UMOWA nr. (wzór) .., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr. (wzór) .., zwanym/ą dalej Wykonawcą,"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA nr. (wzór) zawarta w dniu 2014 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy ulicy Wawelskiej 52/54, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez a.., zwanym/ą dalej Wykonawcą, o następującej treści: Strony oświadczają, że: niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsza umowa została zawarta w ramach realizacji zadania pn. Greenevo Akcelerator Zielonych Technologii, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową nr 816/2013/Wn50/NE-ZS/D z 13 listopada 2013 r. Ponadto Zamawiający oświadcza, że jest pracodawcą użytkownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a Wykonawca oświadcza, że jest agencją pracy tymczasowej Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pośrednictwa pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do kierowania osób na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego, zgodnie z zakresem zadań Wykonawcy określonym w załączniku nr 1 do umowy, spełniających wymagania określone w tym załączniku, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do trzech propozycji kandydatów na osoby kierowane do pracy tymczasowej do każdego zapotrzebowania. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia propozycji wybierze jednego kandydata. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku przedstawienia jednego kandydata i niespełniania przez niego wymagań, a tym samym braku akceptacji jego kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych przedstawić kolejnego kandydata. 4. Informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zostaną określone przez Zamawiającego dla każdej osoby skierowanej do pracy tymczasowej indywidualnie, w uzgodnieniu z Wykonawcą, zgodnie z warunkami wykonywania pracy tymczasowej w stosunku do osoby skierowanej do pracy tymczasowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 5. Pod pojęciem osoby skierowanej do pracy tymczasowej rozumie się osobę skierowaną przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu wykonywania pracy tymczasowej związanej z realizacją zadania pn. GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii. 6. Pod pojęciem dnia roboczego rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2 2. Zamawiający oświadcza, iż osobie skierowanej do pracy tymczasowej nie zostanie powierzone wykonywanie na rzecz Zamawiającego pracy, o której mowa w art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy w okresie od dnia jej podpisania do dnia 15 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust W grudniu 2014 r. oraz grudniu 2015 r. osoby skierowane do pracy tymczasowej będą wykonywały działania związane z realizacją zadania pn. GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii odpowiednio do 20 grudnia 2014 r. oraz 20 grudnia 2015 r W trakcie trwania umowy osoba skierowana do pracy tymczasowej pozostaje z Wykonawcą w stosunku prawnym wynikającym z umowy cywilnoprawnej. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się wypełniać wszelkie zobowiązania wynikające z umowy zawartej z osobą skierowaną do pracy tymczasowej, w szczególności wypłacać wynagrodzenie, odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypełniać obowiązki związane z rozliczeniem ubezpieczeń społecznych. 2. Wynagrodzenie należne osobie skierowanej do pracy tymczasowej za dany miesiąc, będzie przekazane przez Wykonawcę na konto osobiste tej osoby co miesiąc, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Za datę przekazania tego wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia konta Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do pracy tymczasowej do przekazywania, do akceptacji Zamawiającego, miesięcznych raportów z zadań wykonanych na rzecz Zamawiającego, do ostatniego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem raportów z działań wykonanych w miesiącu: grudniu 2014 r., grudniu 2015 r. oraz grudniu 2016 r., które to raporty powinny zostać przekazane odpowiednio do 20 grudnia 2014 r. i 2015 r. oraz do 12 grudnia 2016 r. 4. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do pracy tymczasowej do wskazywania w raportach, o których mowa w ust. 3, wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego. 5. Akceptacji raportów, o których mowa w ust. 3, w imieniu Zamawiającego dokonuje, poprzez ich podpisanie, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska lub jego zastępca. Zamawiający może zgłosić uwagi do raportu w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania, a osoba skierowana do pracy tymczasowej zobowiązana jest do ich uwzględnienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania uwag. 6. Zamawiający prześle Wykonawcy potwierdzenie akceptacji raportu miesięcznego osoby skierowanej do pracy tymczasowej lub informację o jej braku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w 13 pkt 2, oraz dołączy do niego załącznik ze skanem raportu. 7. Akceptacja raportów, o których mowa w ust. 3, jest warunkiem do wypłaty wynagrodzenia należnego osobie skierowanej do pracy tymczasowej przez Wykonawcę. 8. W przypadku konieczności odbycia przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej służbowego wyjazdu krajowego lub zagranicznego, Zamawiający zapewni: 1) diety; 2) przejazd na trasie podróży; 3) noclegi; 4) ubezpieczenie; 5) szczepienia w przypadku wyjazdu zagranicznego i zaistnienia konieczności poddania się szczepieniu; 6) wizę w przypadku wyjazdu zagranicznego i zaistnienia konieczności uzyskania wizy. 9. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3, na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art Kodeksu pracy. 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osobie skierowanej do pracy tymczasowej telefonu komórkowego, komputera lub laptopa oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. 5.

3 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sobie przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych przez osoby skierowane do pracy tymczasowej, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) wprowadzanie do pamięci komputera; 3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wprowadzenie do sieci Internet, w tym w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM i przenieść je nieodpłatnie na Zamawiającego, z chwilą akceptacji przez Zamawiającego raportu, w którym, zgodnie z ust. 3, utwory te zostały wskazane. 2. Wykonawca zapewni również, że osoby skierowane do pracy tymczasowej wyrażą zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do tych utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. Udzielenie tej zgody nastąpi nieodpłatnie, z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory określone w ust. 1, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z realizacją umowy. 5. Wykonawca nie dokona rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami zależnymi do utworów, w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w umowie. 6. Wykonawca zapewni, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich zobowiążą się do niewykonywania tych praw w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych. 7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów, lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego Jeżeli Zamawiający zamierza zrezygnować z usług osoby skierowanej do pracy tymczasowej w okresie realizacji umowy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia współpracy z osobą skierowaną do pracy tymczasowej. W przypadku rezygnacji Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wcześniejszym zakończeniem umowy z osobą skierowaną do pracy tymczasowej. Ponadto odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy. 2. Zamawiający może zmniejszyć zakres zadań realizowany przez poszczególne osoby skierowane do pracy tymczasowej określony w załączniku nr 1 do umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie najpóźniej w terminie 3 dni przed planowaną zmianą zakresu zadań, nie ponosząc kosztów związanych ze zmniejszeniem zakresu zadań. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie osoby skierowanej do pracy tymczasowej i wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy. 3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość dokonywania zmian osób skierowanych do pracy tymczasowej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez nich działań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową kandydaturę osoby, którą zamierza skierować do wykonywania działań na rzecz Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o chęci dokonania zmiany. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa osoby skierowanej do pracy tymczasowej na czas uzasadnionego braku możliwości wykonywania przez nią działań dłuższego niż 2 tygodnie.

4 7. 1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej wysokości zł brutto (słownie brutto: złotych), w tym % VAT, zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczone zostanie jako suma wynagrodzenia brutto osób skierowanych do pracy tymczasowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz innych ustawowych kosztów zatrudnienia osób skierowanych do pracy tymczasowej w okresie trwania umowy, w części obciążającej Wykonawcę oraz narzutu Wykonawcy w wysokości.%, powiększoną o podatek od towarów i usług ( VAT). Zastrzega się, iż wysokość narzutu nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, ulegnie zmianie na skutek zmiany wysokości składników służących wyliczeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z ust. 2, z zastrzeżeniem wysokości narzutu Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w miesięcznych ratach. 2. Rata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wyliczona z uwzględnieniem liczby realizujących działania osób skierowanych do pracy tymczasowej w danym miesiącu, w zestawieniu sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr Zapłata raty wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni do dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc na konto wskazane na fakturze, z wyjątkiem zapłaty rat wynagrodzenia za: grudzień 2014 r., 2015 r. oraz 2016 r., która nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przedłożonej przez Wykonawcę faktury. 4. Za dzień zapłaty raty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji jej przelewu. 5. Do faktur zostanie dołączone zestawienie, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest w treści faktury zamieścić następujący opis: Usługa wykonywania działań przez osoby skierowane do pracy tymczasowej zgodnie z umową z dnia za miesiąc rok 7. Faktury będą wystawiane do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który będzie płatna rata wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że faktury za grudzień 2014 r., 2015 r. i 2016 r. zostaną wystawione i dostarczone do siedziby Zamawiającego odpowiednio do 24 grudnia 2014 r. i 24 grudnia 2015 r. oraz do 15 grudnia 2016 r Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, w następujących przypadkach: 1) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę lub jej część w sposób nienależyty i nie zmieni sposobu realizacji umowy lub nie usunie uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze; 3) gdy Wykonawca trzykrotnie nie odpowiedział na zgłoszenie zapotrzebowania na osobę kierowaną do pracy tymczasowej skierowane przez Zamawiającego albo w odpowiedzi na zapotrzebowanie trzykrotnie przedstawił kandydatury niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy; 4) nie dokonał zmiany, o której mowa w 6 ust. 3, albo nie zapewnił zastępstwa, o którym mowa w 6 ust Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 3. Wypowiadając umowę, Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w 7 ust W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w 14, Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w 7 ust Niezależnie od zastrzeżonych Zamawiającemu kar umownych, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5 7. Możliwość wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w ust. 1 nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 8. W przypadku rozwiązania umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone proporcjonalnie do dnia rozwiązania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy. 2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 2. Zamawiający w celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych, zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności: 1) Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 2 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); 2) Zamawiający dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych; 3) Zamawiający zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia danych, do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian adresowych oraz osób, o których mowa w 13 ust. 1, które będą odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i potwierdzenie akceptacji przez drugą stronę. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w szczególności w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) nastąpi zmiana ustawowych kosztów zatrudnienia realizowanych w ramach umowy osób kierowanych do pracy tymczasowej; Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do podpisywania pism związanych z realizacją umowy, w tym zawiadomień i oświadczeń, oraz do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, który wyznacza pracownika:...., tel.., , do bieżących kontaktów z Wykonawcą. 2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją umowy jest Zarządzający usługą:... tel...., e- mail:. 3. Wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, z zastrzeżeniem 4 ust. 6, będą przesyłane pomiędzy Stronami listem poleconym lub pocztą kurierską albo dostarczane osobiście do siedziby Zamawiającego/Wykonawcy.

6 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 2. Wykonawca zobowiąże także osoby skierowane do wykonywania pracy tymczasowej do zachowania w tajemnicy informacji, które osoby te uzyskały w związku z wykonywanymi przez nie działaniami Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 4. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 1) załącznik nr 1 - zakres zadań Wykonawcy; 2) załącznik nr 2 - wzór zgłoszenia zapotrzebowania; 3) załącznik nr 3 - wzór uzgodnienia; 4) załącznik nr 4 - kosztorys; 5) załącznik nr 5 - wzór zestawienia; ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

7 Załącznik nr 1 do umowy nr. z dnia.. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kierowaniu osób do pracy tymczasowej na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania działań w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii, dalej jako projekt, wg szczegółowego wykazu poniżej: 1. Specjalista ds. technologii: Do zadań specjalisty ds. technologii będzie należała w szczególności: 1) wstępna ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu GreenEvo w kolejnych edycjach projektu oraz przygotowanie zestawienia na pierwsze posiedzenie Kapituły konkursu; 2) pogłębiona ocena merytoryczna technologii na podstawie analiz tych technologii opracowanych przez zewnętrznych ekspertów oraz przygotowanie zestawienia na drugie posiedzenie Kapituły konkursu; 3) współpraca z ekspertami zewnętrznymi projektu analizującymi technologie uczestników konkursu GreenEvo oraz z ekspertami wykonującymi analizy rynków zagranicznych; 4) przygotowywanie opisu technologii uczestników konkursu GreenEvo oraz laureatów projektu oraz wsparcie merytoryczne specjalisty ds. promocji przy opracowywaniu materiałów promocyjnych (m.in. przygotowywanie tekstów do broszur promocyjnych, roll-upów, ścianek prasowych); 5) wsparcie specjalisty ds. promocji przy opracowywaniu tekstów dotyczących projektu na stronę (m.in. relacje z misji handlowych, targów, szkoleń); 6) przygotowywanie analiz rynków zielonych technologii w kraju i zagranicą, m.in.: analiza potencjału rynków zagranicznych pod kątem możliwości transferu zielonych technologii biorących udział w projekcie; 7) opracowywanie wkładu merytorycznego do pism i dokumentów dotyczących zielonych technologii na potrzeby projektu; 8) przygotowywanie prezentacji dotyczących projektu oraz jego laureatów; 9) wsparcie laureatów projektu m.in. związane z wsparciem przy wyborze kierunków misji handlowych projektu; 10) badanie i analiza dostępnych narzędzi wsparcia technologii środowiskowych stosowanych w kraju i zagranicą; 11) monitoring innowacji technologii środowiskowych poprzez badanie prasy branżowej i portali środowiskowych; 12) uczestnictwo w wybranych (przez Koordynatora projektu) misjach handlowych organizowanych w ramach projektu, w charakterze doradcy merytorycznego. Minimalne wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata, doświadczenie w przygotowywaniu raportów o rynkach środowiskowych wykazanie co najmniej 3 przygotowanych raportów, doświadczenie w wykonywaniu analiz technologii środowiskowych - wykazanie co najmniej 3 przygotowanych analiz, zdolności analityczne,

8 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, szczególnie programów Word i Excel, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, wysoki poziom kultury osobistej, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do pracy pełnej wyzwań, dyspozycyjność i gotowość odbywania delegacji służbowych na terenie kraju i za granicą. 2. Specjalista ds. logistyki: Do zadań specjalisty ds. logistyki będzie należało w szczególności: 1) gromadzenie oraz weryfikacja formalna wniosków zgłoszonych do konkursu GreenEvo, w ramach kolejnych edycji projektu; 2) organizacja spotkań Kapituły konkursu w siedzibie Ministerstwa Środowiska; 3) organizacja szkoleń dla uczestników konkursu i projektu oraz spotkań zespołu projektu odbywających się w Ministerstwie Środowiska, w tym m.in.: zamówienie sal, koordynacja ustawienia sal, zamówienie sprzętu multimedialnego oraz cateringu, nadzór nad szkoleniami; 4) przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na spotkania laureatów wszystkich edycji projektu, tj. dostarczenie lub wysyłanie ich na miejsce spotkań; 5) przygotowywanie dokumentów potrzebnych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie i przeprowadzanie rozpoznań rynku dotyczących realizacji zadań projektu; 6) przygotowywanie zamówień oraz projektów umów dotyczących realizacji zadań projektu; 7) logistyka w zakresie kolportażu broszur promocyjnych projektu, tj. przygotowanie broszur do pakowania, wypełnienie listów przewozowych, dostarczenie gotowych paczek do kancelarii Ministerstwa Środowiska; 8) wsparcie specjalisty ds. promocji przy organizacji inauguracji kolejnych edycji projektu, w tym konferencji prasowych, oraz gali GreenEvo w latach , polegające m.in. na przygotowaniu rozeznań rynku, projektów umów, tworzeniu listy gości, wysyłce zaproszeń, organizacji ustawienia sal itp.; 9) bezpośredni kontakt z uczestnikami wszystkich edycji projektu w zakresie realizacji działań logistycznych; 10) wsparcie specjalisty ds. księgowości w przygotowaniu planu zamówień publicznych w ramach projektu na dany rok w zakresie działań logistycznych; 11) uczestnictwo w wybranych (przez Koordynatora projektu) misjach handlowych organizowanych w ramach projektu, w charakterze wsparcia logistycznego. Minimalne wymagania: wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (głównie Word oraz Excel), Internet, znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok, doświadczenie w organizacji co najmniej 3 eventów (każdy o budżecie min ,00 zł brutto), doświadczenie w organizacji co najmniej 5 szkoleń, bardzo dobra umiejętność obsługi sprzętów biurowych (drukarka, faks, skaner, laminator itd.), umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, konsekwencja w działaniu i dążeniu do wyznaczonych celów, dyspozycyjność i gotowość odbywania delegacji służbowych na terenie kraju i za granicą.

9 3. Specjalista ds. wyjazdów: Do zadań specjalisty ds. wyjazdów będzie należało w szczególności: 1) opracowywanie wkładów do wniosków oraz instrukcji wyjazdowych, wymaganych w Ministerstwie Środowiska w związku z organizacją misji handlowych projektu; 2) przygotowywanie wkładów do sprawozdań merytorycznych z misji handlowych projektu; 3) przygotowywanie zamówień oraz umów związanych z organizacją pobytu oraz spotkań matchmakingowych (B2B) w danym kraju, tj. m.in. zamówienia sal, cateringu, obsługi tłumaczy w kraju odbywania się misji handlowych projektu; 4) współpraca z placówkami RP za granicą w celu przygotowywania misji handlowych projektu (agendy wyjazdów, harmonogramów spotkań i seminariów itd.); 5) organizacja noclegów, cateringu, transportu na czas trwania poszczególnych misji handlowych projektu; 6) opracowywanie harmonogramu wyjazdów na podstawie zaakceptowanej listy krajów na dany rok oraz po konsultacji z placówkami RP za granicą; 7) przygotowanie arkusza w Excelu na temat szacunkowych kosztów wyjazdów, tj. opracowanie arkusza oraz przygotowanie kosztorysu każdej misji handlowej projektu; 8) kontakt (mailowy oraz telefoniczny) z delegatami wysyłanymi na poszczególne misje handlowe projektu, w tym opracowywanie oraz rozsyłanie komunikatów wyjazdowych, informacji o rynkach docelowych, udostępnianie powstałych w ramach projektu raportów. Bieżące uzupełnianie informacji w zakresie organizacji i przebiegu misji handlowych projektu w razie jakichkolwiek zmian; 9) przygotowywanie rozliczeń misji handlowych projektu zgodnie z procedurami obowiązującymi w Ministerstwie Środowiska; 10) uczestnictwo w wybranych (przez Koordynatora projektu) misjach handlowych projektu w charakterze organizatora; 11) wsparcie specjalisty ds. księgowości w przygotowaniu planu zamówień publicznych w ramach projektu na dany rok w zakresie organizacji misji handlowych. Minimalne wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz drugiego języka obcego, (preferowany rosyjski, francuski, hiszpański lub niemiecki), wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym programów Word, Excel, PowerPoint, Internetu, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dyspozycyjność i gotowość odbywania delegacji służbowych na terenie kraju i za granicą, 4. Specjalista ds. promocji. Do zadań specjalisty ds. promocji będzie należało w szczególności: 1) opracowywanie prezentacji promujących projekt; 2) poszukiwanie nowoczesnych form promocji projektu i ewentualne (w zależności od potrzeb) ich wdrażanie; 3) opracowywanie materiałów prasowych i ścisła współpraca z Biurem Ministra Zespołem ds. Komunikacji i Promocji; 4) współpraca z wybranymi placówkami dyplomatycznymi na całym świecie, w celu przekazywania materiałów promocyjnych oraz informacji promujących projekt;

10 5) realizacja zadań związanych z prowadzeniem profilu na Facebooku i Twitterze, m.in.: aktualizacja wydarzeń związanych z projektem, jego laureatami oraz z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi, umieszczanie informacji nt. ważnych wydarzeń dotyczących projektu oraz jego laureatów, umieszczanie relacji fotograficznych oraz filmowych z wydarzeń projektu i jego laureatów, pozyskiwanie nowych fanów wyłącznie spośród realnych użytkowników, kontrola konfiguracji kont; 6) organizacja konferencji prasowych, przy współpracy z Biurem Ministra Zespołem ds. Komunikacji i Promocji; 7) opracowywanie wkładów do postępowań o udzielnie zamówień publicznych na realizację działań promocyjnych lub informacyjnych; 8) realizacja zadań w zakresie tworzenia nowych materiałów promocyjnych, w tym: przygotowanie przetargu na gadżety promocyjne, wyszukanie innowacyjnych, ekologicznych gadżetów, tworzenie prostych grafik promocyjnych, przygotowanie wkładu merytorycznego do rozeznania rynku oraz umowy na wykonanie gadżetów itp.; 9) współpraca ze specjalistą ds. strony internetowej projektu, tj. wsparcie przy opracowywaniu zmian wizualnych strony projektu, przekazywanie wskazówek dotyczących uaktualnienia i uatrakcyjniania strony internetowej projektu, przygotowywanie i tłumaczenia tekstów (z polskiego na angielski i z angielskiego na polski); 10) współpraca z dostawcami zewnętrznymi (drukarnie, agencje marketingowe, agencje PR itp.) oraz z prasą, w tym nadzór nad prawidłową realizacją zawartych z wykonawcami umów dotyczących m.in. druku broszur promocyjnych, produkcji filmów promocyjnych, napisów, dubbingów i nagrań lektorskich do ww. filmów; 11) organizacja inauguracji kolejnych edycji projektu (w formie konferencji prasowych) oraz gal GreenEvo w latach ; 12) współpraca z partnerami projektu m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Gospodarki, uczelniami wyższymi, Urzędem Patentowym, w kwestiach promocji projektu; 13) nadzór nad przestrzeganiem standardów wizualnych projektu; 14) wsparcie specjalisty ds. księgowości w przygotowaniu planu zamówień publicznych w ramach projektu na dany rok w zakresie działań promocyjnych. Minimalne wymagania: wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość drugiego języka obcego (preferowany rosyjski, francuski, hiszpański lub niemiecki), doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok, doświadczenie w realizacji kampanii w mediach społecznościowych min. 1 rok, doświadczenie w realizacji działań promocyjnych i marketingowych min. 1 rok, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym programów Word, Excel, PowerPoint, Internetu, umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych, doświadczenie w przygotowywaniu informacji prasowych, umiejętność pracy pod presją czasu, zorientowanie na osiąganie celów, wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dyspozycyjność i gotowość odbywania delegacji służbowych na terenie kraju i za granicą. 5. Specjalista ds. administracji.

11 Do zadań specjalisty ds. administracji będzie należało m.in.: 1) prowadzenie działań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis przedsiębiorcom będącym uczestnikami i laureatami konkursu organizowanego w ramach projektu, polegające m.in. na: a) prowadzeniu sprawozdawczości związanej z przyznawaniem pomocy de minimis; b) prowadzeniu wykazu udzielonej pomocy de minimis, jego monitoringu oraz bieżącej aktualizacji; 2) współpraca ze specjalistą ds. logistyki przy organizacji szkoleń oraz spotkań zespołu projektu; 3) przygotowywanie pism dotyczących działań w ramach projektu; 4) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w biurze zespołu projektu; 5) wsparcie specjalisty ds. wyjazdów przy organizacji misji handlowych projektu, m.in. przy przygotowywaniu umów eksperckich na misje handlowe projektu, rozliczaniu misji handlowych czy przygotowywaniu wniosków i instrukcji wyjazdowych dot. misji handlowych projektu; 6) nadzór nad terminowością realizacji zobowiązań projektu, m.in. terminowe rozliczenie pomocy de minimis i nadzór nad przestrzeganiem terminów odpowiedzi na pisma; 7) współpraca z partnerami projektu, w szczególności z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w kwestiach administracyjnych (związana głównie z tworzeniem i odpowiadaniem na pisma). Minimalne wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w szczególności w rozliczaniu pomocy de minimis min. 6 miesięcy, znajomość przepisów dotyczących rozliczania pomocy de minimis, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office głównie Word oraz Excel, Internet), oraz urządzeń biurowych, tj. faks, drukarka, skaner itd., wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, silna motywacja do działania, komunikatywność. 6. Młodszy specjalista ds. komunikacji zewnętrznej: Do zadań młodszego specjalisty ds. komunikacji zewnętrznej będzie należało w szczególności: 1) wsparcie specjalisty ds. wyjazdów w organizacji misji handlowych projektu; 2) wsparcie specjalisty ds. wyjazdów w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w sprawach dotyczących projektu, w szczególności w czasie, kiedy specjalista ds. wyjazdów przebywa w delegacji; 3) komunikacja z laureatami wszystkich edycji projektu w sprawach związanych z organizacją misji handlowych projektu, w szczególności w czasie, kiedy specjalista ds. wyjazdów przebywa w delegacji; 4) gromadzenie i archiwizacja sprawozdań z misji handlowych projektu; 5) uczestnictwo w wybranych (przez Koordynatora projektu) misjach handlowych projektu, w charakterze wsparcia organizacyjnego dla uczestników; 6) prowadzenie kalendarza misji handlowych projektu; 7) komunikacja z partnerami projektu, m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównie w sprawach związanych z organizacją misji handlowych; 8) inne bieżące zadania logistyczno-techniczne związane z realizacją projektu, m.in. inwentaryzacja magazynu, odbieranie telefonów, kserowanie dokumentów itp.

12 Minimalne wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi logistyczno-technicznej zespołów bądź przedsięwzięć - min. 6 miesięcy, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (głównie pakiet MS Office, Internet), umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej, wysoki poziom samodzielności i umiejętność pracy w środowisku projektowym, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność swobodnej konwersacji, dyspozycyjność i gotowość odbywania delegacji służbowych na terenie kraju i za granicą. 7. Specjalista ds. obsługi strony internetowej projektu. Do zadań specjalisty ds. obsługi strony internetowej projektu należeć będzie m.in.: 1) przygotowanie technicznej koncepcji przebudowy/uatrakcyjnienia serwisu internetowego projektu, dalej jako serwis ; 2) przebudowa i usprawnianie serwisu zgodnie z aktualnym katalogiem identyfikacji wizualnej projektu; 3) pozycjonowanie serwisu; 4) obsługa techniczna serwisu, w tym m.in.: dbałość o prawidłowe funkcjonowanie serwisu, bieżąca pomoc w zakresie jego obsługi (użytkowania ) - CMS, diagnozowanie problemów technicznych w funkcjonowaniu serwisu oraz usuwanie problemów technicznych, wykonywanie przebudowy struktury serwisu w razie potrzeby w oparciu o istniejące funkcjonalności, umieszczanie i wymiana zdjęć oraz tekstów, aktualizacja istniejących treści, wykonywanie prostych grafik do umieszczania w serwisie. Serwis obsługiwany będzie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Minimalne wymagania: biegła obsługa komputera oraz programów graficznych, doświadczenie w tworzeniu i obsłudze stron internetowych projektów lub przedsięwzięć min. 1 rok, doświadczenie w pozycjonowaniu stron internetowych min. 1 rok, doświadczenie w przygotowywaniu koncepcji zmian, uatrakcyjnianiu stron internetowych oraz rozbudowywaniu systemu CMS do zarządzania zawartością stron, umiejętność prowadzenia stron www projektów, które mają pełnić rolę nowoczesnego narzędzia komunikacji, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, dobra znajomość języka angielskiego (szczególnie w piśmie). 8. Specjalista ds. księgowości.

13 Do zadań specjalisty ds. księgowości będzie należało m.in.: 1) prowadzenie dokumentacji finansowej projektu; 2) dbałość o poprawne i terminowe rozliczanie umów i dokumentów finansowych w projekcie; 3) przygotowywanie zestawień finansowych dot. wydatkowania środków finansowych w ramach projektu; 4) bieżący monitoring wydatkowania środków finansowych w ramach projektu oraz przekazywanie bieżących informacji w powyższym zakresie Koordynatorowi projektu; 5) współpraca przy przygotowywaniu harmonogramu wydatkowania środków dotyczących projektu; 6) współpraca przy przygotowywaniu zapotrzebowań na środki dotyczące projektu w zakresie rezerwy celowej oraz jej bieżąca aktualizacja; 7) przygotowywanie dokumentów o uruchomienie środków; 8) dokonywanie zmian planu finansowego projektu; 9) przygotowywanie planu budżetowo zadaniowego projektu na dany rok; 10) przygotowywanie rozliczenia i wykonania wydatków projektu z danego roku; 11) przygotowywanie wykonania rezerwy celowej projektu; 12) przygotowywanie planu zamówień publicznych w ramach projektu na dany rok przy współpracy z innymi członkami zespołu projektu; 13) opisywanie dokumentów finansowych za zrealizowane usługi i dostawy dot. realizacji działań w ramach projektu oraz przekazywanie ich do realizacji; 14) prowadzenie wykazu elektronicznego zawieranych umów oraz udzielonych zamówień dot. projektu; 15) współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych dot. projektu. Minimalne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne, znajomość języka angielskiego min. na poziomie podstawowym (szczególnie w piśmie), doświadczenie w realizacji zadań o charakterze obsługi finansowej min. 1 rok, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel).

14 Załącznik nr 2 do umowy nr. z dnia.. Wzór Zgłoszenie zapotrzebowania do umowy z dnia.. nr. zawartej pomiędzy : Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: , przy ulicy Wawelskiej 52/54, NIP , REGON , reprezentowanym przez zwanym w dalszej części Zamawiającym a <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP> reprezentowaną przez: <imię> <nazwisko> - <stanowisko zwaną w dalszej części Wykonawcą 1) Data wystawienia zapotrzebowania (wypełnia Zamawiający): 2) Rodzaj zadań do wykonywania przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej (wypełnia Zamawiający):... 3) Wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania ww. działań (wypełnia Zamawiający):.. 4) Przewidywany okres wykonywania ww. działań (wypełnia Zamawiający):.. 5) Dane proponowanych osób kierowanych do pracy tymczasowej(imię, nazwisko, tel. kontaktowy), którzy będą wykonywać zadania wymienione w pkt 1 wskazaną w zapotrzebowaniu (wypełnia Wykonawca):... * niepotrzebne skreślić

15 Wzór Załącznik nr 3 do umowy nr. z dnia..... (Zamawiający) (adres). (miejscowość, data) (Wykonawca) (adres).. Uzgodnienie warunków realizacji zadań w ramach projektu GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii przez osobę skierowaną do wykonywania pracy tymczasowej (w trybie art. 9 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, ze zm.) 1) Dane osoby skierowanej do wykonywania pracy tymczasowej, która będzie wykonywał zadania na rzecz Zamawiającego zgodnie z zapisami Uzgodnienia.. (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 2) Szczegółowy zakres zadań do realizacji przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej (opis zadań osoby kierowanej do pracy tymczasowej ) 3) Wymagania kwalifikacyjne wobec osoby skierowanej do pracy tymczasowej w ramach projektu GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe, potrzebne umiejętności, właściwości psychofizyczne, predyspozycje psychiczne, predyspozycje fizyczne) 4) Przewidywany okres realizacji zadań przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej (przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadań) 5) Wynagrodzenie za zrealizowane zadania przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej: (wysokość wynagrodzenia) 6) Dodatkowe uzgodnienia Zamawiającego i Wykonawcy: a.... (zakres przejęcia przez Zamawiającego obowiązku dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową) b... c d.... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

16 KOSZTORYS Załącznik nr 4 do umowy nr.. z dnia

17 Zestawienie za miesiąc.. rok Lp. Nazwisko Imię Ogólny zakres działania Data zawarcia umowy Data wypowiedzenia Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenie brutto Składki obciążające Składki na fundusz pracy Inne ustawowe koszty zatrudnienia Narzut Agencji pracy tymczasowej Załącznik nr 5 do umowy nr.. z dnia Suma kosztów netto VAT Koszty brutto

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo