UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UMOWA NR WZP/WIS..../2011 (projekt - część A) Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Województwem Mazowieckim - Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP , REGON , z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Mariusza Raboszuka Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych a.. reprezentowaną przez:. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) Przedmiotem umowy jest wydanie na płytach CD/DVD przygodowej gry komputerowej pt. Mazowsze. Pogoń w czasie stworzonej w ramach promocji dobrych praktyk w ramach RPO WM wraz z dystrybucją, zgodnie z Rocznym Planem Działań Strona 1 z 8

2 Pomocy Technicznej MJWPU na 2011 r. w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. 2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do: 1) opracowania projektów graficznych opakowania płyty, 2) wytłoczenia płyt DVD, 3) druku okładek i plakatów na materiałach własnych, 4) stworzenia listy dystrybucyjnej, 5) pakowanie i wysyłka płyt z grą i plakatów, 6) pakowanie i dostawa pozostałej części nakładu gry do siedziby MJWPU wraz z rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Dokładny wykaz prac został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy jako załącznik nr Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania identyfikacji wizualnej właściwej dla materiałów informacyjno-promocyjnych wydawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz innymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy Usługa, o której mowa w 1 zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z przedłożoną ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 grudnia 2011 r. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów określonych w umowie. 4. Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu materiały/projekty opracowane w sposób zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 5. Po otrzymaniu całej dostawy, Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych dokona odbioru jakościowego i ilościowego. 6. Po odbiorze przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Strona 2 z 8

3 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie jakości otrzymanych materiałów, w terminie późniejszym, tj. w ciągu 90 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający poprawi i dostarczy do siedziby MJWPU poprawnie wydane egzemplarze Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. 2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu z Wykonawcą, w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:, tel..., ..,, tel..., Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym, w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest:.. tel Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących zaleceń dla Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanej usługi Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, przy czym za przedmiot umowy uznaje się: grę w kompletnych wersjach do instalacji i odtwarzania na platformach Microsoft Windows i Mac, pliki źródłowe obu wersji gry, mogące służyć do jej edycji i rozbudowy w przyszłości oraz wszystkie projekty graficzne powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy, tj. w dniu podpisania protokołu zadawczo-odbiorczego. 2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa wyżej, dotyczy następujących pól eksploatacji: a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, Strona 3 z 8

4 b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, d) publiczne wystawienie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, e) rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub ich kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci Internet, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 3. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej działalności. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony i jest nieodpłatne. 4. W zakresie w jakim będzie to konieczne, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość nieodpłatnego korzystania z przedmiotu umowy, także w tej części, w której majątkowe prawa autorskie będą przysługiwały osobie trzeciej. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań dzieła, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności nośników, na których materiały utrwalono. 7. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych powstałych w trakcie realizacji zamówienia (osobno teksty i zdjęcia), a także projektu całości. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Strona 4 z 8

5 8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego wskutek roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im majątkowymi prawami autorskimi. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże majątkowe prawa autorskie Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń tych osób. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 11. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone, a które Wykonawca może zachować wyłącznie dla celów dokumentacyjnych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości.. zł brutto (słownie: złotych), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia r., płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę za zrealizowanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. 3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, Warszawa, numer NIP , numer REGON Zapłata zostanie dokonana przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 5. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury korygującej. Strona 5 z 8

6 7. Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniając obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny netto, bez zmiany ceny brutto. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku: nieterminowego świadczenia usług i/lub świadczenia usług niskiej jakości, przy czym za terminowość w świadczeniu usług uznaje się niedotrzymanie terminu określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj 20 grudnia 2011 r. Zamawiający naliczy kary umowne jak w ust. 4 za odstąpienie od umowy. 2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy wskazuje Zamawiający w swoim oświadczeniu. 3. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w każdym przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy za świadczenie usług niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ (SOPZ), przy czym pod pojęciem nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie realizację dostawy niezgodnie z warunkami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ (SOPZ) i zaakceptowanymi przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofercie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 30 % wartości całego zamówienia. 5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia określonego w 5 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie Strona 6 z 8

7 autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji Umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do wykonania umowy, posiada wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać należycie przedmiot umowy. 2. Spory między Stronami wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 2. Za działania lub zaniechania działań podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie wskazanym w ofercie. 4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym Wszelkie zmiany do umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 11. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: Strona 7 z 8

8 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Oferta cenowa Wykonawcy z dn r., ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... Strona 8 z 8

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo