PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Ośrodka Pomocy Społecznej w BełŜycach, kod , BełŜyce, ul. Fabryczna 2b, numer statystyczny , zwanego dalej Ośrodek lub OPS. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2] Kontrolę przeprowadził kontroler z Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Lublinie Antoni Kasowicz specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr z dnia 11 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 30 stycznia do 23 marca z przerwą w dniach od 20 lutego do 23 marca 2007 r. [akta kontroli str. 3] Kontrolą objęto realizację zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2006 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Wg statutu (uchwała Nr XXIV/206/2004 Rady Miejskiej z dnia r.), OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną i budŝetową gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. [akta kontroli str. 4-5] Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/343/2006 z dnia r. dokonano zmiany statutu, wprowadzając zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) tj. przyznawania i wypłacania zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowania wobec dłuŝników. Wg 2 tej uchwały, jej wykonanie powierzono Burmistrzowi a zgodnie z 3 jej przepisy wchodzą w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. [akta kontroli str. 6] Burmistrz upowaŝnił Kierownika OPS zarządzeniami:

2 - Nr 34/2004 z dnia r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy, - Nr 32/2005 z dnia r. do prowadzenia postępowań wobec dłuŝników alimentacyjnych, wypłacania zaliczek alimentacyjnych, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, [akta kontroli str. 7-9] Stosownie do postanowień regulaminu (zarządzenie nr 3/2004 Kierownika OPS z dnia r.) w OPS funkcjonuje m. in. stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych do zadań, którego naleŝy: prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych (zaliczek alimentacyjnych); przyjmowanie wniosków; przygotowanie decyzji administracyjnych świadczeń rodzinnych; sporządzanie miesięcznych list wypłat; prowadzenie rejestru świadczeń rodzinnych; sporządzanie sprawozdań oraz obsługa programu AMAZIS. [akta kontroli str ] W oparciu o dane zawarte w: sprawozdaniu rzeczowo finansowym 2006 r., wykazu akt dłuŝników alimentacyjnych z terenu gminy, ewidencji finansowo-księgowej, zaświadczeń i informacji przekazanych przez komorników, wniosków o przeprowadzenie wywiadów, wywiadów i notatek, wniosków skierowanych do Urzędu Pracy i Policji sporządzono tabelę nr 5 wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa dla osób uprawnionych, według stanu na koniec 2006 r.. Tabela nr 5. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na koniec 2006 r. Źródło pozyskania danych Wypłacone zaliczki alimentacyjne (liczba) 1303 (miesięczne listy wypłat generowane przez program AMAZIS)

3 2 Wypłacone zaliczki alimentacyjne (w zł) ,0 3 Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych (w zł) 8 341,0 4 Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - (konto 201-4) (konto 400) razem ze świadczeniami 5 Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane 3 267,0 (konto na: rozrachunkowe dłuŝników alimentacyjnych) 5.1 dochody budŝetu państwa (kwota w zł) 1 634,0 (konto 130/3) 5.2 dochody własne gminy (kwota w zł) 1 633,0 (konto 130/3) 6 Zwrot nienaleŝnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w zł) - 7 Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne (art. 8 ust. 5 - ustawy) 8 Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne 54 9 Liczba dłuŝników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy oraz w stosunku do tej liczby: Liczba informacji, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy 37 (lista wypłat generowana przez program AMAZIS) Wykaz akt dłuŝników, karty dłuŝników z AMAZIS) Liczba informacji przekazanych przez komorników w aktach spraw Liczba wniosków w aktach spraw 9.2 liczba wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego Liczba przeprowadzonych wywiadów 16 Liczba wywiadów 9.4 Liczba przypadków uchylenia się od wywiadu 12 Liczba notatek 9.5 Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika (jakie były efekty 2 Liczba wniosków * ilu dłuŝników znalazło zatrudnienie) 9.6 Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłuŝnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych ( -

4 9.7 Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy Liczba informacji do podmiotu właściwego do złoŝenia wniosku o przestępstwo alimentacyjne (w związku z przypadkami 2 wyszczególnionymi w wierszach 9.4 i Liczba wniosków 9.7) 9.9 Liczba wniosków do starosty o Sprawozdanie zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnika - 10 NaleŜności z tytułu wypłaconych zaliczek ,0 * uwaga: - wniosek z dnia r. dotyczył 10 dłuŝników - wniosek z dnia r. dotyczył 4 dłuŝników [akta kontroli str ,15-17] rzeczowofinansowe Sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartał (konto powiększone o 5%) Zarządzeniem nr 1/2006 Kierownika OPS z dnia 2 stycznia 2006 r. zostały wprowadzone zasady rachunkowości w tym zakładowy plan kont (od r.). Zgodnie z planem kont OPS prowadzi: - ewidencję konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), - ewidencję zaliczek alimentacyjnych (konto rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zaliczka alimentacyjna). - ewidencję naleŝności dłuŝników alimentacyjnych (konto pozostałe rozrachunki dłuŝnicy alimentacyjni). - ewidencję wyegzekwowanych i wpłaconych alimentów przez komorników (konto 130/3, dłuŝnicy alimentacyjni). W formie ewidencji pozaksięgowej prowadzone są m. in. rejestry wydanych decyzji do kont analitycznych: (zaliczki alimentacyjne) zawierające: imię i nazwiska wierzyciela, imię i nazwisko dziecka uprawnionego, kwota zasądzonych alimentów, kwota zaliczki, kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, (dłuŝnicy alimentacyjni) zawierające: imię i nazwiska dłuŝnika, adres dłuŝnika, imię i nazwisko osoby pobierającej zaliczkę, imię i nazwisko dziecka uprawnionego do zaliczki, kwota zasądzonych alimentów, kwota przyznanej zaliczki, siedziba komornika

5 (adres), kwota wypłaconej zaliczki w danym miesiącu, kwota wyegzekwowanych alimentów, [akta kontroli str ] Stosownie do 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1029) kierownicy jednostek i placówek dostosują prowadzenie rachunkowości do szczególnych zasad rachunkowości określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 31 października 2006 r. Kierownik OPS aneksem z dnia 15 lutego 2007 r. do cytowanego zarządzenia nr 1/2006 w oparciu o w/w rozporządzenie Ministra Finansów dostosował zakładowy plan kont do wymogów tego rozporządzenia wprowadzając konto pozabilansowe 980. [akta kontroli str. 28] W sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzonym dnia 10 stycznia 2007 r. za okres od początku roku do końca IV kwartału 2006 r. w dz. 852, rozdz , 097 wykazano dane: w kolumnie 5 (naleŝności) kwotę ,08 zł, w kolumnie 6 (dochody wykonane ogółem) zł w tym w kolumnie 7 (potrącone przez j.s.t.) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 8 (dochody przekazane) kwotę 1 633,5 zł, w kolumnie 9 (saldo końcowe naleŝności pozostałe do zapłaty) - kwotę ,08 zł w tym w kolumnie 10 (zaległości) nie wykazano danych. [akta kontroli str. 29] Wg załącznika nr 34, 6 ust. 1. pkt. 5 i 6 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) w sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania: - w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, naleŝności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (naleŝności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); - jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny "Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego".

6 W sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie 8 (dochody przekazane) winien wykazać kwotę zł (zamiast 1 633,50 zł) zgodnie z prowadzoną ewidencja. Stosownie do 9 ust. 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W oparciu o ewidencję do konta rachunku bieŝącego subkonto dochodów (130/3 rachunek zaliczki alimentacyjnej), sporządzono poniŝsze zestawienie: wpływ środków od komorników na rachunek OPS w 2006 r. przekazanie środków na rachunek j.s.t. opóźnienie (liczba data kwota data kwota dni) Razem 3267 x 3267 x [akta kontroli str. 30, 31-33] /zł/ OPS w dwóch przypadkach przekazał dochody z opóźnieniem wynoszącym 3 i 10 dni bez wymaganych odsetek. W wyjaśnieniu, kierownik OPS stwierdziła, iŝ opóźnienie w przekazaniu dochodów budŝetowych na rachunek Urzędu Miasta wynikało z faktu, Ŝe pracownik odpowiedzialny za odprowadzanie dochodów w obydwu przypadkach przebywał na urlopie wypoczynkowym. [akta kontroli str ] Zgodnie z 8 ust. 1, 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)* - jednostka organizacyjna przekazuje na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budŝetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:

7 - 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca; - 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca; - dochody nieprzekazane w terminach, są przekazywane wraz z naleŝnymi odsetkami. * przepis w tym brzmieniu obowiązuje od r. Wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. Nr 19, poz.207), OPS winien przekazać dnia 23 sierpnia 2006 r. dochody powiększone o 2,1 zł z tytułu odsetek za zwłokę. OPS nie sporządził sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2006 r. a za II, III, IV kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca, 10 października 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. W wyjaśnieniu Główny Księgowy stwierdził, cytuję brak sprawozdania za I kwartał wynikł z faktu przeoczenia tego sprawozdania. Wyjaśniam, Ŝe dane dotyczące tego sprawozdania zostały zawarte na niewłaściwym druku Rb-27. [akta kontroli str. 38] Wg 4 pkt 2 lit. b rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 170 poz. 1426) - kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego byli zobowiązani do złoŝenia za I kwartał 2006 r. m.in. sprawozdania Rb-27ZZ. Sprawozdanie za II, III kwartał sporządzono i przekazano j.s.t. odpowiednio: 5 lipca i 10 października 2006 r. a 10 stycznia 2007 r. [akta kontroli str ] Stosownie do rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) - obowiązującego do 1 lipca 2006 r. i 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) - sprawozdania Rb-27ZZ do zarządów j.s.t. naleŝało przekazać w terminie 8 dni po okresie sprawozdawczym z wyjątkiem sprawozdania za 4 kwartały składanego do 31 stycznia. Wg zakresu czynności przekazywanie dochodów na rachunek j.s.t. oraz sporządzanie sprawozdań naleŝało do obowiązków Głównego Księgowego OPS. [akta kontroli str. 41]

8 Wg prowadzonej ewidencji księgowej, naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (konto 240-3) na koniec I kwartału 2006 r. wynosiły kwotę ,08 zł. (wypłacone zaliczki w I kw ,68 zł ,09 zł (5%) = 74467,77 zł + naleŝności na koniec 2005 r ,31 zł / zł ,31 zł/). [akta kontroli str , 45] Sprawdzono 58 (wszystkie) spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. przez Kierownika OPS decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej. [akta kontroli str ] Decyzje wydano w terminach wynoszących: od 1 dnia (decyzja OPS.ZAL.8128/54/1/06) do 29 dni (decyzje: OPS.ZAL.8128/27/1/06 i OPS.ZAL.8128/40/1/06) od daty wpływu wniosku. Zgodnie z art. 35 kpa: organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki ( 1); niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź moŝliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ ( 2). W decyzjach określano termin wypłaty zaliczek tj. do końca miesiąca. We wszystkich przypadkach przyznano zaliczki osobom spełniającym wymogi art. 7 ust 1 i 2 w wysokości określonej w art. 8 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) i wypłacano je stosownie do określonego w decyzjach terminu, przekazując je na rachunki bankowe wierzycieli. [akta kontroli str , 54] W 37 sprawach (dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie gminy BełŜyc) komornicy prowadzący postępowanie, stosownie do przepisu art. 3 ust 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, informowali OPS o stanie egzekucji oraz podawano przyczyny jej bezskuteczności w tym: w przypadku 4 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 12, 30, 54, 57 przekazano po jednej informacji, w przypadku 2 dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 5, 23 przekazano po 3 informacje, w pozostałych

9 31 dłuŝników przekazano po 2 informacje. Stwierdzono 4 przypadki prowadzenia postępowania przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim M. S. wobec dłuŝników w miejscu zamieszkania, z którego zostali wymeldowani lub w nim nie przebywają i tak: - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec D. R zamieszkałego w Zosinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych, przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany decyzja administracyjną dnia r. - z informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. M zamieszkałego w Babinie xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. do gminy Cyców. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec L. F zamieszkałego w BełŜcach, ul. Gminna xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast Urząd Miejski w BełŜycach na wniosek OPS z dnia r. o udostępnienie danych osobowych przekazał informację, iŝ dłuŝnik ten z w/w miejsca zamieszkania został wymeldowany dnia r. i nie posiada zameldowania na pobyt stały. - w informacji o stanie egzekucji z dnia r. za okres od r. wobec M. K zamieszkałej w Chmielniku xxx, wynika, Ŝe komornik prowadził czynności egzekucyjne pod w/w adresem. Natomiast wierzyciel zamieszkały pod w/w adresem dnia r. złoŝył pracownikowi OPS informację, iŝ nie zna miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz sytuacji ekonomicznej dłuŝnika. [akta kontroli str ] Kierownik OPS w wyjaśnieniu, stwierdziła, Ŝe poinformuje sąd o opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikom alimentacyjnym. [akta kontroli str ]

10 Stosownie do art. 3 ust 2 ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) organ właściwy dłuŝnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Zgodnie z art i 2 kpa (Dz. U. Nr 43, poz. 209 ze zm.), komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłuŝnika oraz jego miejsca zamieszkania. JeŜeli środki te okaŝą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłuŝnika. Dochodzenie to powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuŝszych niŝ 6 miesięcy. OPS w tych przypadkach nie informował sąd o przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłuŝnikowi alimentacyjnemu stosownie do art. 3 ust 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W wyjaśnieniu Kierownik OPS stwierdziła, iŝ w tych przypadkach mają zastosowanie przepisy art kodeksu postępowania cywilnego. [akta kontroli str ] We wszystkich przypadkach wnioskowano o przeprowadzenie wywiadu u dłuŝników, wobec 18 dłuŝników, zamieszkałych na terenie działania innych OPS, skierowano pisma do tych OPS, z prośbą o podjęcie postępowania stosownie do przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Kopie przesłano do komorników sądowych. [akta kontroli str ] OPS skierował dwa wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy Filia w BełŜycach: - dnia r. (OPS. ŚR.0718/182/06 r.) zawierający wykaz 10 dłuŝników, - dnia r. (OPS. ŚR.0718/234/06 r.) zawierający wykaz 4 dłuŝników, [akta kontroli str ] Powiatowy Urząd Pracy Filia w BełŜycach do czasu niniejszej kontroli nie udzielił pisemnej odpowiedzi a OPS nie interweniował w tej sprawie.

11 Z uzyskanej w trakcie kontroli informacji, Powiatowy Urząd Pracy/Filia w BełŜycach podał, iŝ z liczby 14 dłuŝników wymienionych w/ wnioskach: - 5 z nich zostało wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w okresie od dnia r. z powodu nie zgłoszenia się w UP, celem potwierdzenia gotowości pracy, - 1 dłuŝnik nie figuruje w ewidencji bezrobotnych, - 6 z nich otrzymało propozycję pracy, jednak nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy, - 1 dłuŝnik nie otrzymał propozycji pracy, - 1 posiada orzeczenie o niepełnosprawności (nie moŝe wykonywać prac fizycznych), [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o skierowanie dłuŝników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Z wyjaśnienia Kierownika OPS wynika, iŝ Urząd Pracy był w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami OPS, przekazując informację o moŝliwości zatrudnienia tych osób. W przypadku dwóch dłuŝników OPS złoŝył wnioski do Komisariatu Policji w BełŜcach w oparciu o art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim zawiadomieniem z dnia r. (syg. Akt Ds. 1369/06/D) poinformowała OPS o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec dłuŝnika J. T. W przypadku dłuŝnika M. S. do czasu niniejszej kontroli OPS nie otrzymał informacji o wszczęciu dochodzenia. [akta kontroli str ] OPS nie kierował wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnikom. W wyniku dokonanej analizy 37 spraw, które zakończyły się wydaniem w 2006 r. decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej ustalono, Ŝe: - u 9 dłuŝników: B. G (decyzja nr OPS.ZAL.8128/4/6), D. A. (OPS.ZAL. 8128/5/1/6), D. J. (OPS.ZAL.8128/6/1/6), F. L (OPS.ZAL.8128/9/1/6), Z. W. (OPS.ZAL.8128/12/1/06), K. A. (OPS.ZAL.8128/15/1/06), D. A. (OPS.ZAL.8128/23/1/06), M. R (OPS.ZAL.8128/24/1/06), P. R. (OPS.ZAL. 8128/52/1/06), jak wynika z notatek sporządzonych przez pracownika

12 socjalnego, nie przeprowadzono wywiadu. W notatkach tych zawarto stwierdzenie nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu nie podając, dlaczego nie przeprowadzono. W wyjaśnieniu Kierownik OPS, stwierdziła, iŝ stwierdzenie to zamieszczano w przypadkach, gdy nie zastano dłuŝnika w domu lub dłuŝnik nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani do podawania szczegółowych przyczyn nie przeprowadzenia wywiadu. [akta kontroli str. 84, 85] W tych przypadkach OPS nie kierował wniosków stosownie do art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zgodnie z w/w art. w przypadku uniemoŝliwienia przez dłuŝnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, lub odmowy podjęcia prac, o których mowa w ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłuŝnika informuje podmiot uprawniony do złoŝenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). - 5 dłuŝników: Ł. D. (decyzja OPS.ZAL.8128/20/1/06), M. S. (OPS.ZAL.8128/22/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/37/1/06), B. G. (OPS.ZAL.8128/56/1/06) R. J. (OPS.ZAL.8128/31/1/06), jak wynika z treści wywiadów, nie zarejestrowało się w Urzędzie Pracy celem poszukiwania pracy. OPS w tych przypadkach poinformował ich pisemnie, iŝ są zobowiązani zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy - jako osoba bezrobotna i aktywnie poszukująca pracy. W przeciwnym razie..wystąpią z wnioskiem, stosownie do art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kpa. Pisma do dłuŝników wymienionych w decyzjach nr 20, 22, 37, 56, skierowano w dniu r. a w przypadku dłuŝnika wymienionego w decyzji nr 31 w dniu r. OPS w pismach tych nie określił terminu dokonania rejestracji oraz nie występował do Urzędu Pracy z zapytaniem czy dłuŝnicy ci zarejestrowali się jako bezrobotni. [akta kontroli str. 87] - w przypadku dłuŝnika P. J. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/53/1/06 z dnia r.), nie przeprowadzono wywiadu. Pracownik socjalny dnia r. sporządził notatkę, w której stwierdził nie ma moŝliwości przeprowadzenia wywiadu.

13 Z 37 sprawdzonych spraw dotyczących dłuŝników zamieszkałych na terenie działania OPS: - 5 dłuŝników: D. S. (decyzja OPS.ZAL.8128/7/1/6), G. D. (OPS.ZAL.8128/10/1/6), K. W. (OPS.ZAL.8128/14/1/6), M. J. (OPS.ZAL.8128/21/1/06), W. A. (OPS.ZAL.8128/45/1/06) - jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy nie zostali zatrudnieni z powodu braku akceptacji pracodawcy. OPS nie wykorzystał moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w przypadku, gdy dłuŝnik alimentacyjny nie moŝe wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłuŝnika: zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o moŝliwościach aktywizacji zawodowej dłuŝnika alimentacyjnego; występuje, w razie braku moŝliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłuŝnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). - 2 dłuŝników: B. T. (decyzja nr OPS.ZAL.8128/19/1/06), S. H. (OPS.ZAL.8128/33/1/06) jak wynika z uzyskanej informacji z Urzędu Pracy zostali wyłączeni z rejestru poszukujących pracy odpowiednio dnia: 7 września i 21 sierpnia 2006 r. Stosownie do 7 ust. 3, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz ze zm.) poszukującego pracy wyłącza się z rejestru w szczególności: w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się. OPS nie wykorzystał w tym przypadku moŝliwości wynikających z art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy. Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, kontroler poinformował Kierownika OPS BełŜyce o przysługujących prawach: - zgłoszenia przed podpisaniem protokółu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokółu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokóle kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); - odmowy podpisania niniejszego protokółu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokółu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia

14 zastrzeŝeń, termin 7 dni zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; - złoŝenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokóle kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli Urzędu Miejskiego pod poz. 5/2006. Lublin, dnia 23 marca 2007 r. specjalista k. p. Delegatury NIK w Lublinie Lublin, dnia 23 marca 2007 r. Antoni Kasowicz Kierownik OPS BełŜyce Anna Adamczyk - Chmielewska W dniu r. jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazano Kierownikowi OPS w BełŜycach.

PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops

PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops PROTOKÓŁ KONTROLI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, (kod 33 335) Nawojowa, Regon : 492736955, zwanym w dalszym ciągu,,gops Kierownikiem GOPS od dnia 22 maja 1990 r. jest Pani Józefa Kostecka.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie jest od dnia 2 listopada 1994 roku mgr Marek Janik.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie jest od dnia 2 listopada 1994 roku mgr Marek Janik. PROTOKÓŁ KONTROLI Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, kod 27-415 Kunów, numer statystyczny: 2 9 0 3 7 2 5 5 0 zwanego w dalszym ciągu MGOPS lub Ośrodkiem. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Wójta Pan Bernard Laufer wybrany na to stanowisko dnia 2 marca 1992 r.

P R O T O K Ó Ł. Wójta Pan Bernard Laufer wybrany na to stanowisko dnia 2 marca 1992 r. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 - go maja 1, 78 300 Świdwin, zwanego dalej Urzędem. Kontrolę przeprowadziła Ewelina Płuciennik

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co nast puje:

W toku kontroli ustalono co nast puje: PROTOKÓŁ KONTROLI Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 42, (kod: 70-415), REGON: 001036336, zwanego dalej ZZMiUW lub,,zarządem, który jest jednostką

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Egzemplarz Nr 2 K-PS.1.DK/0932/17/09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE w dniu 16 października 2009 r. Miejski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 stycznia do 8 marca 2007 r., z przerwą w dniach od 2 do 10 lutego br.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 stycznia do 8 marca 2007 r., z przerwą w dniach od 2 do 10 lutego br. PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 /kod: 74-4/, REGON21966993, zwanego w dalszej treści Urzędem lub GiM. Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno od dnia 12 listopada

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w dniu 1 kwietnia 2009 r. Jednostka kontrolowana:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, grudnia 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.12.2015.IZ, AJ Pani xxxx xxxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. K-PS.1.DK/0932/10/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Nr Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 19 stycznia 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 19 stycznia 2015 GOPS.010.3.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia Procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. W toku kontroli ustalano co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI. I. W toku kontroli ustalano co następuje: PROTOKÓŁ KONTROLI Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku (kod 80-865) ul: Marynarki Polskiej 134A, zwanego dalej MOPS numer regonu 002837021. Dyrektorem MOPS jest od dnia 15 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2010 r. Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia kwietnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/06/006 LKR-41003-2/07 Pan Prof.

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI PS.II-12.2.431-5-4/11 PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy w Zaniemyślu ul. Średzka 9, 63 020 Zaniemyśl. Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Urbas. Kontrolę w dniach od 21 do 28 września 2011 r. przeprowadzili kontrolujący

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

przez 12 3 to jest daty uprawomocnienia się decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 6 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-02/2010/P/09/005 Pani ElŜbieta Pękała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-69/10 Łódź, 13 sierpnia 2010 r. Pan Stanisław Rył Wójt Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1A 98-273 Klonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.04.2014 r.

Warszawa, 24.04.2014 r. Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych Monika Organa Główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

LKA-4100-02-04/2012/P/12/001 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA-4100-02-04/2012/P/12/001 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-02-04/2012/P/12/001 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pan Michał Nieszporek Starosta Gliwicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa przewiduje następujące zmiany szczegółowe w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa przewiduje następujące zmiany szczegółowe w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: UZASADNIENIE Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada wprowadzenie zmian do uchwalonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 WK. 610-8/4/2010 Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW. Załącznik do zarządzenia Nr 93/08 z dnia 21.08.2008r. Wójta Gminy Czernichów REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, lutego 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.16.2014.IZ Pani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-4/09 P/08/153 Pan Ryszard Witek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 15 marca 2010 W sprawie : ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowopodatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

WK.60/306/K-58/07 Krystyna Niemiec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze

WK.60/306/K-58/07 Krystyna Niemiec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze Wrocław, 13 września 2007 roku WK.60/306/K-58/07 Pani Krystyna Niemiec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze ul. XXX-Lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-02-03/2013 P/13/144 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-02-03/2013 P/13/144 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-02-03/2013 P/13/144 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/144 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 roku - część 85/24

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

LWR 4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWR 4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR 4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budŝetu państwa w 2013 r. w części 85/02

Bardziej szczegółowo