PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A."

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez: 1 Spółkę pod firmą: INTER GROCLIN AUTO Spółka akcyjna z siedzibą w Karpicku, 2 Spółkę pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz 3 Spółkę pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą Grodzisku Wielkopolskim, reprezentowaną przez komplementariusza, tj. spółkę pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wprowadzenie Spółki INTER GROCLIN AUTO Spółka akcyjna z siedzibą w Karpicku, IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą Grodzisku Wielkopolskim (zwane dalej łącznie Spółkami ) w związku z zamiarem połączenia sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 517 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem połączenia ). 1

2 II. Warunki połączenia 1 Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Spółka przejmująca: INTER GROCLIN AUTO Spółka akcyjna z siedzibą w Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3, Karpicko, Wolsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote), w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: , zwana dalej Spółką Przejmującą. Spółki przejmowane: a IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, o kapitale zakładowym w wysokości: zł (dziesięć tysięcy złotych), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: , posiadająca NIP: oraz REGON: , której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, zwana dalej IGA Moto Sp. z o.o. b IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, o kapitale zakładowym w wysokości: zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: , posiadająca NIP: oraz REGON: , której wspólnikami są: IGA Moto Sp. z o.o. (komplementariusz) oraz Spółka Przejmująca (jedyny akcjonariusz), zwana dalej IGA Moto S.K.A., a łącznie z IGA Moto Sp. z o.o. również Spółkami Przejmowanymi. 2

3 2 Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wynika to z faktu, iż: a b w przypadku IGA Moto Sp. z o.o. jedynym jej wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, w przypadku IGA Moto S.K.A.: i. jedynym jej akcjonariuszem jest Spółka Przejmująca, ii. jedynym jej komplementariuszem, jest IGA Moto Sp. z o.o., a więc jedna ze Spółek Przejmowanych, która w wyniku przedmiotowego połączenia utraci byt prawny. W konsekwencji, Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio oraz pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia nie będzie więc istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższanym, w związku z połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3 Liczba i wartość akcji Spółki Przejmującej wydanych wspólnikom Spółek Przejmowanych W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się emisji akcji tejże Spółki w ramach procesu połączenia. 4 Dzień, od którego akcje przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Nie przewiduje się emisji akcji Spółki Przejmującej w ramach procesu połączenia. 5 Szczególne korzyści dla wspólników Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Poza Spółką Przejmującą, wszyscy wspólnicy Spółek Przejmowanych, utracą byt prawny w skutek przedmiotowego połączenia. W konsekwencji nie ustanawia się szczególnych uprawnień, o których mowa w art pkt 4 KSH, dla wspólników Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 3

4 6 Zmiana statutu Spółki Przejmującej Nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. 7 Opłacenie kapitału zakładowego IGA Moto S.K.A Sporządzony na potrzeby połączenia, bilans IGA Moto S.K.A. na dzień 1 listopada 2013 r., wykazuje należne wpłaty na kapitał zakładowy tej spółki. Jest to związane z faktem, iż środki przeznaczone na pokrycie wkładów zostały wpłacone na rachunek bankowy IGA Moto S.K.A. niezwłocznie po jego założeniu, co nastąpiło jednak już po dacie bilansowej. Na dzień sporządzenia Planu połączenia kapitał zakładowy IGA Moto S.K.A. jest w pełni pokryty. 8 Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami). Plan połączenia został sporządzony i podpisany w dniu 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., będącej zarazem jedynym komplementariuszem IGA Moto S.K.A., w 7 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek, po jednym dla Sądów Rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek oraz jednym dla biegłego badającego Plan połączenia). Inter Groclin Auto S.A. IGA Moto Sp. z o.o. Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner Członek Zarządu 4

5 IGA Moto Sp. z o.o. S.K.A. Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu komplementariusza André Gerstner Członek Zarządu komplementariusza Załączniki: 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia. 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników IGA Moto Sp. z o.o. w sprawie połączenia. 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia IGA Moto S.K.A. w sprawie połączenia. 4. Ustalenie wartości majątku IGA Moto Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2013 roku. 5. Ustalenie wartości majątku IGA Moto S.K.A. na dzień 1 listopada 2013 roku. 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 listopada 2013 roku. 7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IGA Moto Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 listopada 2013 roku. 8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IGA Moto S.K.A. sporządzone na dzień 1 listopada 2013 roku. 5

6 Załącznik nr 1 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Uchwała nr.. z dnia... r. Walnego Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. w sprawie połączenia ze spółką IGA Moto Sp. z o.o. oraz ze spółką IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 1 Na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. z siedzibą w Karpicku (zwanej dalej Spółką Przejmującą) ze: 1) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: , oraz 2) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: (zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi), w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą; 2 Na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 6

7 3 Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiekolwiek zmiany statutu INTER GROCLIN AUTO S.A., Walne Zgromadzenie nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany. 7

8 Załącznik nr 2 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Uchwała nr.. z dnia.. r. Zgromadzenia Wspólników IGA Moto Sp. z o.o. w sprawie połączenia ze spółką INTER GROCLIN AUTO S.A. oraz ze spółką IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ze: 1) spółką pod firmą INTER GROCLIN AUTO Spółka akcyjna z siedzibą w Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3, Karpicko, Wolsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: (zwaną dalej Spółką Przejmującą) oraz 2) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: (zwaną dalej łącznie z IGA Moto Sp. z o.o. Spółkami Przejmowanymi) w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. 2 Na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 8

9 3 Na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na: a) Plan połączenia podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. b) brzmienie statutu spółki pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. 4 Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiekolwiek zmiany statutu INTER GROCLIN AUTO S.A., Zgromadzenie Wspólników nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany. 9

10 Załącznik nr 3 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Uchwała nr.. z dnia.. r. Walnego Zgromadzenia IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie połączenia ze spółką INTER GROCLIN AUTO S.A. oraz ze spółką IGA Moto Sp. z o.o. Na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ze: 1) spółką pod firmą INTER GROCLIN AUTO Spółka akcyjna z siedzibą w Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3, Karpicko, Wolsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: (zwaną dalej Spółką Przejmującą) oraz 2) spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, Grodzisk Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: (zwaną dalej łącznie z IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółkami Przejmowanymi) w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. 2 Na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 10

11 3 Na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a) Plan połączenia podpisany dnia 29 listopada 2013 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd IGA Moto Sp. z o.o., działający również jako Zarząd jedynego komplementariusza IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. b) brzmienie statutu spółki pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. 4 Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w związku z przedmiotowym połączeniem, nie są planowane jakiekolwiek zmiany statutu INTER GROCLIN AUTO S.A., Walne Zgromadzenie nie wypowiada się w sprawie zgody na takie zmiany. 11

12 Załącznik nr 4 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: IGA MOTO SP. Z O.O. Zgodnie z art pkt 3 w związku z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) Zarząd spółki pod firmą: IGA Moto Sp. z o.o. (dalej zwanej Spółką Przejmowaną ) oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 listopada 2013 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 9.389,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych). 12

13 Załącznik nr 5 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Zgodnie z art pkt 3 w związku z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ) Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej zwanej Spółką Przejmowaną ) oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 listopada 2013 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: - 627,00 zł (minus sześćset dwadzieścia siedem złotych). 13

14 Załącznik nr 6 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: INTER GROCLIN AUTO S.A. Zgodnie z art pkt 4 w związku z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ), Zarząd spółki pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej zwanej: Spółką Przejmującą ) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 listopada 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: IGA Moto Sp. z o.o. oraz spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Bilans na dzień 1 listopada 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2013 r. 14

15 BILANS INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ R. Aktywa Stan na dzień (w PLN) AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 Pozostałe należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Stan na dzień (w PLN) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Kapitały rezerwowe Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zyski zatrzymane, w tym: Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z roku bieżącego 351 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 399 Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 771 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 243 Rezerwy krótkoterminowe 23 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów 160 PASYWA RAZEM

16 Załącznik nr 7 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: IGA MOTO SP. Z O.O. Zgodnie z art pkt 4 w związku z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ), Zarząd spółki pod firmą: IGA Moto Sp. z o.o. (dalej zwanej: Spółką Przejmowaną ) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. oraz spółką pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Bilans na dzień 1 listopada 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2013 r. 16

17 BILANS IGA MOTO SP. Z O.O. NA DZIEŃ R. Aktywa Stan na dzień (w PLN) AKTYWA TRWAŁE 100 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 100 Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności krótkoterminowe 243 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Stan na dzień (w PLN) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Kapitały rezerwowe Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zyski zatrzymane, w tym: -611 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z roku bieżącego -611 ZOBOWIĄZANIA 899 Zobowiązania długoterminowe 0 Długoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe 899 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 799 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 100 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

18 Załącznik nr 8 do Planu połączenia Spółek INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA Moto Sp. z o.o. oraz IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Zgodnie z art pkt 4 w związku z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030); (dalej zwanej: KSH ), Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: IGA Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej zwanej: Spółką Przejmowaną ) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2013 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: INTER GROCLIN AUTO S.A. oraz spółką pod firmą: IGA Moto Sp. z o.o. Bilans na dzień 1 listopada 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2013 r. 18

19 BILANS IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA DZIEŃ R. Aktywa Stan na dzień (w PLN) AKTYWA TRWAŁE 0 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE 627 Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności krótkoterminowe 627 Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM 627 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Stan na dzień (w PLN) KAPITAŁ WŁASNY -627 Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kap. Podstawowy Kapitał zapasowy 100 Akcje własne Kapitały rezerwowe Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zyski zatrzymane, w tym: -727 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z roku bieżącego -727 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe 0 Długoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Warszawa, 27.07.2007 r. Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym TVN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952), wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2016 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 grudnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony w dniu 31 lipca 2006 r. w Warszawie pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony w dniu 31 lipca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony w dniu 31 lipca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: TVN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach (Spółka Przejmująca) z: Primo Home Polska Grupa Rovita Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach, PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz

PLAN POŁĄCZENIA. Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz PLAN POŁĄCZENIA Złoty Lin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Lupo Investments Gruppo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK UZGODNIONY W DNIU 28 LUTEGO 2017 ROKU POMIĘDZY STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) A EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie 26 października 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Boryszew

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 28 marca 2017 r. przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie

Plan połączenia poprzez przejęcie Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CITODAT spółka akcyjna TORFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO spółka akcyjna uzgodniony i sporządzony

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P L A N P O Ł Ą C Z E N I A P R Z E Z P R Z E J Ę C I E GRE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GRE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu 12.06.2013r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 409

Bardziej szczegółowo

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o.

NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2017 r. roku przez Zarządy łączących się

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE NEUCA MED Sp. z o.o. oraz PRZYCHODNIA REJONOWA NUMER 3 "ESKULAP" - ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH sp. z o.o. MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. i MEDICAL MANAGEMENT S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KOFOLA-HOOP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH WODA GRODZISKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM oraz PAOLA S.A. Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BELO PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 MARZEC 2017 PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych MELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. Gliwice, 30 czerwca 2009 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. Gliwice, 30 czerwca 2009 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (podział przez wydzielenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 29 kwietnia 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Stalprofil

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo