PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Ośrodka Pomocy Społecznej w BełŜycach, kod , BełŜyce, ul. Fabryczna 2b, numer statystyczny , zwanego dalej Ośrodek lub OPS. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2] Kontrolę przeprowadził kontroler z Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Lublinie Antoni Kasowicz specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 11 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 30 stycznia do 23 marca z przerwą w dniach od 20 lutego do 23 marca 2007 r. [akta kontroli str. 3] Kontrolą objęto realizację zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2006 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Wg statutu (uchwała Nr XXIV/206/2004 Rady Miejskiej z dnia r.), OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŝetową gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. [akta kontroli str. 4-5] Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/343/2006 z dnia r. dokonano zmiany statutu, wprowadzając zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) tj. przyznawania i wypłacania zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowania wobec dłuŝników. Wg 2 tej uchwały, jej wykonanie powierzono Burmistrzowi a zgodnie z 3 jej przepisy wchodzą w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. [akta kontroli str. 6] Burmistrz upowaŝnił Kierownika OPS zarządzeniami:

2 - Nr 34/2004 z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy, - Nr 32/2005 z dnia r. do prowadzenia postępowań wobec dłuŝników alimentacyjnych, wypłacania zaliczek alimentacyjnych, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, [akta kontroli str. 7-9] Stosownie do postanowień regulaminu (zarządzenie nr 3/2004 Kierownika OPS z dnia r.) w OPS funkcjonuje m. in. stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych do zadań, którego naleŝy: prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych (zaliczek alimentacyjnych); przyjmowanie wniosków; przygotowanie decyzji administracyjnych świadczeń rodzinnych; sporządzanie miesięcznych list wypłat; prowadzenie rejestru świadczeń rodzinnych; sporządzanie sprawozdań oraz obsługa programu AMAZIS. [akta kontroli str ] W oparciu o dane zawarte w: sprawozdaniu rzeczowo finansowym 2006 r., wykazu akt dłuŝników alimentacyjnych z terenu gminy, ewidencji finansowo-księgowej, zaświadczeń i informacji przekazanych przez komorników, wniosków o przeprowadzenie wywiadów, wywiadów i notatek, wniosków skierowanych do Urzędu Pracy i Policji sporządzono tabelę nr 5 wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa dla osób uprawnionych, według stanu na koniec 2006 r.. Tabela nr 5. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na koniec 2006 r. Źródło pozyskania danych Wypłacone zaliczki alimentacyjne (liczba) 1303 (miesięczne listy wypłat generowane przez program AMAZIS)

3 2 Wypłacone zaliczki alimentacyjne (w zł) ,0 3 Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych (w zł) 8 341,0 4 Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - (konto 201-4) (konto 400) razem ze świadczeniami 5 Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane 3 267,0 (konto na: rozrachunkowe dłuŝników alimentacyjnych) 5.1 dochody budŝetu państwa (kwota w zł) 1 634,0 (konto 130/3) 5.2 dochody własne gminy (kwota w zł) 1 633,0 (konto 130/3) 6 Zwrot nienaleŝnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - 7 Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne (art. 8 ust. 5 - ustawy) 8 Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne 54 9 Liczba dłuŝników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy oraz w stosunku do tej liczby: Liczba informacji, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy 37 (lista wypłat generowana przez program AMAZIS) Wykaz akt dłuŝników, karty dłuŝników z AMAZIS) Liczba informacji przekazanych przez komorników w aktach spraw Liczba wniosków w aktach spraw 9.2 liczba wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego Liczba przeprowadzonych wywiadów 16 Liczba wywiadów 9.4 Liczba przypadków uchylenia się od wywiadu 12 Liczba notatek 9.5 Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika (jakie były efekty 2 Liczba wniosków * ilu dłuŝników znalazło zatrudnienie) 9.6 Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłuŝnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych ( -

4 9.7 Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy Liczba informacji do podmiotu właściwego do złoŝenia wniosku o przestępstwo alimentacyjne (w związku z przypadkami 2 wyszczególnionymi w wierszach 9.4 i Liczba wniosków 9.7) 9.9 Liczba wniosków do starosty o Sprawozdanie zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnika - 10 NaleŜności z tytułu wypłaconych zaliczek ,0 * uwaga: - wniosek z dnia r. dotyczył 10 dłuŝników - wniosek z dnia r. dotyczył 4 dłuŝników [akta kontroli str ,15-17] rzeczowofinansowe Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał (konto powiększone o 5%) Zarządzeniem nr 1/2006 Kierownika OPS z dnia 2 stycznia 2006 r. zostały wprowadzone zasady rachunkowości w tym zakładowy plan kont (od r.). Zgodnie z planem kont OPS prowadzi: - ewidencję konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), - ewidencję zaliczek alimentacyjnych (konto rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zaliczka alimentacyjna). - ewidencję naleŝności dłuŝników alimentacyjnych (konto pozostałe rozrachunki dłuŝnicy alimentacyjni). - ewidencję wyegzekwowanych i wpłaconych alimentów przez komorników (konto 130/3, dłuŝnicy alimentacyjni). W formie ewidencji pozaksięgowej prowadzone są m. in. rejestry wydanych decyzji do kont analitycznych: (zaliczki alimentacyjne) zawierające: imię i nazwiska wierzyciela, imię i nazwisko dziecka uprawnionego, kwota zasądzonych alimentów, kwota zaliczki, kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, (dłuŝnicy alimentacyjni) zawierające: imię i nazwiska dłuŝnika, adres dłuŝnika, imię i nazwisko osoby pobierającej zaliczkę, imię i nazwisko dziecka uprawnionego do zaliczki, kwota zasądzonych alimentów, kwota przyznanej zaliczki, siedziba komornika

5 (adres), kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, [akta kontroli str ] Stosownie do 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1029) kierownicy jednostek i placówek dostosują prowadzenie rachunkowości do szczególnych zasad rachunkowości określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 31 października 2006 r. Kierownik OPS aneksem z dnia 15 lutego 2007 r. do cytowanego zarządzenia nr 1/2006 w oparciu o w/w rozporządzenie Ministra Finansów dostosował zakładowy plan kont do wymogów tego rozporządzenia wprowadzając konto pozabilansowe 980. [akta kontroli str. 28] W sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzonym dnia 10 stycznia 2007 r. za okres od początku roku do końca IV kwartału 2006 r. w dz. 852, rozdz , 097 wykazano dane: w kolumnie 5 (naleŝności) kwotę ,08 zł, w kolumnie 6 (dochody wykonane ogółem) zł w tym w kolumnie 7 (potrącone przez j.s.t.) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 8 (dochody przekazane) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 9 (saldo końcowe naleŝności pozostałe do zapłaty) - kwotę ,08 zł w tym w kolumnie 10 (zaległości) nie wykazano danych. [akta kontroli str. 29] Wg załącznika nr 34, 6 ust. 1. pkt. 5 i 6 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) w sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania: - w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, naleŝności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (naleŝności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); - jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny "Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego".

6 W sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie 8 (dochody przekazane) winien wykazać kwotę zł (zamiast 1 633,50 zł) zgodnie z prowadzoną ewidencja. Stosownie do 9 ust. 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W oparciu o ewidencję do konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), sporządzono poniŝsze zestawienie: wpływ środków od komorników na rachunek OPS w 2006 r. przekazanie środków na rachunek j.s.t. opóźnienie (liczba data kwota data kwota dni) Razem 3267 x 3267 x [akta kontroli str. 30, 31-33] /zł/ OPS w dwóch przypadkach przekazał dochody z opóźnieniem wynoszącym 3 i 10 dni bez wymaganych odsetek. W wyjaśnieniu, kierownik OPS stwierdziła, iŝ opóźnienie w przekazaniu dochodów budŝetowych na rachunek Urzędu Miasta wynikało z faktu, Ŝe pracownik odpowiedzialny za odprowadzanie dochodów w obydwu przypadkach przebywał na urlopie wypoczynkowym. [akta kontroli str ] Zgodnie z 8 ust. 1, 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)* - jednostka organizacyjna przekazuje na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budŝetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:

7 - 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca; - 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca; - dochody nieprzekazane w terminach, są przekazywane wraz z naleŝnymi odsetkami. * przepis w tym brzmieniu obowiązuje od r. Wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. Nr 19, poz.207), OPS winien przekazać dnia 23 sierpnia 2006 r. dochody powiększone o 2,1 zł z tytułu odsetek za zwłokę. OPS nie sporządził sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2006 r. a za II, III, IV kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca, 10 października 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. W wyjaśnieniu Główny Księgowy stwierdził, cytuję brak sprawozdania za I kwartał wynikł z faktu przeoczenia tego sprawozdania. Wyjaśniam, Ŝe dane dotyczące tego sprawozdania zostały zawarte na niewłaściwym druku Rb-27. [akta kontroli str. 38] Wg 4 pkt 2 lit. b rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 170 poz. 1426) - kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego byli zobowiązani do złoŝenia za I kwartał 2006 r. m.in. sprawozdania Rb-27ZZ. Sprawozdanie za II, III kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca i 10 października 2006 r. a 10 stycznia 2007 r. [akta kontroli str ] Stosownie do rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) - obowiązującego do 1 lipca 2006 r. i 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) - sprawozdania Rb-27ZZ do zarządów j.s.t. naleŝało przekazać w terminie 8 dni po okresie sprawozdawczym z wyjątkiem sprawozdania za 4 kwartały składanego do 31 stycznia. Wg zakresu czynności przekazywanie dochodów na rachunek j.s.t. oraz sporządzanie sprawozdań naleŝało do obowiązków Głównego Księgowego OPS. [akta kontroli str. 41]

8 Wg prowadzonej ewidencji księgowej, naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (konto 240-3) na koniec I kwartału 2006 r. wynosiły kwotę ,08 zł. (wypłacone zaliczki w I kw ,68 zł ,09 zł (5%) = 74467,77 zł + naleŝności na koniec 2005 r ,31 zł / zł ,31 zł/). [akta kontroli str , 45] Sprawdzono 58 (wszystkie) spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. przez Kierownika OPS decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej. [akta kontroli str ] Decyzje wydano w terminach wynoszących: od 1 dnia (decyzja OPS.ZAL.8128/54/1/06) do 29 dni (decyzje: OPS.ZAL.8128/27/1/06 i OPS.ZAL.8128/40/1/06) od daty wpływu wniosku. Zgodnie z art. 35 kpa: organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki ( 1); niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź moŝliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ ( 2). W decyzjach określano termin wypłaty zaliczek tj. do końca miesiąca. We wszystkich przypadkach przyznano zaliczki osobom spełniającym wymogi art. 7 ust 1 i 2 w wysokości określonej w art. 8 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) i wypłacano je stosownie do określonego w decyzjach terminu, przekazując je na rachunki bankowe wierzycieli. [akta kontroli str , 54] W 37 sprawach (dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie gminy BełŜyc) komornicy prowadzący postępowanie, stosownie do przepisu art. 3 ust 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, informowali OPS o stanie egzekucji oraz podawano przyczyny jej bezskuteczności w tym: w przypadku 4 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 12, 30, 54, 57 przekazano po jednej informacji, w przypadku 2 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 5, 23 przekazano po 3 informacje, w pozostałych

9 31 dłuŝników przekazano po 2 informacje. Stwierdzono 4 przypadki prowadzenia postępowania przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim M. S. wobec dłuŝników w miejscu zamieszkania, z którego zostali wymeldowani lub w nim nie przebywają i tak: - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec D. R zamieszkałego w Zosinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych, przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany decyzja administracyjną dnia r. - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. M zamieszkałego w Babinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. do gminy Cyców. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec L. F zamieszkałego w BełŜcach, ul. Gminna xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. i nie posiada zameldowania na pobyt stały. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. K zamieszkałej w Chmielniku xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast wierzyciel zamieszkały pod w/w adresem dnia r. złoŝył pracownikowi OPS informację, iŝ nie zna miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz sytuacji ekonomicznej dłuŝnika. [akta kontroli str ] Kierownik OPS w wyjaśnieniu, stwierdziła, Ŝe poinformuje sąd o opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikom alimentacyjnym. [akta kontroli str ]

10 Stosownie do art. 3 ust 2 ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) organ właściwy dłuŝnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Zgodnie z art i 2 kpa (Dz. U. Nr 43, poz. 209 ze zm.), komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłuŝnika oraz jego miejsca zamieszkania. JeŜeli środki te okaŝą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłuŝnika. Dochodzenie to powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuŝszych niŝ 6 miesięcy. OPS w tych przypadkach nie informował sąd o przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikowi alimentacyjnemu stosownie do art. 3 ust 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W wyjaśnieniu Kierownik OPS stwierdziła, iŝ w tych przypadkach mają zastosowanie przepisy art kodeksu postępowania cywilnego. [akta kontroli str ] We wszystkich przypadkach wnioskowano o przeprowadzenie wywiadu u dłuŝników, wobec 18 dłuŝników, zamieszkałych na terenie działania innych OPS, skierowano pisma do tych OPS, z prośbą o podjęcie postępowania stosownie do przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Kopie przesłano do komorników sądowych. [akta kontroli str ] OPS skierował dwa wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w BełŜycach: - dnia r. (OPS. ŚR.0718/182/06 r.) zawierający wykaz 10 dłuŝników, - dnia r. (OPS. ŚR.0718/234/06 r.) zawierający wykaz 4 dłuŝników, [akta kontroli str ] Powiatowy Urząd Pracy Filia w BełŜycach do czasu niniejszej kontroli nie udzielił pisemnej odpowiedzi a OPS nie interweniował w tej sprawie.

11 Z uzyskanej w trakcie kontroli informacji, Powiatowy Urząd Pracy/Filia w BełŜycach podał, iŝ z liczby 14 dłuŝników wymienionych w/ wnioskach: - 5 z nich zostało wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w okresie od dnia r. z powodu nie zgłoszenia się w UP, celem potwierdzenia gotowości pracy, - 1 dłuŝnik nie figuruje w ewidencji bezrobotnych, - 6 z nich otrzymało propozycję pracy, jednak nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy, - 1 dłuŝnik nie otrzymał propozycji pracy, - 1 posiada orzeczenie o niepełnosprawności (nie moŝe wykonywać prac fizycznych), [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o skierowanie dłuŝników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Z wyjaśnienia Kierownika OPS wynika, iŝ Urząd Pracy był w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami OPS, przekazując informację o moŝliwości zatrudnienia tych osób. W przypadku dwóch dłuŝników OPS złoŝył wnioski do Komisariatu Policji w BełŜcach w oparciu o art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim zawiadomieniem z dnia r. (syg. Akt Ds. 1369/06/D) poinformowała OPS o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec dłuŝnika J. T. W przypadku dłuŝnika M. S. do czasu niniejszej kontroli OPS nie otrzymał informacji o wszczęciu dochodzenia. [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnikom. W wyniku dokonanej analizy 37 spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej ustalono, Ŝe: - u 9 dłuŝników: B. G (decyzja nr OPS.ZAL.8128/4/6), D. A. (OPS.ZAL. 8128/5/1/6), D. J. (OPS.ZAL.8128/6/1/6), F. L (OPS.ZAL.8128/9/1/6), Z. W. (OPS.ZAL.8128/12/1/06), K. A. (OPS.ZAL.8128/15/1/06), D. A. (OPS.ZAL.8128/23/1/06), M. R (OPS.ZAL.8128/24/1/06), P. R. (OPS.ZAL. 8128/52/1/06), jak wynika z notatek sporządzonych przez pracownika

12 socjalnego, nie przeprowadzono wywiadu. W notatkach tych zawarto stwierdzenie nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu nie podając, dlaczego nie przeprowadzono. W wyjaśnieniu Kierownik OPS, stwierdziła, iŝ stwierdzenie to zamieszczano w przypadkach, gdy nie zastano dłuŝnika w domu lub dłuŝnik nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani do podawania szczegółowych przyczyn nie przeprowadzenia wywiadu. [akta kontroli str. 84, 85] W tych przypadkach OPS nie kierował wniosków stosownie do art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zgodnie z w/w art. w przypadku uniemoŝliwienia przez dłuŝnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, lub odmowy podjęcia prac, o których mowa w ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłuŝnika informuje podmiot uprawniony do złoŝenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). - 5 dłuŝników: Ł. D. (decyzja OPS.ZAL.8128/20/1/06), M. S. (OPS.ZAL.8128/22/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/37/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/56/1/06) R. J. (OPS.ZAL.8128/31/1/06), jak wynika z treści wywiadów, nie zarejestrowało się w Urzędzie Pracy celem poszukiwania pracy. OPS w tych przypadkach poinformował ich pisemnie, iŝ są zobowiązani zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy - jako osoba bezrobotna i aktywnie poszukująca pracy. W przeciwnym razie..wystąpią z wnioskiem, stosownie do art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kpa. Pisma do dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 20, 22, 37, 56, skierowano w dniu r. a w przypadku dłuŝnika wymienionego w decyzji nr 31 w dniu r. OPS w pismach tych nie określił terminu dokonania rejestracji oraz nie występował do Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłuŝnicy ci zarejestrowali się jako bezrobotni. [akta kontroli str. 87] - w przypadku dłuŝnika P. J. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/53/1/06 z dnia r.), nie przeprowadzono wywiadu. Pracownik socjalny dnia r. sporządził notatkę, w której stwierdził nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu.

13 Z 37 sprawdzonych spraw dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie działania OPS: - 5 dłuŝników: D. S. (decyzja OPS.ZAL.8128/7/1/6), G. D. (OPS.ZAL.8128/10/1/6), K. W. (OPS.ZAL.8128/14/1/6), M. J. (OPS.ZAL.8128/21/1/06), W. A. (OPS.ZAL.8128/45/1/06) - jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy. OPS nie wykorzystał moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w przypadku, gdy dłuŝnik alimentacyjny nie moŝe wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłuŝnika: zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o moŝliwościach aktywizacji zawodowej dłuŝnika alimentacyjnego; występuje, w razie braku moŝliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłuŝnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). - 2 dłuŝników: B. T. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/19/1/06), S. H. (OPS.ZAL.8128/33/1/06) jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy zostali wyłączeni z rejestru poszukujących pracy odpowiednio dnia: 7 września i 21 sierpnia 2006 r. Stosownie do 7 ust. 3, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz ze zm.) poszukującego pracy wyłącza się z rejestru w szczególności: w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się. OPS nie wykorzystał w tym przypadku moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy. Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, kontroler poinformował Kierownika OPS BełŜyce o przysługujących prawach: - zgłoszenia przed podpisaniem protokółu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokółu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokóle kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); - odmowy podpisania niniejszego protokółu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokółu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia

14 zastrzeŝeń, termin 7 dni zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; - złoŝenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokóle kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli Urzędu Miejskiego pod poz. 5/2006. Lublin, dnia 23 marca 2007 r. specjalista k. p. Delegatury NIK w Lublinie Lublin, dnia 23 marca 2007 r. Antoni Kasowicz Kierownik OPS BełŜyce Anna Adamczyk - Chmielewska W dniu r. jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazano Kierownikowi OPS w BełŜycach.

PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops

PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops Kierownikiem GOPS od dnia 22 maja 1990 r. jest Pani Józefa Kostecka.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie jest od dnia 2 listopada 1994 roku mgr Marek Janik.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie jest od dnia 2 listopada 1994 roku mgr Marek Janik. PROTOKÓŁ KONTROLI Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, kod 27-415 Kunów, numer statystyczny: 2 9 0 3 7 2 5 5 0 zwanego w dalszym ciągu MGOPS lub Ośrodkiem. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) postępowania wobec osób zobowiązanych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

DUK /07. Protokół

DUK /07. Protokół DUK.0914-0018/07 Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach w dniach 16.08-21.08.2007 r. przez mgr Annę Wołczuk, naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadza procedurę postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadza procedurę postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Nr OPS 0152/64/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 1 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 02 stycznia 2015r. zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 3/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 02 stycznia 2015r. zarządzam co następuje: ZARZĄDZENIE NR 3/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sandomierzu, zarządzam, co następuje:

Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sandomierzu, zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr OPS 021.1.36.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 29.06.2012 w sprawie procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co nast puje:

W toku kontroli ustalono co nast puje: PROTOKÓŁ KONTROLI Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 42, (kod: 70-415), REGON: 001036336, zwanego dalej ZZMiUW lub,,zarządem, który jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW Pieczęć Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika ) SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE ) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW za IV

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Wójta Pan Bernard Laufer wybrany na to stanowisko dnia 2 marca 1992 r.

P R O T O K Ó Ł. Wójta Pan Bernard Laufer wybrany na to stanowisko dnia 2 marca 1992 r. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 - go maja 1, 78 300 Świdwin, zwanego dalej Urzędem. Kontrolę przeprowadziła Ewelina Płuciennik

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO? Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z Funduszu Alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a takŝe informacje o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych. KOMU PRZYSŁUGUJĄ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.288.1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Bardziej szczegółowo

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S...

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S... Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych... 10 Powiązanie z Rb-27S... 10 Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U.2015.2324 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń. dwa miesiące kwartału

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń. dwa miesiące kwartału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim Kazimierzowska 18 17-100 Bielsk Podlaski Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Egzemplarz Nr 2 K-PS.1.DK/0932/17/09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Miejski

Bardziej szczegółowo

~BDMB. Treść pisma skierowanego w dniu przez ~BDMB Rachunkowości MF:

~BDMB. Treść pisma skierowanego w dniu przez ~BDMB Rachunkowości MF: ~BDMB Trudno pozostać obojętnym w stosunku do treści szczegółowych wyjaśnień w zakresie zasad ewidencji funduszu alimentacyjnego które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 stycznia do 8 marca 2007 r., z przerwą w dniach od 2 do 10 lutego br.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 stycznia do 8 marca 2007 r., z przerwą w dniach od 2 do 10 lutego br. PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 /kod: 74-4/, REGON21966993, zwanego w dalszej treści Urzędem lub GiM. Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno od dnia 12 listopada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

III. Fundusz Alimentacyjny

III. Fundusz Alimentacyjny III. Fundusz Alimentacyjny Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Jednostka kontrolowana:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - podstawowe informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? - Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, grudnia 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.12.2015.IZ, AJ Pani xxxx xxxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 19 stycznia 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 19 stycznia 2015 GOPS.010.3.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia Procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r. Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Zarszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. W toku kontroli ustalano co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. W toku kontroli ustalano co następuje: PROTOKÓŁ KONTROLI Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku (kod 80-865) ul: Marynarki Polskiej 134A, zwanego dalej MOPS numer regonu 002837021. Dyrektorem MOPS jest od dnia 15 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia kwietnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/06/006 LKR-41003-2/07 Pan Prof.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek. Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2012 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Komu przysługują

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dominika Jesionek, 4.11.2016 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (tekst

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Czwartek, 10 marca 2016 Fundusz Alimentacyjny Zasady udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Burmistrza Pan Andrzej Hypki wybrany na to stanowisko dnia 12 listopada 2006 r.

P R O T O K Ó Ł. Burmistrza Pan Andrzej Hypki wybrany na to stanowisko dnia 12 listopada 2006 r. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski, zwanego dalej Urzędem. Kontrolę przeprowadziła Ewelina

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XLVII/523/06 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY Gminy Branice w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budŝetu Gminy Andrychów dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu ul. Dworskiego Przemyśl

Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu ul. Dworskiego Przemyśl BK. 1711.2.2013 Przemyśl, dnia 5 kwietnia 2013 r. Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu ul. Dworskiego 100 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 54/VII/15 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 54/VII/15 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU UCHWAŁA NR 54/VII/15 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 441 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy w Zaniemyślu ul. Średzka 9, 63 020 Zaniemyśl. Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Urbas. Kontrolę w dniach od 21 do 28 września 2011 r. przeprowadzili kontrolujący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/ Warszawa

Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/ Warszawa Warszawa, 21 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.3.2015.EST Pan Krzysztof Bugla Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa WYSTAPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-69/10 Łódź, 13 sierpnia 2010 r. Pan Stanisław Rył Wójt Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1A 98-273 Klonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach lutego 2010 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach lutego 2010 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.ML.DK/0932/2/2010 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w dniach 17-19 lutego 2010 r. Jednostka kontrolowana: Miejski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo