Program XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów ódÿ, czerwca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów ódÿ, 21 23 czerwca 2007 roku"

Transkrypt

1 Program XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów ódÿ, czerwca 2007 roku Czwartek, 21 czerwca 2007roku. Sesje tematyczne/szkoleniowe, I. Patomorfologia uk³adu oddechowego Przewodnicz¹cy W³odzimierz Olszewski, Boles³aw Papla J. Domaga³a-Kulawik: BAL i plwocina indukowana - znaczenie w diagnostyce chorób p³uc B. Papla: Zapalenia œródmi¹ szowe p³uc W. T. Olszewski: Diagnostyka cytologiczna przerzutów do p³uc. II. Patomorfologia uk³adu ch³onnego Przewodnicz¹cy Jerzy Stachura R.K. Maryniak, M. Prochorec-Sobieszek: Choroby limfoproliferacyjne z du ych ziarnistych limfocytów (LGL) K. Ga³¹zka, W. Jurczak: Ocena szpiku kostnego w trepanobiopsjach u pacjentów z ch³oniakiem z komórek p³aszcza (MCL) leczonych Zevalinem A. Grucha³a, B. Lackowska, A. Kruczak, A. Jaszcz-Grucha³a, D. Dañda: Ró norodnoœæ obrazów morfologicznych ch³oniaka Hodgkina w materiale Centrum Onkologii Kraków J. Stachura, K. Ga³¹zka, J. Szpor: Rejestr ch³oniaków Polskiej Grupy ds. Hematopatologii PTP wyniki za rok J. Sygut, J. Kopczyñski, A. Radowicz-Chil, G. Antczak, M. Pawlik, R. Maryniak: Biopsja aspiracyjna cienkoig³owa w diagnostyce ch³oniaków doœwiadczenia Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w latach D. Skomra: Nowotwory z komórek dendrytycznych D. Skomra: Analiza ekspresji cykliny D1 w szpiczaku mnogim i w plazmacytoma Lunch Posiedzenie Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Patologów Prezentacje systemów optycznych i archiwizacji obrazów. (OLYMPUS, NIKON, ZEISS) M. Wojciechowski: System Aperio: nowoczesna technologia dla wirtualnej telepatologii diagnostycznej i edukacyjnej J. S³odkowska, L. Chyczewski, M. Wojciechowski: mikroskopia wirtualna na bazie internetu - w telekonsultacjach patomorfologii pulmonologicznej Sesje tematyczne/ szkoleniowe, III. Cytologia szyjki macicy

2 Przewodnicz¹cy - Maria Chosia Ch. Bergeron: ASC-US/ASC-H: Definicje, korelacje cyto-histopatologiczne i cyto-wirusologiczne Ch. Bergeron: Cytodiagnostyka zmian przedrakowych nab³onka gruczo³owego M. Chosia: Demonstracja programu: The Eurocytology Webside: a united platform for education, training and development of transferable skills in clinical cytology screening and diagnosis. IV. Hepatopatologia Przewodnicz¹cy - Krzysztof Bardadin A. Omulecka: Biopsja w¹troby, wskazania, techniki patomorfologiczne, metody interpretacji B. Górnicka: Nowotwory w w¹trobie niemarskiej E. Urasiñska: Patologia transplantacyjna w¹troby, ocena w¹troby przeszczepionej i monitorowania przeszczepu K. Bardadin: Patologia dróg ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych Prezentacja plakatów Uroczystoœæ otwarcia Zjazdu (Muzeum Historii m. odzi). Bankiet. Wyjazd autokarem, powrót dy uruj¹cym busem Pi¹tek, 22 czerwca 2007roku. Sesje plenarne: Sesja plenarna: PATOMORFOLOGIA SUTKA Przewodnicz¹cy Wenancjusz Domaga³a, Bogus³aw Musiatowicz, Jerzy Stachura 1. M. Masiuk, E. Urasiñska, W. Domaga³a: Rozmieszczenie wewn¹trzj¹drowe nukleoliny w czasie cyklu komórkowego w naciekaj¹cych rakach przewodowych sutka w zale noœci od obecnoœci receptora estrogenowego. 2. A. Mrozkowiak, W.P. Olszewski. K. Suszy³o, W. T. Olszewski: Zastosowanie techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w algorytmie postêpowania diagnostycznego w raku piersi. 3. W. P. Olszewski, A. Mrozkowiak, B. Kosiñska-Bauer, W. T. Olszewski, T. Pieñkowski: Koamplifikcja genów HER2 i TOPA2a w wybranych przypadkach raka piersi. 4. M. Œnietura, D. Ponikiewska, J. Liszka, E. Stobiecka, A. Smok-Ragankiewicz, D. Lange: Ocena amplifikacji oraz ekspresji genów ERBB2 i TOP2A u chorych na raka piersi z wykorzystaniem techniki FISH i immunohistochemii. 5. A. K. Bednarek, E. P³uciennik, M. J. elazowski, R. Kusiñska, P. Potemski, R. Kordek: Zró nicowanie biologiczne raków piersi.

3 Wyk³ady plenarne Przewodnicz¹cy Jan Brêborowicz, Radzis³aw Kordek Ch. Busch: History and current practice of classification of papillary urothelial cancer of the bladder W. T. Olszewski: Patofarmakologia wspó³czesne zadania diagnostyki mikroskopowej Sesja plenarna: PATOMORFOLOGIA NARZ DU RODNEGO Przewodnicz¹cy El bieta Korobowicz, Andrzej Kulig 1. J. K. Bar, P. Grelewski, M. Gabryœ: Ekspresja topoizomerazy I i II á w nowotworach jajnika. 2. M. Kufelnicka, B. Smolarz, A. Kulig, M. Szpakowski, JR. Wilczyñski: Polimorfizm G2677T genu MDR, a odpowiedÿ poszczególnych typów histologicznych raka jajnika na chemioterapiê. 3. M. Zdunek, A. Kwaœniewska, E. Korobowicz: Ekspresja bia³ek hmlh1 i hmsh2 w œródnab³onkowej neoplazji sromu (VIN3). 4. K. Bardadin: POLQA polski program zapewnienia jakoœci w patomorfologii Lunch Sesja plenarna: GASTROENTEROPATOLOGIA Przewodnicz¹cy Janina Or³owska, Micha³ Jeleñ 1. S. Demczuk: Ekspresja beta-kateniny, metaloproteinazy 7 i 9 w rakach jelita grubego o ró nym stopniu niestabilnoœci mikrosatelitarnej. 2. M. Kiedrowski, M. Kamionek, J. Or³owska: Polipy nab³onkowe a rak jelita grubego w materiale endoskopowym. 3. M. Sulkowska, L. Kañczuga-Koda, M. Koda, S. Sulkowski: Badania ekspresji koneksyny 26, 32 i 43 oraz bia³ek adhezyjnych E-kadheryny i â-kateniny w gruczolakach i rakach jelita grubego. 4. J. Sygut, J. Kopczyñski, A. WoŸniak, J. Limon, S. GóŸdŸ, S. Sporny, D. Sygut, A. Kowalik, E. Wypiórkiewicz, K. Makowiecka, J. Stachura: Rola i miejsce biopsji cienkoig³owej /BAC/ w diagnostyce GIST. 5. M. J. elazowski, M. Byczewska, E. P³uciennik, K. Seta, G. Pasz-Walczak, P. Potemski, R. Kordek, A. K. Bednarek: Analiza molekularna apoptozy i proliferacji w raku jelita grubego. 6. A. Kasprzak, A. Adamek, J.Seidel, W.Przybyszewska, K. Olejniczak, W. Biczysko, J. Juszczyk, M. Zabel: Zmiany ultrastrukturalne i ekspresja bia³ek wirusowych (C, NS3 i NS5A) w w¹trobie pacjentów z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu C Sesja plenarna: NOWOTWORY I TEMATY RÓ NE Przewodnicz¹cy Wies³awa Biczysko, W³odzimierz Olszewski

4 1. M. Chekan, M. Jarz¹b, M. Œnietura, D. Lange, B. Jarz¹b. Profil ekspresji genów raka brodawkowatego tarczycy: poszukiwanie genów odpowiedzialnych za jego charakterystyczne cechy histomorfologiczne. 2. A. Kram, K. Kiwerska, M. Rydzanicz, L. Teresiñski, K. Szyfter, W. Domaga³a: Mutacje P16 w rakach krtani. 3. M. Maksymowicz, W.T. Olszewski, G. Zieliñski, J.K. Podgórski, W. Bonicki, W.S. Maksymowicz: Patomorfologiczna diagnostyka nieczynnych hormonalnie gruczolaków przysadki z zastosowaniem metod immunohistochemicznych i mikroskopowo-elektronowych. 4. I ycka-œwieszewska, E. Dro yñska, R. Rzepko, W. Grajkowska, G. Kobierska-Gulida, I. Kardaœ, K. Jaœkiewicz: Analiza pato-kliniczna potencja³u angiogennego w guzach typu neuroblastoma. 5. W. Biczysko, A. Marsza³ek: Uszkodzenia p³uca po stosowaniu egzogennych surfaktantów. 6. M. Prochorec-Sobieszek, Z. T. Biliñska, J. Grzybowski,. Mazurkiewicz, E. Walczak, T. Wagner, W. Ru y³³o: Ocena procesu zapalnego w biopsji endomiokardialnej u chorych z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹. 7. J. Szarek, K. Skibniewska, J. Wojtacka, J. Guziur, I. Babiñska, A. Andrzejewska, K. Sawicka-Kapusta, M. Grzybowski, M. Zakrzewska, I. Zmys³owska, M. Felsmann: Wp³yw mogilnika pestycydowego na obraz morfologiczny w¹troby i nerek myszy polnych w pobli u mogilnika pestycydowego na Pojezierzu I³awskim w roku 2004 i Og³oszenie wyników konkursu na najlepsz¹ pracê prezentowan¹ w wersji plakatowej. Zespó³ Orzekaj¹cy: Kazimierz Jaœkiewicz, Józef Kobos, Janina S³odkowska, Stanis³aw Sulkowski, Józef Szarek, El bieta Urasiñska, Krzysztof Zieliñski Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Patologów Wyjazd na spotkanie towarzyskie (restauracja Dworek w Lesie agiewnickim) Przejazd autokarem, powrót dy urnym busem Sobota, 23 czerwca 2007 roku Sesje tematyczne/szkoleniowe I. Patologia uk³adu moczowego i nerek Przewodnicz¹cy Christer Busch, Stanis³aw Sporny 1. Ch. Busch: Morphological and molecular malignancy grading of prostate cancer: can new markers beat the Gleason system? 2. D. Lange : Immunoreaktywnoœæ AMCAR i P63 w rakach gruczo³u krokowego. 3. J. Sygut: Biopsja wielokrotna w diagnostyce zmian gruczo³u krokowego. 4. J. Musia³, S. Sporny: Prognostyczne markery immunohistochemiczne w raku gruczo³u krokowego.

5 II. Neuropatologia Przewodnicz¹cy Wielis³aw Papierz J. Szymaœ: Teleneuropatologia J. Szymaœ, M. Lundin: Zastosowanie wirtualnej mikroskopii w nauczaniu patomorfologii W. Papierz: Zmiany patologiczne w oœrodkowym uk³adzie nerwowym sprawiaj¹ce trudnoœci diagnostyczne. Sesje tematyczne/szkoleniowe III. Nefropatologia Przewodnicz¹cy : Wies³awa Salwa- urawska, Ma³gorzata W¹growska-Danilewicz Trudnoœci diagnostyczne w k³êbuszkowych zapaleniach nerek prezentacja przypadków. IV. Patomorfologia tkanek miêkkich Przewodnicz¹cy: Janusz Limon, Jerzy Stachura, Janusz Ryœ Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Patologów i Komisji Patologii Molekularnej Komitetu Genetyki Cz³owieka i Patologii Molekularnej VI Wydzia³u PAN M. Iliszko, J. Limon: Znaczenie aberracji chromosomowych w diagnostyce nowotworów tkanek miêkkich J. Ryœ, M. Iliszko, A. Kruczak, M. Rozmus, Miettinen M., J. Lasota, E. I ycka Œwieszewska, R. Kordek, P. Sowa, J. Limon: Zastosowanie badañ molekularnych technik¹ FISH w diagnostyce miêsaków tkanek miêkkich J. Sygut,T. Ferenc, J. Kopczyñski, L. Staliñska, M. Mayer, M. Turant, A. Dziki, A. Latos-Bielañska, M. Sidor, J. W. Wroñski, S. GóŸdŸ A. Kulig: W³ókniakowatoœæ naciekowa (desmoid): patomorfologia, diagnostyka ró nicowa i wybrane zagadnienia genetyczne B. Maksymiuk, D. Lange, G. S³omian: Diagnostyka ró nicowa miêsaka nab³onkopodobnego (epithelioid sarcoma) Dyskusja V. Immunohistochemia w diagnostyce patomorfologicznej Przewodnicz¹cy Marian Danilewicz 1. J. K³os: Immunohistochemia jako metoda pomocna w poszukiwaniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworowych (DAKO). 2. S. Nielsen: Kontrola pozytywna w immunohistochemii (DAKO). 3. M. Andrzejewska: Wyposa enie pracowni patomorfologii XXI wieku (firma MAR- FOUR).

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała

1 Diagnostyka. patomorfologiczna zasady i cele. Wenancjusz Domagała Wenancjusz Domagała 1 Diagnostyka patomorfologiczna zasady i cele Patologia (patomorfologia) jest nauką o przyczynach, mechanizmach, objawach i skutkach choroby ocenianych na poziomie morfologicznym, biochemicznym

Bardziej szczegółowo

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Wtorek, 25 sierpnia 2015, 00:11 Zakład Patomorfologii Telefon/Faks.: (22) 508 12 30 Lokalizacja: Budynek C 6 Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW 1 Opracowanie grafczne Piotr Berezowski Adaptacja wersji elektronicznej Mirosław Śnietura Dariusz Lange Niniejszą publikację sfinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA ISSN 2081-4143 POZNAÑ 2011 NR 3 MEDYCZNA WOKANDA MEDYCZNA WOKANDA / MEDICAL DOCKET Medyczna Wokanda ukazuje siê pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego Medical Docket is published

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik...

Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik... SPIS TREŚCI Przedmowa............................ 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik.......... 17 1.1. Wst

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! 2010 Poznañ, 12 14 marca Centrum Kongresowe Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pawilon 15 PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! Od pi¹tku 12 marca (od godz. 14.00) do niedzieli 14 marca (do godz. 14.00) wyk³ady

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Dokument programu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia

Bardziej szczegółowo

LARYNGOLOGICZNY KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE. PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med.

LARYNGOLOGICZNY KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE. PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med. magazyn OTORYNO- SUPLEMENT V CZERWIEC 2004 ISSN 1643-0050 KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med. Adam K os WOLNE P ATY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Zagadnienia ogólne.......... 1 1.1. Rozwój ginekologii od empirii do nauki Zbigniew Słomko, Edmund Waszyński... 1 1.1.1. Cel i zakres informacji............ 1 1.1.2. Ginekologia u zarania

Bardziej szczegółowo

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy SPIS TREŚCI Listy Powitalne 2-3 Patronat Honorowy 4 Komitet Naukowy 4 Komitet Organizacyjny 5 Kontakt w Sprawach Naukowych 6 Kontakt w Sprawach Organizacyjnych 6 Program 7 Program Ramowy 8-11 Program Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej Alergia Astma Charubczyk Immunologia, A., Zieliñska 2005, 10(2), E., 83-89 Kuna P. Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci 83 Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo