PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Ośrodka Pomocy Społecznej w BełŜycach, kod , BełŜyce, ul. Fabryczna 2b, numer statystyczny , zwanego dalej Ośrodek lub OPS. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2] Kontrolę przeprowadził kontroler z Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Lublinie Antoni Kasowicz specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 11 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 30 stycznia do 23 marca z przerwą w dniach od 20 lutego do 23 marca 2007 r. [akta kontroli str. 3] Kontrolą objęto realizację zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2006 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Wg statutu (uchwała Nr XXIV/206/2004 Rady Miejskiej z dnia r.), OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŝetową gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. [akta kontroli str. 4-5] Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/343/2006 z dnia r. dokonano zmiany statutu, wprowadzając zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) tj. przyznawania i wypłacania zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowania wobec dłuŝników. Wg 2 tej uchwały, jej wykonanie powierzono Burmistrzowi a zgodnie z 3 jej przepisy wchodzą w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. [akta kontroli str. 6] Burmistrz upowaŝnił Kierownika OPS zarządzeniami:

2 - Nr 34/2004 z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy, - Nr 32/2005 z dnia r. do prowadzenia postępowań wobec dłuŝników alimentacyjnych, wypłacania zaliczek alimentacyjnych, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, [akta kontroli str. 7-9] Stosownie do postanowień regulaminu (zarządzenie nr 3/2004 Kierownika OPS z dnia r.) w OPS funkcjonuje m. in. stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych do zadań, którego naleŝy: prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych (zaliczek alimentacyjnych); przyjmowanie wniosków; przygotowanie decyzji administracyjnych świadczeń rodzinnych; sporządzanie miesięcznych list wypłat; prowadzenie rejestru świadczeń rodzinnych; sporządzanie sprawozdań oraz obsługa programu AMAZIS. [akta kontroli str ] W oparciu o dane zawarte w: sprawozdaniu rzeczowo finansowym 2006 r., wykazu akt dłuŝników alimentacyjnych z terenu gminy, ewidencji finansowo-księgowej, zaświadczeń i informacji przekazanych przez komorników, wniosków o przeprowadzenie wywiadów, wywiadów i notatek, wniosków skierowanych do Urzędu Pracy i Policji sporządzono tabelę nr 5 wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa dla osób uprawnionych, według stanu na koniec 2006 r.. Tabela nr 5. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na koniec 2006 r. Źródło pozyskania danych Wypłacone zaliczki alimentacyjne (liczba) 1303 (miesięczne listy wypłat generowane przez program AMAZIS)

3 2 Wypłacone zaliczki alimentacyjne (w zł) ,0 3 Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych (w zł) 8 341,0 4 Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - (konto 201-4) (konto 400) razem ze świadczeniami 5 Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane 3 267,0 (konto na: rozrachunkowe dłuŝników alimentacyjnych) 5.1 dochody budŝetu państwa (kwota w zł) 1 634,0 (konto 130/3) 5.2 dochody własne gminy (kwota w zł) 1 633,0 (konto 130/3) 6 Zwrot nienaleŝnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - 7 Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne (art. 8 ust. 5 - ustawy) 8 Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne 54 9 Liczba dłuŝników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy oraz w stosunku do tej liczby: Liczba informacji, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy 37 (lista wypłat generowana przez program AMAZIS) Wykaz akt dłuŝników, karty dłuŝników z AMAZIS) Liczba informacji przekazanych przez komorników w aktach spraw Liczba wniosków w aktach spraw 9.2 liczba wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego Liczba przeprowadzonych wywiadów 16 Liczba wywiadów 9.4 Liczba przypadków uchylenia się od wywiadu 12 Liczba notatek 9.5 Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika (jakie były efekty 2 Liczba wniosków * ilu dłuŝników znalazło zatrudnienie) 9.6 Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłuŝnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych ( -

4 9.7 Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy Liczba informacji do podmiotu właściwego do złoŝenia wniosku o przestępstwo alimentacyjne (w związku z przypadkami 2 wyszczególnionymi w wierszach 9.4 i Liczba wniosków 9.7) 9.9 Liczba wniosków do starosty o Sprawozdanie zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnika - 10 NaleŜności z tytułu wypłaconych zaliczek ,0 * uwaga: - wniosek z dnia r. dotyczył 10 dłuŝników - wniosek z dnia r. dotyczył 4 dłuŝników [akta kontroli str ,15-17] rzeczowofinansowe Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał (konto powiększone o 5%) Zarządzeniem nr 1/2006 Kierownika OPS z dnia 2 stycznia 2006 r. zostały wprowadzone zasady rachunkowości w tym zakładowy plan kont (od r.). Zgodnie z planem kont OPS prowadzi: - ewidencję konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), - ewidencję zaliczek alimentacyjnych (konto rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zaliczka alimentacyjna). - ewidencję naleŝności dłuŝników alimentacyjnych (konto pozostałe rozrachunki dłuŝnicy alimentacyjni). - ewidencję wyegzekwowanych i wpłaconych alimentów przez komorników (konto 130/3, dłuŝnicy alimentacyjni). W formie ewidencji pozaksięgowej prowadzone są m. in. rejestry wydanych decyzji do kont analitycznych: (zaliczki alimentacyjne) zawierające: imię i nazwiska wierzyciela, imię i nazwisko dziecka uprawnionego, kwota zasądzonych alimentów, kwota zaliczki, kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, (dłuŝnicy alimentacyjni) zawierające: imię i nazwiska dłuŝnika, adres dłuŝnika, imię i nazwisko osoby pobierającej zaliczkę, imię i nazwisko dziecka uprawnionego do zaliczki, kwota zasądzonych alimentów, kwota przyznanej zaliczki, siedziba komornika

5 (adres), kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, [akta kontroli str ] Stosownie do 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1029) kierownicy jednostek i placówek dostosują prowadzenie rachunkowości do szczególnych zasad rachunkowości określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 31 października 2006 r. Kierownik OPS aneksem z dnia 15 lutego 2007 r. do cytowanego zarządzenia nr 1/2006 w oparciu o w/w rozporządzenie Ministra Finansów dostosował zakładowy plan kont do wymogów tego rozporządzenia wprowadzając konto pozabilansowe 980. [akta kontroli str. 28] W sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzonym dnia 10 stycznia 2007 r. za okres od początku roku do końca IV kwartału 2006 r. w dz. 852, rozdz , 097 wykazano dane: w kolumnie 5 (naleŝności) kwotę ,08 zł, w kolumnie 6 (dochody wykonane ogółem) zł w tym w kolumnie 7 (potrącone przez j.s.t.) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 8 (dochody przekazane) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 9 (saldo końcowe naleŝności pozostałe do zapłaty) - kwotę ,08 zł w tym w kolumnie 10 (zaległości) nie wykazano danych. [akta kontroli str. 29] Wg załącznika nr 34, 6 ust. 1. pkt. 5 i 6 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) w sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania: - w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, naleŝności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (naleŝności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); - jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny "Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego".

6 W sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie 8 (dochody przekazane) winien wykazać kwotę zł (zamiast 1 633,50 zł) zgodnie z prowadzoną ewidencja. Stosownie do 9 ust. 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W oparciu o ewidencję do konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), sporządzono poniŝsze zestawienie: wpływ środków od komorników na rachunek OPS w 2006 r. przekazanie środków na rachunek j.s.t. opóźnienie (liczba data kwota data kwota dni) Razem 3267 x 3267 x [akta kontroli str. 30, 31-33] /zł/ OPS w dwóch przypadkach przekazał dochody z opóźnieniem wynoszącym 3 i 10 dni bez wymaganych odsetek. W wyjaśnieniu, kierownik OPS stwierdziła, iŝ opóźnienie w przekazaniu dochodów budŝetowych na rachunek Urzędu Miasta wynikało z faktu, Ŝe pracownik odpowiedzialny za odprowadzanie dochodów w obydwu przypadkach przebywał na urlopie wypoczynkowym. [akta kontroli str ] Zgodnie z 8 ust. 1, 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)* - jednostka organizacyjna przekazuje na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budŝetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:

7 - 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca; - 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca; - dochody nieprzekazane w terminach, są przekazywane wraz z naleŝnymi odsetkami. * przepis w tym brzmieniu obowiązuje od r. Wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. Nr 19, poz.207), OPS winien przekazać dnia 23 sierpnia 2006 r. dochody powiększone o 2,1 zł z tytułu odsetek za zwłokę. OPS nie sporządził sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2006 r. a za II, III, IV kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca, 10 października 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. W wyjaśnieniu Główny Księgowy stwierdził, cytuję brak sprawozdania za I kwartał wynikł z faktu przeoczenia tego sprawozdania. Wyjaśniam, Ŝe dane dotyczące tego sprawozdania zostały zawarte na niewłaściwym druku Rb-27. [akta kontroli str. 38] Wg 4 pkt 2 lit. b rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 170 poz. 1426) - kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego byli zobowiązani do złoŝenia za I kwartał 2006 r. m.in. sprawozdania Rb-27ZZ. Sprawozdanie za II, III kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca i 10 października 2006 r. a 10 stycznia 2007 r. [akta kontroli str ] Stosownie do rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) - obowiązującego do 1 lipca 2006 r. i 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) - sprawozdania Rb-27ZZ do zarządów j.s.t. naleŝało przekazać w terminie 8 dni po okresie sprawozdawczym z wyjątkiem sprawozdania za 4 kwartały składanego do 31 stycznia. Wg zakresu czynności przekazywanie dochodów na rachunek j.s.t. oraz sporządzanie sprawozdań naleŝało do obowiązków Głównego Księgowego OPS. [akta kontroli str. 41]

8 Wg prowadzonej ewidencji księgowej, naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (konto 240-3) na koniec I kwartału 2006 r. wynosiły kwotę ,08 zł. (wypłacone zaliczki w I kw ,68 zł ,09 zł (5%) = 74467,77 zł + naleŝności na koniec 2005 r ,31 zł / zł ,31 zł/). [akta kontroli str , 45] Sprawdzono 58 (wszystkie) spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. przez Kierownika OPS decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej. [akta kontroli str ] Decyzje wydano w terminach wynoszących: od 1 dnia (decyzja OPS.ZAL.8128/54/1/06) do 29 dni (decyzje: OPS.ZAL.8128/27/1/06 i OPS.ZAL.8128/40/1/06) od daty wpływu wniosku. Zgodnie z art. 35 kpa: organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki ( 1); niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź moŝliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ ( 2). W decyzjach określano termin wypłaty zaliczek tj. do końca miesiąca. We wszystkich przypadkach przyznano zaliczki osobom spełniającym wymogi art. 7 ust 1 i 2 w wysokości określonej w art. 8 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) i wypłacano je stosownie do określonego w decyzjach terminu, przekazując je na rachunki bankowe wierzycieli. [akta kontroli str , 54] W 37 sprawach (dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie gminy BełŜyc) komornicy prowadzący postępowanie, stosownie do przepisu art. 3 ust 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, informowali OPS o stanie egzekucji oraz podawano przyczyny jej bezskuteczności w tym: w przypadku 4 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 12, 30, 54, 57 przekazano po jednej informacji, w przypadku 2 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 5, 23 przekazano po 3 informacje, w pozostałych

9 31 dłuŝników przekazano po 2 informacje. Stwierdzono 4 przypadki prowadzenia postępowania przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim M. S. wobec dłuŝników w miejscu zamieszkania, z którego zostali wymeldowani lub w nim nie przebywają i tak: - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec D. R zamieszkałego w Zosinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych, przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany decyzja administracyjną dnia r. - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. M zamieszkałego w Babinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. do gminy Cyców. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec L. F zamieszkałego w BełŜcach, ul. Gminna xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. i nie posiada zameldowania na pobyt stały. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. K zamieszkałej w Chmielniku xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast wierzyciel zamieszkały pod w/w adresem dnia r. złoŝył pracownikowi OPS informację, iŝ nie zna miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz sytuacji ekonomicznej dłuŝnika. [akta kontroli str ] Kierownik OPS w wyjaśnieniu, stwierdziła, Ŝe poinformuje sąd o opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikom alimentacyjnym. [akta kontroli str ]

10 Stosownie do art. 3 ust 2 ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) organ właściwy dłuŝnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Zgodnie z art i 2 kpa (Dz. U. Nr 43, poz. 209 ze zm.), komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłuŝnika oraz jego miejsca zamieszkania. JeŜeli środki te okaŝą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłuŝnika. Dochodzenie to powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuŝszych niŝ 6 miesięcy. OPS w tych przypadkach nie informował sąd o przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikowi alimentacyjnemu stosownie do art. 3 ust 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W wyjaśnieniu Kierownik OPS stwierdziła, iŝ w tych przypadkach mają zastosowanie przepisy art kodeksu postępowania cywilnego. [akta kontroli str ] We wszystkich przypadkach wnioskowano o przeprowadzenie wywiadu u dłuŝników, wobec 18 dłuŝników, zamieszkałych na terenie działania innych OPS, skierowano pisma do tych OPS, z prośbą o podjęcie postępowania stosownie do przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Kopie przesłano do komorników sądowych. [akta kontroli str ] OPS skierował dwa wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w BełŜycach: - dnia r. (OPS. ŚR.0718/182/06 r.) zawierający wykaz 10 dłuŝników, - dnia r. (OPS. ŚR.0718/234/06 r.) zawierający wykaz 4 dłuŝników, [akta kontroli str ] Powiatowy Urząd Pracy Filia w BełŜycach do czasu niniejszej kontroli nie udzielił pisemnej odpowiedzi a OPS nie interweniował w tej sprawie.

11 Z uzyskanej w trakcie kontroli informacji, Powiatowy Urząd Pracy/Filia w BełŜycach podał, iŝ z liczby 14 dłuŝników wymienionych w/ wnioskach: - 5 z nich zostało wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w okresie od dnia r. z powodu nie zgłoszenia się w UP, celem potwierdzenia gotowości pracy, - 1 dłuŝnik nie figuruje w ewidencji bezrobotnych, - 6 z nich otrzymało propozycję pracy, jednak nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy, - 1 dłuŝnik nie otrzymał propozycji pracy, - 1 posiada orzeczenie o niepełnosprawności (nie moŝe wykonywać prac fizycznych), [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o skierowanie dłuŝników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Z wyjaśnienia Kierownika OPS wynika, iŝ Urząd Pracy był w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami OPS, przekazując informację o moŝliwości zatrudnienia tych osób. W przypadku dwóch dłuŝników OPS złoŝył wnioski do Komisariatu Policji w BełŜcach w oparciu o art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim zawiadomieniem z dnia r. (syg. Akt Ds. 1369/06/D) poinformowała OPS o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec dłuŝnika J. T. W przypadku dłuŝnika M. S. do czasu niniejszej kontroli OPS nie otrzymał informacji o wszczęciu dochodzenia. [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnikom. W wyniku dokonanej analizy 37 spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej ustalono, Ŝe: - u 9 dłuŝników: B. G (decyzja nr OPS.ZAL.8128/4/6), D. A. (OPS.ZAL. 8128/5/1/6), D. J. (OPS.ZAL.8128/6/1/6), F. L (OPS.ZAL.8128/9/1/6), Z. W. (OPS.ZAL.8128/12/1/06), K. A. (OPS.ZAL.8128/15/1/06), D. A. (OPS.ZAL.8128/23/1/06), M. R (OPS.ZAL.8128/24/1/06), P. R. (OPS.ZAL. 8128/52/1/06), jak wynika z notatek sporządzonych przez pracownika

12 socjalnego, nie przeprowadzono wywiadu. W notatkach tych zawarto stwierdzenie nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu nie podając, dlaczego nie przeprowadzono. W wyjaśnieniu Kierownik OPS, stwierdziła, iŝ stwierdzenie to zamieszczano w przypadkach, gdy nie zastano dłuŝnika w domu lub dłuŝnik nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani do podawania szczegółowych przyczyn nie przeprowadzenia wywiadu. [akta kontroli str. 84, 85] W tych przypadkach OPS nie kierował wniosków stosownie do art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zgodnie z w/w art. w przypadku uniemoŝliwienia przez dłuŝnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, lub odmowy podjęcia prac, o których mowa w ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłuŝnika informuje podmiot uprawniony do złoŝenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). - 5 dłuŝników: Ł. D. (decyzja OPS.ZAL.8128/20/1/06), M. S. (OPS.ZAL.8128/22/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/37/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/56/1/06) R. J. (OPS.ZAL.8128/31/1/06), jak wynika z treści wywiadów, nie zarejestrowało się w Urzędzie Pracy celem poszukiwania pracy. OPS w tych przypadkach poinformował ich pisemnie, iŝ są zobowiązani zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy - jako osoba bezrobotna i aktywnie poszukująca pracy. W przeciwnym razie..wystąpią z wnioskiem, stosownie do art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kpa. Pisma do dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 20, 22, 37, 56, skierowano w dniu r. a w przypadku dłuŝnika wymienionego w decyzji nr 31 w dniu r. OPS w pismach tych nie określił terminu dokonania rejestracji oraz nie występował do Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłuŝnicy ci zarejestrowali się jako bezrobotni. [akta kontroli str. 87] - w przypadku dłuŝnika P. J. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/53/1/06 z dnia r.), nie przeprowadzono wywiadu. Pracownik socjalny dnia r. sporządził notatkę, w której stwierdził nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu.

13 Z 37 sprawdzonych spraw dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie działania OPS: - 5 dłuŝników: D. S. (decyzja OPS.ZAL.8128/7/1/6), G. D. (OPS.ZAL.8128/10/1/6), K. W. (OPS.ZAL.8128/14/1/6), M. J. (OPS.ZAL.8128/21/1/06), W. A. (OPS.ZAL.8128/45/1/06) - jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy. OPS nie wykorzystał moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w przypadku, gdy dłuŝnik alimentacyjny nie moŝe wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłuŝnika: zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o moŝliwościach aktywizacji zawodowej dłuŝnika alimentacyjnego; występuje, w razie braku moŝliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłuŝnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). - 2 dłuŝników: B. T. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/19/1/06), S. H. (OPS.ZAL.8128/33/1/06) jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy zostali wyłączeni z rejestru poszukujących pracy odpowiednio dnia: 7 września i 21 sierpnia 2006 r. Stosownie do 7 ust. 3, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz ze zm.) poszukującego pracy wyłącza się z rejestru w szczególności: w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się. OPS nie wykorzystał w tym przypadku moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy. Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, kontroler poinformował Kierownika OPS BełŜyce o przysługujących prawach: - zgłoszenia przed podpisaniem protokółu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokółu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokóle kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); - odmowy podpisania niniejszego protokółu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokółu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia

14 zastrzeŝeń, termin 7 dni zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; - złoŝenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokóle kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli Urzędu Miejskiego pod poz. 5/2006. Lublin, dnia 23 marca 2007 r. specjalista k. p. Delegatury NIK w Lublinie Lublin, dnia 23 marca 2007 r. Antoni Kasowicz Kierownik OPS BełŜyce Anna Adamczyk - Chmielewska W dniu r. jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazano Kierownikowi OPS w BełŜycach.

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod 62-586), ul. Konińska 8, numer statystyczny 000550373, zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy PraŜmów, z siedzibą w Woli PraŜmowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, zwanego w dalszej części protokołu Krajowym Biurem Wyborczym lub KBW. Kierownikiem Krajowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/165 - Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik NR 1 do Zarządzenia NR 21 z 12.09.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą W wyniku kontroli stwierdzono zgodność faktycznej struktury organizacyjnej ze strukturą określoną w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zatwierdzonym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/107 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA PWSZ W ELBLĄGU NR 29/2012 Z 27.09.2012 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PWSZ W ELBLĄGU PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach

Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo