I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ"

Transkrypt

1 Toruń, dn r. Zapytanie ofertowe w związku z przeprowadzeniem ewaluacji projektu i opracowaniem raportu ewaluacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, wdrażanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postępowanie w sprawie zakupu wyrobów i usług, których wartość nie przekracza euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 2013, poz. 907 z późn. zm.) - zamówienie nie podlega zatem przepisom tejże ustawy. I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (Rozp. nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r.): usługi badań społecznych. II ZAMAWIAJĄCY Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ul. Św. Jana 1/3, Toruń, NIP: , REGON: , strona internetowa: tel.: , , Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji projektu i opracowaniu raportu ewaluacyjnego (cząstkowego i końcowego). Badanie ewaluacyjne ma wykazać, czy (a jeśli tak, to o ile %) nastąpiło udoskonalenie warsztatu zawodowego uczestników projektu nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz w ich opinii poprawa jakości kształcenia i efektów nauczania języków obcych w regionie. Realizacja zadania będzie obejmowała: 1) ustalenie metody badawczej, dobór i opracowanie odpowiednich technik i narzędzi badawczych we współpracy z pracownikami projektu (z wykształceniem socjologicznym); 2) opracowanie kwestionariusza ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego wśród beneficjentów projektu do 250 nauczycieli uczestniczących w warsztatach metodycznych i seminariach z zakresu tutoringu, zajęć z zakresu coachingu oraz analiza materiałów zastanych dotychczas pozyskanych ankiet ewaluacyjnych; 3) opracowanie scenariusza pogłębionego wywiadu indywidualnego i przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (wraz z dokonaniem ich transkrypcji) z 50 uczestnikami projektu; 4) weryfikacja autorskich programów nauczania, opracowanych przez uczestników projektu (do 250);

2 5) weryfikacja sprawozdań nadesłanych do Zleceniodawcy przez uczestników zagranicznych szkoleniowych wyjazdów studyjnych (do 150); 6) opracowanie cząstkowego raportu ewaluacyjnego na podstawie wyników przeprowadzonych badań, który zostanie (w całości lub w części) włączony do planowanej publikacji naukowej; 7) opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego na podstawie wyników przeprowadzonych badań, który zostanie (w całości lub w części) włączony do planowanej publikacji naukowej. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia: raportu cząstkowego i końcowego, zawierających informacje dotyczące przebiegu badania, jego problematyki i metodologii oraz wyniki badań wraz z ich analizą i wnioskami/rekomendacjami w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD), prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze wnioski z przeprowadzonej ewaluacji w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD). IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do r. zad. 1-4 i 6; do r. zad. 5 i 7. V OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW Złożona oferta będzie rozpatrywana przez Zleceniodawcę przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny: a) najniższa cena brutto - 50%; b) doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów edukacyjnych 50%. VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 3. Zleceniodawca nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana. 7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Zleceniobiorca. 8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. 9. W przypadku Zleceniobiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 10. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

3 VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na skrzynkę mailową: lub do dnia , do godz lub b) dostarczona osobiście lub przesłana tradycyjną pocztą (listem poleconym) w zamkniętej kopercie pod następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń, z dopiskiem Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, do dnia , do godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zleceniodawcy. 3. Osoby do kontaktu: Magdalena Fiałkowska, tel lub Agata Wesołowska, tel W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy posiadają umiejętności i udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania ewaluacji minimum trzech projektów edukacyjnych w okresie 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. IX SPOSÓB OCENY OFERT: Dla Kryterium I: P K1 = [C N /C R x % wagi (pkt)] x 100 P K1 ilość punktów przy proponowanej cenie, C N cena oferty najkorzystniejszej, czyli najniższej, C R cena oferty rozpatrywanej, % wagi waga kryterium ocen. Uwaga! Oferta musi zawierać cenę ostateczną, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie. Dla Kryterium II: P K2 = [C R /C N x % wagi (pkt)] x 100 W celu wyliczenia kryterium II Oferent przedstawi oświadczenie wraz z tabelą z wykazem zrealizowanych badań z zakresu ewaluacji projektów edukacyjnych w okresie 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego (wraz z referencjami/zaświadczeniami o przeprowadzeniu w/w badań, przy czym dopuszcza się możliwość złożenia kopii lub skanów omawianych dokumentów), wg załączonego wzoru: OŚWIADCZENIE Lp. Tytuł i rodzaj badania Miejsce i czas realizacji Zleceniodawca badania miejscowość.. data i podpis Oświadczającego

4 Punktacja za doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów edukacyjnych 2 punkty za każde w/w badanie, przy czym nie więcej niż 50. Punkty przyznane zostaną w oparciu o w/w tabelę: P K2 ilość punktów dla Kryterium II, C N ilość punktów z oferty najkorzystniejszej, C R ilość punktów z oferty rozpatrywanej, % wagi waga kryterium ocen. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. X SPOSÓB WYŁONIENIA OFERTY Zamawiający wyłoni ofertę po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów dostępu i kryteriów oceny określonych powyżej. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje suma punktów za spełnienie dwóch kryteriów. XI POZOSTAŁE INFORMACJE Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Powodem odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet projektu dla przedmiotu zamówienia. Wysokość zaplanowanego budżetu będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem ofert. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Oferentów pisemnie. XII UMOWA I PŁATNOŚĆ 1. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Termin płatności: 30 dni od wystawienia rachunku/faktury, płatne przelewem. 3. Faktura VAT/rachunek wystawiona/-y na Województwo Kujawsko-Pomorskie (Plac Teatralny 2, Toruń, REGON , NIP ).

5 Załącznik nr 1 WZÓR OFERTY Zleceniodawca: Województwo Kujawsko-Pomorskie Pieczęć Zleceniobiorcy FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe w związku z przeprowadzeniem ewaluacji projektu i opracowaniem raportu ewaluacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej (Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, ogółem w wysokości: 1) kwota netto... zł (słownie:...) 2) kwota podatku VAT:... zł (słownie:. ) 3) kwota brutto... zł (słownie:...). Oświadczam, że posiadam następujące udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia badań ewaluacyjnych projektów edukacyjnych, zrealizowanych w okresie 5 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego i zobowiązuję się do przedstawienia kopii lub oryginałów albo skanów referencji/zaświadczeń o przeprowadzeniu w/w badań. OŚWIADCZENIE Lp. Tytuł i rodzaj badania Miejsce i czas realizacji Zleceniodawca badania miejscowość... data i podpis Oświadczającego

6 Oświadczam, że: 1. Akceptuję warunki płatności. 2. Zapoznałam/em się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Uzyskałam/em wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. Akceptuję istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 5. Uważam się za związaną/ związanego ofertą przez 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nazwa i adres ZLECENIOBIORCY NIP... REGON... Adres, na który Zleceniodawca powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów ze Zleceniodawcą:... Numer telefonu: , dn... r.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Postępowanie dotyczące zaprojektowania i utworzenia strony www

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja SP-2/12 Włostów, dn. 14-09-2012r. ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu w ramach projektu POKL pt. Praca u podstaw wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr OR II. 271.12.2012.ŁB Załącznik do Zarządzenia Nr../2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 17 października 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo