NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Dokument programu zdrowotnego przewidzianego do realizacji w roku Program realizowany na podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 3, 5 i 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200). 1 / 10

2 STRESZCZENIE Nowotwory układu chłonnego - chłoniaki złośliwe to grupa chorób rozrostowych limfocytów, obejmująca ziarnicę złośliwą, szpiczaka plazmocytowego, białaczki limfoidalne oraz chłoniaki nieziarnicze. Zgodnie z szacowaną zachorowalnością na chłoniaki wynoszącą 14-18/ ludności, estymowana liczba nowych zachorowań na chłoniaki w Polsce powinna wynosić około nowych przypadków rocznie. Dane epidemiologiczne na temat chłoniaków złośliwych w Polsce nie są pełne z powodu znacznego niedorejestrowania. W ramach programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce istnieje pilna potrzeba wystandaryzowania metod diagnostyki patomorfologicznej. W tym celu zostały w roku 2007 wyodrębnione ośrodki referencyjne (koordynujące) dla diagnostyki patomorfologicznej (cytologia, histopatologia, immunopatologia i cytometria). Celem programu jest: dalsza standaryzacja metod diagnostyki patomorfologicznej chłoniaków, poprawa działania systemu zbierania danych o częstości występowania poszczególnych typów chłoniaków klasyfikowanych zgodnie z zaleceniami WHO, poprzez pełne wdrożenie informatycznego zgłaszania chłoniaków w oparciu o opracowany już program, wdrażanie procedur zapewnienia jakości diagnostyki chłoniaków złośliwych w Polsce, edukacja lekarzy patologów w dziedzinie badań immunohistochemicznych i trafnego rozpoznawania chłoniaków złośliwych zgodnie z klasyfikacją WHO, poprzez kontynuację spotkań Grupy Roboczej ds. Patomorfologii Chłoniaków, jak i wspólne spotkania z hematologami i okologami klinicznymi, umożliwienie wykonywania oznaczeń immunohistochemicznych nie tylko w ośrodkach regionalnych, ale także i przede wszystkim w Ośrodkach poza regionalnych (2 do 3 ośrodków na całą Polskę) zajmujących się diagnostyką histopatologiczną chłoniaków złośliwych w Polsce. zapewnienie możliwości badań cytogenetycznych (FISH) i molekularnych (w oparciu o techniki PCR) w wybranych typach chłoniaków. W ramach postępowania konkursowego wybrane zostały 2 ośrodki koordynujące (referencyjne III o ) pełniące rolę szkoleniową, konsultacyjną i koordynacyjną oraz 12 ośrodków regionalnych (referencyjnych II o ), w których wykonywana będzie podstawowa diagnostyka immunopatologiczna. W roku 2006 został powołany zespół roboczy ds. diagnostyki chłoniaków w Polsce. 2 / 10

3 Spodziewane efekty wdrożenia programu: - zwiększenie wykrywalności chłoniaków w Polsce, poprawa jakości rozpoznań patomorfologicznych chłoniaków, zmniejszenie odsetka kategorii: inne i nieokreślone (C85, C88, C96), zmniejszenie niedorejestrowania chłoniaków w Polsce, bardziej wiarygodne określenie skali problemu epidemiologicznego, jaki stanowią chłoniaki, jako podstawy do planowania finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem nowych leków i procedur diagnostycznych i leczniczych. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów wg danych z 2004 r. w Polsce zarejestrowano nowych przypadków zachorowań na chłoniaki złośliwe, w tym zachorowań u mężczyzn i zachorowań u kobiet. Zarejestrowane zachorowania na chłoniaki, Polska Liczby bezwzględne ICD-10 RODZAJ CHŁONIAKA MEŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM C81 HODGKIN A C82 GRUDKOWY C83 ROZLANY C84 Z LIMFOCYTÓW T C85 INNE & NIEOKREŚLONE C88 ZŁOŚLIWE ROZROSTY UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO C90 SZPICZAK PLAZMOCYTOWY C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C96 INNE ROZROSTY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO RAZEM ZESPOŁY LIMFOPROLIFERACYJNE ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY % Niedorejestrowanie > 10%. Szacunkowa liczba chłoniaków > / 10

4 Zarejestrowane zachorowania na chłoniaki, Polska Struktura ICD-10 RODZAJ CHŁONIAKA % % a C81 HODGKINA 15 C82 GRUDKOWY 3 8 C83 ROZLANY C84 Z LIMFOCYTÓW T 2 6 C90 SZPICZAK PLAZMOCYTOWY 19 C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 25 C85 INNE & NIEOKREŚLONE 17 C88 ZŁOŚLIWE ROZROSTY UKŁ. IMMUNOL C96 INNE ROZROSTY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO 2 a z wyłączeniem C81, C90 i C91 Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa Zgodnie z szacowaną zachorowalnością na chłoniaki wynoszącą ok. 17/ ludności, estymowana liczba nowych zachorowań na chłoniaki w Polsce powinna wynosić ponad nowych przypadków rocznie. Dane epidemiologiczne na temat chłoniaków złośliwych w Polsce nie są pełne z powodu znacznego niedorejestrowania. Trudności w ścisłym określeniu zachorowalności wynikają między innymi z wielokrotnych zmian klasyfikacji w ciągu ostatnich lat, które nie znajdują odbicia w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Najczęściej występującymi typami chłoniaków u dorosłych są chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz chłoniaki grudkowe. Szacowana w oparciu o dane z rejestrów międzynarodowych częstość ich występowania wynosi odpowiednio 30-40% i 22-35% chłoniaków innych niż Hodgkina, z czego wynika, że w Polsce powinno rozpoznawać się około chłoniaków rozlanych z dużych komórek B oraz ok. 580 nowych przypadków chłoniaków grudkowych. Częstość zachorowań na chłoniaki rozlane i grudkowe zarejestrowanych w 2004 r. w KRN wyniosła, odpowiednio, 41% i 8%, co odpowiada w przybliżeniu spodziewanej liczbie zachorowań na chłoniaki rozlane - 981, ale znacznie mniejszej od spodziewanej liczbie zachorowań na chłoniaki grudkowe Jednocześnie, niepokojąca jest częstość rozpoznań innych i nieokreślonych chłoniaków oraz chorób 4 / 10

5 limfoproliferacyjnych 45%. Wskazuje to na konieczność zweryfikowania trafności rozpoznań chłoniaków złośliwych w Polsce. Obecnie w diagnostyce chłoniaków zalecana jest klasyfikacja WHO, w której wyróżnia się trzy grupy nowotworów układu chłonnego: z limfocytów B, z limfocytów T/NK oraz chłoniak Hodgkina. Podział chłoniaków innych niż Hodgkina na poszczególne jednostki chorobowe wg obowiązującej klasyfikacji WHO. Ustalenie prawidłowego rozpoznania ma kluczowe znaczenie dla wyboru właściwej metody leczenia i rokowania. Standardem w diagnostyce chorób limfoproliferacyjnych jest obecnie badanie histopatologiczne węzła chłonnego lub innej zmienionej chorobowo tkanek oraz badanie immunohistochemiczne przy zastosowaniu paneli przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko określonym antygenom na powierzchni limfocytów i komórek chłoniaka. Określenie immunofenotypu ma obecnie rozstrzygające znaczenie w różnicowaniu niektórych białaczek i chłoniaków. Ważna metoda pomocnicza w diagnostyce chłoniaków złośliwych jest także fluorocytometria przepływowa. W niektórych przypadkach pomocne bywają badania cytogenetyczne (ostre białaczki, chłoniaki Burkita, chłoniaki strefy brzeżnej) i molekularne. UZASADNIENIE Wdrożenie niniejszego programu jest podstawą do zagwarantowania racjonalnej, ekonomicznej i możliwej do zrealizowania w warunkach polskich diagnostyki chłoniaków, która pozwoli na właściwy dobór pacjentów do leczenia. Ustalenie prawidłowego rozpoznania ma kluczowe znaczenie dla wyboru właściwej metody leczenia i rokowania. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu pracowni referencyjnych do diagnostyki nowotworów układu chłonnego konieczne jest wprowadzenie rejestru nowotworów układu chłonnego, którego celem będzie nie tylko ewidencjonowanie i ścisła klasyfikacja tych nowotworów, ale także wdrożenie odpowiedniego standardu badań w pracowniach uczestniczących w programie. 5 / 10

6 OPIS PROGRAMU 1. Cele ogólne i szczegółowe standaryzacja metod diagnostyki patomorfologicznej chłoniaków; poprawa działania systemu zbierania danych o częstości występowania poszczególnych typów chłoniaków klasyfikowanych zgodnie z zaleceniami WHO; wdrożenie procedur zapewnienia jakości diagnostyki chłoniaków złośliwych w Polsce; edukacja lekarzy patologów w dziedzinie badań immunohistochemicznych i trafnego rozpoznawania chłoniaków złośliwych zgodnie z klasyfikacją WHO; umożliwienie wykonywania oznaczeń immunohistochemicznych we wszystkich Ośrodkach zajmujących się diagnostyką histopatologiczną chłoniaków złośliwych w Polsce; zapewnienie możliwości badań cytogenetycznych (FISH) i molekularnych (w oparciu o techniki PCR) w wybranych typach chłoniaków. Zakłada się, że w kolejnym etapie realizacji programu, wszystkie próbki materiału diagnostycznego (w tym węzły chłonne, szpik kostny, fragmenty tkanek lub narządów, inne) pobranego od chorych z klinicznym podejrzeniem chłoniaka złośliwego, w tym chłoniaka Hodgkina, chłoniaków innych niż Hodgkina, szpiczaka plazmocytowego, białaczki limfocytowej, będą przesyłane rutynowo do diagnostyki do ośrodków regionalnych, w celu diagnostyki. W drodze konkursu ofert wybrane zostały 2 Ośrodki Koordynujące oraz ośrodki regionalne (12), prowadzące diagnostykę patomorfologiczną chłoniaków w Polsce. W każdym z ośrodków wyznaczony został patolog (1 lub 2), którzy będą specjalizować się w diagnostyce chłoniaków złośliwych. Zadania Ośrodków Koordynujących (referencyjnych III 0 ): 1. formułowanie zaleceń w sprawie metod diagnostyki chłoniaków; 2. opracowanie panelu immunochistochemicznego, niezbędnego do precyzyjnej diagnostyki nowotworów układu chłonnego; 3. wdrażanie algorytmu postępowania diagnostycznego w ośrodkach regionalnych; 4. organizowanie i prowadzenie konferencji szkoleniowo-konsultacyjnych; 6 / 10

7 5. prowadzenie rejestru chłoniaków, w tym: utworzenie oprogramowania - opracowanie i uruchomienie elektronicznej bazy danych patomorfologicznych; 6. kontrola jakości procedur diagnostycznych w ośrodkach regionalnych oraz konsultacja przypadków trudnych diagnostycznie; 7. zakup sprzętu do diagnostyki chłoniaków. Ośrodek Koordynujący udostępni schemat oceny diagnostycznej, który zostanie wykorzystany przez ośrodki regionalne. Formularz szczegółowo będzie określał: - rodzaj materiału do badania histopatologicznego: węzeł chłonny (w całości), szpik kostny (trepanobiopsja rozmaz + kostka), krew obwodowa, fragment narządu, inne; - sposób pobierania i utrwalanie materiału do badania histopatologicznego; - wykonywane barwienia: barwienie H&E; - zestaw oznaczeń immunohistochemicznych ew. wg schematu lub kolejności p/ciał; - wskazania do wykonania cytofotometrii przepływowej ze wskazaniem Ośrodków wykonujących takie badanie; - wskazania do wykonania badań cytogenetycznych i molekularnych ze wskazaniem Ośrodków wykonujących takie badania, także dla potrzeb innych placówek. Zadania ośrodków regionalnych (referencyjnych II o ): 1. współpraca z Ośrodkami Koordynującymi w zakresie diagnostyki chłoniaków; 2. udział w programie kontroli jakości procedur diagnostycznych; 3. udział w konferencjach szkoleniowo-konsultacyjnych; 4. dostarczanie danych do Rejestru Chłoniaków, 5. wdrażanie algorytmu postępowania diagnostycznego, 6. zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu pracowni referencyjnych do diagnostyki nowotworów układu chłonnego konieczne jest wprowadzenie tak zwanego rejestru nowotworów układu chłonnego, którego celem będzie nie tylko ewidencjonowanie i ścisła 7 / 10

8 klasyfikacja tych nowotworów, ale wdrożenie odpowiedniego standardu badań w pracowniach uczestniczących w programie. Dla stworzenia prawidłowych podwalin do wdrożenia ujednoliconego systemu diagnostyki chłoniaków, konieczne jest doposażenie ośrodków Koordynujących i regionalnych (referencyjnych II o ) w niezbędnej aparatury koniecznej dla poszerzenia diagnostyki chłonaków poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod w zakresie immunopatologii, biologii molekularnej i badań genetycznych. Zakup sprzętu obejmuje również sprzęt umożliwiający nowoczesne szkolenia i kontrolę jakości w zakresie diagnostyki chłoniaków. Wymagania dla Ośrodka Koordynującego: rozpoznawanie co najmniej 300 chłoniaków rocznie; pełny panel diagnostyki cytometrycznej na terenie jednostki (pełen profil nowoczesnej diagnostyki); zatrudnienie co najmniej 2 lekarzy patologów specjalistów II o wykonujących tygodniowo co najmniej 5 badań poświęconych diagnostyce chłoniaków, szpiku kostnego i białaczek, w okresie ostatnich 5 lat; dysponowanie automatyczną techniką histologiczną, histochemiczną, cytometrią przepływową oraz możliwością wykonywania badań cytogenetycznych (analiza prążkowa i molekularna FISH) i badań z zastosowaniem PCR ; stała współpraca z klinicystami ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych. Wymagania dla ośrodków regionalnych (referencyjnych II o ): ocenianie co najmniej 100 przypadków własnych i konsultacyjnych chłoniaków lub zmian podejrzewanych o chłoniaki; zatrudnianie co najmniej 2 patomorfologów specjalizujących się w zakresie patologii chłoniaków; uczestniczenie w programie rejestrowania chłoniaków w Polsce (prowadzonym przez Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie i Collegium Medicum UJ w Krakowie); Stosowanie zasad zawartych w rekomendacjach opracowanych w roku 2006, w ramach realizacji NPZChN, tj. 8 / 10

9 a) stosowanie odpowiedniego panelu przeciwciał w zależności od obrazu mikroskopowego i danych klinicznych; b) stosowanie jednolitej terminologii ( WHO ); c) weryfikacja losowa odpowiedniej liczby badań ( kontrola jakości ); d) konsultacje indywidualne w ośrodkach referencyjnych. Uczestniczenie w programie kontroli jakości diagnostyki chłoniaków, który prowadzi w ramach Polskiego Towarzystwa Patologów: Grupa Robocza ds. Hematopatologii. Kryteria wyboru realizatorów (oceny ofert): Spełnienie wymagań dla realizatorów określonych w programie, w tym m.in.: 1. rozpoznawanie co najmniej 300 chłoniaków rocznie dla ośrodków Koordynujących lub ocenianie co najmniej 100 przypadków własnych i konsultacyjnych chłoniaków lub zmian podejrzewanych o chłoniaki dla ośrodków regionalnych; 2. zatrudnienie co najmniej 2 lekarzy patologów specjalistów II o wykonujących tygodniowo co najmniej 5 badań poświęconych diagnostyce chłoniaków, szpiku kostnego i białaczek, w okresie ostatnich 5 lat (Ośrodki Koordynujące) lub zatrudnianie co najmniej 2 patomorfologów specjalizujących się w zakresie patologii chłoniaków (ośrodki regionalne); 3. dysponowanie pełnym panelem diagnostyki cytometrycznej na terenie jednostki, włącznie z badaniami genetycznymi i cytometrią (pełen profil nowoczesnej diagnostyki) dot. Ośrodka Koordynującego; 4. dysponowanie automatyczną techniką histologiczną, histochemiczną, cytometrią przepływową oraz możliwością wykonywania badań cytogenetycznych (analiza prążkowa i molekularna FISH) i badań z zastosowaniem PCR - dot. Ośrodka Koordynującego; 5. liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki chłoniaków, zatrudnionych przez Oferenta; 6. stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu; 7. stała współpraca z klinicystami ustalony plan seminariów kliniczno-patologicznych - dot. Ośrodka Koordynującego; 8. koszt realizacji zadania. W roku 2007 w ramach postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów Programu wykrywania i rejestrowania chłoniaków złośliwych w Polsce na lata wybrano 14 ośrodków. 9 / 10

10 W związku z 2-letnim cyklem realizacji zadania ( ) w roku bieżącym możliwość dofinansowania ma 14 ośrodków, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Konkursowej i zespołu ekspertów. Są to: 1. Centrum Onkologii im. Prof. Łukaszczyka, Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2; 2. Akademia Medyczna, Lublin, ul. Al. Racławickie 1; 3. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, ul. św. Anny Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie, Kraków, ul. Garncarska 11; 5. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie, Warszawa, Roentgena 5; 6. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; 7. SPC Szpital Kliniczny, Warszawa, ul. Banacha 1a; 8. NZOZ Akademicki Ośrodek Diagnostyki i Patomorfologii, Białystok, ul. Waszyngtona 13; 9. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18; 10. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, ul. Warszawska 14; 11. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, Kielce, ul. Artwińskiego 3; 12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn, ul. Żołnierska 18; 13. Wielkopolskie Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Poznań, ul. Garbary 15; 14. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, ul. Rybacka / 10

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 4 271-283 Praca oryginalna Original Article Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo