OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 INSTALPROJEKT Pawe Tomaszewski Karbowo, ul. Hiacyntowa 11 NIP: tel.: mail: egz. nr1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: INWESTOR: BRAN A: Zespó budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mie cie Lubawskim ul. Szkolna 5b, Nowe Miasto Lubawskie gm. Nowe Miasto Lub., pow. nowomiejski, woj. warmi sko-mazurskie Projekt budowlany instalacji sanitarnych Projekt instalacji centralnego ogrzewania Projekt instalacji wentylacyjnej Projekt technologii kot owni Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej ul. Szkolna 5b, Nowe Miasto Lubawskie SANITARNA ZESPÓ PROJEKTOWY: DATA: kwiecie 2013 BRAN A NAZWISKO I IMI NR UPRAWNIE PIECZ TKA I PODPIS PROJEKTANT mgr in. Pawe Tomaszewski KUP/0070/POOS/06 SANITARNA ASYSTENT tech. Kamil GRACZYK ASYSTENT mgr in. Arkadiusz CICHOWSKI Brodnica, 2013

2 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 1.1.Podstawa 1.2.Przedmiot 1.3.Zakres 1.4.Ogólny opis budynku 2. Instalacji centralnego ogrzewania 2.1.Opis ogólny 2.2.Źródło ciepła 2.3.Rurociągi 2.4.Grzejniki i nagrzewnice 2.5.Armatura 2.6.Izolacje termiczne 2.7.Bezpieczeństwo 2.8.Ochrona ppoż. 2.9.Badania odbiorcze 2.10.Uwagi 3. Instalacja wentylacyjna 3.1.Opis ogólny 3.2.Dane wejściowe Warunki klimatyczne 3.3.Instalacja wentylacyjna 3.4.Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej 3.5.Wytyczne branżowe 3.6.Wykonanie instalacji 4. Technologia kotłowni 4.1.Opis ogólny 4.2.Kocioł 4.3.Zabezpieczenia 4.4. Zład 4.5.Rurociągi instalacji Instalacja c.o Instalacja wody użytkowej 4.6.Izolacje termiczne 4.7.Przygotowanie c.w.u. 4.8.Instalacja solarna Izolacje termiczne 4.9.Armatura 4.10.Automatyka 4.11.Instalacja spalinowa 4.12.Badania odbiorcze 4.13.Ochrona przeciwpożarowa Wymagania ppoż. dla kotłowni i składu opału Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej 4.14.Wytyczne budowlano-instalacyjne Wytyczne budowlane w kotłowni

3 Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotłowni Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej 4.15.Uwagi końcowe Załączniki Zestawienie materiałów i urządzeń w kotłowni Obliczenia instalacji wentylacyjnej Oświadczenie projektanta i sprawdzającego odnośnie spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Prawa Budowlanego z dnia Dz. U. nr 64 poz. 413 Art.20 ust. 4 Kserokopia uprawnień projektowych i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Wyniki obliczeń z Audytora OZC Wyniki obliczeń z Audytora CO Uzgodnienia Rysunki Instalacja c.o. Rzut przyziemia rys. nr CO-01 skala 1:100 Rzut I piętra rys. nr CO-02 skala 1:100 Rzut II piętra rys. nr CO-03 skala 1:100 Rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr CO-04 bez skali Instalacja wentylacyjna Rzut przyziemia rys. nr WE-01 skala 1:100 Rzut I piętra rys. nr WE-02 skala 1:100 Rzut II piętra rys. nr WE-03 skala 1:100 Rzut dachu rys. nr WE-04 skala 1:100 Technologia kotłowni Rzut kotłowni rys. nr K-01 skala 1:50 Przekrój A-A rys. nr K-02 skala 1:50 Przekrój B-B rys. nr K-03 skala 1:50 Rzut dachu rys. nr K-04 skala 1:50 Schemat technologiczny rys. nr K-05 bez skali

4 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 1.1. Podstawa Projekt wykonano na podstawie: - ustaleń ze zlecającym mgr inż. Marcin Fabiański, - literatury branżowej, - aktualnych norm i przepisów branżowych, 1.2. Przedmiot Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o., wentylacyjnej i technologii kotłowni dla zespołu budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej dokumentacji Zakres Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt: - instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, - instalacji wentylacyjnej, - technologii kotłowni, 1.4. Ogólny opis budynku Zespół budynków pełni funkcję Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt składa się z budynków A, A1, B, C, D, E. budynek A i A1 pełni funkcję socjalnobiurową wraz z garażem głównym, budynek B przeznaczony został na pomieszczenie kotłowni wraz ze składem opału w budynku C. Budynki C i D pełnią funkcję socjalnomagazynowo-warsztatową. Budynek E pełni funkcję garażową. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane. Budynek zlokalizowany jest jako wolnostojący, wielokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 2. Instalacji centralnego ogrzewania 2.1. Opis ogólny Instalacja c.o. zasilana będzie z projektowanej kotłowni. Instalacja oparta będzie na grzejnikach ściennych oraz nagrzewnicach powietrza. Rozprowadzenie czynnika odbywać się będzie przez pompy obiegowe w kotłowni na instalację i następnie grzejniki oraz do nagrzewnic powietrza. Instalacja pracować będzie na układzie zamkniętym w systemie trójnikowym. Główne ciągi instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić pod stropem pomieszczeń w zabudowie z płyt kart.-gips.. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 75/60 C Źródło ciepła Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł stałopalny (wg projektu technologii kotłowni) Rurociągi Główne rurociągi grzewcze (kotłownia/instalacja/grzejniki i nagrzewnice) należy wykonać z czarnych rur stalowych łączonych przez połączenia spawane i połączenia

5 kołnierzowe oraz rur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie oraz rur stalowych. Przewody rozprowadzić w izolacji termicznej, podwieszone do stropu pomieszczeń. Szczegóły prowadzenia i podłączenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad kompensacji. Przy przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w stalowych tulejach ochronnych. Montaż i rozwiązania systemowe wykonać według wytycznych producenta Grzejniki i nagrzewnice Zaprojektowano stalowe płytowe grzejniki typu C, CV w wykonaniu podwójnym (22) i pojedynczym (11) f-my Purmo oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności grzejniki członowe, aluminiowe typu Alice 500. W garażu głównym i warsztatach zaprojektowano nagrzewnice powietrza typu VOLCANO VR2 f-my EUROHEAT Armatura Armatura na przewodach instalacyjnych: - zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 o C - filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm 2 dla PN10 przy T=100 o C - zawory zwrotne dla PN10 przy T=100 o C - zawory odpowietrzające f-my Flamco - wodomierze, manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny Urząd Miar Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze Izolacje termiczne Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powinny spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami równych użytkowników ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie.

6 2.7. Bezpieczeństwo W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objętości czynnika w instalacji projektowany układ zabezpieczony jest zamkniętym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa Ochrona ppoż. Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 234: 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. 4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przepusty instalacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Badania odbiorcze Badania należy przeprowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych przez Cobrti Instal. Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze: - szczelności - odpowietrzenia - zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury. Instalację po zmontowaniu przepłukać tak, aby woda płucząca nie wykazywała żadnych zanieczyszczeń. Minimalna prędkość płukania 2m/sek.. Instalację poddać próbie: - na zimno na ciśnienie 0,4 MPa - na gorąco przy ciśnieniu 1,5x ciśnienie robocze Po pomyślnie dokonanych próbach na ciśnienie należy dokonać rozruchu z regulacją na nastawach zaworów grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorów i pomiarami parametrów uzyskiwanych przez instalację.

7 2.10. Uwagi - Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. - Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń. - Instalacja powinny być wykonana przez uprawnionych monterów i spawaczy. - Całość powinna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykonywania robót. - Obliczenie strat cieplnych pomieszczeń budynku oraz dobór średnic przewodów dołączono do projektu. - Średnice przewodów, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejników i ich moce cieplne są ściśle dopasowane do strat cieplnych budynku, każde odstępstwo od projektu należy uzgodnić z projektantem. - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń należy sprawdzić w naturze, w razie niezgodności należy się skonsultować z projektantem - Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji. 3. Instalacja wentylacyjna 3.1. Opis ogólny Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystości powietrza wewnętrznego i komfortu poprzez wymianę zanieczyszczonego powietrza wewnętrznego na świeże. Wentylacja oparta będzie na mechanicznej centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku A i instalacji kanałów nawiewno-wywiewnych Dane wejściowe Parametry powietrza zewnętrznego (wg PN-76/B-03420) Warunki klimatyczne zima lato Strefa III II Temp termometru suchego -20 C +30 C Temp. termometru mokrego -20 C +21 C Wilgotność względna 100% 45% Zawartość wilgoci 0,8 g/kg 11.9 g/kg Entalpia -18,42 kj/kg 60,7 kj/kg Dopuszczalny poziom dźwięku Dopuszczalny poziom dźwięku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi 35 db(a).

8 Bilans powietrza Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w oparciu o krotności wymian wymagane przepisami. Dopuszczalny poziom dźwięku Dopuszczalny poziom dźwięku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi: - w pomieszczeniach biurowych: 35 db(a) - w pomieszczeniach sanitarnych: 40 db(a) - w pomieszczeniach technicznych: 65 db(a) 3.3. Instalacja wentylacyjna Projektowaną instalację wentylacyjną oparto o zewnętrzną centralę wentylacyjną typu VS-30-L-RMH/SS f-my VTS, umieszczoną na dachu budynku A. Jest to centrala went., gdzie zmiana wydajności odbywa się poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatora. Regulator obrotów należy umieścić w miejscu wskazanym przez inwestora. Centrale wentylacyjną należy umieścić na konstrukcji wsporczej umieszczonej na dachu. W pomieszczeniach nie objętych zakresem projektowej instalacji went., pozostanie istniejąca wentylacja grawitacyjna oraz istniejące wentylatory wyciągowe z pom. sanitariatów. Rozprowadzanie powietrza projektowanej instalacji wentylacyjnej odbywać się będzie przez system kanałów wentylacyjnych izolowanych termicznie rozprowadzonych pod stropem pomieszczeń w zabudowanie z płyt kart.-gips.. Nawiew i wywiew z pomieszczeń będzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.), 268: 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, z zastrzeżeniem ust Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

9 Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom. Przy przejściu przez strefy ppoż. należy umieści kalpy ppoż Wytyczne branżowe Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów instalacji wentylacji. Przed przystąpieniem do wykonania dużych przebić przez przegrody budowlane należy uzyskać opinię konstruktora o możliwości wykonania danego przebicia (zwłaszcza dotyczy to ścian konstrukcyjnych). W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o +5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, które wymagają zastosowania nadproży z należy je zastosować. Należy przewidzieć możliwość dostępu do przepustnic powietrza i elementów konserwacyjnych. Przewody wewnątrz pomieszczeń należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi Wykonanie instalacji - Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urządzeń i opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" -część II. - Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. - Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów. - W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej kolejności instalację podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i ustaleniu wysokości prowadzenia kanałów wentylacyjnych. - Przewody wentylacyjne okrągłe zaleca się wykonywać w systemie SPIRO z połączeniami nasuwkowymi za pomocą nasuwek zewnętrznych i nypli" wewnętrznych z uszczelką. Kanały wentylacyjne okrągłe należy wykonywać w systemie Firmy ALNOR. Połączenia przewodów, kształtek i urządzeń winny spełniać wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelność wymogi normy PN-B :1996 (szczelność normalna). - Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubość ściany luli stropu. - Połączenia wyrównawcze odcinków instalacji wykonać starannie z zachowaniem pewności połączenia. - Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania zabezpieczeń elektrycznych. - We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja montażowa (ustawienie przepustnic i anemostatów) przy użyciu anemometru w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością wg normy

10 PN-78/B Protokół odbioru sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru. - Należy przewidzieć możliwość dostępu do elementów regulacyjnych (przepustnice powietrza) i konserwacyjnych (trójniki wyczystne) - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) 4. Technologia kotłowni 4.1. Opis ogólny Na potrzeby ogrzewania budynku, ogrzewania powietrza wentylacyjnego i podgrzewu c.w.u. zaprojektowano jedną centralną kotłownie stałopalną. Kotłownia zlokalizowana będzie na parterze budynku B w wydzielonym pomieszczeniu. Skład opału zlokalizowany będzie w sąsiedztwie kotłowni. Wejście do kotłowni z zewnątrz budynku, wejście do skład opału również z zewnątrz budynku Kocioł Zaprojektowano jeden kocioł stałopalny (A1) o mocy nominalnej 150 kw. Paliwem dla kotła będzie pellet drzewny i zrębki drzewne. Szczegóły techniczne dotyczące wymagań dla paliwa precyzyjnie określa producent kotła. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 80/60 ºC. Kocioł i cała instalacja będzie pracować na układzie zamkniętym, kocioł wyposażony jest w zawór chłodzenia aktywnego (A3) co umożliwia stosowanie kotła w układach zamkniętych. Wymiennik c.w.u., naczynie, kocioł, itd. muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. Wymagania i wytyczne stawiane zespołowi kotła: - kocioł grzewczy na pellet drzewny o wilgotności W<15, A<0,5 o mocy 150 kw potwierdzonej przez TUV, - maks. dopuszczalna temperatura zasilania instalacji: 100 C, - maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 3,0 bar, - kocioł wyposażony w certyfikat CE, - kocioł przygotowany pod rezerwowy palnik gazowy lub olejowy. Kocioł powinien być wyposażony w: - wymiennik trójciągowy płomienicowo-płomieniówkowy, leżący, nasadzony na palenisko, - schodkowy ruszt ruchomy paleniska, - palenisko wykonane z materiałów szamotowych, - automatyczne rozpalanie dmuchawy elektrycznej, - automatyczne podawanie paliwa z czujnikiem cofania ognia i termicznym zaworem gaśniczym, - wygarniacz rynnowy z własnym napędem, - transporter ślimakowy skośny z własnym napędem, - certyfikowane przeciwpożarowo urządzenie do wbudowania w kanał opadowy, - kontrolę poziomu popiołu w popielniku barierą fotoelektryczną na podczerwień, - automatyczne odpopielanie, - recyrkulację spalin, - rotacyjną dmuchawę powietrza wtórnego,

11 - sondę lambda, - płynną modulację mocy w zakresie od 25 do 100%, - wentylator spalin sterowany przetwornicą częstotliwości, - wymiennik zabezpieczony poprzez wewnętrzny układ chłodzenia awaryjnego, - możliwość montażu palnika olej/gaz do wymiennika Zabezpieczenia Zabezpieczenie przed wzrostem objętości instalacji grzewczej, stanowi: - zawór bezpieczeństwa (A4), - zamknięte naczynie wzbiorcze (B32), - zawór bezpieczeństwa (B60), - zamknięte naczynie wzbiorcze (61), - zawór bezpieczeństwa (C3), - zamknięte naczynie wzbiorcze (C2), - zawór bezpieczeństwa (D52), - zamknięte naczynie wzbiorcze (D51) Zład Napełnianie i uzupełnianie wody przewidziano z instalacji wody zimnej przez zawór antyskażeniowy (F13) ze stacji uzdatniania wody (F14) Rurociągi instalacji Instalacja c.o. Instalację c.o. w kotłowni należy wykonać z rur miedzianych wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie i rur stalowych łączonych przez spawanie i połączenia gwintowane i kołnierzowe. Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych: - na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy odczyn wody odpowiada wymogom ph>7 (w razie nie spełnienia tego warunku należy skonsultować się z projektantem) Instalacja wody użytkowej Instalację wody użytkowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez połączenia gwintowane i rur polipropylenowych (PP) łączonych przez zgrzewanie. Przewody instalacji wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 ( S3,2) stabilizowanych włóknem szklanym, w których grubość warstwy zbrojonej (środkowej) wynosi 40% całkowitej grubości ścianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowić włókno szklane o średnicy 0,2 mm, w ilości 16 ± 2% wagowo. Warstwy wewnętrzna, zewnętrzna i środkowa, powinny być rozłożone równomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociągi prowadzić w bruzdach posadzkowych i ściennych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Przewody prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji. Stosować kolorystykę malowania przewodów zgodną z obowiązującą w ciepłownictwie. Oznaczyć strzałkami kierunki przepływu Izolacje termiczne Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powinny spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

12 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ½ wymagań z poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami równych użytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie Przygotowanie c.w.u. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w wymienniku pojemnościowym c.w.u. (C1) zasilanym z kotła (A1). Wymiennik wyposażony będzie w grzałkę elektryczną (C1a). Okresowo należy przeprowadzać przegrzew instalacji c.w.u. powyżej temp. 70 ºC w celu zabezpieczenia instalacji przed bakteriami Legionelli Instalacja solarna W celu wspomagania pracy instalacji c.w.u. w okresie letnim zaprojektowano instalację kolektorów słonecznych (D1) wraz z wymiennikiem pojemnościowym (D50) Izolacje termiczne Izolacje cieplną przewodów instalacji solarnej wewnątrz, jak i na zewnętrz budynku należy wykonać z otulin przystosowanych do pracy ciągłej w temp. od -40ºC do +150ºC, chwilowo do 175ºC o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV typu ThermaRubber Solar f-my Thermaflex oraz dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi płaszczem z blachy aluminiowej np. systemem z asortymentu f-my Thermaflex Armatura Armatura na przewodach instalacyjnych: - zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 o C, - filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm 2 dla PN10 przy T=100 o C, - zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100 o C, - wodomierze, manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny Urząd Miar, - wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

13 4.10. Automatyka Praca kotłowni sterowana jest przez regulatory kotłów, które sterują pracą całego układu ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u Instalacja spalinowa Zaprojektowano jeden komin spalinowy jednościenny dn250 mm w systemie f-my Jeremias umieszczony w murowanych, istniejącym szachcie kominowym Badania odbiorcze Badania należy przeprowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych przez Cobrti Instal. Ciśnienie robocze w instalacji grzewczej (układ zamknięty) przyjęto 0,15 0,25 MPa. Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze: - szczelności, - odpowietrzenia, - zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, - zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, Istniejące przewody oczyścić do III stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Przed uruchomieniem kotłowni należy poddać płukaniu nową instalacje technologiczną z prędkością nie mniejszą niż 2m/s. Dodatkowo instalację c.w.u. należy zdezynfekować. Próbę ciśnieniową instalacji grzewczej przeprowadzić na zimno i gorąco na wartość 1,5x ciśnienie robocze. Natomiast wody użytkowej na ciśnienie 0,10 MPa. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół (wraz z pomiarami emisji spalin, wprowadzonymi nastaw do regulatorów i pomiarami uzyskiwanych parametrów instalacji) zatwierdzony przez inwestora Ochrona przeciwpożarowa Wymagania ppoż. dla kotłowni i składu opału Kotłownia i skład opału zlokalizowany będzie na parterze budynku B w wydzielonych pomieszczeniach. Wejście do kotłowni i składu opału z zewnątrz budynku. Wymagania klasy odporności ogniowej dla pomieszczeń wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 220: - kotłownia (ściany wewnętrzne E I 60, stropy E I 60, drzwi E I 30) - skład opału (ściany wewnętrzne E I 120, stropy E I 120, drzwi E I 60) W kotłowni i składzie opału należy zamontować drzwi z samozamykaczami (otwieranymi na zewnątrz pod naciskiem). Kotłownia i skład opału są pomieszczeniami niezaliczanym do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową typu ABC (np. GP-4/ABC) 5kg i koc gaśniczy. Należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami: - drogę ewakuacyjną, - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,

14 - miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu, - miejsce odcięcia dopływu gazu Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 234: 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. 4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przepusty instalacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.), 268: 2. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, z zastrzeżeniem ust Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

15 9. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Wytyczne budowlano-instalacyjne Wytyczne budowlane w kotłowni - wykonać posadzkę z płytek ceramicznych posadzkowych, - wykonać szpachlowanie do uzyskania gładzi na ścianach i stropie, dwukrotnie pomalować ściany oraz strop farbą emulsyjną, - wykonać kanał nawiewny do kotłowni i magazynu paliwa, - wykonać kanał wywiewny z kotłowni i magazynu paliwa, - wykonać studzienkę schładzającą, - zamontować w kotłowni drzwi przeciwpożarowe (klasy odporności ogniowej E I 30) i w magazynie paliwa drzwi przeciwpożarowe (klasy odporności ogniowej E I 60) - otwór drzwiowy zaopatrzyć w próg stalowy 3 cm, - wykonać otwór w ścianie i zagłębienie w posadzce na potrzeby przeprowadzenia podajnika ślimakowego, przejście podajnika przez ścianę obudować do klasy ognioodporności ogniowej EI60, np. wełną mineralną, płytami gips.-kart. Rudurit i pianą ppoż., - na drzwiach wejściowych należy umieścić napis: KOTŁOWNIA OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY SKŁAD OPAŁU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotłowni W kotłowni zamontować wpusty kanalizacyjne, spusty do wody i zlew. Wpust podłogowy i spusty do wody zasyfonować. Wykonać studnię schładzającą wyposażoną w pompę do wody brudnej. Lokalizację przyborów i poziomów kanalizacyjnych przedstawiono na rzucie kotłowni Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej Urządzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kotłowni powinny odpowiadać wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu hermetycznym. W kotłowni należy przewidzieć gniazda narzędziowe 230Vi 230/400V. Należy zamontować główny wyłącznik prądu, przed drzwiami wejściowymi do kotłowni w miejscu łatwo dostępnym, nienarażonym na skutki pożaru. Wyłączniki oświetlenia i oświetlenie kotłowni należy wyposażyć w oprawy bryzgoszczelne (np. WOS-100). Uziemieniu bezwzględnie podlegają: - silniki elektryczne, - instalacje elektryczne,

16 - instalacja odgromowa komina, - przewody instalacyjne, paliwowe, kocioł, - komin odprowadzający spaliny bezwzględnie osłonić instalacją piorunochronną, zgodnie z aktualnymi przepisami, Instalację grzewczą wodną, a także armaturę należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi Uwagi końcowe - Podczas wykonywania robót i uruchamiania kotłowni należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. - Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszkolony personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urządzeń - Sieci, instalacje i kotłownię winny być wykonywane przez uprawnionych monterów i spawaczy - Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykonywania robót - Kotłownia ze względu na automatykę sterującą kotła nie wymaga stałej obsługi - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisanego sprzętu gaśniczego oraz do wyposażenia kotłowni w instrukcję technologiczno-ruchową, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic - Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotły, itd. muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) - Montaż instalacji i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta, instrukcji montażu i dokumentacji techniczno-ruchowej. - Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obsługi producenta materiałów i urządzeń. - Ze względu na charakter i konstrukcję obiektu przez przystąpieniem do wyceny i wykonania instalacji należy przeprowadzić wizję lokalną, sprawdzić wymiary i lokalizację urządzeń w naturze, w przepadku niezgodności skontaktować się z projektantem. - Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

17 Zestawienie materia ów i urz dze w kot owni Nr Nazwa Typ Uwagi il. j.m. Producent A1 kocio zespó kot a sta opalnego na biomas z osprz tem Pyrot KRT 150 kw nr kat.: z pozosta ymi elementami wymaganymi do monta u 1 kpl. Viessmann A1a odpopielanie 240 L 1 szt. Viessmann A1b limak do odbioru peletu AE, d=120 mm 9,5 mb. Viessmann A1c nap d AE 1 szt. Viessmann A1d zamkni cie zasuwowe MA szt. Viessmann A1e przewód cz cy z wtyczk 10 m 1 szt. Viessmann A1f czujnik temp. powrotu 1 szt. Viessmann A1g transporter limakowy d=120 mm 7,5 mb. Viessmann A1h nap d MR-Standard 1 szt. Viessmann A1i oczyszczacz pneumatyczny 1 szt. Viessmann A2 sterownik + sprz t + okablowanie Ecotronic kpl. Viessmann A2a regulator c.w.u. nr kat.: dodatkowe 1 szt. Viessmann A2b regulator solarny do podgrzewu c.w.u. nr kat.: rozszerzenie 1 szt. Viessmann A2c regualtor zarz dzania zasobnikiem buf. nr kat.: do poz. nr A2 1 szt. Viessmann A3 zawór ch odzenia aktywnego TS-131 w kpl. z zespo em kot a 1 szt. Viessmann A4 zawór bezpiecze stwa 1915; dn25; 0,3 Mpa 1 szt. Syr A10 pompa obiegowa Magna F 1 szt. Grundfos A11 3-drogowy zawór mieszaj cy HFE3; dn50 1 szt. Danfoss A12 si ownik AMB szt. Danfoss A13 elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS-WP6 1 szt. Afriso rozdzielacz B1 zbiornik buforowy WDW szt. Viessmann B10 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B20 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B30 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B31 wymiennik p ytowy LB szt. Secespol B31a izolacja termiczna wymiennika 1 szt. Secespol B32 zamkni te naczynie wzbiorcze G szt. Reflex B40 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B41 3-drgowy zawór bezpiecze stwa w dostawie z cent. went. 1 szt. VTS B42 si ownik w dostawie z cent. went. 1 szt. VTS B60 zamkni te naczynie wzbiorcze NG 50 1 szt. Reflex B61 zawór bezpiecze stwa 1915; dn15; 0,3 MPa 1 szt. Syr B62 p yn niezamarzaj cy glikol etylenowy; 30% 150 L przygotowanie c.w.u. C1 wymiennik pojemno ciowy c.w.u. Vitocell 100-B CVB 500 L 1 szt. Viessmann C1a grza ka elektryczna EHE 6 kw 1 szt. Viessmann C2 zamkni te naczynie wzbiorcze DE 33 1 szt. Reflex C3 zawór bezpiecze stwa 2115; dn20; 1,0 MPa 1 szt. Syr C5 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos C6 2-drogowy zawór EV220B 50B G 2 N NC000 1 szt. Danfoss C7 si ownik (cewka) BG (20 W, IP67) BG024DS 1 szt. Danfoss C5 pompa cyrkulacji c.w.u. Alpha N szt. Grundfos kolektory s oneczne D1 kolektor p aski Vitosol 200-F SV2 2,33m 2 8 szt. Viessmann D2 rury cz ce 1 para 6 szt. Viessmann D3 zestaw przy czeniowy 1 szt. Viessmann D4 zestaw tulei zanurzeniowej 1 szt. Viessmann D5 zestaw dla dachów p askich do monta u wolnostoj cego na konstrukcji wsporczej kpl. dla 1 kolektora 8 szt. Viessmann nachykanie º D10 rozdzielacz z osprz tem Solar-Divicon PS 10 1 szt. Viessmann D10a pompa obiegowa Solar w kpl. z pozycj D10 1 szt. Grundfos D10b termometr w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann zestawienie materia ów i urz dze 1/4

18 D10c zawór kulowy w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann D10d zawór zwrotny w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann D10e rotametr w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10f manometr w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10g zawór bezpiecze stwa w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10h izolacja cieplna w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D20 zestaw monta owy przewodu przy czowego 1 szt. Viessmann D20a kolanko wkr cane w kpl. z pozycj D20 2 szt. Viessmann D20b z czka skr cane w kpl. z pozycj D20 2 szt. Viessmann D20c tuleja wciskowa w kpl. z pozycj D20 8 szt. Viessmann D20d uszczelki w kpl. z pozycj D20 1 kpl. Viessmann D20e obejmy rurowe w kpl. z pozycj D20 1 kpl. Viessmann D30 separator powietrza 1 szt. Viessmann D31 szybki odpowietrznik 1 szt. Viessmann D35 glikol Tyfocor LS (-28 ºC) 25 L 3 kpl. Vessmann D36 naczynie wzbiorcze S 80 1 szt. Reflex D40 konstrukcja no na stalowa wraz z elementami wymaganymi do monta u na dachu wyk. 1 kpl. i uszczelnienia mocowania do dachu warsztatowe D50 zasobnik c.w.u. Vitocell 100-V CVA 500 L 1 szt. Viessmann D51 naczynie wzbiorcze c.w.u. DE 33 1 szt. Reflex D52 zawór bezpiecze stwa 2115; dn20; 1,0 MPa 1 szt. Syr D55 pompa obiegowa Magna N 1 szt. Grundfos D60 czujnik temp. kolektora s onecznego 1 szt. Viessmann D61 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann D62 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann D63 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann komin spalinowy E1 rura system DW-FU 1,0 d mm 3 szt. Jeremias nr kat.: 10DW13 E2 rura system DW-FU 1,0 d. 250 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW15 E3 kolano system DW-FU 1, szt. Jeremias nr kat.: 10DW60 E4 przej cie system DW-FU 1,0 EW-DW 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW37 E5 przej cie system DW-FU 1,0 DW-EW 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW37AM E6 podpora czopuch system DW-FU 1, mm 1 szt. Jeremias nr kat.: DW40 E7 z czka kró ca kot a system EW 1,0 nr kat.: EW szt. Jeremias E8 miska na kondensat z rurk odp ywow system EW 1,0 nr kat.: EW szt. Jeremias E9 rura system EW 1,0 d mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1002 E10 rura system EW 1,0 d. 500 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1003 E11 rura system EW 1,0 d. 250 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1004 E12 wyczystka system EW 1,0 210x140 mm nr kat.: EW szt. Jeremias zestawienie materia ów i urz dze 2/4

19 E13 E14 E15 E16 E17 E30 F1 trójnik króciec dylatacyjny z ko nierzem daszek drzwiczki obejma monta owa obróbka blacharska zako czenia szachtu kominowego przy cze wodoci gowe przebudwoa rurci g i wyposa y w armatur odcinaj c system EW 1,0 87 nr kat.: EW1015 system EW 1,0 nr kat.: FU0825 system EW 1,0 nr kat.: FU1028 system EW 1,0 210x140 mm, króciec 60 mm nr kat.: FU0960 system EW 1,0 nr kat.: FU40 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 3 szt. Jeremias 1 kpl. wyk. warsztatowe 1 szt wyposa enie dodatkowe F1 manometr (0 4 bar) ilo wg rysynków 1 kpl F2 manometr (0 10 bar) ilo wg rysynków 1 kpl F3 termometr (0 100 ºC) ilo wg rysynków 1 kpl F4 termomanometr (0 4 bar; ºC) ilo wg rysynków 1 kpl F10 ga nica proszkowa + koc ga niczy ABC (np. GP-4/ABC) 5kg - 1 szt F12 zlew jedokomorowy + bateria szt F13 izolator przep ywów zwrotnych BA2760 dn15-1 szt. Danfoss F14 stacja uzdatniania wody do nape niania z adu instalacji 1 szt. Epuro F20 podstawa studni PST 600/ szt. Alsybet F21 p yta pokrywowa z blachy stalowej ryflowanej z otworami 1 szt. wyk. warsztatowe F22 pompa do wody brudnej KP 150 A1 1 szt. Grundfos zawory kulowe, zwrotne, filtry, odpowietrzniki itp. oraz pozosta y osprz t do wykonania kpl instalacji kot owni sk ad opa u G10 przej cie ppo. mi dzy kot owni z sk adem opa u EI60 1 kpl G50 z cze do nape niania pelletem 4"DW100 2 szt. Viessmann G51 rura PVC mb G60 zako cze ie rury odpowietrzaj cej, wyrzutnia wentylacyjna dn160 1 kpl. Alnor G61 rura wentylacyjna stal ocynkowana "spiro" dn160 1 mb. Alnor G70 deskowanie drzwi wej ciowych w profilach "Z" gr. 30 mm powierzchnia 7,5 m2 1 kpl G71 p yta odbojowa 1,42 x 1,25 2 szt. Viessmann wyposa enie elektryczne H1 g ówny wy cznik pr du - 1 szt H2 wyposa enie elektryczne kot owni: - rozdzielnica elektryczna - okablowanie kpl przeka niki - zabezpieczenia elektryczne wentylacja kot owni (nawiew) J1 rura SR dn250 L=1m - 4 szt. Alnor J2 kolano BF dn250 90ºC - 2 szt. Alnor J3 wyrzutnia/czernia USAV dn250-2 szt. Alnor J4 przepustnica DRD dn250-1 szt. Alnor J5 uchwyty monta owe kpl J6 we na mineralna kpl J7 p aszcz z blachy kpl wentylacja kot owni (wywiew) K1 rura SR dn160 L=1m - 1 szt. Alnor K2 wyrzutnia dachowa (kominek) z zadaszeniem dn160-1 szt. Alnor K3 obróbka przej cia przez dach - 1 kpl wentylacja sk adu opa u (nawiew) L1 rura SR dn160 L=1m - 7 szt. Alnor L2 kolano BF dn160 90ºC - 2 szt. Alnor L3 wyrzutnia/czernia USAV dn160-2 szt. Alnor L4 uchwyty monta owe kpl zestawienie materia ów i urz dze 3/4

20 L5 we na mineralna kpl L6 p aszcz z p yt "Ridurit" kpl zestawienie materia ów i urz dze 4/4

21 Obliczenia instalacji wentylacyjnej nawiew wywiew nr pom. nazwa pom. powierzchnia [m2] wysoko [m] kubatura [m3] ilo wymian wydatek [m3/h] projektowany wydatek [m3/h] opis ilo wymian wydatek [m3/h] projektowany wydatek [m3/h] opis Centrala wentylacyjna przyziemie 1/06 pom. socjalne dyspozytora psp 8,00 2,74 21,92 2,00 43,84 45,00 centrala wentylacyjna 2,00 43,84 45,00 centrala wentylacyjna 1/09 pom. socjalne dyspozytora zoz 11,70 2,89 33,81 2,00 67,63 70,00 centrala wentylacyjna 2,00 67,63 70,00 centrala wentylacyjna 1/10 serwerownia 4,90 2,89 14,16 10,00 141,61 150,00 centrala wentylacyjna 10,00 141,61 150,00 centrala wentylacyjna 1/12 sala operacyjna 20,80 3,08 64,06 2,00 128,13 130,00 centrala wentylacyjna 2,00 128,13 130,00 centrala wentylacyjna 1/13 PSK 43,80 3,08 134,90 2,00 269,81 270,00 centrala wentylacyjna 2,00 269,81 270,00 centrala wentylacyjna I pi tro 2/02 korytarz 39,00 3,02 117,78 centrala wentylacyjna 1,00 117,78 120,00 centrala wentylacyjna 2/03 sypialnia nr 1 14,40 3,02 43,49 2,00 86,98 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 86,98 90,00 centrala wentylacyjna 2/04 sypialnia nr 2 13,60 3,02 41,07 2,00 82,14 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 82,14 90,00 centrala wentylacyjna 2/06 sypialnia nr 3 13,50 3,02 40,77 2,00 81,54 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 81,54 90,00 centrala wentylacyjna 2/08 klatka schodowa nr 1 10,60 3,02 32,01 po rednio z pozosta ych pom. 1,00 32,01 35,00 centrala wentylacyjna 2/15 biuro 22,40 3,02 67,65 2,00 135,30 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 135,30 140,00 centrala wentylacyjna 2/16 biuro 22,30 3,02 67,35 2,00 134,69 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 134,69 140,00 centrala wentylacyjna 2/17 wietlica szkoleniowa 21,40 3,02 64,63 2,00 129,26 130,00 centrala wentylacyjna 2,00 129,26 130,00 centrala wentylacyjna 2/18 biuro 14,90 3,02 45,00 2,00 90,00 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 90,00 90,00 centrala wentylacyjna 2/19 sto ówka 22,80 3,02 68,86 2,00 137,71 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 137,71 140,00 centrala wentylacyjna II pi tro 3/02 biuro 15,90 3,70 58,83 2,00 117,66 120,00 centrala wentylacyjna 2,00 117,66 120,00 centrala wentylacyjna 3/03 biuro 15,00 3,70 55,50 2,00 111,00 115,00 centrala wentylacyjna 2,00 111,00 115,00 centrala wentylacyjna 3/04 biuro 14,80 3,70 54,76 2,00 109,52 110,00 centrala wentylacyjna 2,00 109,52 110,00 centrala wentylacyjna 3/05 wietlica 135,80 3,65 495,67 2,00 991, ,00 centrala wentylacyjna 2,00 991, ,00 centrala wentylacyjna 3/06 biuro 23,40 3,65 85,41 2,00 170,82 170,00 centrala wentylacyjna 2,00 170,82 170,00 centrala wentylacyjna 3/07 biuro 21,70 3,65 79,21 2,00 158,41 160,00 centrala wentylacyjna 2,00 158,41 160,00 centrala wentylacyjna 3/08 biuro 21,10 3,65 77,02 2,00 154,03 155,00 centrala wentylacyjna 2,00 154,03 155,00 centrala wentylacyjna 3/09 sto ówka 11,40 3,65 41,61 2,00 83,22 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 83,22 85,00 centrala wentylacyjna 3/11 kancelaria tajna 6,90 3,65 25,19 po rednio z pozosta ych pom. 2,00 50,37 50,00 centrala wentylacyjna SUMA 3495, ,00

22 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zespó budynków Komendy Powiatowej PSP Miejscowo : Nowe Miasto Lubawskie Adres: ul. Szkolna 5b Projektant: Data oblicze : roda 8 Maja :58 Data utworzenia projektu: roda 8 Maja :58 Plik danych: D:\Projekty aktualne\us -Nowe Miasto Lubawsk Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciep a: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obci enia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewn trzna e: -20 C rednia roczna temperatura zewn trzna m,e: 7,6 C Podstawowe wyniki oblicze budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A h : 1874,1 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V h : 6688,0 m 3 Projektowa strata ciep a przez przenikanie T: W Projektowa wentylacyjna strata ciep a V: W Ca kowita projektowa strata ciep a : W Nadwy ka mocy cieplnej RH: 0 W Projektowe obci enie cieplne budynku HL: W Wska niki i wspó czynniki strat ciep a: Wska nik HL odniesiony do powierzchni HL,A: 71,9 W/m 2 Wska nik HL odniesiony do kubatury HL,V: 20,2 W/m 3 Wyniki oblicze wentylacji: Powietrze infiltruj ce V infv : 646,0 m 3 /h Powietrze dodatkowo infiltruj ce V m.infv : 575,8 m 3 /h Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : 3711,2 m 3 /h Powietrze nawiewane mech. V su : 3711,2 m 3 /h Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : 4537,1 m 3 /h Powietrze usuwane mech. V ex : 4537,1 m 3 /h rednia liczba wymian powietrza n: 1,1 Dop ywaj ce powietrze wentylacyjne V v : 7646,9 m 3 /h rednia temperatura dop ywaj cego powietrza v: -9,0 C Strona 1 Purmo OZC SANKOM Sp. z o.o.

23 Wyniki - Ogólne Parametry oblicze projektu: Obliczanie przenikania ciep a przy min. min: 4,0 K Wariant oblicze strat ciep a do pomieszcze w s siednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do j,u Minimalna temperatura dy urna j,u: 16 C Obliczaj straty do pomieszcze w s siednich budynkach tak jak by by y nieogrzewane: Nie Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metod uproszczon : Nie Domy lne dane do oblicze : Typ budynku: Inny niemieszkalny Typ konstrukcji budynku: rednia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Os abienie ogrzewania: Bez os abienia Regulacja dostawy ciep a w grupach: Indywidualna reg. Stopie szczelno ci obudowy budynku: redni Krotno wymiany powietrza wewn. n 50 : 3,5 1/h Klasa os oni cia budynku: rednie os oni cie Domy lne dane dotycz ce wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep a Temperatura powietrza nawiewanego su: C Temperatura powietrza kompensacyjnego c: 20,0 C Domy lne dane dotycz ce rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dop ywaj cego powietrza ex,rec: 20,0 C Projektowa sprawno rekuperacji recup: 50,0 % Sezonowa sprawno rekuperacji E,recup: 35,0 % Projektowy stopie recyrkulacji recir: % Sezonowy stopie recyrkulacji E,recir: % Geometria budynku: Rz dna poziomu terenu: -0,10 m Domy lna rz dna pod ogi L f : 0,00 m Rz dna wody gruntowej: -10,00 m Domy lna wysoko kondygnacji H: 3,72 m Domy lna wys. pomieszcze w wietle stropów H i : 3,42 m Pole powierzchni pod ogi na gruncie A g : 1122,83 m 2 Obwód pod ogi na gruncie w wietle cian zewn. P g : 278,43 m Obrót budynku: Bez obrotu Strona 2

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo