a wi c rodzicom, nauczycielom i innym dzieciom, problemów i ograniczeƒ wynikajàcych z obecnoêci zaburzenia. Konieczne jest dostosowanie metod nauczania do mo liwoêci dziecka i indywidualizacja procesu dydaktycznego. Dziecko z zespo em Aspergera powinno uczyç si w klasie integracyjnej. Kolejnà, niezmiernie wa nà kwestià jest dà enie do uspo ecznienia dziecka, co mo e dokonywaç si poprzez anga owanie go w dzia alnoêç ró nego rodzaju klubów, organizacji, kó zainteresowaƒ (tak e za poêrednictwem Internetu). Pomocna mo e okazaç si równie obecnoêç osoby wspierajàcej trenera, który doradza i pomaga w trudnych sytuacjach, np. na terenie szko y. Klasycznà metodà pracy z osobami z zespo em Aspergera jest tworzenie schematów post powania, u atwiajàcych rozumienie czytanych tekstów, ale równie intencji innych osób (Kto? Co zrobi? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?). Niejednokrotnie podejmowane sà próby prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej ukierunkowanej na specyficzne objawy zaburzenia. Warto jednak pami taç o tym, e techniki te mogà okazaç si równie skuteczne w przypadku powik aƒ zaburzenia, np. zespo ów depresyjnych czy l kowych. Bardzo du e znaczenie ma tak e udzia osoby cierpiàcej na zespó Aspergera w grupowym treningu umiej tnoêci spo ecznych, który umo liwia nauczenie si prawid o- 74

5 wych interakcji spo ecznych za pomocà zaplanowanych zaj ç dotyczàcych okreêlonych sfer funkcjonowania. W niektórych przypadkach autyzmu dzieci cego czy te zespo u Aspergera stosowane jest leczenie farmakologiczne, które jest g ównie leczeniem objawowym i ma na celu zmniejszenie nasilenia objawów najbardziej zaburzajàcych funkcjonowanie pacjenta. Objawami, na które najcz Êciej ukierunkowane jest leczenie farmakologiczne, sà: napady padaczkowe (leki najcz Êciej stosowane to karbamazepina ikwas walproinowy; warto pami taç, e benzodiazepiny i fenobarbital mogà nasilaç dra liwoêç, zachowania agresywne, upoêledzaç mo liwoêci poznawcze), objawy obsesyjno-kompulsywne i nasilone rytua y, objawy l kowe (inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, np. fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina), nadmierna impulsywnoêç, zachowania agresywne i samouszkadzajàce (neuroleptyki, np. haloperidol, risperidon, olanzapina; inne, np. propranolol), zaburzenia uwagi i nadmierna ruchliwoêç (leki psychostymulujàce, np. metylfenidat, mo e jednak nasilaç sztywnoêç w zachowaniu i objawy obsesyjno-kompulsywne), labilnoêç nastroju (karbamazepina, preparaty litu), obni ony nastrój (fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina), stereotypie ruchowe (buspiron). Podejmowano tak e próby leczenia deficytów w zakresie interakcji spo ecznych i komunikacji za pomocà neuroleptyków.

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL KATALOG DOBRYCH PRAKTYK INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL KATALOG

Bardziej szczegółowo

Zespó nadpobudliwoêci psychoruchowej, nazywany w Klasyfikacji

Zespó nadpobudliwoêci psychoruchowej, nazywany w Klasyfikacji PRACA POGLÑDOWA REVIEW STRESZCZENIE Praca jest przeglàdem wspó czesnych koncepcji na temat rozpoznawania i leczenia zespo u nadpobudliwoêci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi u doros ych.

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zasadnicze ró nice mi dzy upoêledzeniem umys owym a chorobà psychicznà

Zasadnicze ró nice mi dzy upoêledzeniem umys owym a chorobà psychicznà Zasadnicze ró nice mi dzy upoêledzeniem umys owym a chorobà psychicznà Prof. dr Dokument przygotowali: Prof. dr Henry V. Cobb Peter Mittler Mi dzynarodowa Liga Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 RADOS AW SROKA 1 MOTORYKA DU A DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 3 7 LAT. RÓ NICE MI DZY WIEKIEM BIOLOGICZNYM I WIEKIEM

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECKA Z NIEPE NOSPRAWNOÂCIÑ Stan prawny na dzieƒ 1 grudnia 2008 r. Autor: Ewa Âwiàtkowska, Anna Puszkarska Opracowanie redakcyjne: Dorota

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo