Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja Serwera APACHE. Paweł Wąsik Wojciech Draczyński"

Transkrypt

1 Konfiguracja Serwera APACHE Paweł Wąsik Wojciech Draczyński

2 Serwer Apache Apache jest otwartym najszerzej stosowanym serwerem HTTP dostępnym dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows).

3 Aby nasz serwer obsługiwał dodatkowe funkcje musimy zainstalować odpowiednie moduły, wraz z modułami dostarczane, są pliki konfiguracji z dyrektywami konfiguracyjnymi dla tego modułu. Apache domyślnie działa z uprawnieniami zwykłego użytkownika (http), dlatego trzeba zadbać o to by demon miał prawo do odczytu plików ze stronami WWW. Bardzo pożyteczną cechą Apache jest możliwość tworzenia lokalnych plików konfiguracji, dzięki którym można modyfikować niektóre opcje konfiguracji. Pliki te mają nazwę.htaccessi może ich używać każdy, kto ma tylko dostęp do katalogu ze stroną WWW. Wygoda w ich używaniu polega na tym, że nie ma potrzeby restartowania demona po każdorazowej ich modyfikacji.

4 Podstawowe pliki konfuracji Apache działa jako demon HTTP (httpd), a jego tradycyjna konfiguracja znajduje się w plikach: httpd.conf -jest to podstawowy plik konfiguracyjny, zawierający parametry związane z protokołem HTTP i działaniem serwera srm.conf - plik ten zwyczajowo zawiera ustawienia określające sposób odpowiadania przez serwer na zapytania klientów access.conf - definiujący zazwyczaj kontrolę dostępu do serwera i udostępniane przezeń informacje

5 /etc/httpd/httpd.conf - w tym katalogu przechowywane są pliki konfiguracyjne demona. Po instalacji poszczególnych składników Apache, właśnie w tym miejscu naleŝy szukać plików konfiguracyjnych od nich. /home/services/httpd - pliki domyślnej strony Apache, katalog z komunikatami o błędach oraz katalog przeznaczony dla skryptów cgi. /usr/lib/apache - moduły potrzebne do działania Apache oraz poszczególnych jego składników. Warto o tym pamiętać w przypadku problemów z uruchomieniem usługi. /usr/sbin - jest to katalog naleŝący stricte do Apache, jednak warto o nim wspomnieć ze względu na to iŝ przechowywane są w nim jego binaria.

6 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # główny katalog serwera (katalog, w którym jest zainstalowany serwer) #określa połoŝenie plików serwera w drzewie katalogów ServerRoot sciezka_do_katalogu_glownego_serwera #podany w sekundach czas oczekiwania na odebrania Ŝądania GET maksymalny czas pomiędzy odebraniem kolejnych pakietów Ŝądania PUT lub POST; ilość sekund przed timeoutem Timeout 300 # określa czy naleŝy podtrzymać połączenie pomiędzy Ŝądaniami od klienta KeepAlive On # maxymalna ilość połączeń z jednego komputera. Określa, ile Ŝądań będzie obsłuŝonych podczas jednego połączenia z klientem. MaxKeepAliveRequests 100

7 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # Domyślnie serwer nasłuchuje na wszystkich portach. Dyrektywa Listen pozwala ograniczyć działanie serwera do konkretnego portu/portów (lub adresu IP). JeŜeli chcemy aby serwer nasłuchiwał na kilku portach/adresach, naleŝy uŝyć tej dyrektywy kilkakrotnie. Listen 80 Listen 8004 UWAGA!! Od wersji 2.0 serwera, dyrektywa ta jest wymagana. W przypadku jej braku w konfiguracji, serwer nie uruchomi się. # status generowany przez serwer - on rozszerzony, off podstawowy ExtendedStatus On # port serwera Port 80

8 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # administratora serwera, używany przy generowaniu stopki serwera ServerAdmin # nazwa serwera ServerName Serwer www # główna strona serwera DocumentRoot sciezka

9 Konfiguracja httpd.conf podstawowa konfiguracja # określanie parametrów głównego katalogu, parametry są dziedziczne <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> # katalog roota, głównej strony <Directory sciezka">

10 Konfiguracja httpd.conf Wirtualne Hosty Wykorzystywane do zawarcia grupy dyrektyw które będą stosowane tylko do określonego wirtualnego hosta. <VirtualHost > ServerAdmin DocumentRoot /www/docs/host.domena.com ServerName host.domena.com ErrorLog logs/host.domena.com-error_log TransferLog logs/host.domena.com-access_log </VirtualHost> Jakakolwiek dyrektywa moŝe być uŝyta wewnątrz dyrektywy VirtualHost.

11

12 Część 1. PHP PHP I MYSQL W.Draczyński P.Wąsik

13 1. Wstęp PHP język skryptowy działający po stronie serwera Kod PHP jest interpretowany przez serwer WWW i tworzy on HTML lub inne wyniki widoczne dla odwiedzającego stronę internetową

14 Składnia i mechanizmy PHP Oparta na innych językach programowania (C, C++, Java, Perl) Dziedziczenie Atrybuty i metody prywatne oraz chronione Klasy i metody abstrakcyjne Interfejsy, konstruktory, destruktory

15 MoŜliwości wyskoczenia z HTML a 1. <? echo ( włączone krótkie znaczniki );?> 2. <?php echo ( przy uŝywaniu dokumentów XHTML i XML );?> 3. <script language= php > echo ( hello FrontPage ); </script> 4. <% echo ( znaczniki w stylu ASP ); %>

16 2. Typy danych Boolean TRUE lub FALSE Integer Z = {, -2, -1, 0, 1, 2, } $a = 1234; # liczba dziesiętna $a = -123; # ujemna liczba dziesiętna $a = 0123; # liczba ósemkowa (odpowiednik dziesiętnej 83) $a = 0x1A; # liczba szesnastkowa (odpowiednik dziesiętnej 26) Float $a = 1.234; $a = 1.2e3; $a = 7E-10;

17 Typy danych c.d. String łańcuch znaków echo 'przykładowy tekst'; echo 'Wewnątrz łańcuchów znaków mogą się znajdować przełamania linii, o właśnie takie.'; echo 'Adam powiedział: "I\'ll be back"'; // wynik:... "I'll be back" echo 'Czy na pewno chcesz skasować C:\\*.*?'; // wynik:... skasować C:\*.*? echo 'Czy na pewno chcesz skasować C:\*.*?'; // wynik:... skasować C:\*.*? echo 'Próbuję w tym miejscu wprowadzić: \n znak nowej linii'; // wynik:... wprowadzić: \n znak nowej linii

18 Typy danych c.d. String w podwójnych cudzysłowach Zmienne zapisane w podwójnych cudzysłowach zostają zamienione na ich wartości Znaki specjalne: sekwencja znaczenie \n Nowa linia \r Powrót karetki \t Tabulacja pozioma \\ Odwrotny ukośnik \$ Znak dolara \ Cudzysłów podwójny

19 Typy danych c.d. String przykłady uŝywania $str1 = "text1"; $str2 = "text2"; $liczba = 12; łączenie łańcuchów $str3 = $str1. $str2 text1text2 wyświetlanie wartości zmiennych $str3 = $str1. " = $liczba" text1 = 12 pobranie 7-tego znaku łańcucha $zn = $str3{6} e pobranie ostatniego znaku łańcucha $zn = $str3{strlen($str3)-1} 2

20 Typy danych c.d. Tablice indeksowane numerycznie Tablice nie muszą być inicjowane ani tworzone z wyprzedzeniem. Powstają one automatycznie przy pierwszym zastosowaniu. Inicjacja tablic indeksowanych numerycznie $tablica = array( Element1, Element2, Element3 ); Dostęp do zawartości tablicy $str2 = $tablica[1]; Element2 Modyfikacja elementu tablicy $tablica[0] = el_1 ; Dopisanie elementu do istniejącej tablicy $tablica[3] = Element4 ;

21 Typy danych c.d. Tablice z innymi indeksami PHP pozwala na zastosowanie tablic, w których można przypisać dowolną wartość dowolnemu indeksowi oraz kluczowi. Inicjacja tablicy $tablica = array( el1 =>123, el2 =>32, el3 =>0.3); Dostęp do zawartości tablicy $element_1 = $tablica[ el1 ]; 123 Modyfikacja elementu tablicy $tablica[ el3 ] = 0.35; Dopisanie elementu do istniejącej tablicy $tablica[ el4 ] = 443;

22 3. Zmienne Nazwa zmiennej poprzedzona jest znakiem dolara $ PHP rozróŝnia wielkości liter w nazwach zmiennych Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się cyframi Dozwolone jest uŝywanie polskich znaków (naleŝą do ASCII)

23 Zmienne c.d. Przypisanie zmiennych moŝliwe jest poprzez wartość (PHP3) oraz przez referencję (PHP4) Przypisanie przez wartość: $zm1 = hello ; Przypisanie przez referencję: $zm2 = &$zm1;

24 Zmienne c.d. Zmienne predefiniowane Od wersji PHP 4.2, zmienne przekazywane metodami GET, POST oraz zmienne serwera nie są domyślnie umieszczane w zasięgu globalnym zostały umieszczone w tzw. tablicach superglobalnych. Udostępnianie tych zmiennych w zasięgu globalnym moŝliwe jest poprzez ustawienie dyrektywy konfiguracyjnej register_globals na ON w pliku konfiguracyjnym php.ini

25 Zmienne c.d. Superglogalne tablice $GLOBALS zawiera referencje do zmiennych dostępnych w zasięgu globalnym skryptu, kluczami tablicy są nazwy zmiennych globalnych $_SERVER zmienne tworzone przez serwer $_GET zmienne przekazywane metodą GET $_POST zmienne przekazywane metodąą POST $_COOKIE zmienne dostarczone przez ciasteczka $_FILES zmienne dostarczone przez przesłanie plików do serwera metodą POST $_ENV zmienne dostarczone przez środowisko operacyjne $_REQUEST zmienne dostarczone przez kaŝdy mechanizm wejścia $_SESSIOIN zmienne zarejestrowane jako sesyjne

26 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych Wewnątrz funkcji zdefiniowanej przez uŝytkownika, zmienna ma zasięg lokalny $a = 1; /* zasięg globalny */ function Test() { echo $a; /* odwołanie do zmiennej o zasięgu lokalnym */ } Test(); Ten skrypt nie wyświetli niczego, poniewaŝ instrukcja echo odwołuje się do zmiennej lokalnej $a, której jak dotąd nie została przypisana Ŝadna wartość

27 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych c.d. Wewnątrz funkcji zmienne globalne muszą być jawnie określone $a = 1; $b = 2; functiontest() { global $a, $b; $b = $a + $b; } Test(); echo $b; Ten skrypt wyświetli 3, wszystkie odwołania do zmiennych oznaczonych jako global odnoszą się do ich globalnych wersji

28 Zmienne c.d. Zasięg zmiennych c.d. Drugi sposób dostępu do zmiennych lokalnych wewnątrz funkcji to uŝycie tablicy superglobalnej $GLOBALS $a = 1; $b = 2; functiontest() { $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; } Test(); echo $b; Ten skrypt wyświetli 3. $GLOBALS jest tablicą asocjacyjną, gdzie nazwa zmiennej jest kluczem, a zawartość zmiennej wartością komórki tablicy

29 Zmienne c.d. Zmienne statyczne Po wykonaniu funkcji zmienne statyczne zapamiętują swoją ostatnią wartość function Test_1() function Test_2() { { $a = 0; static $a = 0; echo $a; echo $a; $a++; $a++; } } Test_1(); Test_2(); Test_1(); Test_2(); Test_1(); Test_2(); wynik: 000 wynik: 012

30 4. Stałe Stała identyfikator dla prostej wartości Stała ma zasięg globalny Definicja stałej: define("nazwa_stałej", "wartość_stałej"); Tak jak w przypadku zmiennych: PHP rozróŝnia wielkości liter w nazwach zmiennych Nazwy stałych nie mogą zaczynać się cyframi Dozwolone jest uŝywanie polskich znaków (naleŝą do ASCII)

31 Stałe c.d. RóŜnice pomiędzy stałymi, a zmiennymi: Stałe nie mają znaku dolara ($) przed nazwą; Stałe mogą być zdefiniowane wyłącznie uŝywając funkcji define(), nie przez proste przypisanie; Stałe mogą być definiowane oraz uŝywane wszędzie bez zwaŝania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności; Stałe nie mogą być redefiniowane po tym jak raz zostały zdefiniowane; Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne.

32 5. Operatory Arytmetyczne Przykład Nazwa Opis $a + $b Dodawanie Suma $a i $b $a - $b Odejmowanie RóŜnica $a od $b $a * $b MnoŜenie Iloczyn $a i $b $a / $b Dzielenie Iloraz $a przez $b $a % $b Modulo Reszta z dzielenia $a przez $b Operator dzielenia zawsze zwraca wartość zmiennoprzecinkową

33 Operatory c.d. Bitowe Przykład Nazwa Opis $a & $b Mnożenie bitowe Dany bit wynikowy jest równy 1 tylko jeśli obydwa bity składowe są równe 1 $a $b Sumowanie bitowe Dany bit wynikowy jest równy 1 jeśli co najmniej jeden bit składowy jest równy 1 $a ^ $b Sumowanie bitowe modulo 2 Dany bit wynikowy jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, kiedy jeden z bitów składowych jest równy 1 a drugi jest równy 0 ~ $a Negacja bitowa Bity w zmiennej $a mające wartość 1 otrzymują wartość 0 i na odwrót $a << $b Przesunięcie w lewo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w lewo (każdy krok znaczy pomnożenie przez dwa ) $a >> $b Przesunięcie w prawo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w prawo (każdy krok znaczy podzielone przez dwa )

34 Operatory c.d. Porównania Przykład Nazwa Opis $a == $b Równy TRUE jeśli $a jest równe $b $a === $b Identyczny TRUE jeśli $a jest równe $b i obydwa operandy są tego samego typu $a!= $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b $a <> $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b $a!== $b Nie identyczny TRUE jeśli $a nie jest równy $b lub nie są tego samego typu $a < $b Mniejszy niż TRUE jeśli $a jest mniejszy od $b $a > $b Większy niż TRUE jeśli $a jest większy od $b $a <= $b Mniejszy lub równy TRUE jeśli $a jest mniejszy lub równy $b $a >= $b Większy lub równy TRUE jeśli $a jest większy lub równy $b

35 Operatory c.d. Inkrementacji i dekrementacji Przykład Nazwa Opis ++$a Pre-inkrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a $a++ Post-inkrementacja Najpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden --$a Pre-dekrementacja Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a $a-- Post-dekrementacja Najpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden

36 Operatory c.d. Logiczne Przykład Nazwa Opis $a and $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE $a or $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE $a xor $b Wyłącznie-Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE, ale nie jednocześnie! $a Nie TRUE jeśli $a nie jest TRUE $a && $b I TRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE $a $b Lub TRUE jeśli $a lub $b jest TRUE

37 Operatory c.d. Tablicowe Przykład Nazwa Opis $a + $b Unia Unia tablic $a i $b. Tablica $b jest dodawana do tablicy $a, zduplikowane klucze nie są nadpisywane $a == $b Równość TRUE jeśli $a i $b mają te same elementy $a === $b Identyczność TRUE jeśli $a i $b mają te same elementy ułożone w tej samej kolejności $a!= $b Nierówność TRUE jeśli $a i $b nie zawierają takich samych elementów $a <> $b Nierówność j.w. $a!== $b Nieidentyczność TRUE jeśli $a i $b nie zawierają tych samych elementów w tej samej kolejności

38 6. Struktury kontrolne if, else, elseif while, do.. while for, foreach break, continue switch return require, include require_once, include_once

39 Struktury kontrolne c.d. IF, ELSE, ELSEIF if (warunek) wyrażenie if (warunek) wyrażenie1 else wyrażenie if (warunek1) wyrażenie1 elseif (warunek2) wyrażenie2 else wyrażenie3 if ($a > $b) {echo a jest większe od b ;} if ($a > $b) { echo a jest większe od b ; } else { echo a nie jest większe od b ; } if ($a > $b) { echo a jest większe od b ; } elseif ($a == $b) { echo a jest równe b ; } else { echo a jest mniejsze od b ; }

40 WHILE Struktury kontrolne c.d. Składnia wyrażenia while jest podobna do składni w języku C: while (wyrażenie) instrukcja Zanim zostanie wykonana instrukcja, wyrażenie zostaje sprawdzone. Instrukcja będzie wykonywać się tak długo, jak długo wyrażenie będzie zwracać TRUE. Przykładowe składnie polecenia: $i = 0; while ($i < 10) { echo i = $i ; i++; } $i = 0; while ($i <10): echo i = $i ; i++; endwhile;

41 Struktury kontrolne c.d. DO.. WHILE Składnia wyrażenia do.. while: do instrukcja while (wyrażenie) Zanim zostanie sprawdzone wyrażenie, instrukcja zostanie wykonana. Instrukcja będzie wykonywać się tak długo, jak długo wyrażenie będzie zwracać TRUE. W przeciwieństwie do pętli while, instrukcja zostanie wykonana przynamniej jeden raz. $i=0; do{ echo i = $i ; }while($i>0);

42 FOR Struktury kontrolne c.d. Składnia wyrażenia for: for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) instrukcje Składnia jest podobna do jej odpowiednika w języku C. Wyrażenie pierwsze wykonywane jest tylko jeden raz na początku pętli. Przy rozpoczęciu kolejnej iteracji obliczane jest wyrażenie2, jeśli wynikiem jest TRUE, zostaje wykonana instrukcja. Na końcu iteracji wykonywane jest wyrażenie3. Iteracje wykonywane są tak długo jak długo wyrażenie2 przyjmuje wartość TRUE. for ($i=0; $i<10; $i++) for ($i=0;;$i++) $i=1; for ($i=0; $i<10; echo $i, $i++) { { for (;;) } echo $i; } if ($i>10) break; echo $i; { } if ($i>10) break; echo $i; $i++;

43 Struktury kontrolne c.d. FOREACH Składnia wyrażenia foreach: foreach ($wyrażenie_tablicowe as $wartość) instrukcje; foreach ($wyrażenie_tablicowe as $klucz => $wartość) instrukcje; Przy rozpoczynaniu pętli foreach, wskaźnik tablicy jest resetowany I ustawiany na pierwszym elemencie. Foreach operuje na kopii tablicy, zmiany dokonane na pobranym elemencie tablicy nie oddziałują na oryginalną tablicę. Przykład: $arr=array("jeden","dwa","trzy"); foreach ($arr as $val) { echo element $a = $val ; } $arr = array("jeden"=>1,"dwa"=>2,"trzy"=>3); foreach ($arr as $key => $val) { echo element $a.$key = $val ; }

44 BREAK Struktury kontrolne c.d. Instrukcja break zakańcza wykonywanie instrukcji for, foreach while, do..while lub switch. Dzięki opcjonalnemu parametrowi, możliwe jest wskazanie ile zagnieżdżonych instrukcji ma zostać przerwanych. $i=0; while(++$i){ switch($i){ case 5: echo"na 5<br>\n"; break1; /*Wyjdźtylkozeswitch.*/ case 10: echo"na 10; wyjście<br>\n"; break2; /*Wyjdźzeswitchizwhile.*/ default: break; } }

45 Struktury kontrolne c.d. CONTINUE Instrukcja continue zakańcza wykonywanie danej pętli iteracji i rozpoczyna nową od początku. Podobnie jak instrukcja break, posiada opcjonalny parametr wskazujący na poziom zagnieżdżenia pętli. $i=0; while($i++<5){ echo"zewnętrzna<br>\n"; while(1){ echo" Środkowa<br>\n"; while(1){ echo" Wewnętrzna<br>\n"; continue 3; } echo"to się nigdy nie wyświetli.<br>\n"; } echo"ani to.<br>\n"; }

46 SWITCH Struktury kontrolne c.d. Instrukcja switch jest podobna do serii instrukcji if z warunkiem na to samo wyrażenie. Instrukcja ta jest wykonywana linia po linii, zakańcza wykonywanie przy końcu bloku switch lub przy napotkaniu instrukcji break. switch($i){ case 0: echo"ijestrówne0"; break; case 1: echo"ijestrówne1"; break; case 2: echo"ijestrówne2"; break; } W porównaniu do instrukcji if, switch może okazać się szybszy ponieważ wartość wyrażenia jest obliczana tylko raz, zaś w instrukcji if,elseif wiele razy.

47 RETURN Struktury kontrolne c.d. Instrukcja return służy do natychmiastowego zakończenia funkcji oraz zwrócenia przez nią wartości poprzez użycie argumentu instrukcji. W przypadku użycia instrukcji o zasięgu globalnym zakańcza wykonywanie całego skryptu. Jeśli blok skryptu był załadowany instrukcją require() lub include(), sterowanie zostaje zwrócone do pliku wywołującego. Jeżeli została return został użyty w pliku dołączonym poprzez include, argument instrukcji będzie wartością zwracaną przez funkcję include.

48 Struktury kontrolne c.d. REQUIRE, INCLUDE Instrukcja require oraz include służą do wczytania i wykonania pliku ze skryptem. Obie instrukcje są takie same, różnią się tylko obsługą błędów. Require w przypadku niepowodzenia generuje błąd krytyczny, include generuje jedynie ostrzeżenie. W przypadku braku pliku wskazanego przez require, wykonywanie skryptu zostaje przerwane. W przypadku braku pliku wskazanego przez include, skrypt nadal będzie wykonywany. <?php require'nagłówek.php'; require $plik; require('jakiś_plik.txt');?>

49 Struktury kontrolne c.d. REQUIRE_ONCE, INCLUDE_ONCE Instrukcja require_once oraz include_once służą do tego samego co instrukcje require i incluce z jednym wyjątkiem, tzn jeżeli plik już raz został wczytany do skryptu, drugi raz już nie będzie. Stosowane jest to w przypadku, gdy użytkownik chce mieć pewność że dany kod wykona się tylko jeden raz.

50 7. Funkcje Definiowanie funkcji function funkcja1 ($arg1, $arg2,, $argn) { echo "Przykładowa funkcja "; return $retval; } Wewnątrz funkcji może pojawić się dowolny poprawny kod PHP oraz definicje innych funkcji. PHP nie oferuje przeciążania funkcji.

51 Funkcje c.d. Argumenty funkcji PHP obsługuje przekazywanie argumentów poprzez wartość, referencję oraz wartości domyślne argumentów. Jeśli istnieje potrzeba zmiany wartości argumentów wewnątrz funkcji, naleŝy przekazać je poprzez referencję. function funkcja2(&$string) { $string.= dodatkowy tekst ; } $str = To jest ; funkcja2($str); echo $str; //wyświetli: To jest dodatkowy tekst

52 Funkcje c.d. Argumenty c.d. function podaj_kolor ($kolor = "czerwony") { } return "Podany kolor to $kolor\n"; echo podaj_kolor(); echo podaj_kolor("zielony"); PowyŜsza funkcja wykorzystuje moŝliwość zastosowania argumentów domyślnych. Wynikiem działania tego kodu jest: Podany kolor to czerwony Podany kolor to zielony

53 Funkcje c.d. Zwracane wartości Wartości z funkcji zwracane są przy użyciu instrukcji return(). Funkcja może zwracać dowolny typ danych. Instrukcja return powoduje natychmiastowe zakończenie działania funkcji i powrót do linii kodu z której została wywołana. function funkcja3 ($liczba) { return $liczba*$liczba; } echo funkcja3(5); // wyświetla 25

54 Funkcje c.d. Funkcje obsługujące funkcje mixed func_get_arg (int arg_num) zwraca argument funkcji o zadanym indeksie array func_get_args(void) zwraca tablicę wypełnioną argumentami int func_num_args(void) zwraca ilość argumentów

55 8. Współpraca z MySQL Połączenie z bazą danych <?php?> $host = mysql.servers.net ; $login = user ; $pass = userpassword ; $dbname = userdb ; $link = mysql_connect($host, $login, $pass) or die('nie można się połączyć: '. mysql_error()); echo 'Połączenie nawiązane'; mysql_select_db($dbname) or die ('Nie można wybrać bazy danych');

56 Współpraca z MySQL c.d. Przesyłanie zapytań Po ustanowieniu połączenia z wybraną bazą danych, dalsza komunikacja przebiega za pomocą zapytań wysyłanych instrukcją: mysql_query($zapytanie); gdzie $zapytanie jest zmienną zawierającą łańcuch znaków zapytanie MySQL Np.: $zapytanie = SELECT * FROM tabela ; $wynik = mysql_query($zapytanie) or die ('Zapytanie zakończone niepowodzeniem:'. mysql_error());

57 Współpraca z MySQL c.d. Przetwarzanie pobranych danych Najczęściej używane funkcje do przetwarzania danych pobranych za pomocą funkcji mysql_query: mysql_fetch_assoc Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej mysql_fetch_array Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu

58 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ASSOC array mysql_fetch_assoc( resource $wynik ) Zwraca tablicę zawierającą pobrany wiersz, lub FALSEjeżeli nie ma więcej wierszy w wynik. $result = mysql_query( SELECT * FROM tablica ); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo <br>$row[ id ] ; echo <br>$row[ imie ] ; echo <br>$row[ nazwisko ] ; }

59 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ROW array mysql_fetch_row( resource $wynik ) Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi i przesuwa do przodu wewnętrzny wskaźnik do danych. mysql_fetch_row() pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiesz zwracany jest jako tablica. Komórki są umieszczone pod oddzielnymi ofsetami, zaczynając od 0. $result = mysql_query( SELECT id,imie,nazwisko FROM tablica WHERE id= 023 ); $row = mysql_fetch_row($result); echo <br>$row[0] ; echo <br>$row[1] ; echo <br>$row[2] ;

60 Współpraca z MySQL c.d. MYSQL_FETCH_ARRAY array mysql_fetch_array( resource $wynik [, int $ typ_wyniku ] ) Zwraca tablicę zawierającą pobrany wiersz, lub FALSEjeżeli nie ma więcej wierszy w wynik. Opcjonalny drugi argument result_typew funkcji mysql_fetch_array()jest stałą i może przyjmować następujące wartości: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM i MYSQL_BOTH. Tę funkcjonalność dodano w PHP Wartością domyślną jest MYSQL_BOTH. $result = mysql_query( SELECT id,imie,nazwisko FROM tablica ); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH)) { echo <br>$row[ nazwisko ] ; echo <br>$row[2] ; }

61 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_affected_rows Zwraca liczbę wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL mysql_change_user Zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu mysql_client_encoding Zwraca nazwę zestawu znaków mysql_close Zamyka połączenie MySQL mysql_connect Otwiera połączenie do serwera MySQL mysql_create_db Tworzy bazę MySQL mysql_data_seek Przesuwa wewnętrzny wskaźnik wyniku mysql_db_name Pobiera dane wynikowe mysql_db_query Wysyła zapytanie do bazy MySQL mysql_drop_db Usuwa bazę MySQL

62 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_errno Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL mysql_error Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL mysql_escape_string Dodaje znaki unikowe na użytek mysql_query mysql_fetch_array Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu mysql_fetch_assoc Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej mysql_fetch_field Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt mysql_fetch_lengths Pobiera długość każdego pola w wierszu wyniku mysql_fetch_object Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej

63 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_fetch_row Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej mysql_field_flags Pobiera flagi dla danego pola w wyniku mysql_field_len Zwraca długość danego pola mysql_field_name Podaje nazwę danego pola w wyniku mysql_field_seek Przesuwa wskaźnik wyniku do wybranego pola mysql_field_table Pobiera nazwę tabeli w której znajduje się dane pole mysql_field_type Pobiera typ podanego pola mysql_free_result Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik mysql_get_client_info Pobiera informacje o kliencie MySQL mysql_get_host_info Pobiera informacje o hoście MySQL mysql_get_proto_info Pobiera informacje o protokole MySQL mysql_get_server_info Pobiera informacje o serwerze MySQL

64 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_info Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu mysql_insert_id Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT mysql_list_dbs Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL mysql_list_fields Pobiera informacje o polach tabeli MySQL mysql_list_processes Zwraca listę procesów MySQL mysql_list_tables Pobiera listę tabel z bazy MySQL mysql_num_fields Zwraca liczbę pól w wyniku mysql_num_rows Zwraca liczbę wierszy w wyniku mysql_pconnect Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL mysql_ping Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było

65 Inne funkcje Współpraca z MySQL c.d. mysql_query Wysyła zapytanie do serwera MySQL mysql_real_escape_string Dodaje znaki unikowe dla potrzeb poleceń SQL, biorąc po uwagę zestaw znaków używany w połączeniu. mysql_result Zwraca dane wynikowe mysql_select_db Wybiera bazę MySQL mysql_set_charset Sets the client character set mysql_stat Pobiera aktualny stan systemu mysql_tablename Zwraca nazwę tabeli mysql_thread_id Zwraca id bieżącego wątku mysql_unbuffered_query Wysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i buforując wyniku

66 Literatura [1] L.Welling, L.Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron www. Vademecum profesjonalisty Helion 2005 [2] J.Greenspan, B.Bulger, MySQL/PHP Database Applications M&T Books PHP Manual

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Zakład Metod Komputerowych Fizyki Wykład: Współczesne zastosowania informatyki II Autor: dr Aleksander Dawid email: dawid@us.edu.pl PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Instytut Techniki Z a k ł a d E l e k t r o t e c h n i k i i I n f o r m a t y k i U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW TECHNIKI MULTIMEDIALNE Tematyka: 1. Technologia języka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo