Molekularne markery nowotworowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Molekularne markery nowotworowe"

Transkrypt

1 Molekularne markery nowotworowe Dr Marta Żebrowska Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej Źródło ryc: glejak-mozgu-rak-mozgu-300x181.com

2 Etapy kancerogenezy - nadekspresja onkogenów - zahamowanie ekspresji genów supresorowych - zahamowane ekspresji genów mutatorowych -aktywacja telomerazy -zmiany epigenetyczne -zahamowanie apoptozy

3 Tor mutacyjny raka jelita grubego Źródło Ryc.: Żelazowski M i wsp. Molekularne modele nowotworzenia w raku jelita i odbytnicy. Współczesna onkologia 2010; 14(3);

4 Dążenie do rozpoznawania nowotworu na jak najwcześniejszym (bezobjawowo stadium choroby) etapie rozwoju jest bodźcem dla rozwoju diagnostyki onkologicznej w tym także diagnostyki molekularnej

5 Marker genetyczny / molekularnym zmiana w strukturze, sekwencji lub ekspresji materiału genetycznego diagnostyka molekularna daje narzędzia, które pozwalają na wykrycie zmian w DNA, RNA, białku już w pojedynczej komórce techniki molekularne pozwalają na wykrywanie mutacji charakterystycznych dla danego typu nowotworu Źródło:http://pixers.pl/obrazy-i-plakaty/helisa-dna-pod-lupa-w-centrum-uwagi

6 Markery molekularne znalazły zastosowanie w: -w badaniach predyspozycji -diagnozowaniu -prognozowaniu przebiegu choroby -wyborze terapii Źródło: httpblog.ebdna.plindex.phpjedno-z-najwiekszych-zagrozen-ludzkosci-wciaz-niepokonane

7 Typy markerów molekularnych w diagnostyce chorób nowotworowych: 1. Markery genowe 2. Markery klonalności 3. Markery prognostyczne 4. Markery tkankowo specyficznej ekspresji

8 Markery genowe umożliwiają rozpoznawanie zmian w genach, które tworzą tory mutacyjne pozwalają na identyfikacje zmian charakterystycznych w komórce nowotworowej w genomie komórki nowotworowej występuje więcej niż pojedyncza zmiana pojedyncza zmiana w genie może służyć jako molekularny marker nowotworowy należy pamiętać, że obecność pojedynczej zmiany nie zawsze musi wskazywać na komórkę nowotworową

9 Markery genowe skomplikowany i złożony mechanizm kancerogenezy nie pozwala na znalezienie wielu jednoznacznych korelacji między określoną zmianą mutacyjną genotypu a typem nowotworu dotychczas tylko w przypadku kilku jednostek chorobowych znaleziono związek pomiędzy mutacjami w określonym genie lub określonej pozycji danego genu a ich rozwojem i agresywnością przebiegu obecna diagnostyka jest głównie nastawiona na jak najwcześniejsze odróżnienie komórki nowotworowej od komórki prawidłowej

10 Przykłady korelacji pomiędzy defektem molekularnym a chorobową nowotworową MUTACJA Mutacja w kodonie 12 protonoogenu Ki- RAS Mutacje w protoonkogenie RET -mutacja w kodonach 630 i 634 -mutacja w kodonach 883 i 918 -mutacje w kodonach 609,611,618 oraz 768,790,791 i 804 Mutacje w genach KIT (głównie eksony 11 i 9) lub PDGFR (głównie eksony: 11 i 18) Gen fuzyjny BCR-ABL (po translokacji 9;22 -chromosom Philadelfia) RODZAJ NOWOTWORU - zmiana charakterystyczna dla 85-95% pierwotnych gruczolakoraków trzustki - mutacja nie jest praktycznie obserwowana w zmianach nienowotworowych (przewlekłe zapalenie trzustki) czy w tkance prawidłowej - zmiana związana z dziedzicznym rdzeniastym rakiem tarczycy - zespół MEN-2A (mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu II A) - zespół MEN-2B (mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu II A) - zespół FMTC (rodzinny rdzeniasty rak tarczycy) - GIST (mięsaki podścieliska przewodu pokarmowego) - 95% przewlekłych białaczek szpikowych (PBS;CML)

11 Markery klonalności Pozwalają rozpoznać czy dany rozrost nowotworowy ma charakter klonalny Guz rozrost oligoklonalny Nowotwory wywodzące się z układu hematopoetycznego (chłoniaki, białaczki) rozrost mono- bi-klonalny Markery klonalności wykorzystywane są w diagnostyce chłoniaków i białaczek Markerami klonalności mogą być: - geny immunoglobulinowe - geny receptorów limfocytów T - sekwencje mikrosatelitarne - geny fuzyjne

12 Markery prognostyczne Rozpoznawanie w genomie charakterystycznych zmian, które pozwolą na przewidywanie przebiegu choroby nowotworowej Markery te mogą być wykorzystane jako wskaźniki: - prognozujące przebieg choroby - czasu do wznowy choroby nowotworowej - pięcio- i dzieśiecioletniego przeżycia bez wznowy choroby

13 Przykłady: Markery prognostyczne Zwielokrotnienie liczby kopii onkogenu prowadzące do stymulacji proliferacji -amplifikacja N-MYC w neuroblastoma świadczy o agresywności procesu nowotworowego oraz wskazówką do prowadzenia intensywnej terapii -nadekspresja białka receptorowego HER2 będąca konsekwencją amplifikacji genu c- ERB-B2 jest związana ze złym rokowaniem Pomiar ekspresji genów tworzących aktywną cząsteczkę telomerazy -telomeraza jest nieaktywna w większości komórek prawidłowych; zostaje natomiast zaktywowana w komórkach nowotworowych, przeciwdziała skracaniu telomerów

14 Markery tkankowo specyficzne Rozpoznanie transkryptu genów, które ulegają ekspresji jedynie w określonym typie komórek Umożliwiają rozpoznanie danego typu komórek w otoczeniu nawet kilku milionów komórek innego typu np.: krew obwodowa Ocena zdolności przerzutowania danego nowotworu Przykład: Wykrywania krążących we krwi obwodowej komórek czerniaka: - ocena ekspresji genu tyrozynazy - we krwi obwodowej jedynymi komórkami które wykazują ekspresję tego genu są komórki czerniaka - test jest wysoce specyficzny i czuły pozwala na wykrycie pojedynczej komórki czerniaka w 5 ml krwi obwodowej

15 Sygnatura nowotworowa Jest najczęściej obrazem zmian w kilkunastu do kilkudziesięciu genach, które wydają się być najlepszymi markerami danej jednostki chorobowej Pozwala na tworzenie nowej molekularnej klasyfikacji nowotworów

16 Klasyfikacja nowotworów na podstawie profilowania ekspresji genów ZALETY Analiza całego transkryptomu w jednym badaniu WADY Brak standaryzacji metodologii oraz analizy danych (znaczna liczba wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych Alternatywa dla konwencjonalnej diagnostyki Krótki czas analizy Duża dokładność, swoistość, czułość Możliwość diagnostyki w obrębie heterogennych typów nowotworów Możliwość diagnostyki nowotworów trudnych do odróżnienia w badaniu histopatologicznym (subklasyfikacja nowotworów o zbliżonej budowie) Zbyt dużo danych utrudniających stosowanie w rutynowej diagnostyce Zbyt mała liczba przebadanych grup nowotworów przez niezależne laboratoria Konieczność potwierdzania uzyskanych wyników tradycyjnymi technikami genetycznymi Korelacja z rokowaniem, odpowiedzią na leczenie oraz długością przeżycia Źródło: Tabelę stworzono na podstawie: Szczepanek i wsp. Postępy w kierunku molekularnej klasyfikacji nowotworów u dzieci Postepy Hig Med Dosw, 2008; 62;

17 Wybrane geny jako molekularne markery nowotworowe Gen K-ras (protoonkogen)-biorący udział w przekazywaniu sygnałów mitogennych mutacje: - prowadzą do nadmiernej proliferacji komórek - gorsze rokowanie, szybsza progresja choroby - oporność na terapie anty-egfr (co jest wiązane z uniezależnieniem komórek od przekaźnictwa sygnałowego pochodzącego z receptorów błonowych) np.. rak płuca, głowy i szyi, jelita grubego

18 Wybrane geny jako molekularne markery nowotworowe Receptor HER2 kodowny przez onkogen ErbB2; poprzez tworzenie dimerów z innymi członkami rodziny HER dochodzi do fosforylacji wewnątrzkomórkowej domeny receptora. Fosforylacja prowadzi do aktywacji szlaków sygnałowych inicjujących proliferację oraz hamujących apoptozę - czynnik predykcyjny nadmierna aktywacja szlaku sygnałowego wiąże się z opornością na terapie hormonalną

19 Wybrane geny jako molekularne markery nowotworowe Gen EGFR zaburzenia ekspresji wiążą się z nadmierną proliferacją i upośledzeniem apoptozy czynnik predykcyjny - pacjenci z mutacjami (19 delecji w eksonie 19; substytucja L858R w eksonie 21 substytucja w G719X eksonie 18) odznaczali się znacznie wyższym odsetkiem odpowiedzi na leczenie erlotynibem i gefitynibem niż pacjenci z dzikim typem genu (70-80% vs 1-7%) -mutacja T790M w eksonie 20 oraz liczne insercje w tym eksonie są wiązane z występowaniem wtórnej oporności na leczenie

20 Geny podatności Obecność mutacji danego genu we wszystkich komórkach organizmu dowodzi, iż mają one charakter mutacji germinalnej (odziedziczonej) Występują one w przypadku dziedzicznych predyspozycji do rozwoju nowotworu Najczęściej zalicza się do nich: - geny supresorowe (np. APC; RB1; BRCA1; BRCA2) - geny stabilizujące-uczestniczące w naprawie uszkodzeń DNA (np. hmsh2; hmlh1) Nieliczne zespołu dziedzicznych predyspozycji do rozwoju nowotworu są wiązane z aktywacją protoonkogenów (np. RET, KIT)

21 Dziedziczna predyspozycja do rozwoju nowotworu: - u nosicieli danej mutacji ryzyko rozwoju nowotworu jest większe niż ryzyko populacyjne -młody wiek zachorowania -liczne zachorowania u krewnych -współwystępowanie ognisk nowotworowych w narządach parzystych -mnogie ogniska nowotworowe u jednego pacjenta lub też występowanie u tego samego pacjenta dwóch lub więcej różnego rodzaju nowotworów -osoby posiadające taką mutację powinny zostać objęte programem wczesnej profilaktyki, badań kontrolnych oraz nie standardowym leczeniem

22 Zespół BRCA1 - konstytucyjna mutacja genu BRCA1 - u nosicielek ryzyko rozwoju: raka piersi wynosi 60% a raka jajnika 40% -ryzyko zależy od rodzaju mutacji, jej lokalizacji w genie oraz czynników środowiska - średni wiek zachorowania ok. 40 r. ż.; obustronność; szybkie tempo rozrastania się guzów ; gorsze rokowanie - w Polsce 90% mutacji BRCA1 to: 5382insC; 61C>G; 4153delA - marker istotny w procesie rozpoznawania, prognozowania przebiegu choroby oraz wyboru terapii - wysoka ekspresja BRCA1 niekorzystny czynnik predykcyjny w leczeniu cisplatyną oraz karboplatyną

23 Zespół CHEK2: -mutacje konstytucyjne genu CHEK2 -wysokie ryzyko rozwoju raka piersi (30-40%) i prostaty (ok. 40%) - W polskiej populacji występują z częstością 1% mutacje skracające białko IVS2+1G>A; del5395; 1100delC - rozpoznanie tych mutacji jest niezwykle istotne dla wprowadzenia odpowiedniego schematu badań kontrolnych

24 Zespół Lyncha -zespół dziedzicznego niezwiązanego z polipowatością raka jelita grubego -ok. 5% wszystkich raków jelita grubego -powstaje w wyniku mutacji jednego z kilku genów (MSH2; MLH1; MSH6; PMS1; PMS2) -nosicielstwo mutacji w genach MMR jest wiązane z 40-60% ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego Zespół Lyncha II -jedna z postaci dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego -współwystępowanie raka jelita grubego oraz gruczolakoraków innych narządów -w przypadku nosicielstwa mutacji w genie MSH2 ryzyko zachorowania wynosi 10% -przypadku nosicielstwa mutacji w genie MLH1 ryzyko zachorowania wynosi 3,5%

25 Zespół Li-Fraumeni -uwarunkowany genetycznie zespół predyspozycji do rozwoju nowotworu -spowodowany mutacjami w genie TP53 -mutacje w genie TP53 są rozrzucone w obrębie sekwencji kodującej -u pacjentów z zespołem Li-Fraumeni występuję zwiększone ryzyko rozwoju na: - nowotwory tkanek miękkich - nowotwory mózgu - nowotwory kości - raka kory nadnerczy - białaczkę -zachorowanie przed 45 r.ż.

26 Wybór terapii Zmiany w genomie komórek mogą być wykorzystywane przy wyborze terapii Przykładowo: w nowotworach w których gen TP53 uległ mutacji lub delecji i nie spełnia swojej funkcji należy rozważyć zastosowanie chemioterapii której celem nie jest apoptoza indukowana przez p53 w mięskach podścieliska przewodu pokarmowego pacjenci z mutacjami w eksonie 11 genu KIT reagują na leczenie mniejszą dawką imatynibu niż pacjenci z mutacjami w eksonie 9 KIT oraz obu eksonach genu PDGFR, a pacjenci bez mutacji w tych genach rzadko reagują na leczenie imatynibem Pacjenci z nadekspresją genu kodującego receptor HER2 reagują na leczenie przeciwciałem monoklonalnym trastuzumab

27 Znaczenie kliniczne badań genetycznych Molekularne markery nowotworowe mogą stać się przydatnym narzędziem, który pozwoli na rozpoznawanie określonego typu nowotworu (precyzyjne powiązanie zmiany genetycznej z jednostką chorobową), ułatwi prognozowanie jej przebiegu oraz pomoże wskazać najskuteczniejszą terapię. Ze względu na swoisty podpis molekularny danego nowotworu każdy z nich będzie wymagał odrębnego opracowania

28 Zakres badań molekularnych w diagnostyce nowotworowej 1. Testy na obecność komórek nowotworowych: -wykrywanie mutacji w genach torów mutacyjnych oraz w sekwencjach mikrosatelitarnych -wykrywanie aktywności telomerazy -wykrywanie zmian epigenetycznych w promotorach niektórych genów 2.Testy podatności wykrywanie mutacji w genach -BRCA1 i/lub BRCA2, NSB1; RER -polimorfizmy w genach detoksykacji, naprawy DNA 3. Testy umożliwiające podjęcie decyzji terapeutycznej -wykrywanie mutacji w genie TP53- niecelwość terapii opartej na TP53-zależnej apoptozie -obecność amplifikacji genu HER2 stosowanie p-ciała monoklonalnego anty-her2 Źródło: Na postawie tabeli: Zakres badań molekularnych w diagnostyce chorób nowotworowych. Bal J. (red). Biologia molekularna w medycynie. PWN 2008 str.396

29 Źródło: Dziękuję

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁÓW DZIEDZICZNYCH. Młody wiek występowania zachorowań na nowotwory. Wieloogniskowość zmian

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM

Jednostka chorobowa. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Materiał biologiczny. Badany Gen. Chorobowa testu OMIM TM Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa testu OMIM TM Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] ALZHEIMERA

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH

OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH Obowiązuje od stycznia 2014 ONKOLOGIA Załącznik nr 4 Kod badania Jednostka chorobowa Opis badania Materiał do badań Cena ONK-001 Genetyczna do raka piersi - panel Analiza mutacji

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Maciej Tomasz Matłok. Stopień dysplazji a stan niestabilności mikrosatelitarnego DNA

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Maciej Tomasz Matłok. Stopień dysplazji a stan niestabilności mikrosatelitarnego DNA Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maciej Tomasz Matłok Stopień dysplazji a stan niestabilności mikrosatelitarnego DNA w polipach gruczolakowych jelita grubego Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi.

Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi. Magdalena Ratajska Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi. (rozprawa doktorska) Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych

Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y Izabella Michałowska-Wieczorek Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych Medical and psychological

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Polskie Towarzystwo Onkologiczne Zieloną Księgę opracowano z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version - 1 - GENETYKA ĆWICZENIA Wstęp telomery (T/A) 1-4 G 1-8 ; telomeraza komórki macierzyste, gonady, nowotwory mutacje: liczbowe (1:50), strukturalne (1:1000), genowe (1:10 10 ) mitdna: 2 rrna + 22 trna +

Bardziej szczegółowo

4KROKI WYGRAĆ Z RAKIEM

4KROKI WYGRAĆ Z RAKIEM NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr 1/Listopad 2010 WYGRAĆ Z RAKIEM 4KROKI ABY WYPRZEDZIĆ NOWOTWÓR Profi laktyka Czujność onkologiczna ratuje życie Rak nerki Nowe terapie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Anna Jakubowska, Bohdan Górski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński Genetyka kliniczna raka

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo