OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 INSTALPROJEKT Pawe Tomaszewski Karbowo, ul. Hiacyntowa 11 NIP: tel.: mail: egz. nr1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: INWESTOR: BRAN A: Zespó budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mie cie Lubawskim ul. Szkolna 5b, Nowe Miasto Lubawskie gm. Nowe Miasto Lub., pow. nowomiejski, woj. warmi sko-mazurskie Projekt budowlany instalacji sanitarnych Projekt instalacji centralnego ogrzewania Projekt instalacji wentylacyjnej Projekt technologii kot owni Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej ul. Szkolna 5b, Nowe Miasto Lubawskie SANITARNA ZESPÓ PROJEKTOWY: DATA: kwiecie 2013 BRAN A NAZWISKO I IMI NR UPRAWNIE PIECZ TKA I PODPIS PROJEKTANT mgr in. Pawe Tomaszewski KUP/0070/POOS/06 SANITARNA ASYSTENT tech. Kamil GRACZYK ASYSTENT mgr in. Arkadiusz CICHOWSKI Brodnica, 2013

2 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 1.1.Podstawa 1.2.Przedmiot 1.3.Zakres 1.4.Ogólny opis budynku 2. Instalacji centralnego ogrzewania 2.1.Opis ogólny 2.2.Źródło ciepła 2.3.Rurociągi 2.4.Grzejniki i nagrzewnice 2.5.Armatura 2.6.Izolacje termiczne 2.7.Bezpieczeństwo 2.8.Ochrona ppoż. 2.9.Badania odbiorcze 2.10.Uwagi 3. Instalacja wentylacyjna 3.1.Opis ogólny 3.2.Dane wejściowe Warunki klimatyczne 3.3.Instalacja wentylacyjna 3.4.Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej 3.5.Wytyczne branżowe 3.6.Wykonanie instalacji 4. Technologia kotłowni 4.1.Opis ogólny 4.2.Kocioł 4.3.Zabezpieczenia 4.4. Zład 4.5.Rurociągi instalacji Instalacja c.o Instalacja wody użytkowej 4.6.Izolacje termiczne 4.7.Przygotowanie c.w.u. 4.8.Instalacja solarna Izolacje termiczne 4.9.Armatura 4.10.Automatyka 4.11.Instalacja spalinowa 4.12.Badania odbiorcze 4.13.Ochrona przeciwpożarowa Wymagania ppoż. dla kotłowni i składu opału Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej 4.14.Wytyczne budowlano-instalacyjne Wytyczne budowlane w kotłowni

3 Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotłowni Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej 4.15.Uwagi końcowe Załączniki Zestawienie materiałów i urządzeń w kotłowni Obliczenia instalacji wentylacyjnej Oświadczenie projektanta i sprawdzającego odnośnie spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Prawa Budowlanego z dnia Dz. U. nr 64 poz. 413 Art.20 ust. 4 Kserokopia uprawnień projektowych i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Wyniki obliczeń z Audytora OZC Wyniki obliczeń z Audytora CO Uzgodnienia Rysunki Instalacja c.o. Rzut przyziemia rys. nr CO-01 skala 1:100 Rzut I piętra rys. nr CO-02 skala 1:100 Rzut II piętra rys. nr CO-03 skala 1:100 Rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr CO-04 bez skali Instalacja wentylacyjna Rzut przyziemia rys. nr WE-01 skala 1:100 Rzut I piętra rys. nr WE-02 skala 1:100 Rzut II piętra rys. nr WE-03 skala 1:100 Rzut dachu rys. nr WE-04 skala 1:100 Technologia kotłowni Rzut kotłowni rys. nr K-01 skala 1:50 Przekrój A-A rys. nr K-02 skala 1:50 Przekrój B-B rys. nr K-03 skala 1:50 Rzut dachu rys. nr K-04 skala 1:50 Schemat technologiczny rys. nr K-05 bez skali

4 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 1.1. Podstawa Projekt wykonano na podstawie: - ustaleń ze zlecającym mgr inż. Marcin Fabiański, - literatury branżowej, - aktualnych norm i przepisów branżowych, 1.2. Przedmiot Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o., wentylacyjnej i technologii kotłowni dla zespołu budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej dokumentacji Zakres Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt: - instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, - instalacji wentylacyjnej, - technologii kotłowni, 1.4. Ogólny opis budynku Zespół budynków pełni funkcję Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt składa się z budynków A, A1, B, C, D, E. budynek A i A1 pełni funkcję socjalnobiurową wraz z garażem głównym, budynek B przeznaczony został na pomieszczenie kotłowni wraz ze składem opału w budynku C. Budynki C i D pełnią funkcję socjalnomagazynowo-warsztatową. Budynek E pełni funkcję garażową. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane. Budynek zlokalizowany jest jako wolnostojący, wielokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 2. Instalacji centralnego ogrzewania 2.1. Opis ogólny Instalacja c.o. zasilana będzie z projektowanej kotłowni. Instalacja oparta będzie na grzejnikach ściennych oraz nagrzewnicach powietrza. Rozprowadzenie czynnika odbywać się będzie przez pompy obiegowe w kotłowni na instalację i następnie grzejniki oraz do nagrzewnic powietrza. Instalacja pracować będzie na układzie zamkniętym w systemie trójnikowym. Główne ciągi instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić pod stropem pomieszczeń w zabudowie z płyt kart.-gips.. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 75/60 C Źródło ciepła Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł stałopalny (wg projektu technologii kotłowni) Rurociągi Główne rurociągi grzewcze (kotłownia/instalacja/grzejniki i nagrzewnice) należy wykonać z czarnych rur stalowych łączonych przez połączenia spawane i połączenia

5 kołnierzowe oraz rur miedzianych Cu wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie oraz rur stalowych. Przewody rozprowadzić w izolacji termicznej, podwieszone do stropu pomieszczeń. Szczegóły prowadzenia i podłączenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad kompensacji. Przy przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w stalowych tulejach ochronnych. Montaż i rozwiązania systemowe wykonać według wytycznych producenta Grzejniki i nagrzewnice Zaprojektowano stalowe płytowe grzejniki typu C, CV w wykonaniu podwójnym (22) i pojedynczym (11) f-my Purmo oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności grzejniki członowe, aluminiowe typu Alice 500. W garażu głównym i warsztatach zaprojektowano nagrzewnice powietrza typu VOLCANO VR2 f-my EUROHEAT Armatura Armatura na przewodach instalacyjnych: - zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 o C - filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm 2 dla PN10 przy T=100 o C - zawory zwrotne dla PN10 przy T=100 o C - zawory odpowietrzające f-my Flamco - wodomierze, manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny Urząd Miar Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze Izolacje termiczne Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powinny spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami równych użytkowników ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie.

6 2.7. Bezpieczeństwo W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objętości czynnika w instalacji projektowany układ zabezpieczony jest zamkniętym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa Ochrona ppoż. Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 234: 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. 4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przepusty instalacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Badania odbiorcze Badania należy przeprowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych przez Cobrti Instal. Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze: - szczelności - odpowietrzenia - zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury. Instalację po zmontowaniu przepłukać tak, aby woda płucząca nie wykazywała żadnych zanieczyszczeń. Minimalna prędkość płukania 2m/sek.. Instalację poddać próbie: - na zimno na ciśnienie 0,4 MPa - na gorąco przy ciśnieniu 1,5x ciśnienie robocze Po pomyślnie dokonanych próbach na ciśnienie należy dokonać rozruchu z regulacją na nastawach zaworów grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorów i pomiarami parametrów uzyskiwanych przez instalację.

7 2.10. Uwagi - Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. - Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń. - Instalacja powinny być wykonana przez uprawnionych monterów i spawaczy. - Całość powinna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykonywania robót. - Obliczenie strat cieplnych pomieszczeń budynku oraz dobór średnic przewodów dołączono do projektu. - Średnice przewodów, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejników i ich moce cieplne są ściśle dopasowane do strat cieplnych budynku, każde odstępstwo od projektu należy uzgodnić z projektantem. - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń należy sprawdzić w naturze, w razie niezgodności należy się skonsultować z projektantem - Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji. 3. Instalacja wentylacyjna 3.1. Opis ogólny Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystości powietrza wewnętrznego i komfortu poprzez wymianę zanieczyszczonego powietrza wewnętrznego na świeże. Wentylacja oparta będzie na mechanicznej centrali wentylacyjnej umieszczonej na dachu budynku A i instalacji kanałów nawiewno-wywiewnych Dane wejściowe Parametry powietrza zewnętrznego (wg PN-76/B-03420) Warunki klimatyczne zima lato Strefa III II Temp termometru suchego -20 C +30 C Temp. termometru mokrego -20 C +21 C Wilgotność względna 100% 45% Zawartość wilgoci 0,8 g/kg 11.9 g/kg Entalpia -18,42 kj/kg 60,7 kj/kg Dopuszczalny poziom dźwięku Dopuszczalny poziom dźwięku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi 35 db(a).

8 Bilans powietrza Bilans powietrza wentylacyjnego został sporządzony dla wentylacji ogólnej w oparciu o krotności wymian wymagane przepisami. Dopuszczalny poziom dźwięku Dopuszczalny poziom dźwięku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi: - w pomieszczeniach biurowych: 35 db(a) - w pomieszczeniach sanitarnych: 40 db(a) - w pomieszczeniach technicznych: 65 db(a) 3.3. Instalacja wentylacyjna Projektowaną instalację wentylacyjną oparto o zewnętrzną centralę wentylacyjną typu VS-30-L-RMH/SS f-my VTS, umieszczoną na dachu budynku A. Jest to centrala went., gdzie zmiana wydajności odbywa się poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatora. Regulator obrotów należy umieścić w miejscu wskazanym przez inwestora. Centrale wentylacyjną należy umieścić na konstrukcji wsporczej umieszczonej na dachu. W pomieszczeniach nie objętych zakresem projektowej instalacji went., pozostanie istniejąca wentylacja grawitacyjna oraz istniejące wentylatory wyciągowe z pom. sanitariatów. Rozprowadzanie powietrza projektowanej instalacji wentylacyjnej odbywać się będzie przez system kanałów wentylacyjnych izolowanych termicznie rozprowadzonych pod stropem pomieszczeń w zabudowanie z płyt kart.-gips.. Nawiew i wywiew z pomieszczeń będzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.), 268: 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, z zastrzeżeniem ust Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

9 Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom. Przy przejściu przez strefy ppoż. należy umieści kalpy ppoż Wytyczne branżowe Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów instalacji wentylacji. Przed przystąpieniem do wykonania dużych przebić przez przegrody budowlane należy uzyskać opinię konstruktora o możliwości wykonania danego przebicia (zwłaszcza dotyczy to ścian konstrukcyjnych). W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o +5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, które wymagają zastosowania nadproży z należy je zastosować. Należy przewidzieć możliwość dostępu do przepustnic powietrza i elementów konserwacyjnych. Przewody wewnątrz pomieszczeń należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi Wykonanie instalacji - Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urządzeń i opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" -część II. - Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. - Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów. - W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej kolejności instalację podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i ustaleniu wysokości prowadzenia kanałów wentylacyjnych. - Przewody wentylacyjne okrągłe zaleca się wykonywać w systemie SPIRO z połączeniami nasuwkowymi za pomocą nasuwek zewnętrznych i nypli" wewnętrznych z uszczelką. Kanały wentylacyjne okrągłe należy wykonywać w systemie Firmy ALNOR. Połączenia przewodów, kształtek i urządzeń winny spełniać wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelność wymogi normy PN-B :1996 (szczelność normalna). - Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubość ściany luli stropu. - Połączenia wyrównawcze odcinków instalacji wykonać starannie z zachowaniem pewności połączenia. - Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania zabezpieczeń elektrycznych. - We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja montażowa (ustawienie przepustnic i anemostatów) przy użyciu anemometru w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością wg normy

10 PN-78/B Protokół odbioru sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru. - Należy przewidzieć możliwość dostępu do elementów regulacyjnych (przepustnice powietrza) i konserwacyjnych (trójniki wyczystne) - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) 4. Technologia kotłowni 4.1. Opis ogólny Na potrzeby ogrzewania budynku, ogrzewania powietrza wentylacyjnego i podgrzewu c.w.u. zaprojektowano jedną centralną kotłownie stałopalną. Kotłownia zlokalizowana będzie na parterze budynku B w wydzielonym pomieszczeniu. Skład opału zlokalizowany będzie w sąsiedztwie kotłowni. Wejście do kotłowni z zewnątrz budynku, wejście do skład opału również z zewnątrz budynku Kocioł Zaprojektowano jeden kocioł stałopalny (A1) o mocy nominalnej 150 kw. Paliwem dla kotła będzie pellet drzewny i zrębki drzewne. Szczegóły techniczne dotyczące wymagań dla paliwa precyzyjnie określa producent kotła. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 80/60 ºC. Kocioł i cała instalacja będzie pracować na układzie zamkniętym, kocioł wyposażony jest w zawór chłodzenia aktywnego (A3) co umożliwia stosowanie kotła w układach zamkniętych. Wymiennik c.w.u., naczynie, kocioł, itd. muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. Wymagania i wytyczne stawiane zespołowi kotła: - kocioł grzewczy na pellet drzewny o wilgotności W<15, A<0,5 o mocy 150 kw potwierdzonej przez TUV, - maks. dopuszczalna temperatura zasilania instalacji: 100 C, - maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 3,0 bar, - kocioł wyposażony w certyfikat CE, - kocioł przygotowany pod rezerwowy palnik gazowy lub olejowy. Kocioł powinien być wyposażony w: - wymiennik trójciągowy płomienicowo-płomieniówkowy, leżący, nasadzony na palenisko, - schodkowy ruszt ruchomy paleniska, - palenisko wykonane z materiałów szamotowych, - automatyczne rozpalanie dmuchawy elektrycznej, - automatyczne podawanie paliwa z czujnikiem cofania ognia i termicznym zaworem gaśniczym, - wygarniacz rynnowy z własnym napędem, - transporter ślimakowy skośny z własnym napędem, - certyfikowane przeciwpożarowo urządzenie do wbudowania w kanał opadowy, - kontrolę poziomu popiołu w popielniku barierą fotoelektryczną na podczerwień, - automatyczne odpopielanie, - recyrkulację spalin, - rotacyjną dmuchawę powietrza wtórnego,

11 - sondę lambda, - płynną modulację mocy w zakresie od 25 do 100%, - wentylator spalin sterowany przetwornicą częstotliwości, - wymiennik zabezpieczony poprzez wewnętrzny układ chłodzenia awaryjnego, - możliwość montażu palnika olej/gaz do wymiennika Zabezpieczenia Zabezpieczenie przed wzrostem objętości instalacji grzewczej, stanowi: - zawór bezpieczeństwa (A4), - zamknięte naczynie wzbiorcze (B32), - zawór bezpieczeństwa (B60), - zamknięte naczynie wzbiorcze (61), - zawór bezpieczeństwa (C3), - zamknięte naczynie wzbiorcze (C2), - zawór bezpieczeństwa (D52), - zamknięte naczynie wzbiorcze (D51) Zład Napełnianie i uzupełnianie wody przewidziano z instalacji wody zimnej przez zawór antyskażeniowy (F13) ze stacji uzdatniania wody (F14) Rurociągi instalacji Instalacja c.o. Instalację c.o. w kotłowni należy wykonać z rur miedzianych wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie i rur stalowych łączonych przez spawanie i połączenia gwintowane i kołnierzowe. Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych: - na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy odczyn wody odpowiada wymogom ph>7 (w razie nie spełnienia tego warunku należy skonsultować się z projektantem) Instalacja wody użytkowej Instalację wody użytkowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez połączenia gwintowane i rur polipropylenowych (PP) łączonych przez zgrzewanie. Przewody instalacji wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 ( S3,2) stabilizowanych włóknem szklanym, w których grubość warstwy zbrojonej (środkowej) wynosi 40% całkowitej grubości ścianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowić włókno szklane o średnicy 0,2 mm, w ilości 16 ± 2% wagowo. Warstwy wewnętrzna, zewnętrzna i środkowa, powinny być rozłożone równomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociągi prowadzić w bruzdach posadzkowych i ściennych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Przewody prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji. Stosować kolorystykę malowania przewodów zgodną z obowiązującą w ciepłownictwie. Oznaczyć strzałkami kierunki przepływu Izolacje termiczne Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powinny spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

12 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ½ wymagań z poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ½ wymagań z poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami równych użytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła nie podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie Przygotowanie c.w.u. Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w wymienniku pojemnościowym c.w.u. (C1) zasilanym z kotła (A1). Wymiennik wyposażony będzie w grzałkę elektryczną (C1a). Okresowo należy przeprowadzać przegrzew instalacji c.w.u. powyżej temp. 70 ºC w celu zabezpieczenia instalacji przed bakteriami Legionelli Instalacja solarna W celu wspomagania pracy instalacji c.w.u. w okresie letnim zaprojektowano instalację kolektorów słonecznych (D1) wraz z wymiennikiem pojemnościowym (D50) Izolacje termiczne Izolacje cieplną przewodów instalacji solarnej wewnątrz, jak i na zewnętrz budynku należy wykonać z otulin przystosowanych do pracy ciągłej w temp. od -40ºC do +150ºC, chwilowo do 175ºC o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV typu ThermaRubber Solar f-my Thermaflex oraz dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi płaszczem z blachy aluminiowej np. systemem z asortymentu f-my Thermaflex Armatura Armatura na przewodach instalacyjnych: - zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 o C, - filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm 2 dla PN10 przy T=100 o C, - zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100 o C, - wodomierze, manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny Urząd Miar, - wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

13 4.10. Automatyka Praca kotłowni sterowana jest przez regulatory kotłów, które sterują pracą całego układu ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u Instalacja spalinowa Zaprojektowano jeden komin spalinowy jednościenny dn250 mm w systemie f-my Jeremias umieszczony w murowanych, istniejącym szachcie kominowym Badania odbiorcze Badania należy przeprowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanych przez Cobrti Instal. Ciśnienie robocze w instalacji grzewczej (układ zamknięty) przyjęto 0,15 0,25 MPa. Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze: - szczelności, - odpowietrzenia, - zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, - zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, Istniejące przewody oczyścić do III stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Przed uruchomieniem kotłowni należy poddać płukaniu nową instalacje technologiczną z prędkością nie mniejszą niż 2m/s. Dodatkowo instalację c.w.u. należy zdezynfekować. Próbę ciśnieniową instalacji grzewczej przeprowadzić na zimno i gorąco na wartość 1,5x ciśnienie robocze. Natomiast wody użytkowej na ciśnienie 0,10 MPa. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół (wraz z pomiarami emisji spalin, wprowadzonymi nastaw do regulatorów i pomiarami uzyskiwanych parametrów instalacji) zatwierdzony przez inwestora Ochrona przeciwpożarowa Wymagania ppoż. dla kotłowni i składu opału Kotłownia i skład opału zlokalizowany będzie na parterze budynku B w wydzielonych pomieszczeniach. Wejście do kotłowni i składu opału z zewnątrz budynku. Wymagania klasy odporności ogniowej dla pomieszczeń wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 220: - kotłownia (ściany wewnętrzne E I 60, stropy E I 60, drzwi E I 30) - skład opału (ściany wewnętrzne E I 120, stropy E I 120, drzwi E I 60) W kotłowni i składzie opału należy zamontować drzwi z samozamykaczami (otwieranymi na zewnątrz pod naciskiem). Kotłownia i skład opału są pomieszczeniami niezaliczanym do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową typu ABC (np. GP-4/ABC) 5kg i koc gaśniczy. Należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami: - drogę ewakuacyjną, - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,

14 - miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu, - miejsce odcięcia dopływu gazu Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych Wymagania ppoż. dla przepustów instalacyjnych (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.) 234: 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. 4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przepusty instalacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej Wymagania ppoż. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r.), 268: 2. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: 5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, z zastrzeżeniem ust Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

15 9. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyższymi wymaganiami należy zabezpieczyć specjalistycznymi rozwiązaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym poszczególnym produktom Wytyczne budowlano-instalacyjne Wytyczne budowlane w kotłowni - wykonać posadzkę z płytek ceramicznych posadzkowych, - wykonać szpachlowanie do uzyskania gładzi na ścianach i stropie, dwukrotnie pomalować ściany oraz strop farbą emulsyjną, - wykonać kanał nawiewny do kotłowni i magazynu paliwa, - wykonać kanał wywiewny z kotłowni i magazynu paliwa, - wykonać studzienkę schładzającą, - zamontować w kotłowni drzwi przeciwpożarowe (klasy odporności ogniowej E I 30) i w magazynie paliwa drzwi przeciwpożarowe (klasy odporności ogniowej E I 60) - otwór drzwiowy zaopatrzyć w próg stalowy 3 cm, - wykonać otwór w ścianie i zagłębienie w posadzce na potrzeby przeprowadzenia podajnika ślimakowego, przejście podajnika przez ścianę obudować do klasy ognioodporności ogniowej EI60, np. wełną mineralną, płytami gips.-kart. Rudurit i pianą ppoż., - na drzwiach wejściowych należy umieścić napis: KOTŁOWNIA OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY SKŁAD OPAŁU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kotłowni W kotłowni zamontować wpusty kanalizacyjne, spusty do wody i zlew. Wpust podłogowy i spusty do wody zasyfonować. Wykonać studnię schładzającą wyposażoną w pompę do wody brudnej. Lokalizację przyborów i poziomów kanalizacyjnych przedstawiono na rzucie kotłowni Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej Urządzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kotłowni powinny odpowiadać wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu hermetycznym. W kotłowni należy przewidzieć gniazda narzędziowe 230Vi 230/400V. Należy zamontować główny wyłącznik prądu, przed drzwiami wejściowymi do kotłowni w miejscu łatwo dostępnym, nienarażonym na skutki pożaru. Wyłączniki oświetlenia i oświetlenie kotłowni należy wyposażyć w oprawy bryzgoszczelne (np. WOS-100). Uziemieniu bezwzględnie podlegają: - silniki elektryczne, - instalacje elektryczne,

16 - instalacja odgromowa komina, - przewody instalacyjne, paliwowe, kocioł, - komin odprowadzający spaliny bezwzględnie osłonić instalacją piorunochronną, zgodnie z aktualnymi przepisami, Instalację grzewczą wodną, a także armaturę należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi Uwagi końcowe - Podczas wykonywania robót i uruchamiania kotłowni należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. - Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszkolony personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urządzeń - Sieci, instalacje i kotłownię winny być wykonywane przez uprawnionych monterów i spawaczy - Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień wykonywania robót - Kotłownia ze względu na automatykę sterującą kotła nie wymaga stałej obsługi - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisanego sprzętu gaśniczego oraz do wyposażenia kotłowni w instrukcję technologiczno-ruchową, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic - Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotły, itd. muszą posiadać decyzję dopuszczenia do obrotu wydaną przez UDT. - Stosować urządzenia i materiały jak w projekcie, lub równoważne z zachowaniem takich samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń (zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp) - Montaż instalacji i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta, instrukcji montażu i dokumentacji techniczno-ruchowej. - Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obsługi producenta materiałów i urządzeń. - Ze względu na charakter i konstrukcję obiektu przez przystąpieniem do wyceny i wykonania instalacji należy przeprowadzić wizję lokalną, sprawdzić wymiary i lokalizację urządzeń w naturze, w przepadku niezgodności skontaktować się z projektantem. - Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

17 Zestawienie materia ów i urz dze w kot owni Nr Nazwa Typ Uwagi il. j.m. Producent A1 kocio zespó kot a sta opalnego na biomas z osprz tem Pyrot KRT 150 kw nr kat.: z pozosta ymi elementami wymaganymi do monta u 1 kpl. Viessmann A1a odpopielanie 240 L 1 szt. Viessmann A1b limak do odbioru peletu AE, d=120 mm 9,5 mb. Viessmann A1c nap d AE 1 szt. Viessmann A1d zamkni cie zasuwowe MA szt. Viessmann A1e przewód cz cy z wtyczk 10 m 1 szt. Viessmann A1f czujnik temp. powrotu 1 szt. Viessmann A1g transporter limakowy d=120 mm 7,5 mb. Viessmann A1h nap d MR-Standard 1 szt. Viessmann A1i oczyszczacz pneumatyczny 1 szt. Viessmann A2 sterownik + sprz t + okablowanie Ecotronic kpl. Viessmann A2a regulator c.w.u. nr kat.: dodatkowe 1 szt. Viessmann A2b regulator solarny do podgrzewu c.w.u. nr kat.: rozszerzenie 1 szt. Viessmann A2c regualtor zarz dzania zasobnikiem buf. nr kat.: do poz. nr A2 1 szt. Viessmann A3 zawór ch odzenia aktywnego TS-131 w kpl. z zespo em kot a 1 szt. Viessmann A4 zawór bezpiecze stwa 1915; dn25; 0,3 Mpa 1 szt. Syr A10 pompa obiegowa Magna F 1 szt. Grundfos A11 3-drogowy zawór mieszaj cy HFE3; dn50 1 szt. Danfoss A12 si ownik AMB szt. Danfoss A13 elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS-WP6 1 szt. Afriso rozdzielacz B1 zbiornik buforowy WDW szt. Viessmann B10 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B20 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B30 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B31 wymiennik p ytowy LB szt. Secespol B31a izolacja termiczna wymiennika 1 szt. Secespol B32 zamkni te naczynie wzbiorcze G szt. Reflex B40 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos B41 3-drgowy zawór bezpiecze stwa w dostawie z cent. went. 1 szt. VTS B42 si ownik w dostawie z cent. went. 1 szt. VTS B60 zamkni te naczynie wzbiorcze NG 50 1 szt. Reflex B61 zawór bezpiecze stwa 1915; dn15; 0,3 MPa 1 szt. Syr B62 p yn niezamarzaj cy glikol etylenowy; 30% 150 L przygotowanie c.w.u. C1 wymiennik pojemno ciowy c.w.u. Vitocell 100-B CVB 500 L 1 szt. Viessmann C1a grza ka elektryczna EHE 6 kw 1 szt. Viessmann C2 zamkni te naczynie wzbiorcze DE 33 1 szt. Reflex C3 zawór bezpiecze stwa 2115; dn20; 1,0 MPa 1 szt. Syr C5 pompa obiegowa Magna szt. Grundfos C6 2-drogowy zawór EV220B 50B G 2 N NC000 1 szt. Danfoss C7 si ownik (cewka) BG (20 W, IP67) BG024DS 1 szt. Danfoss C5 pompa cyrkulacji c.w.u. Alpha N szt. Grundfos kolektory s oneczne D1 kolektor p aski Vitosol 200-F SV2 2,33m 2 8 szt. Viessmann D2 rury cz ce 1 para 6 szt. Viessmann D3 zestaw przy czeniowy 1 szt. Viessmann D4 zestaw tulei zanurzeniowej 1 szt. Viessmann D5 zestaw dla dachów p askich do monta u wolnostoj cego na konstrukcji wsporczej kpl. dla 1 kolektora 8 szt. Viessmann nachykanie º D10 rozdzielacz z osprz tem Solar-Divicon PS 10 1 szt. Viessmann D10a pompa obiegowa Solar w kpl. z pozycj D10 1 szt. Grundfos D10b termometr w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann zestawienie materia ów i urz dze 1/4

18 D10c zawór kulowy w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann D10d zawór zwrotny w kpl. z pozycj D10 2 szt. Viessmann D10e rotametr w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10f manometr w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10g zawór bezpiecze stwa w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D10h izolacja cieplna w kpl. z pozycj D10 1 szt. Viessmann D20 zestaw monta owy przewodu przy czowego 1 szt. Viessmann D20a kolanko wkr cane w kpl. z pozycj D20 2 szt. Viessmann D20b z czka skr cane w kpl. z pozycj D20 2 szt. Viessmann D20c tuleja wciskowa w kpl. z pozycj D20 8 szt. Viessmann D20d uszczelki w kpl. z pozycj D20 1 kpl. Viessmann D20e obejmy rurowe w kpl. z pozycj D20 1 kpl. Viessmann D30 separator powietrza 1 szt. Viessmann D31 szybki odpowietrznik 1 szt. Viessmann D35 glikol Tyfocor LS (-28 ºC) 25 L 3 kpl. Vessmann D36 naczynie wzbiorcze S 80 1 szt. Reflex D40 konstrukcja no na stalowa wraz z elementami wymaganymi do monta u na dachu wyk. 1 kpl. i uszczelnienia mocowania do dachu warsztatowe D50 zasobnik c.w.u. Vitocell 100-V CVA 500 L 1 szt. Viessmann D51 naczynie wzbiorcze c.w.u. DE 33 1 szt. Reflex D52 zawór bezpiecze stwa 2115; dn20; 1,0 MPa 1 szt. Syr D55 pompa obiegowa Magna N 1 szt. Grundfos D60 czujnik temp. kolektora s onecznego 1 szt. Viessmann D61 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann D62 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann D63 czujnik temp. podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. Viessmann komin spalinowy E1 rura system DW-FU 1,0 d mm 3 szt. Jeremias nr kat.: 10DW13 E2 rura system DW-FU 1,0 d. 250 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW15 E3 kolano system DW-FU 1, szt. Jeremias nr kat.: 10DW60 E4 przej cie system DW-FU 1,0 EW-DW 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW37 E5 przej cie system DW-FU 1,0 DW-EW 1 szt. Jeremias nr kat.: 10DW37AM E6 podpora czopuch system DW-FU 1, mm 1 szt. Jeremias nr kat.: DW40 E7 z czka kró ca kot a system EW 1,0 nr kat.: EW szt. Jeremias E8 miska na kondensat z rurk odp ywow system EW 1,0 nr kat.: EW szt. Jeremias E9 rura system EW 1,0 d mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1002 E10 rura system EW 1,0 d. 500 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1003 E11 rura system EW 1,0 d. 250 mm 1 szt. Jeremias nr kat.: EW1004 E12 wyczystka system EW 1,0 210x140 mm nr kat.: EW szt. Jeremias zestawienie materia ów i urz dze 2/4

19 E13 E14 E15 E16 E17 E30 F1 trójnik króciec dylatacyjny z ko nierzem daszek drzwiczki obejma monta owa obróbka blacharska zako czenia szachtu kominowego przy cze wodoci gowe przebudwoa rurci g i wyposa y w armatur odcinaj c system EW 1,0 87 nr kat.: EW1015 system EW 1,0 nr kat.: FU0825 system EW 1,0 nr kat.: FU1028 system EW 1,0 210x140 mm, króciec 60 mm nr kat.: FU0960 system EW 1,0 nr kat.: FU40 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 1 szt. Jeremias 3 szt. Jeremias 1 kpl. wyk. warsztatowe 1 szt wyposa enie dodatkowe F1 manometr (0 4 bar) ilo wg rysynków 1 kpl F2 manometr (0 10 bar) ilo wg rysynków 1 kpl F3 termometr (0 100 ºC) ilo wg rysynków 1 kpl F4 termomanometr (0 4 bar; ºC) ilo wg rysynków 1 kpl F10 ga nica proszkowa + koc ga niczy ABC (np. GP-4/ABC) 5kg - 1 szt F12 zlew jedokomorowy + bateria szt F13 izolator przep ywów zwrotnych BA2760 dn15-1 szt. Danfoss F14 stacja uzdatniania wody do nape niania z adu instalacji 1 szt. Epuro F20 podstawa studni PST 600/ szt. Alsybet F21 p yta pokrywowa z blachy stalowej ryflowanej z otworami 1 szt. wyk. warsztatowe F22 pompa do wody brudnej KP 150 A1 1 szt. Grundfos zawory kulowe, zwrotne, filtry, odpowietrzniki itp. oraz pozosta y osprz t do wykonania kpl instalacji kot owni sk ad opa u G10 przej cie ppo. mi dzy kot owni z sk adem opa u EI60 1 kpl G50 z cze do nape niania pelletem 4"DW100 2 szt. Viessmann G51 rura PVC mb G60 zako cze ie rury odpowietrzaj cej, wyrzutnia wentylacyjna dn160 1 kpl. Alnor G61 rura wentylacyjna stal ocynkowana "spiro" dn160 1 mb. Alnor G70 deskowanie drzwi wej ciowych w profilach "Z" gr. 30 mm powierzchnia 7,5 m2 1 kpl G71 p yta odbojowa 1,42 x 1,25 2 szt. Viessmann wyposa enie elektryczne H1 g ówny wy cznik pr du - 1 szt H2 wyposa enie elektryczne kot owni: - rozdzielnica elektryczna - okablowanie kpl przeka niki - zabezpieczenia elektryczne wentylacja kot owni (nawiew) J1 rura SR dn250 L=1m - 4 szt. Alnor J2 kolano BF dn250 90ºC - 2 szt. Alnor J3 wyrzutnia/czernia USAV dn250-2 szt. Alnor J4 przepustnica DRD dn250-1 szt. Alnor J5 uchwyty monta owe kpl J6 we na mineralna kpl J7 p aszcz z blachy kpl wentylacja kot owni (wywiew) K1 rura SR dn160 L=1m - 1 szt. Alnor K2 wyrzutnia dachowa (kominek) z zadaszeniem dn160-1 szt. Alnor K3 obróbka przej cia przez dach - 1 kpl wentylacja sk adu opa u (nawiew) L1 rura SR dn160 L=1m - 7 szt. Alnor L2 kolano BF dn160 90ºC - 2 szt. Alnor L3 wyrzutnia/czernia USAV dn160-2 szt. Alnor L4 uchwyty monta owe kpl zestawienie materia ów i urz dze 3/4

20 L5 we na mineralna kpl L6 p aszcz z p yt "Ridurit" kpl zestawienie materia ów i urz dze 4/4

21 Obliczenia instalacji wentylacyjnej nawiew wywiew nr pom. nazwa pom. powierzchnia [m2] wysoko [m] kubatura [m3] ilo wymian wydatek [m3/h] projektowany wydatek [m3/h] opis ilo wymian wydatek [m3/h] projektowany wydatek [m3/h] opis Centrala wentylacyjna przyziemie 1/06 pom. socjalne dyspozytora psp 8,00 2,74 21,92 2,00 43,84 45,00 centrala wentylacyjna 2,00 43,84 45,00 centrala wentylacyjna 1/09 pom. socjalne dyspozytora zoz 11,70 2,89 33,81 2,00 67,63 70,00 centrala wentylacyjna 2,00 67,63 70,00 centrala wentylacyjna 1/10 serwerownia 4,90 2,89 14,16 10,00 141,61 150,00 centrala wentylacyjna 10,00 141,61 150,00 centrala wentylacyjna 1/12 sala operacyjna 20,80 3,08 64,06 2,00 128,13 130,00 centrala wentylacyjna 2,00 128,13 130,00 centrala wentylacyjna 1/13 PSK 43,80 3,08 134,90 2,00 269,81 270,00 centrala wentylacyjna 2,00 269,81 270,00 centrala wentylacyjna I pi tro 2/02 korytarz 39,00 3,02 117,78 centrala wentylacyjna 1,00 117,78 120,00 centrala wentylacyjna 2/03 sypialnia nr 1 14,40 3,02 43,49 2,00 86,98 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 86,98 90,00 centrala wentylacyjna 2/04 sypialnia nr 2 13,60 3,02 41,07 2,00 82,14 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 82,14 90,00 centrala wentylacyjna 2/06 sypialnia nr 3 13,50 3,02 40,77 2,00 81,54 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 81,54 90,00 centrala wentylacyjna 2/08 klatka schodowa nr 1 10,60 3,02 32,01 po rednio z pozosta ych pom. 1,00 32,01 35,00 centrala wentylacyjna 2/15 biuro 22,40 3,02 67,65 2,00 135,30 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 135,30 140,00 centrala wentylacyjna 2/16 biuro 22,30 3,02 67,35 2,00 134,69 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 134,69 140,00 centrala wentylacyjna 2/17 wietlica szkoleniowa 21,40 3,02 64,63 2,00 129,26 130,00 centrala wentylacyjna 2,00 129,26 130,00 centrala wentylacyjna 2/18 biuro 14,90 3,02 45,00 2,00 90,00 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 90,00 90,00 centrala wentylacyjna 2/19 sto ówka 22,80 3,02 68,86 2,00 137,71 140,00 centrala wentylacyjna 2,00 137,71 140,00 centrala wentylacyjna II pi tro 3/02 biuro 15,90 3,70 58,83 2,00 117,66 120,00 centrala wentylacyjna 2,00 117,66 120,00 centrala wentylacyjna 3/03 biuro 15,00 3,70 55,50 2,00 111,00 115,00 centrala wentylacyjna 2,00 111,00 115,00 centrala wentylacyjna 3/04 biuro 14,80 3,70 54,76 2,00 109,52 110,00 centrala wentylacyjna 2,00 109,52 110,00 centrala wentylacyjna 3/05 wietlica 135,80 3,65 495,67 2,00 991, ,00 centrala wentylacyjna 2,00 991, ,00 centrala wentylacyjna 3/06 biuro 23,40 3,65 85,41 2,00 170,82 170,00 centrala wentylacyjna 2,00 170,82 170,00 centrala wentylacyjna 3/07 biuro 21,70 3,65 79,21 2,00 158,41 160,00 centrala wentylacyjna 2,00 158,41 160,00 centrala wentylacyjna 3/08 biuro 21,10 3,65 77,02 2,00 154,03 155,00 centrala wentylacyjna 2,00 154,03 155,00 centrala wentylacyjna 3/09 sto ówka 11,40 3,65 41,61 2,00 83,22 90,00 centrala wentylacyjna 2,00 83,22 85,00 centrala wentylacyjna 3/11 kancelaria tajna 6,90 3,65 25,19 po rednio z pozosta ych pom. 2,00 50,37 50,00 centrala wentylacyjna SUMA 3495, ,00

22 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zespó budynków Komendy Powiatowej PSP Miejscowo : Nowe Miasto Lubawskie Adres: ul. Szkolna 5b Projektant: Data oblicze : roda 8 Maja :58 Data utworzenia projektu: roda 8 Maja :58 Plik danych: D:\Projekty aktualne\us -Nowe Miasto Lubawsk Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciep a: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obci enia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewn trzna e: -20 C rednia roczna temperatura zewn trzna m,e: 7,6 C Podstawowe wyniki oblicze budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A h : 1874,1 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V h : 6688,0 m 3 Projektowa strata ciep a przez przenikanie T: W Projektowa wentylacyjna strata ciep a V: W Ca kowita projektowa strata ciep a : W Nadwy ka mocy cieplnej RH: 0 W Projektowe obci enie cieplne budynku HL: W Wska niki i wspó czynniki strat ciep a: Wska nik HL odniesiony do powierzchni HL,A: 71,9 W/m 2 Wska nik HL odniesiony do kubatury HL,V: 20,2 W/m 3 Wyniki oblicze wentylacji: Powietrze infiltruj ce V infv : 646,0 m 3 /h Powietrze dodatkowo infiltruj ce V m.infv : 575,8 m 3 /h Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : 3711,2 m 3 /h Powietrze nawiewane mech. V su : 3711,2 m 3 /h Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : 4537,1 m 3 /h Powietrze usuwane mech. V ex : 4537,1 m 3 /h rednia liczba wymian powietrza n: 1,1 Dop ywaj ce powietrze wentylacyjne V v : 7646,9 m 3 /h rednia temperatura dop ywaj cego powietrza v: -9,0 C Strona 1 Purmo OZC SANKOM Sp. z o.o.

23 Wyniki - Ogólne Parametry oblicze projektu: Obliczanie przenikania ciep a przy min. min: 4,0 K Wariant oblicze strat ciep a do pomieszcze w s siednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do j,u Minimalna temperatura dy urna j,u: 16 C Obliczaj straty do pomieszcze w s siednich budynkach tak jak by by y nieogrzewane: Nie Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metod uproszczon : Nie Domy lne dane do oblicze : Typ budynku: Inny niemieszkalny Typ konstrukcji budynku: rednia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Os abienie ogrzewania: Bez os abienia Regulacja dostawy ciep a w grupach: Indywidualna reg. Stopie szczelno ci obudowy budynku: redni Krotno wymiany powietrza wewn. n 50 : 3,5 1/h Klasa os oni cia budynku: rednie os oni cie Domy lne dane dotycz ce wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep a Temperatura powietrza nawiewanego su: C Temperatura powietrza kompensacyjnego c: 20,0 C Domy lne dane dotycz ce rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dop ywaj cego powietrza ex,rec: 20,0 C Projektowa sprawno rekuperacji recup: 50,0 % Sezonowa sprawno rekuperacji E,recup: 35,0 % Projektowy stopie recyrkulacji recir: % Sezonowy stopie recyrkulacji E,recir: % Geometria budynku: Rz dna poziomu terenu: -0,10 m Domy lna rz dna pod ogi L f : 0,00 m Rz dna wody gruntowej: -10,00 m Domy lna wysoko kondygnacji H: 3,72 m Domy lna wys. pomieszcze w wietle stropów H i : 3,42 m Pole powierzchni pod ogi na gruncie A g : 1122,83 m 2 Obwód pod ogi na gruncie w wietle cian zewn. P g : 278,43 m Obrót budynku: Bez obrotu Strona 2

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI I. Opis 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 2. Projekt technologii kotłowni 2.1. Opis ogólny 2.2. Kocioł 2.3. Instalacja paliwowa 2.4. Instalacja spalinowa 2.5. Obiegi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: INWESTOR: BRANŻA: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj Strzemiuszczek dz. nr 34, gm. Zbiczno, powiat brodnicki

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla modernizacji instalacji grzewczej Miejscowość: Wrocław Adres: ul. Horbaczewskiego 61 Projektant: Rafał Piernikarczyk

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA METRYKA PROJEKTU TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY ADRES: RUDNIK Ul. GAWLINY 2 INWESTOR: URZĄD GMINY W RUDNIKU RUDNIK UL. KOZIELSKA 1 BRANśA: INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową Inwestor: Jednostka opracowująca: Dom Dziecka nr 2 ul. Partyzantów 3B 22-470 Zwierzyniec Przedmiar robót Nazwa zadania: Adres budowy: Obiekt: Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL.

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL. Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Miejscowość: HAJNÓWKA Adres: UL. 3-GO MAJA 47 Projektant: mgr inż. Marek Radulski Data obliczeń: 14 maj

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ Projektowanie, kosztorysowanie, kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 56-200 Góra, Ul. Cisowa 2, tel. kom. 0604/112

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Instalacja co Miejski Ośrodek Kultury Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Instalacja co Miejski Ośrodek Kultury Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Instalacja co Miejski Ośrodek Kultury Miejscowość: Józefów Adres: ul.wyszyńskiego 1 Projektant: Data obliczeń: Czwartek 27 Czerwca 2013 23:54 Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowo: Adres: Projektant: Data oblicze: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Data utworzenia projektu: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Plik danych: D:\_PRACA\CHORZELE-PRZEWIZKA\PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS TECHNICZNY

Spis treści OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zagroda garncarza Budynek dydaktyczny Miejscowość: Kłóbka Adres: dz. nr 162 Projektant: mgr inż. Janusz Mospinek Data obliczeń: Czwartek 12 Sierpnia 2010 9:42 Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dz. nr 321/16, obręb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyń, Kody CPV: ul. Plac Tysiąclecia 25; Golub Dobrzyń, Wykonawca

Przedmiar robót. Dz. nr 321/16, obręb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyń, Kody CPV: ul. Plac Tysiąclecia 25; Golub Dobrzyń, Wykonawca Przedmiar robót Rodzaj robót (branża): Inwestycja Instalacje sanitarne - C.O. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Handlowym Młynie - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na kotłownię

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS TECHNICZNY

Spis treści OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Technologia kotłowni 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Technologia kotłowni 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Technologia kotłowni. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania terenu -. Technologia kotłowni - rzut przyziemia 1:50. Technologia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU INWESTOR PGE OBRÓT S.A. TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3 BRANŻA WENTYLACJA PROJEKTOWAŁ inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego i instalacji wentylacyjnej S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel. 502-444-493 www.san-proj.pl NIP 794-166-54-74 PROJEKT BUDOWLANY ogrzewania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Zastosowane rozwiązania są rozwiązaniami prostymi i nie wymagają sprawdzającego.

OŚWIADCZENIE. Zastosowane rozwiązania są rozwiązaniami prostymi i nie wymagają sprawdzającego. - COBRA PROJECT Strona 1 COBRA PROJECT Justyna Kuprowska SIEDZIBA FIRMY 41-902 BYTOM, UL. K. MIARKI 20 LOK. 8 TEL. 537 527 290, biuro@cobraproject.pl EGZEMPLARZ NR6 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100

1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100 Spis treści: 1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100 1 Opis techniczny do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1 Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: Modernizacja wymiennikowni i instalacji c.w.u. dla potrzeb basenu w SP 3 w Bieruniu Adres budowy:, Obiekt: Data oprac.: 2016-05-24 Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny:

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny: SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.... 2 3.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 3.2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo