APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A"

Transkrypt

1 APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

2 PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy Działania na zmiennych Typy zmiennych Zmienne predefiniowane przez serwer Stałe Operatory Operatory arytmetyczne Przypisanie Operatory porównania Kontrola błędów Operatory logiczne Operatory łańcuchowe (stringów) Struktury kontrolne Instrukcje warunkowe Pętle Switch Przerwania wykonania pętli Dwie alternatywy

3 ABSOLUTNE PODSTAWY Użycie PHP: wstawienie kodu bezpośrednio do pliku ze stroną WWW, wstawienie pliki zawierające skrypty PHP powinny mieć najczęściej rozszerzenie PHP Skrypty można wstawiać na cztery sposoby: <? echo "Skrypt PHP, najprostszy sposób ; echo "Prawie to samo, ale częściej stosowane ; <script type="text/php >echo "Metoda dla tych, co lubią dużo pisać </script> <% echo "Metoda znana z ASP, nie każdy serwer ją obsługuje ; %>

4 ABSOLUTNE PODSTAWY Kolejne kroki tworzenia prostego skryptu w PHP: Tworzymy plik index.php Wpisujemy do stworzonego pliku kod: echo "Mój pierwszy skrypt w języku PHP"; umieszczamy na naszym koncie WWW - koniecznie z obsługą PHP (C:\temp), otwieramy stworzony plik w przeglądarce ( w wyniku działania skryptu otrzymamy tylko tekst Mój pierwszy skrypt w języku PHP

5 ABSOLUTNE PODSTAWY Procedura echo Procedurę tą można użyć na dwa sposoby różniące się tylko sposobem wyświetlania tekstu pochodzących z wielu źródeł echo ("tekst ); treści można tu wstawić oddzielając je przecinkiem: echo ( tekst1, tekst2, tekst3 ); echo "tekst ; treści można tu wstawić łącząc je kropkami: echo tekst1. tekst2. tekst3 ; Oba te sposoby dają taki sam wynik: tekst1tekst2tekst3. Jeżeli chcemy oddzielić teksty spacjami, należy je dodać do funkcji echo: echo "tekst1 "."tekst2 "."tekst3";

6 ABSOLUTNE PODSTAWY Błędy W przypadku literówki lub poważniejszego błędu składniowego, parser poinformuje nas o tym następującym komunikatem: parse error: parse error, unexpected T_ECHO, expecting ',' or ';' in /var/www/kurs_php/kurs.php on line 3. W informacji tej zawierają się informacje o: rodzaju błędu, analizowanym pliku, linii kodu, w którym się on znalazł. Prostą i skuteczną metodą debugowania jest wstawianie w kluczowych miejscach skryptu procedury echo wyświetlającej wartości ważnych zmiennych.

7 ABSOLUTNE PODSTAWY Kończenie instrukcji Każdą instrukcję w PHP (tak jak w wielu innych językach) należy zakończyć znakiem ; (średnik). Każde zakończenie instrukcji bez średnika spowoduje, że skrypt nie będzie interpretowany przez parser. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek średnikiem nie trzeba kończyć ostatniej instrukcji w bloku kodu PHP: echo "Tekst pierwszy"; echo "tekst drugi"; echo "tekst trzeci i ostatni"

8 ABSOLUTNE PODSTAWY Komentarze to specjalnie oznaczone fragmenty kodu, które są omijane przez parser. Służą do różnych celów - można w nich umieszczać np.: uwagi do danego fragmentu skryptu, znaki copyright, uwagi do innych członków grupy roboczej. Istnieją trzy sposoby oznaczania komentarzy: // # - komentarz jednoliniowy, tylko do końca linii, - komentarz jednoliniowy, sposób znany z shella, /* */ - komentarz wieloliniowy - można oznaczyć nim np. całe fragmenty kodu, aby tymczasowo wyłączyć je z wykonywania.

9 ZMIENNE Porcje danych są przechowywane w zmiennych - są to lokowane na czas wykonywania skryptu fragmenty pamięci, w których można przechowywać dowolne dane. Zmienną w PHP oznaczamy znakiem $ (dolar). Rozróżniana jest wielkość znaków, a więc $zmienna, $ZmIeNNa i $ZMIENNA nie przechowują tych samych danych. Zasady nazywania zmiennych: musi się zaczynać od litery (wielkiej lub małej) znaku _ (podkreślenie), nie można używać spacji. Dalej mogą wystąpić także cyfry. Przykłady nazw zmiennych: $liczba_wpisow, $_czy_prawda, $czyprawda, $numer.

10 ZMIENNE Zgodnie z przyjętą konwencją, jeśli w nazwie zmiennej ma wystąpić kilka wyrazów, nie powinno się ich oddzielać znakiem podkreślenia ('_'), ale napisać każdy z nich (oprócz pierwszego) wielką literą (np. $liczbawszystkichwpisów). W PHP nie musimy się martwić strukturami używanymi w innych językach programowania, takimi jak np.: deklarowanie nazwy czy typu zmiennej. Wystarczy napisać po prostu: $text = "Ala ma kota, kot ma Alę"; $cyferka = 15; Tak tworzona jest nowa zmienna (o ile taka już nie istnieje) i zapisywana jest jej wartość.

11 ZMIENNE Działania na zmiennych Zmienna jest strukturą, która (o ile przechowuje liczby) może być traktowana właśnie jak liczba. PHP pozwala na wykonywanie na nich standardowych działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Dla przykładu: $a = 15; $b = 5; $c = $a+$b; $d = $a-$b; $e = $a*$b; $f = $a/$b; $g = $a%$b; W tym przykładzie wartość zmiennej $c wyniesie 20 (suma), $d = 10 (różnica), $e = 75 (mnożenie) i $f = 3 (dzielenie). Wytłumaczenia wymaga znak '%' (modulo) jest to operator reszty z dzielenia. W tym wypadku $g wyniesie 0, bo reszta z dzielenia 15 przez 3 wynosi właśnie zero.

12 ZMIENNE Typy zmiennych W PHP istnieje pięć podstawowych typów zmiennych: liczby całkowite (integer), liczby rzeczywiste (double), ciągi (string), tablice (array), obiekty (object). PHP, kiedy zachodzi taka potrzeba, automatycznie zamienia rodzaje zmiennych. Zdarza się jednak, że nie jesteśmy zadowoleni z wyniku takiej zamiany. Pozostaje wtedy jedno wyjście - rzutowanie. W PHP mamy do czynienia z dwoma typami tej procedury: cast oraz settype().

13 ZMIENNE Pierwszy (cast)służy do jednorazowej zamiany typu zmiennej. Wystarczy dopisać przed nazwą zmiennej typ w nawiasie, aby uzyskać pożądany wynik. $liczbarzeczywista = (real) $liczbacalkowita; W tym wypadku dozwolone typy rzutowań to: (int), (integer) (real), (double), (float) (string) (array) (object) rzutuj do typu całkowitego, rzutuj do typu rzeczywistego, rzutuj do ciągu, rzutuj do tablicy, rzutuj do obiektu. Rzutowanie cast stosuje się także w zabezpieczaniu skryptu przed możliwymi atakami.

14 ZMIENNE Druga możliwość to użycie funkcji settype(), która pobiera dwa argumenty. Pierwszy to nazwa zmiennej, której typ chcemy ustalić, a drugi to docelowy typ zmiennej. (dozwolone to integer, double, string, array i object ). $liczba = 10.3; settype($liczba, "integer"); echo $liczba; Po wykonaniu tego przykładu pokaże się liczba 10, ponieważ liczba 10,3 została zamieniona na liczbę całkowitą.

15 ZMIENNE Zmienne predefiniowane przez serwer W każdym skrypcie możemy użyć kilku zdefiniowanych i gotowych do użycia zmiennych. Ich wartości zależą od ustawień serwera. DOCUMENT_ROOT zwraca katalog główny serwera, gdzie umieszczony jest skrypt, HTTP_HOST zawartość nagłówka Host z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje, REMOTE_ADDR zwraca adres IP użytkownika, który wyświetlił bieżącą stronę, SCRIPT_FILENAME zwraca ścieżkę do wykonywanego skryptu, SCRIPT_NAME zwraca ścieżkę do wykonywanego pliku. Jest to przydatne w wypadku skryptów odwołujących się do samych siebie. echo $_SERVER['nazwa_zmiennej_predefiniowanej'] ;

16 ZMIENNE Stałe W PHP istnieją też obiekty, które nazywamy stałymi są to rodzaje zmiennych, które przechowują pewne określone dane i nie można zmienić ich wartości w trakcie wykonywania skryptu. W zapisie różnią się one od tradycyjnych zmiennych tym, że nie mają znaku dolara na początku. PHP tworzy automatycznie kilka stałych gotowych do wykorzystania w skryptach: FILE zawiera nazwę pliku, który jest akurat przetwarzany, LINE zawiera numer akurat przetwarzanej linii skryptu, Własne stałe można definiować funkcją define(), która pobiera dwa argumenty nazwę stałej i jej wartość. define(hello, "Witam!") echo HELLO; //Wyświetli: Witam!

17 OPERATORY Operatory arytmetyczne Operatory to specjalne znaki, pozwalające na wykonywanie operacji na zmiennych. Pomagają one też wyłapywać błędy w kodzie, jak również porównywać zmienne. Operatory arytmetyczne to: +, -, *, / i %, czyli odpowiednio: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie modulo (zwraca resztę z dzielenia).

18 OPERATORY Przypisanie Operator przypisania wygląda jak znak 'równa się' (=). Jest to przypisanie wartości wyrażenia z jego prawej strony (wyrażenie, czyli zmienna lub funkcja zwracająca jakąś wartość) do zmiennej z jego lewej strony. $a = 5; //przypisuje liczbę 5 do zmiennej $a

19 OPERATORY Operatory porównania - służą do porównywania wartości stojących po ich lewej i prawej stronie. Przykład Nazwa Opis $a == $b Równy Zwraca TRUE, jeśli $a jest równe $b. $a === $b Identyczny Zwraca TRUE, jeśli $a jest równe $b i obie zmienne są tego samego typu (tylko w PHP 4). $a!= $b Różny Zwraca TRUE, jeśli $a nie jest równy $b. $a <> $b Różny Zwraca TRUE, jeśli $a nie jest równy $b. $a!== $b Nie identyczny Zwraca TRUE, jeśli $a nie jest równy $b lub nie są tego samego typu (tylko w PHP 4). $a < $b Mniejszy niż Zwraca TRUE, jeśli $a jest mniejszy od $b. $a > $b Większy niż Zwraca TRUE, jeśli $a jest większy od $b. $a <= $b Mniejszy lub równy Zwraca TRUE, jeśli $a jest mniejszy lub równy $b. $a >= $b Większy lub równy Zwraca TRUE, jeśli $a jest większy lub równy $b.

20 OPERATORY Kontrola błędów W PHP4 istnieje operator wyciszający błędy jest (małpa). Umieszczony przed dowolnym wyrażeniem zapobiega wyświetleniu komunikatu o błędzie. Jeśli jest to błąd typu fatal error, to skrypt zostanie zatrzymany, ale treść błędu i tak nie zostanie wyświetlona. W komercyjnych aplikacjach bardzo często stosuje się gdyż wręcz niedopuszczalne jest pojawienie się błędu (na przykład typu parse error) w programie.

21 OPERATORY Inkrementacja i dekrementacja Jeśli zachodzi potrzeba podniesienia lub zmniejszenia wartości danej zmiennej o 1, nie musimy od razu pisać $a=$a+1; etc. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób wykorzystać do tego celu wbudowane w PHP mechanizmy. Przykład Nazwa Opis ++$a $a++ --$a $a-- Preinkrementacja Postinkrementacja Predekrementacja Postdekrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, a potem zwraca $a. Najpierw zwraca $a, a potem zwiększa $a o jeden. Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, a potem zwraca $a. Najpierw zwraca $a, a potem zmniejsza $a o jeden.

22 OPERATORY Operatory logiczne Operatory te wykorzystuje się głównie w instrukcjach warunkowych typu if, jeśli umieszczony został więcej niż jeden warunek. Przykład Nazwa Opis $a and $b I Zwraca TRUE, jeśli zarówno $a, jak i $b są TRUE. $a or $b Lub Zwraca TRUE, jeśli $a lub $b są TRUE. $a xor $b Wyłącznie-Lub Zwraca TRUE, jeśli $a lub $b jest TRUE, ale nie jednocześnie.! $a Nie Zwraca TRUE, jeśli $a nie jest TRUE. $a && $b I Zwraca TRUE, jeśli zarówno $a, jak i $b są TRUE. $a $b Lub Zwraca TRUE, jeśli $a lub $b jest TRUE.

23 OPERATORY Operatory łańcuchowe (stringów) - Istnieją dwa takie operatory. (kropka) oraz.= (kropka+znak =). Pierwszy z nich łączy dwa ciągi z jego lewej i prawej strony, a następnie zapisuje wynik do zmiennej. $ciag1 = "Hello"; $ciag2 = " world"; $razem = $ciag1.$ciag2; // $razem zawiera teraz Hello world Drugi operator łańcuchowy (.=) dopisuje wartość ciągu z jego prawej strony do zmiennej z jego lewej strony. Dla przykładu: $razem = "Hello"; $ciag2 = " world"; $razem.= $ciag2; //$razem teraz również zawiera Hello world

24 STRUKTURY KONTROLNE Instrukcje warunkowe Instrukcje warunkowe używa się do sprawdzenia tego, czy dany warunek jest prawdziwy, i na podstawie wyniku takiego zapytania wykonywany jest określony fragmentu kodu. if (pierwszy warunek do spełnienia) { // instrukcje do wykonania, gdy pierwszy warunek jest prawdą } else if (drugi warunek do spełnienia) { // instrukcje do wykonania, gdy drugi warunek jest prawdą } else { // instrukcje do wykonania, gdy żaden warunek nie jest prawdą }

25 STRUKTURY KONTROLNE Instrukcje warunkowe Za warunek można uznać wszystko, co zwraca jakąś wartość, czyli zmienną, instrukcję warunkową lub funkcję. Za prawdę uznawane jest wszystko, co ma wartość różną od 0. if ($a>$b) { echo "a jest większe niż b ; } if ($ble) { echo Zmienna ble =.$ble; }else{ echo Zmienna ble jest pusta ; } if ($row=mysql_fetch_array($res)) { echo "Kolejny rekord bazy danych."; }

26 STRUKTURY KONTROLNE Instrukcje warunkowe - Instrukcje mogą być też lokowane jedna w drugiej. if ($a>$b) { } if ($a>$c) echo "Zmienna a jest większa od zmienych b i c"; Jednak powyższy przykład można zastąpić innym mniej skomplikowanym łącząc wyrażenia operatorami logicznymi. if ($a>$b && $a>$c) { echo "Zmienna a jest większa od zmienych b i c"; }

27 STRUKTURY KONTROLNE Instrukcje warunkowe Wyrażenia logiczne da się łączyć w jeszcze bardziej skomplikowane struktury, dodając nawiasy i znak! (wykrzyknik) przed nimi, czyli zaprzeczając wyrażeniu w nawiasie lub pojedynczemu wyrażeniu. if (!($a>$b && $a>$c) && ($d<$e $e<$h)) { echo "Prawda tylko wtedy, gdy $a<$b, $a<$c oraz $d<$e lub $e<$h"; }

28 STRUKTURY KONTROLNE Pętla for Pętla for jest używana tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba wykonania jakiegoś kodu określoną liczbę razy (założoną z góry przez autora lub pochodzącą ze zmiennej). for (inicjalizacja zmiennych; sprawdzenie warunku; modyfikacja zmiennych) { //instrukcje do wykonania } for($i=10; $i<20 ; $i++){ echo "<span style=\"font-size:".$i."px\"> tekst </span><br />" }

29 STRUKTURY KONTROLNE Pętla while - w tym wypadku nie jest z góry narzucone to, ile razy dany blok instrukcji zostanie wykonany. Jest on wykonywany, dopóki podany warunek jest prawdziwy. while (warunek) { //instrukcje do wykonania } W ten sposób można zapisać przykład dotyczący pętli FOR: $i=10; while ($i<20){ echo "<span style=\"font-size:".$i."px\"> tekst </span><br />" $i++; }

30 STRUKTURY KONTROLNE Pętla do..while To specyficzna odmiana pętli WHILE, bo jeśli w WHILE warunek jest na starcie fałszywy, to pętla ani razu nie wykona bloku instrukcji. W wypadku użycia DO WHILE pętla wykona blok instrukcji przynajmniej raz (nawet wtedy, gdy warunek jest od początku fałszywy). do { //instrukcje do wykonania } while (warunek);

31 STRUKTURY KONTROLNE Pętla foreach Pętla ta jest zaczerpnięta z innego języka programowania Perla. Ułatwia ona obsługę tablic i tablic asocjacyjnych. Poniższy przykład pokazuje, jak łatwo zamienić pętlę FOR na FOREACH w wypadku korzystania z tablic. Blok instrukcji: jest równoważny zapisowi: for($i=0;$i<sizeof($kolory);$i++) { echo "Kolorek: ".$kolory[$i]; } foreach ($kolory as $kolor) { echo "Kolorek: ".$kolor; }

32 STRUKTURY KONTROLNE Pętla foreach Atuty FOREACH stają się jeszcze bardziej oczywiste w wypadku obsługi tablic asocjacyjnych. Blok instrukcji: while( list($klucz, $wartosc) = each($tabliczka) ) echo "$klucz => $wartosc<br />"; } jest równoważny zapisowi: foreach ($tabliczka as $klucz => $wartosc) { echo "$klucz => $wartosc <br />"; }

33 STRUKTURY KONTROLNE Switch - jest rodzajem skondensowanej instrukcji warunkowej, którą zazwyczaj zastępujemy rozbudowane i wielokrotne użycia ELSE IF. switch ($miasto) { case 'warszawa': echo "Pochodzisz ze stolicy?"; break; case 'hel': echo "Mieszkasz nad morzem?"; break; case 'sanok': echo "A może w Bieszczadach?"; break; default: echo "Miasto nierozpoznane."; }

34 STRUKTURY KONTROLNE Przerwania wykonania pętli Może się zdarzyć, że będziemy chcieli przerwać wykonywania pętli. Służą do tego instrukcje BREAK oraz CONTINUE. BREAK - powoduje przerwanie wykonywania pętli, a co za tym idzie dalszej części zawartego w niej kodu. CONTINUE - powoduje natomiast przerwanie aktualnej iteracji (przebiegu) pętli i wykonanie jej od nowa.

35 STRUKTURY KONTROLNE Dwie alternatywy Istnieją też składnie alternatywne do tych przedstawionych powyżej. Pierwsza z nich to skrócona wersja instrukcji warunkowej IF. Jej schemat jest następujący: ((war)? Instrukcje jeśli war jest prawdziwy : instrukcje w przeciwnym wypadku) W ten sposób możemy np. umieszczać instrukcje warunkowe wewnątrz tekstu wyświetlanego za pomocą funkcji ECHO. echo "Liczba 5 jest ".((5>$a)?"większa" : "mniejsza").' od zmiennej $a';

36 STRUKTURY KONTROLNE Koleją możliwością jest niewykorzystywanie nawiasów klamrowych w instrukcjach IF, FOR, SWITCH, WHILE oraz FOREACH. Zamiast klamry otwierającej należy umieścić dwukropek, a na końcu słowo ENDIF, ENDSWITCH bądź inny END... odpowiedni do użytej pętli. Taka składnia obejmuje też użycie ELSEIF i ELSE: if ($a<5 && $b<5) : echo "przypadek pierwszy"; elseif ($a<5 && $b>5) : echo "przypadek drugi"; else: echo "ostatnia możliwość"; endif;

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE. Podstawy PHP

ZMIENNE. Podstawy PHP ZMIENNE Podstawy PHP zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniad swoje wartości (jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft );

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

do drukowania tekstu służy funkcja echo <?php echo "hello world!";?> jeżeli użyjemy jej kilka razy: <?php

do drukowania tekstu służy funkcja echo <?php echo hello world!;?> jeżeli użyjemy jej kilka razy: <?php S t r o n a 1 Podstawy PHP 1. stwórz plik tekstowy o nazwie index.php Zawartość pliku musi mieć postać: Znaczniki kodu php: Przykładowy kod typu "hello world!" Wpisz powyższy kod do plkiku index.php Skopiuj

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 5 2/36 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest Pętle Pętla to pewien fragment kodu, który jest wykonywany wielokrotnie. Wyobraź sobie taką sytuację. Piszesz program do szyfrowania danych. Dane są szyfrowane kolejno bajt po bajcie. Załóżmy, że plik

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński PHP PHP: Hypertext Preprocessor mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Czym jest PHP PHP to obiektowy język programowania wykonywany po stronie serwera. Skrypty zagnieżdżane są zwykle w dokumencie HTML lub XHTML

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Celem tego projektu jest stworzenie

Celem tego projektu jest stworzenie Prosty kalkulator Celem tego projektu jest stworzenie prostego kalkulatora, w którym użytkownik będzie podawał dwie liczby oraz działanie, które chce wykonać. Aplikacja będzie zwracała wynik tej operacji.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia nr 7 (10/20.04.2015) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli.

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli. Część XIII C++ Czym jest pętla? Pętla jest blokiem instrukcji, które wykonywane są w kółko (czyli po wykonaniu ostatniej instrukcji z bloku komputer wykonuje ponownie pierwszą instrukcję, później drugą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Poniżej pozwoliłem sobie za cytować za wikipedią definicję zmiennej w informatyce.

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53:

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53: Instrukcje sterujące wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2017-07-05 10:53:09 +0200 Ala ma kota Część I Prosty przykład Problem 1. Zadanie polega na tym, żeby opracować algorytm który dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1

Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Zapis algorytmów: schematy blokowe i pseudokod 1 Przed przystąpieniem do napisania kodu programu należy ten program najpierw zaprojektować. Projekt tworzącego go algorytmu może być zapisany w formie schematu

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka PHP

1. Wprowadzenie do języka PHP 1. Wprowadzenie do języka PHP Język PHP jest generalnie w swojej składni podobny do języka C, chociaż występuje tu szereg różnic. 1.1. Zmienne W PHP nazwy zmiennych poprzedzamy znakiem dolara ($). Nie

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część druga Instrukcje sterujące przebiegiem programu Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Część XV C++ Ćwiczenie 1

Część XV C++ Ćwiczenie 1 Część XV C++ Instrukcja break przerywa działanie tylko tej pętli, w ciele której została wywołana. Jeśli więc wywołamy break w pętli zagnieżdżonej w innej pętli, zostanie przerwane działanie tylko tej

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo