Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński"

Transkrypt

1 Konfiguracja Serwera APACHE Paweł Wąsik Wojciech Draczyński

2 Serwer Apache Apache jest otwartym najszerzej stosowanym serwerem HTTP dostępnym dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows).

3 Aby nasz serwer obsługiwał dodatkowe funkcje musimy zainstalować odpowiednie moduły, wraz z modułami dostarczane, są pliki konfiguracji z dyrektywami konfiguracyjnymi dla tego modułu. Apache domyślnie działa z uprawnieniami zwykłego użytkownika (http), dlatego trzeba zadbać o to by demon miał prawo do odczytu plików ze stronami WWW. Bardzo pożyteczną cechą Apache jest możliwość tworzenia lokalnych plików konfiguracji, dzięki którym można modyfikować niektóre opcje konfiguracji. Pliki te mają nazwę.htaccessi może ich używać każdy, kto ma tylko dostęp do katalogu ze stroną WWW. Wygoda w ich używaniu polega na tym, że nie ma potrzeby restartowania demona po każdorazowej ich modyfikacji.

4 Podstawowe pliki konfuracji Apache działa jako demon HTTP (httpd), a jego tradycyjna konfiguracja znajduje się w plikach: httpd.conf -jest to podstawowy plik konfiguracyjny, zawierający parametry związane z protokołem HTTP i działaniem serwera srm.conf - plik ten zwyczajowo zawiera ustawienia określające sposób odpowiadania przez serwer na zapytania klientów access.conf - definiujący zazwyczaj kontrolę dostępu do serwera i udostępniane przezeń informacje

5 /etc/httpd/httpd.conf - w tym katalogu przechowywane są pliki konfiguracyjne demona. Po instalacji poszczególnych składników Apache, właśnie w tym miejscu naleŝy szukać plików konfiguracyjnych od nich. /home/services/httpd - pliki domyślnej strony Apache, katalog z komunikatami o błędach oraz katalog przeznaczony dla skryptów cgi. /usr/lib/apache - moduły potrzebne do działania Apache oraz poszczególnych jego składników. Warto o tym pamiętać w przypadku problemów z uruchomieniem usługi. /usr/sbin - jest to katalog naleŝący stricte do Apache, jednak warto o nim wspomnieć ze względu na to iŝ przechowywane są w nim jego binaria.

6 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # główny katalog serwera (katalog, w którym jest zainstalowany serwer) #określa połoŝenie plików serwera w drzewie katalogów ServerRoot sciezka_do_katalogu_glownego_serwera #podany w sekundach czas oczekiwania na odebrania Ŝądania GET maksymalny czas pomiędzy odebraniem kolejnych pakietów Ŝądania PUT lub POST; ilość sekund przed timeoutem Timeout 300 # określa czy naleŝy podtrzymać połączenie pomiędzy Ŝądaniami od klienta KeepAlive On # maxymalna ilość połączeń z jednego komputera. Określa, ile Ŝądań będzie obsłuŝonych podczas jednego połączenia z klientem. MaxKeepAliveRequests 100

7 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # Domyślnie serwer nasłuchuje na wszystkich portach. Dyrektywa Listen pozwala ograniczyć działanie serwera do konkretnego portu/portów (lub adresu IP). JeŜeli chcemy aby serwer nasłuchiwał na kilku portach/adresach, naleŝy uŝyć tej dyrektywy kilkakrotnie. Listen 80 Listen 8004 UWAGA!! Od wersji 2.0 serwera, dyrektywa ta jest wymagana. W przypadku jej braku w konfiguracji, serwer nie uruchomi się. # status generowany przez serwer - on rozszerzony, off podstawowy ExtendedStatus On # port serwera Port 80

8 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # administratora serwera, używany przy generowaniu stopki serwera ServerAdmin # nazwa serwera ServerName Serwer www # główna strona serwera DocumentRoot sciezka

9 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # określanie parametrów głównego katalogu, parametry są dziedziczne <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> # katalog roota, głównej strony <Directory sciezka">

10 Konfiguracja httpd.conf Wirtualne Hosty Wykorzystywane do zawarcia grupy dyrektyw które będą stosowane tylko do określonego wirtualnego hosta. <VirtualHost > ServerAdmin DocumentRoot /www/docs/host.domena.com ServerName host.domena.com ErrorLog logs/host.domena.com-error_log TransferLog logs/host.domena.com-access_log </VirtualHost> Jakakolwiek dyrektywa moŝe być uŝyta wewnątrz dyrektywy VirtualHost.

11

12 Część 1. PHP PHP I MYSQL W.Draczyński P.Wąsik

13 1. Wstęp PHP język skryptowy działający po stronie serwera Kod PHP jest interpretowany przez serwer WWW i tworzy on HTML lub inne wyniki widoczne dla odwiedzającego stronę internetową

14 Składnia i mechanizmy PHP Oparta na innych językach programowania (C, C++, Java, Perl) Dziedziczenie Atrybuty i metody prywatne oraz chronione Klasy i metody abstrakcyjne Interfejsy, konstruktory, destruktory

15 MoŜliwości wyskoczenia z HTML a 1. <? echo ( włączone krótkie znaczniki );?> 2. <?php echo ( przy uŝywaniu dokumentów XHTML i XML );?> 3. <script language= php > echo ( hello FrontPage ); </script> 4. <% echo ( znaczniki w stylu ASP ); %>

16 2. Typy danych Boolean TRUE lub FALSE Integer Z = {, -2, -1, 0, 1, 2, } $a = 1234; # liczba dziesiętna $a = -123; # ujemna liczba dziesiętna $a = 0123; # liczba ósemkowa (odpowiednik dziesiętnej 83) $a = 0x1A; # liczba szesnastkowa (odpowiednik dziesiętnej 26) Float $a = 1.234; $a = 1.2e3; $a = 7E-10;

17 Typy danych c.d. String łańcuch znaków echo 'przykładowy tekst'; echo 'Wewnątrz łańcuchów znaków mogą się znajdować przełamania linii, o właśnie takie.'; echo 'Adam powiedział: "I\'ll be back"'; // wynik:... "I'll be back" echo 'Czy na pewno chcesz skasować C:\\*.*?'; // wynik:... skasować C:\*.*? echo 'Czy na pewno chcesz skasować C:\*.*?'; // wynik:... skasować C:\*.*? echo 'Próbuję w tym miejscu wprowadzić: \n znak nowej linii'; // wynik:... wprowadzić: \n znak nowej linii

18 Typy danych c.d. String w podwójnych cudzysłowach Zmienne zapisane w podwójnych cudzysłowach zostają zamienione na ich wartości Znaki specjalne: sekwencja znaczenie \n Nowa linia \r Powrót karetki \t Tabulacja pozioma \\ Odwrotny ukośnik \$ Znak dolara \ Cudzysłów podwójny

19 Typy danych c.d. String przykłady uŝywania $str1 = "text1"; $str2 = "text2"; $liczba = 12; łączenie łańcuchów $str3 = $str1. $str2 text1text2 wyświetlanie wartości zmiennych $str3 = $str1. " = $liczba" text1 = 12 pobranie 7-tego znaku łańcucha $zn = $str3{6} e pobranie ostatniego znaku łańcucha $zn = $str3{strlen($str3)-1} 2

20 Typy danych c.d. Tablice indeksowane numerycznie Tablice nie muszą być inicjowane ani tworzone z wyprzedzeniem. Powstają one automatycznie przy pierwszym zastosowaniu. Inicjacja tablic indeksowanych numerycznie $tablica = array( Element1, Element2, Element3 ); Dostęp do zawartości tablicy $str2 = $tablica[1]; Element2 Modyfikacja elementu tablicy $tablica[0] = el_1 ; Dopisanie elementu do istniejącej tablicy $tablica[3] = Element4 ;

21 Typy danych c.d. Tablice z innymi indeksami PHP pozwala na zastosowanie tablic, w których można przypisać dowolną wartość dowolnemu indeksowi oraz kluczowi. Inicjacja tablicy $tablica = array( el1 =>123, el2 =>32, el3 =>0.3); Dostęp do zawartości tablicy $element_1 = $tablica[ el1 ]; 123 Modyfikacja elementu tablicy $tablica[ el3 ] = 0.35; Dopisanie elementu do istniejącej tablicy $tablica[ el4 ] = 443;

22 3. Zmienne Nazwa zmiennej poprzedzona jest znakiem dolara $ PHP rozróŝnia wielkości liter w nazwach zmiennych Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się cyframi Dozwolone jest uŝywanie polskich znaków (naleŝą do ASCII)

23 Zmienne c.d. Przypisanie zmiennych moŝliwe jest poprzez wartość (PHP3) oraz przez referencję (PHP4) Przypisanie przez wartość: $zm1 = hello ; Przypisanie przez referencję: $zm2 = &$zm1;

24 Zmienne c.d. Zmienne predefiniowane Od wersji PHP 4.2, zmienne przekazywane metodami GET, POST oraz zmienne serwera nie są domyślnie umieszczane w zasięgu globalnym zostały umieszczone w tzw. tablicach superglobalnych. Udostępnianie tych zmiennych w zasięgu globalnym moŝliwe jest poprzez ustawienie dyrektywy konfiguracyjnej register_globals na ON w pliku konfiguracyjnym php.ini

25 Zmienne c.d. Superglogalne tablice $GLOBALS zawiera referencje do zmiennych dostępnych w zasięgu globalnym skryptu, kluczami tablicy są nazwy zmiennych globalnych $_SERVER zmienne tworzone przez serwer $_GET zmienne przekazywane metodą GET $_POST zmienne przekazywane metodąą POST $_COOKIE zmienne dostarczone przez ciasteczka $_FILES zmienne dostarczone przez przesłanie plików do serwera metodą POST $_ENV zmienne dostarczone przez środowisko operacyjne $_REQUEST zmienne dostarczone przez kaŝdy mechanizm wejścia $_SESSIOIN zmienne zarejestrowane jako sesyjne

26 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych Wewnątrz funkcji zdefiniowanej przez uŝytkownika, zmienna ma zasięg lokalny $a = 1; /* zasięg globalny */ function Test() { echo $a; /* odwołanie do zmiennej o zasięgu lokalnym */ } Test(); Ten skrypt nie wyświetli niczego, poniewaŝ instrukcja echo odwołuje się do zmiennej lokalnej $a, której jak dotąd nie została przypisana Ŝadna wartość

27 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych c.d. Wewnątrz funkcji zmienne globalne muszą być jawnie określone $a = 1; $b = 2; functiontest() { global $a, $b; $b = $a + $b; } Test(); echo $b; Ten skrypt wyświetli 3, wszystkie odwołania do zmiennych oznaczonych jako global odnoszą się do ich globalnych wersji

28 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych c.d. Drugi sposób dostępu do zmiennych lokalnych wewnątrz funkcji to uŝycie tablicy superglobalnej $GLOBALS $a = 1; $b = 2; functiontest() { $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; } Test(); echo $b; Ten skrypt wyświetli 3. $GLOBALS jest tablicą asocjacyjną, gdzie nazwa zmiennej jest kluczem, a zawartość zmiennej wartością komórki tablicy

29 Zmienne c.d. Zmienne statyczne Po wykonaniu funkcji zmienne statyczne zapamiętują swoją ostatnią wartość function Test_1() function Test_2() { { $a = 0; static $a = 0; echo $a; echo $a; $a++; $a++; } } Test_1(); Test_2(); Test_1(); Test_2(); Test_1(); Test_2(); wynik: 000 wynik: 012

30 4. Stałe Stała identyfikator dla prostej wartości Stała ma zasięg globalny Definicja stałej: define("nazwa_stałej", "wartość_stałej"); Tak jak w przypadku zmiennych: PHP rozróŝnia wielkości liter w nazwach zmiennych Nazwy stałych nie mogą zaczynać się cyframi Dozwolone jest uŝywanie polskich znaków (naleŝą do ASCII)

31 Stałe c.d. RóŜnice pomiędzy stałymi, a zmiennymi: Stałe nie mają znaku dolara ($) przed nazwą; Stałe mogą być zdefiniowane wyłącznie uŝywając funkcji define(), nie przez proste przypisanie; Stałe mogą być definiowane oraz uŝywane wszędzie bez zwaŝania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności; Stałe nie mogą być redefiniowane po tym jak raz zostały zdefiniowane; Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne.

32 5. Operatory Arytmetyczne Przykład Nazwa Opis $a + $b Dodawanie Suma $a i $b $a - $b Odejmowanie RóŜnica $a od $b $a * $b MnoŜenie Iloczyn $a i $b $a / $b Dzielenie Iloraz $a przez $b $a % $b Modulo Reszta z dzielenia $a przez $b Operator dzielenia zawsze zwraca wartość zmiennoprzecinkową

33 Operatory c.d. Bitowe Przykład Nazwa Opis $a & $b Mnożenie bitowe Dany bit wynikowy jest równy 1 tylko jeśli obydwa bity składowe są równe 1 $a $b Sumowanie bitowe Dany bit wynikowy jest równy 1 jeśli co najmniej jeden bit składowy jest równy 1 $a ^ $b Sumowanie bitowe modulo 2 Dany bit wynikowy jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, kiedy jeden z bitów składowych jest równy 1 a drugi jest równy 0 ~ $a Negacja bitowa Bity w zmiennej $a mające wartość 1 otrzymują wartość 0 i na odwrót $a << $b Przesunięcie w lewo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w lewo (każdy krok znaczy pomnożenie przez dwa ) $a >> $b Przesunięcie w prawo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w prawo (każdy krok znaczy podzielone przez dwa )

34 Operatory c.d. Porównania Przykład Nazwa Opis $a == $b Równy TRUE jeśli $a jest równe $b $a === $b Identyczny TRUE jeśli $a jest równe $b i obydwa operandy są tego samego typu $a!= $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b $a <> $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b $a!== $b Nie identyczny TRUE jeśli $a nie jest równy $b lub nie są tego samego typu $a < $b Mniejszy niż TRUE jeśli $a jest mniejszy od $b $a > $b Większy niż TRUE jeśli $a jest większy od $b $a <= $b Mniejszy lub równy TRUE jeśli $a jest mniejszy lub równy $b $a >= $b Większy lub równy TRUE jeśli $a jest większy lub równy $b

35 Operatory c.d. Inkrementacji i dekrementacji Przykład Nazwa Opis ++$a Pre-inkrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a $a++ Post-inkrementacja Najpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden --$a Pre-dekrementacja Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a $a-- Post-dekrementacja Najpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden

36 Operatory c.d. Logiczne Przykład Nazwa Opis $a and $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE $a or $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE $a xor $b Wyłącznie-Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE, ale nie jednocześnie! $a Nie TRUE jeśli $a nie jest TRUE $a && $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE $a $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE

37 Operatory c.d. Tablicowe Przykład Nazwa Opis $a + $b Unia Unia tablic $a i $b. Tablica $b jest dodawana do tablicy $a, zduplikowane klucze nie są nadpisywane $a == $b Równość TRUE jeśli $a i $b mają te same elementy $a === $b Identyczność TRUE jeśli $a i $b mają te same elementy ułożone w tej samej kolejności $a!= $b Nierówność TRUE jeśli $a i $b nie zawierają takich samych elementów $a <> $b Nierówność j.w. $a!== $b Nieidentyczność TRUE jeśli $a i $b nie zawierają tych samych elementów w tej samej kolejności

38 6. Struktury kontrolne if, else, elseif while, do.. while for, foreach break, continue switch return require, include require_once, include_once

39 Struktury kontrolne c.d. IF, ELSE, ELSEIF if (warunek) wyrażenie if (warunek) wyrażenie1 else wyrażenie if (warunek1) wyrażenie1 elseif (warunek2) wyrażenie2 else wyrażenie3 if ($a > $b) {echo a jest większe od b ;} if ($a > $b) { echo a jest większe od b ; } else { echo a nie jest większe od b ; } if ($a > $b) { echo a jest większe od b ; } elseif ($a == $b) { echo a jest równe b ; } else { echo a jest mniejsze od b ; }

40 WHILE Struktury kontrolne c.d. Składnia wyrażenia while jest podobna do składni w języku C: while (wyrażenie) instrukcja Zanim zostanie wykonana instrukcja, wyrażenie zostaje sprawdzone. Instrukcja będzie wykonywać się tak długo, jak długo wyrażenie będzie zwracać TRUE. Przykładowe składnie polecenia: $i = 0; while ($i < 10) { echo i = $i ; i++; } $i = 0; while ($i <10): echo i = $i ; i++; endwhile;

41 Struktury kontrolne c.d. DO.. WHILE Składnia wyrażenia do.. while: do instrukcja while (wyrażenie) Zanim zostanie sprawdzone wyrażenie, instrukcja zostanie wykonana. Instrukcja będzie wykonywać się tak długo, jak długo wyrażenie będzie zwracać TRUE. W przeciwieństwie do pętli while, instrukcja zostanie wykonana przynamniej jeden raz. $i=0; do{ echo i = $i ; }while($i>0);

42 FOR Struktury kontrolne c.d. Składnia wyrażenia for: for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) instrukcje Składnia jest podobna do jej odpowiednika w języku C. Wyrażenie pierwsze wykonywane jest tylko jeden raz na początku pętli. Przy rozpoczęciu kolejnej iteracji obliczane jest wyrażenie2, jeśli wynikiem jest TRUE, zostaje wykonana instrukcja. Na końcu iteracji wykonywane jest wyrażenie3. Iteracje wykonywane są tak długo jak długo wyrażenie2 przyjmuje wartość TRUE. for ($i=0; $i<10; $i++) for ($i=0;;$i++) $i=1; for ($i=0; $i<10; echo $i, $i++) { { for (;;) } echo $i; } if ($i>10) break; echo $i; { } if ($i>10) break; echo $i; $i++;

43 Struktury kontrolne c.d. FOREACH Składnia wyrażenia foreach: foreach ($wyrażenie_tablicowe as $wartość) instrukcje; foreach ($wyrażenie_tablicowe as $klucz => $wartość) instrukcje; Przy rozpoczynaniu pętli foreach, wskaźnik tablicy jest resetowany I ustawiany na pierwszym elemencie. Foreach operuje na kopii tablicy, zmiany dokonane na pobranym elemencie tablicy nie oddziałują na oryginalną tablicę. Przykład: $arr=array("jeden","dwa","trzy"); foreach ($arr as $val) { echo element $a = $val ; } $arr = array("jeden"=>1,"dwa"=>2,"trzy"=>3); foreach ($arr as $key => $val) { echo element $a.$key = $val ; }

44 BREAK Struktury kontrolne c.d. Instrukcja break zakańcza wykonywanie instrukcji for, foreach while, do..while lub switch. Dzięki opcjonalnemu parametrowi, możliwe jest wskazanie ile zagnieżdżonych instrukcji ma zostać przerwanych. $i=0; while(++$i){ switch($i){ case 5: echo"na 5<br>\n"; break1; /*Wyjdźtylkozeswitch.*/ case 10: echo"na 10; wyjście<br>\n"; break2; /*Wyjdźzeswitchizwhile.*/ default: break; } }

45 Struktury kontrolne c.d. CONTINUE Instrukcja continue zakańcza wykonywanie danej pętli iteracji i rozpoczyna nową od początku. Podobnie jak instrukcja break, posiada opcjonalny parametr wskazujący na poziom zagnieżdżenia pętli. $i=0; while($i++<5){ echo"zewnętrzna<br>\n"; while(1){ echo" Środkowa<br>\n"; while(1){ echo" Wewnętrzna<br>\n"; continue 3; } echo"to się nigdy nie wyświetli.<br>\n"; } echo"ani to.<br>\n"; }

46 SWITCH Struktury kontrolne c.d. Instrukcja switch jest podobna do serii instrukcji if z warunkiem na to samo wyrażenie. Instrukcja ta jest wykonywana linia po linii, zakańcza wykonywanie przy końcu bloku switch lub przy napotkaniu instrukcji break. switch($i){ case 0: echo"ijestrówne0"; break; case 1: echo"ijestrówne1"; break; case 2: echo"ijestrówne2"; break; } W porównaniu do instrukcji if, switch może okazać się szybszy ponieważ wartość wyrażenia jest obliczana tylko raz, zaś w instrukcji if,elseif wiele razy.

47 RETURN Struktury kontrolne c.d. Instrukcja return służy do natychmiastowego zakończenia funkcji oraz zwrócenia przez nią wartości poprzez użycie argumentu instrukcji. W przypadku użycia instrukcji o zasięgu globalnym zakańcza wykonywanie całego skryptu. Jeśli blok skryptu był załadowany instrukcją require() lub include(), sterowanie zostaje zwrócone do pliku wywołującego. Jeżeli została return został użyty w pliku dołączonym poprzez include, argument instrukcji będzie wartością zwracaną przez funkcję include.

48 Struktury kontrolne c.d. REQUIRE, INCLUDE Instrukcja require oraz include służą do wczytania i wykonania pliku ze skryptem. Obie instrukcje są takie same, różnią się tylko obsługą błędów. Require w przypadku niepowodzenia generuje błąd krytyczny, include generuje jedynie ostrzeżenie. W przypadku braku pliku wskazanego przez require, wykonywanie skryptu zostaje przerwane. W przypadku braku pliku wskazanego przez include, skrypt nadal będzie wykonywany. <?php require'nagłówek.php'; require $plik; require('jakiś_plik.txt');?>

49 Struktury kontrolne c.d. REQUIRE_ONCE, INCLUDE_ONCE Instrukcja require_once oraz include_once służą do tego samego co instrukcje require i incluce z jednym wyjątkiem, tzn jeżeli plik już raz został wczytany do skryptu, drugi raz już nie będzie. Stosowane jest to w przypadku, gdy użytkownik chce mieć pewność że dany kod wykona się tylko jeden raz.

50 7. Funkcje Definiowanie funkcji function funkcja1 ($arg1, $arg2,, $argn) { echo "Przykładowa funkcja "; return $retval; } Wewnątrz funkcji może pojawić się dowolny poprawny kod PHP oraz definicje innych funkcji. PHP nie oferuje przeciążania funkcji.

51 Funkcje c.d. Argumenty funkcji PHP obsługuje przekazywanie argumentów poprzez wartość, referencję oraz wartości domyślne argumentów. Jeśli istnieje potrzeba zmiany wartości argumentów wewnątrz funkcji, naleŝy przekazać je poprzez referencję. function funkcja2(&$string) { $string.= dodatkowy tekst ; } $str = To jest ; funkcja2($str); echo $str; //wyświetli: To jest dodatkowy tekst

52 Funkcje c.d. Argumenty c.d. function podaj_kolor ($kolor = "czerwony") { } return "Podany kolor to $kolor\n"; echo podaj_kolor(); echo podaj_kolor("zielony"); PowyŜsza funkcja wykorzystuje moŝliwość zastosowania argumentów domyślnych. Wynikiem działania tego kodu jest: Podany kolor to czerwony Podany kolor to zielony

53 Funkcje c.d. Zwracane wartości Wartości z funkcji zwracane są przy użyciu instrukcji return(). Funkcja może zwracać dowolny typ danych. Instrukcja return powoduje natychmiastowe zakończenie działania funkcji i powrót do linii kodu z której została wywołana. function funkcja3 ($liczba) { return $liczba*$liczba; } echo funkcja3(5); // wyświetla 25

54 Funkcje c.d. Funkcje obsługujące funkcje mixed func_get_arg (int arg_num) zwraca argument funkcji o zadanym indeksie array func_get_args(void) zwraca tablicę wypełnioną argumentami int func_num_args(void) zwraca ilość argumentów

55 8. Współpraca z MySQL Połączenie z bazą danych <?php?> $host = mysql.servers.net ; $login = user ; $pass = userpassword ; $dbname = userdb ; $link = mysql_connect($host, $login, $pass) or die('nie można się połączyć: '. mysql_error()); echo 'Połączenie nawiązane'; mysql_select_db($dbname) or die ('Nie można wybrać bazy danych');

56 Współpraca z MySQL c.d. Przesyłanie zapytań Po ustanowieniu połączenia z wybraną bazą danych, dalsza komunikacja przebiega za pomocą zapytań wysyłanych instrukcją: mysql_query($zapytanie); gdzie $zapytanie jest zmienną zawierającą łańcuch znaków zapytanie MySQL Np.: $zapytanie = SELECT * FROM tabela ; $wynik = mysql_query($zapytanie) or die ('Zapytanie zakończone niepowodzeniem:'. mysql_error());

57 Współpraca z MySQL c.d. Przetwarzanie pobranych danych Najczęściej używane funkcje do przetwarzania danych pobranych za pomocą funkcji mysql_query: mysql_fetch_assoc Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej mysql_fetch_array Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu

58 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ASSOC array mysql_fetch_assoc( resource $wynik ) Zwraca tablicę zawierającą pobrany wiersz, lub FALSEjeżeli nie ma więcej wierszy w wynik. $result = mysql_query( SELECT * FROM tablica ); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo <br>$row[ id ] ; echo <br>$row[ imie ] ; echo <br>$row[ nazwisko ] ; }

59 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ROW array mysql_fetch_row( resource $wynik ) Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi i przesuwa do przodu wewnętrzny wskaźnik do danych. mysql_fetch_row() pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiesz zwracany jest jako tablica. Komórki są umieszczone pod oddzielnymi ofsetami, zaczynając od 0. $result = mysql_query( SELECT id,imie,nazwisko FROM tablica WHERE id= 023 ); $row = mysql_fetch_row($result); echo <br>$row[0] ; echo <br>$row[1] ; echo <br>$row[2] ;

60 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ARRAY array mysql_fetch_array( resource $wynik [, int $ typ_wyniku ] ) Zwraca tablicę zawierającą pobrany wiersz, lub FALSEjeżeli nie ma więcej wierszy w wynik. Opcjonalny drugi argument result_typew funkcji mysql_fetch_array()jest stałą i może przyjmować następujące wartości: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM i MYSQL_BOTH. Tę funkcjonalność dodano w PHP Wartością domyślną jest MYSQL_BOTH. $result = mysql_query( SELECT id,imie,nazwisko FROM tablica ); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH)) { echo <br>$row[ nazwisko ] ; echo <br>$row[2] ; }

61 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_affected_rows Zwraca liczbę wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL mysql_change_user Zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu mysql_client_encoding Zwraca nazwę zestawu znaków mysql_close Zamyka połączenie MySQL mysql_connect Otwiera połączenie do serwera MySQL mysql_create_db Tworzy bazę MySQL mysql_data_seek Przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyniku mysql_db_name Pobiera dane wynikowe mysql_db_query Wysyła zapytanie do bazy MySQL mysql_drop_db Usuwa bazę MySQL

62 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_errno Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL mysql_error Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL mysql_escape_string Dodaje znaki unikowe na użytek mysql_query mysql_fetch_array Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu mysql_fetch_assoc Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej mysql_fetch_field Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt mysql_fetch_lengths Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku mysql_fetch_object Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej

63 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej mysql_field_flags Pobiera flagi dla danego pola w wyniku mysql_field_len Zwraca długość danego pola mysql_field_name Podaje nazwę danego pola w wyniku mysql_field_seek Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola mysql_field_table Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole mysql_field_type Pobiera typ podanego pola mysql_free_result Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik mysql_get_client_info Pobiera informacje o kliencie MySQL mysql_get_host_info Pobiera informacje o hoście MySQL mysql_get_proto_info Pobiera informacje o protokole MySQL mysql_get_server_info Pobiera informacje o serwerze MySQL

64 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_info Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu mysql_insert_id Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT mysql_list_dbs Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL mysql_list_fields Pobiera informacje o polach tabeli MySQL mysql_list_processes Zwraca listę procesów MySQL mysql_list_tables Pobiera listę tabel z bazy MySQL mysql_num_fields Zwraca liczbę pól w wyniku mysql_num_rows Zwraca liczbę wierszy w wyniku mysql_pconnect Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL mysql_ping Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było

65 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_query Wysyła zapytanie do serwera MySQL mysql_real_escape_string Dodaje znaki unikowe dla potrzeb poleceń SQL, biorąc po uwagę zestaw znaków używany w połączeniu. mysql_result Zwraca dane wynikowe mysql_select_db Wybiera bazę MySQL mysql_set_charset Sets the client character set mysql_stat Pobiera aktualny stan systemu mysql_tablename Zwraca nazwę tabeli mysql_thread_id Zwraca id bieżącego wątku mysql_unbuffered_query Wysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i buforując wyniku

66 Literatura [1] L.Welling, L.Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron www. Vademecum profesjonalisty Helion 2005 [2] J.Greenspan, B.Bulger, MySQL/PHP Database Applications M&T Books PHP Manual

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft );

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE. Podstawy PHP

ZMIENNE. Podstawy PHP ZMIENNE Podstawy PHP zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniad swoje wartości (jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I WYKŁAD 3: PHP, Złącze PHP-MySQL Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska MySQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

5. Współpraca z bazą danych MySQL

5. Współpraca z bazą danych MySQL 5. Współpraca z bazą danych MySQL 5.1. Informacje ogólne Język PHP posiada obsługę wielu relacyjnych baz danych, jedną z najpopularniejszych jest baza MySQL. PHP pozwala na pełną współpracę z bazą. Praca

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 5 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl mysql_list_tables pobranie listy tabel z bazy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wstęp 11 Część I Skrypty PHP dynamiczne generowanie stron internetowych 15 Rozdział 1. Podstawy 17 Czym jest PHP? 17 Krótka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 2 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Internetowa aplikacja bazodanowa Przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6.1. Idea ataku SQL injection Atak znany jako SQL injection jest możliwy wtedy, gdy użytkownik ma bezpośredni wpływ na postać zapytania wysyłanego do bazy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo

Dlaczego PHP? - zalety

Dlaczego PHP? - zalety Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007

Sprzeg podstawowy do baz danych w PHP Mateusz Sowa, 2007 1. Wstęp PHP jest to skryptowy język programowania wykonywany po stronie serwera (server-side) służący do generowania stron internetowych. Skrypty napisane w PHP po uruchomieniu nie są kompilowane do postaci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński PHP PHP: Hypertext Preprocessor mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Czym jest PHP PHP to obiektowy język programowania wykonywany po stronie serwera. Skrypty zagnieżdżane są zwykle w dokumencie HTML lub XHTML

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 12 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych MySQL Wsparcie programowania w PHP baz danych MySQL Obsługa baz danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP. Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Blok 2 - PHP Kraków, 09 listopada 2012 mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Podstawy podstaw, czyli małe wprowadzenie do PHP, Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 Podstawy PHP Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Historia PHP 1995 Personal Home Page Rasmus Lerdorf, prosty jęsyk oparty na Perlu 1998 PHP3 Andi Gutmans, Zeev Suraski modularność i rozszerzenia (extensions)

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.)

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) przeznaczony do programowania zarówno pod ios jak i Mac OS X bazuje na logice Objective-C bez kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java 1) Typy danych Typy całkowite Typ Rozmiar Zakres przechowywanych danych byte 8 bitów -128 do 127 short 16 bitów -32768 do 32767 int 32 bity -2147483648

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny Mikrokontroler ATmega32 Język symboliczny 1 Język symboliczny (asembler) jest językiem niskiego poziomu - pozwala pisać programy złożone z instrukcji procesora. Kody instrukcji są reprezentowane nazwami

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VIII Jesień 2013 1 / 43 Plan wykładu 1 Język PHP 2 Składnia PHP 3 Dostęp do bazy danych

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie danych. Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł:

Przekazywanie danych. Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł: Przekazywanie danych Dane zewnętrzne mogą pochodzić z róŝnych źródeł: - ze środowiska systemu - z parametrów adresu (przekazywane metodą GET) - z formularza przekazywane metodą GET - z formularza przekazywane

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kurs PHP. Literatura. Zagadnienia: Wprowadzenie

Kurs PHP. Literatura. Zagadnienia: Wprowadzenie Kurs PHP Zagadnienia: Wprowadzenie 1) Cześć 1 Składnia języka 2) Cześć 2 Warunki i pętle 3) Cześć 3 Formularze i poczta 4) Cześć 4 Obsługa grafiki i pliki cookies 5) Cześć 5 Dostęp do plików 6) Cześć 6

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo