3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz. 4278-4279 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE"

Transkrypt

1 MSiG 71/21 (3429) poz wydzielenia będzie zobowiązana i uprawniona do odpowiedniej części świadczeń z takich umów, w zakresie dotyczącym przed dniem wydzielenia Działu SIS. Przeniesieniu do SIS nie podlegają umowy o charakterze ramowym, nawet jeżeli przeniesieniu do SIS podlegają umowy szczegółowe zawarte w wykonaniu takich umów ramowych, chyba że dana umowa ramowa oraz wszystkie zawarte na jej podstawie umowy szczegółowe dotyczą wyłącznie Działu SIS W dniu wydzielenia, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego SIS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art Kodeksu pracy, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami SIEMENS związanymi z działalnością SIEMENS w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie rozwiązań i usług informatycznych dla biznesu przejdą na SIS. Lista pracowników według stanu na dzień uzgodnienia planu podziału stanowi załącznik 6L Z zastrzeżeniem punktu niniejszego oraz pkt 7.5 poniżej, poza częścią majątku określoną w pkt 7.1 powyżej, pozostała część majątku SIEMENS przed podziałem pozostaje majątkiem SIEMENS po podziale. W przypadku gdy jakikolwiek składnik majątku SIEMENS nie stanowi elementu objętego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wskazaną w pkt 7.1, przyjmuje się, że został on przypisany do majątku SIEMENS. W przypadku ujawnienia, w okresie od Dnia Referencyjnego do dnia wydzielenia, roszczeń SIEMENS wobec osób trzecich lub roszczeń osób trzecich wobec SIEMENS, w tym postępowań sądowych, których stroną jest SIEMENS, bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom SIEMENS lub przeciwko SIEMENS, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku tej ze Spółek, z której działalnością, ze względu na rodzaj przypisanych jej w planie podziału składników majątku lub prowadzonej działalności jest związane dochodzone roszczenie lub postępowanie. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego planu podziału, każda ze Spółek uczestniczących w podziale stanie się z dniem wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami jej majątku przypisanymi w planie podziału SIEMENS będzie kontynuował działalność gospodarczą w oparciu o majątek pozostały w SIEMENS po podziale, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa SIEMENS W okresie od Dnia Referencyjnego oraz dnia sporządzenia planu podziału do dnia wydzielenia, tj. do dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego SIS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, SIEMENS prowadzi i będzie prowadziła działalność gospodarczą. W związku z tym we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów SIEMENS, określonych w niniejszym pkt 7. Wszelkie nowe prawa lub zobowiązania wynikające lub uzyskane w tym okresie w wyniku realizacji praw i zobowiązań, które zgodnie z niniejszym planem podziału zostaną przeniesione do SIS, staną się składnikami wydzielonego majątku przenoszonego do SIS, z tym, że kwota środków pieniężnych przenoszonych do SIS w postaci środków pieniężnych równa będzie kwocie wskazanej w pkt 7.1.a) powyżej. Ponadto, jeżeli w okresie do dnia wydzielenia SIE- MENS będzie zaciągać nowe zobowiązania i będzie nabywać nowe prawa, takie nowe zobowiązania i prawa powstałe po Dacie Referencyjnej i istniejące w dniu wydzielenia zostaną przeniesione do SIS, o ile zostały lub zostaną zaciągnięte lub nabyte w celu ich wykorzystania w działalności, która jest przenoszona w ramach wydzielenia do SIS. Jeżeli pomiędzy dniem sporządzenia niniejszego planu podziału a dniem podjęcia uchwały o podziale nastąpią istotne zmiany w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów) SIEMENS, Zarząd SIEMENS powiadomi wspólników SIEMENS oraz Zarząd SIS o takich zmianach. 8. Podział między wspólników dzielonej Spółki udziałów Spółki przejmującej oraz zasady podziału W wyniku podziału SIEMENS dotychczasowi wspólnicy SIE- MENS pozostaną wspólnikami SIEMENS oraz staną się wspólnikami SIS, przy czym liczba nowo utworzonych udziałów objętych przez poszczególnych wspólników SIEMENS w podwyższonym kapitale zakładowym SIS będzie proporcjonalnie równa ich udziałowi w kapitale zakładowym SIE- MENS w dniu wydzielenia, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.2. Liczba udziałów SIS, jaką otrzyma wspólnik SIE- MENS, równa będzie 1/25 (jednej dwudziestej piątej) liczby udziałów SIEMENS posiadanych przez wspólnika SIEMENS w dniu wydzielenia, z zastrzeżeniem postanowień punktu Załączniki do planu podziału Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych do niniejszego planu podziału, poza załącznikami wskazanymi wyżej w planie podziału, załączone zostały następujące dokumenty: Załącznik 1 - projekt uchwały SIEMENS Sp. z o.o. w sprawie podziału SIEMENS Sp. z o.o., Załącznik 2 - projekt uchwały Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. w sprawie podziału SIEMENS Sp. z o.o., Załącznik 3 - projekt zmian umowy Spółki SIEMENS Sp. z o.o. oraz Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o., Załącznik 4 - ustalenie wartości majątku SIEMENS Sp. z o.o. na dzień r., Załącznik 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SIEMENS Sp. z o.o. na dzień r., Załącznik 6 - opis składników majątkowych przypadających Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. Załącznik 7 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. na dzień r. 3. Spółki akcyjne Poz POEN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 27 r. [BMSiG-3948/21] Zarząd POEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, -124 Warszawa, Polska, wpisanej do Reje- 13 KWIETNIA 21 R. 19

2 MSiG 71/21 (3429) poz stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , na zasadzie art k.s.h. ogłasza niniejszym Plan Połączenia Transgranicznego CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS PLC oraz POEN S.A. uzgodniony w dniu 3 marca 21 roku - o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS PLC ORAZ POEN S.A. uzgodniony w dniu 3 marca 21 roku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, OZNACZENIE REJE- STRU I NUMER WPISU DO REJESTRU W połączeniu transgranicznym uczestniczą: - POEN Spółka Akcyjna (spółka akcyjna) z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, -124 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS jako Spółka Przejmująca oraz - CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS PLC (publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze, adres siedziby: Naousis, 1, Karapatakis building, P.C. 618, Larnaca, Cypr, działająca w Republice Cypru na podstawie Tymczasowego Certyfikatu Kontynuacji Spółki, wydanego przez Rejestr Cypryjski w dniu 26 lutego 21 roku oznaczonego numerem jako Spółka Przejmowana. 2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA TRANSGRA- NICZNEGO Na użytek planu połączenia transgranicznego przyjęto następujące rozumienie pojęć i wyrażeń: 1) k.s.h. - polska ustawa z dnia 15 września 2 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2 r, Nr 94, poz. 137 z późn. zm.); 2) Ustawa o Rachunkowości - polska ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 29 r., Dz.U. Nr 152, poz z późn. zm); 3) Prawo Spółek - Cypryjskie Prawo Spółek, Cap. 113; 4) POEN lub Spółka Przejmująca - POEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, -124 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; 5) CPD lub Spółka Przejmowana - CELTIC PROPERTY DEVE- LOPMENTS PLC z siedzibą na Cyprze, adres siedziby: Naousis, 1, Karapatakis building, P.C. 618, Larnaca, Cypr, działająca w Republice Cypru na podstawie Tymczasowego Certyfikatu Kontynuacji Spółki, wydanego przez Rejestr Cypryjski w dniu 26 lutego 21 roku oznaczonego numerem ; 6) Spółki - POEN i CPD; 7) Akcje lub Akcje z Połączenia - akcje, które POEN wyda wspólnikom CPD w związku z połączeniem transgranicznym POEN i CPD; 8) PLN lub złoty - oficjalna waluta w Polsce, dzieląca się na 1 groszy; 9) Dzień Połączenia - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla POEN; 1) Plan Połączenia - niniejszy dokument. 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 3.1. Podstawy prawne i sposób połączenia Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na POEN za akcje, jakie POEN wyda wspólnikom CPD, tj. w drodze przejęcia przez POEN Spółki CPD w trybie określonym w art pkt 1 k.s.h. oraz (a) definicji słowa połączenie w ustępie 21I Prawa Spółek Uchwały Walnego Zgromadzenia POEN oraz Walnego Zgromadzenia CPD Zgodnie z art w zw. z art k.s.h. oraz ustępem 21P Prawa Spółek podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia POEN oraz Walnego Zgromadzenia CPD, zawierające zgodę wspólników POEN oraz wspólników CPD na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian do Statutu POEN wynikających z połączenia Spółek. W przypadku Spółki Przejmującej uchwała stanowić będzie również o emisji Akcji z Połączenia Ustalenie wysokości kapitału zakładowego POEN w związku z połączeniem Na skutek połączenia POEN i CPD, kapitał zakładowy POEN zostanie podwyższony z kwoty 5., PLN (pięćset tysięcy złotych) do kwoty ,5 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji (trzydziestu czterech milionów ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) nowych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej,1 PLN każda i łącznej wartości nominalnej ,5 PLN (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom CPD na zasadach określonych w pkt 4 Planu Połączenia. Niezwłocznie po rejestracji połączenia, POEN podejmie stosowne działania mające na celu dematerializację Akcji z Połączenia oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji z Połączenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w tym zgłosi wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej stosownych uchwał) Sukcesja generalna W wyniku połączenia Spółek, POEN - zgodnie z treścią art k.s.h. i ustępu 21F Prawa Spółek - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki CPD. Wszystkie aktywa i pasywa CPD przejdą na POEN, wspólnicy CPD staną się wspólnikami POEN, a CPD przestanie istnieć. W związku z faktem, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest CPD, który posiada 1% akcji POEN, wskutek fuzji, POEN nabędzie w drodze sukcesji generalnej akcje własne 2 13 KWIETNIA 21 R.

3 MSiG 71/21 (3429) poz w trybie art oraz art pkt 3) k.s.h. w celu umorzenia bez wynagrodzenia. 4. PARYTET WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUAL- NYCH DOPŁAT Proces połączenia dokonywany na podstawie Planu Połączenia zakłada przejęcie Spółki CPD przez Spółkę POEN będącą Spółką w 1% zależną od CPD. W wyniku połączenia, dotychczasowi wspólnicy CPD staną się akcjonariuszami POEN, a ponadto POEN nabędzie w drodze sukcesji generalnej w celu umorzenia akcje własne od CPD. Z powyższego wynika, iż jakikolwiek przyjęty parytet wymiany akcji CPD na akcje POEN nie spowoduje zmian w strukturze własnościowej POEN. W wyniku połączenia wspólnicy CPD posiadać bowiem będą bezpośrednio akcje POEN, a nie jak dotychczas pośrednio poprzez CPD. Wspólnicy CPD staną się docelowo (po umorzeniu akcji własnych przez POEN) akcjonariuszami POEN posiadającymi taki sam udział w kapitale zakładowym POEN oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POEN, co dotychczas posiadany w CPD. Istota ekonomiczna połączenia sprowadza się zatem do wewnętrznej restrukturyzacji majątkowej i prowadzi do uproszczenia struktury kapitałowej grupy bez faktycznego wpływu na sytuację majątkową wspólników. Wobec powyższego Strony podpisujące Plan Połączenia zgodnie ustaliły, że skoro wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają docelowo 1% akcji Spółki Przejmującej (dotychczasowe akcje POEN na skutek połączenia zostaną pozbawione możliwości wykonywania z nich praw udziałowych, a następnie zostaną unicestwione w procesie umorzenia akcji bez wynagrodzenia), to co do zasady każdy parytet wymiany jaki zostanie zaakceptowany będzie odpowiednio chronił interesy ekonomiczne wspólników CPD. Biorąc pod uwagę powyższe Zarządy łączących się Spółek ustaliły, że w zamian za jedną akcję CPD akcjonariusz CPD otrzyma pięć akcji POEN serii B o wartości nominalnej,1 PLN każda. Stosunek wymiany wynosi zatem 1:5. W związku z faktem, iż kapitał zakładowy CPD dzieli się na akcji, w wyniku fuzji kapitał zakładowy POEN zostanie podwyższony o kwotę ,5 PLN. Akcje zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce. 5. STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIO- WYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH Spółka Przejmowana nie emitowała innych papierów wartościowych niż akcje, w związku z czym wspólnikom CPD nie zostaną przyznane inne papiery wartościowe niż Akcje z Połączenia. 6. INNE PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM LUB UPRAWNIONYM Z INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane wspólnikom CPD inne prawa niż określone w Planie Połączenia. W Spółce Przejmowanej nie występują osoby uprawnione z innych niż akcje papierów wartościowych. 7. INNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI LUB INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W SPÓŁCE PRZEJ- MUJĄCEJ Akcje POEN przyznane zostaną Wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art i art k.s.h. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami POEN z Akcji serii B, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Akcji. Akcje zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w punkcie 4 Planu Połączenia. Akcje z Połączenia zostaną wydane zgodnie ze stosunkiem wymiany wspólnikom CPD według stanu posiadania akcji CPD w Dniu Połączenia. Wspólnikom CPD nie zostaną przyznane papiery wartościowe Spółki Przejmującej inne niż Akcje z Połączenia. 8. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE INNE WARUNKI DOTYCZĄCE NABYCIA LUB WYKONYWANIA TEGO PRAWA, JEŻELI TAKIE WARUNKI ZOSTAŁY USTANO- WIONE Akcje z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku POEN na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie POEN uchwały w sprawie podziału zysku włącznie - Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia; 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie POEN uchwały w sprawie podziału zysku - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia. Nie zostały ustanowione inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania prawa do udziału w zysku Spółki Przejmującej z Akcji z Połączenia. 9. DZIEŃ, OD KTÓREGO INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE INNE WARUNKI DOTYCZĄCE NABYCIA LUB WYKONYWANIA TEGO PRAWA, JEŻELI TAKIE WARUNKI ZOSTAŁY USTANOWIONE Wspólnikom CPD nie zostaną przyznane inne papiery wartościowe niż Akcje z Połączenia. 1. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZYZNANE BIEGŁYM BADA- JĄCYM PLAN POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (JEŻELI WŁAŚCIWE PRZEPISY ZEZWA- LAJĄ NA PRZYZNANIE SZCZEGÓLNYCH KORZYŚCI) W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści biegłym badającym Plan Połączenia ani członkom organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej. 13 KWIETNIA 21 R. 21

4 MSiG 71/21 (3429) poz WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I WSPÓLNI- KÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Warunki wykonywania praw wierzycieli POEN Wierzyciele POEN, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń. Zgodnie z art. 495 k.s.h. majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się Spółek Warunki wykonywania praw wspólników mniejszościowych POEN 1% akcji POEN należy do CPD, w związku z czym w POEN nie występują wspólnicy mniejszościowi Warunki wykonywania praw wierzycieli CPD Wierzyciele CPD powinni większością 75% wartości zobowiązań wyrazić zgodę na połączenie transgraniczne. W tym celu, zgodnie z ustępem 21K Prawa Spółek, winno zostać zwołane zgromadzenie wierzycieli albo mogą być uzyskane pisemne zgody wierzycieli CPD reprezentujących większość 75% wartości zobowiązań Warunki wykonywania praw wspólników mniejszościowych CPD Zgodnie z ustępem 21 Prawa Spółek w przypadku, gdy Plan Połączenia zostanie zatwierdzony przez akcjonariuszy posiadających 9% wartości akcji w ciągu 4 miesięcy od daty jego dostarczenia akcjonariuszom, POEN może wykupić akcje każdego sprzeciwiającego się akcjonariusza, zgodnie z procedurą określoną w tym ustępie Adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje o warunkach wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych Pełne informacje na temat warunków wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych każdej z łączących się Spółek można uzyskać bezpłatnie pod następującymi adresami: W Polsce: Rondo ONZ 1, -124 Warszawa, Polska Na Cyprze: Naousis, 1, Karapatakis building, P.C. 618, Larnaca, Cypr. 12. PROCEDURY, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W ORGANACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie zatrudnia pracowników. 13. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie zatrudnia pracowników. Połączenie nie wpłynie na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej. 14. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Czynności łączących się Spółek są dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, tj. (zgodnie z art. 44a ust. 3 Ustawy o Rachunkowości) od dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby POEN. 15. INFORMACJE NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASY- WÓW PRZENOSZONYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ Dla celów ustalenia wyceny aktywów i pasywów CPD, zgodnie z art pkt 13) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie CPD sporządzonym na dzień 1 lutego 21 r., tj. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku CPD jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans CPD, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zastosowanie księgowej metody wyceny dla ustalenia wyceny aktywów i pasywów CPD jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności: 1) bilans CPD, w oparciu o który dokonano wyceny aktywów i pasywów CPD, właściwie oddaje stan przedsiębiorstwa oraz wartość składników majątkowych CPD; 2) sprawozdania finansowe grupy kapitałowej CPD za ostatnie lata obrotowe podlegały badaniu przez biegłych rewidentów; 3) ponieważ wspólnikami CPD są podmioty zagraniczne, wycena oparta o akceptowane na całym świecie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ułatwia ewentualną weryfikację ze strony wspólników; 4) będąca podstawą wyceny księgowej zasada ostrożnej wyceny lepiej odpowiada realiom prowadzenia działalności gospodarczej w obecnym, niestabilnym otoczeniu gospodarczym o podwyższonym ryzyku; 5) ponieważ jedną z funkcji kapitału zakładowego jest odzwierciedlenie dokonanych wkładów wspólników, bardziej wiarygodne wyniki od innych metod daje tu bazująca na zasadzie kosztu historycznego metoda księgowa; 6) ponieważ Spółka Przejmowana (CPD) posiada 1% akcji w Spółce Przejmującej (POEN), planowane połączenie ma z punktu widzenia wspólników raczej charakter restrukturyzacyjny i nie powinno powodować istotnych zmian wartości wkładów wspólników w jednostce połączonej w stosunku do sumy wartości wkładów w jednostkach łączących się, a taki efekt jest możliwy do osiągnięcia dzięki wycenie opartej na metodzie księgowej; 7) ze względu na fakt, iż w rezultacie połączenia niezależnie od wartości nominalnej akcji POEN wydanych wspólnikom Spółki Przejmowanej efektywnie zachowają oni 1% KWIETNIA 21 R.

5 MSiG 71/21 (3429) poz swoich praw posiadanych przed połączeniem, wybrana została metoda wyceny aktywów i pasywów CPD, która jest najbardziej ekonomiczna pod względem czasoi kosztochłonności. Mając na uwadze przywołane wyżej argumenty Zarządy CPD i POEN uznały, że zastosowana metoda wyceny zapewnia ustalenie w sposób pewny i niekwestionowany wyceny aktywów i pasywów CPD. Dodatkowo, w związku z faktem, iż głównymi aktywami CPD są udziały (akcje) w jednostkach powiązanych stanowiące długoterminowe inwestycje finansowe oraz pożyczki udzielone jednostkom powiązanym stanowiące inwestycje krótkoterminowe, odrębnie wskazana została wartość powyższych aktywów na dzień 1 lutego 21 r. według wartości bilansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej z rozbiciem na poszczególne jednostki powiązane. Wartość majątku CPD (aktywów i pasywów CPD) na dzień 1 lutego 21 r. według wartości księgowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przedstawia się następująco: AKTYWA Wartość w PLN (w tysiącach złotych) PASYWA Wartość w PLN (w tysiącach złotych) A. AKTYWA TRWAŁE A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBO- WIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy KWIETNIA 21 R. 23

6 MSiG 71/21 (3429) poz V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - powyżej 12 miesięcy 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Materiały c) inne zobowiązania finansowe 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne ZFŚS ZFRON IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe c) inne - krótkoterminowe 5 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM KWIETNIA 21 R.

7 MSiG 71/21 (3429) poz Wartość wybranych aktywów CPD (udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych stanowiących długoterminowe inwestycje finansowe oraz pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym stanowiących inwestycje krótkoterminowe) na dzień 1 lutego 21 r. według wartości bilansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (wszystkie kwoty w tysiącach złotych) Na dzień 1 lutego 21 r. wartość bilansowa posiadanych przez CPD udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych wynosiła: 1. East Europe Property Finance AB - 63, 2. Lakia Enterprises Ltd , 3. New Europe Property Finance AB - 42, 4. Celtic Investments Ltd , 5. Buffy Holdings No1 Ltd , 6. Poen SA - 418, RAZEM - Na dzień 1 lutego 21 r. wartość bilansowa udzielonych przez CPD pożyczek wynosiła: 1. Buffy Holdings No1 Ltd , 2. Celtic Investments Ltd , 3. East Europe Property Finance AB , 4. Celtic Property Developments Kft - 189, 5. Lakia Enterprises Ltd , 6. Tenth Planet doo , RAZEM Wartość kapitału własnego CPD odpowiada wycenie CPD (aktywów i pasywów CPD) według metody księgowej i jak wynika z przedstawionego zestawienia wynosi ona PLN. 16. DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA W przypadku POEN nie nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe CPD zostaną zamknięte w Dniu Połączenia. Wycena aktywów i pasywów CPD została oparta o wartości ujawnione w bilansie CPD sporządzonym na dzień 1 lutego 21 roku. Spółki użyły zatem bilansu CPD na dzień 1 lutego 21 roku do określenia warunków połączenia transgranicznego. Ponadto Spółki wzięły pod uwagę bilans POEN sporządzony na dzień 1 lutego 21 roku. 17. PROJEKT STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W związku z połączeniem POEN i CPD planowane są następujące zmiany w Statucie POEN: 4 ustęp 1 Statutu POEN otrzyma następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,5 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na (trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej,1 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 5.. (pięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 1 do 5..; b) (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 5..1 do W wyniku powyższych zmian Statut POEN brzmieć będzie następująco: I. Postanowienia wstępne STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ POEN S.A. 1. Założycielem Spółki jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Sp. k. z siedzibą w Krakowie Firma Spółki brzmi: POEN Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy POEN S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II. Przedmiot działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 3) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 4) Zakwaterowanie (PKD 55), 5) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), 6) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2.Z), 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 8) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 9) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 1) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 7), 11) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 12) Reklama (PKD 73.1), 13) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1.Z). 13 KWIETNIA 21 R. 25

8 MSiG 71/21 (3429) poz Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności. 3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. III. Kapitał zakładowy Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,5 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na (trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej,1 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 5.. (pięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 1 do 5..; b) (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 5..1 do Kapitał zakładowy zostanie pokryty w części 1/4 (jednej czwartej) gotówką przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. 3. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. 5. Zastawnikowi albo użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo wykonywania głosu z akcji zastawionych na jego rzecz albo oddanych mu w użytkowanie. IV. Organy Spółki Organami Spółki są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd. IV.1. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbywa się w Krakowie albo w Warszawie. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w art. 393 k.s.h., 2) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w art k.s.h., 3) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w innych przepisach k.s.h. albo przepisach innych ustaw, 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 6) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, 7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym. IV.2. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym Statucie na wspólną pięcioletnią kadencję. 2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założyciela Spółki. 3. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. 5. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art i 4 k.s.h. 3. Z zastrzeżeniem art k.s.h. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady (więcej głosów za niż przeciw, głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania). W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, KWIETNIA 21 R.

9 MSiG 71/21 (3429) poz ) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w czynnościach, 3) kompetencje określone w art k.s.h, 4) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu, 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady, 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian do niego. IV.3. Zarząd Zarząd składa się z 1 do 5 osób, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego składu osobowego Zarządu pierwszej kadencji, który powołany został przez Założyciela Spółki. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza oraz może ona zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Zarządu w ciągu kadencji. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów. 2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu. 3. Mandat członka Zarządu powołanego w toku danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 4. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 11. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. V. Postanowienia końcowe Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 27 roku. 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych - w granicach określonych przepisami prawa - kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych. 3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie. 18. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 3 marca 21 r. w dwóch jednobrzmiących wersjach językowych, co zostało stwierdzone podpisami: Poz MERA-PNEFAL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 21 r. [BMSiG-413/21] Zarząd Spółki Mera-Pnefal SA zawiadamia akcjonariuszy, że w związku z zamiarem skupu przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia do dnia r. można składać w Domu Maklerskim NOBLE SECURITIES SA, w Punkcie Obsługi Klienta w Warszawie (2-675), ul. Domaniewska 39, tel , oferty zbycia akcji Spółce. Informacje o regulaminie skupu dostępne są w Domu Maklerskim i w siedzibie Spółki. Poz PRODWODROL-SULECHÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Sulechowie. KRS SĄD REJONOWY W ZIELO- NEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 21 r. [BMSiG-3963/21] Zarząd PRODWODROL-SULECHÓW S.A. w Sulechowie, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie art k.s.h. i art i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 maja 21 r., godz. 1, w siedzibie Spółki, w Sulechowie, ul. Żwirki i Wigury 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 29 r. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 29 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok Dyskusja. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 29 r., 13 KWIETNIA 21 R. 27

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą CPD S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą CPD S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą CPD S.A. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: - uchwałami nr 4 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Novina spółka akcyjna. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 Firma Spółki brzmi Electroceramics spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Electroceramics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r.

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r. BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 03.12.2012 r. Do punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego. strona 1 z 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo