PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2013/2014"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2013/2014

2 SPECYFIKA PRACY SZKOŁY I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ 1. Zorganizowanie samorządów klasowych, samorządu szkolnego. 2. Opracowanie planu pracy SRU 3. Uaktywnienie samorządu uczniowskiego w procesie dydaktyczno-wychowawczym 4. Upowszechnienie w procesie wychowawczym Deklaracji Praw Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka, Praw i obowiązków ucznia. 5.Apel- Prawa i obowiązki ucznia i dziecka Opiekunowie SRU w porozumieniu z wychowawcami Opiekunowie SRU w porozumieniu z wychowawcami Opiekunowie SRU w porozumieniu z dyrektorem Opiekunowie SRU IX 2013 IX 2013 X II. ROZWÓJ SAMORZĄDNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW 1.Rozwijanie samorządności wśród uczniów poprzez: - powierzenie uczniom, zespołom klasowym określonych obowiązków wobec społeczności klasowej i szkoły oraz ich rozliczenie. 2.Inspirowanie uczniów do współzawodnictwa w nauce, pracy społecznej i sporcie: - Superabsolwent -popularyzowanie wyników osiągniętych przez uczniów w konkursach i zawodach sportowych (wręczenie na apelach dyplomów, pochwał, nagród), eksponowanie w/w osiągnięć w gablocie szkolnej, - honorowanie uczniów odznaczających się 100% frekwencją na zajęciach szkolnych, Opiekunowie SRU, wychowawcy Rada Pedagogiczna

3 3.Realizacja głównych zadań samorządu uczniowskiego poprzez: organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym, -organizowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu ( dyskoteki, ogniska i biwaki), - dbanie o dobre imię szkoły poprzez kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w szkole i środowisku- reprezentowanie szkoły na zewnątrz, - kolorowe witanie pór roku Znamy kalendarzowe pory roku 4. Prowadzenie SKO - apel Rozpoczynamy oszczędzanie -Światowy dzień oszczędzania konkurs -plakat promujący oszczędzanie inscenizacja o oszczędzaniu spotkanie z przedstawicielem banku - konkurs Mistrz oszczędzania - konkurs Najlepsza klasa w oszczędzaniu - konkurs Najciekawsza skarbonka -konkurs plastyczny Oszczędnościowa choinka -udział w akcji dobroczynnej na rzecz osób niepełnosprawnych -udział w akcji Góra grosza - konkurs Najhojniejsza klasa -konkurs Mój pomysł na koszyczek wielkanocny - ozdoby z masy solnej -konkurs plastyczny Bukiecik dla mamy -kiermasz książek - dokumentowanie wydarzeń w kronice SKO oraz na stronie internetowej szkoły 5.Realizowanie programu Dziedzictwo kulturowe regionu - poznanie dóbr kultury Opiekunowie SRU Marzena Klimek Marzena Klimek Marzena Klimek Marzena Klimek Marzena Klimek, Jadwiga Nieć Marzena Klimek, Jadwiga Nieć Opiekunowie SRU Opiekunowie SRU Marzena Klimek Marzena Klimek, Jadwiga Nieć Marzena Klimek, Jadwiga Nieć Teresa Bodziony, Ewa Piekarczyk Marzena Klimek wg kalendarza IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 XII 2013 XII 2013 IV 2014 V 2014 VI 2014

4 środowiska lokalnego III. POSZANOWANIE SYMBOLI NARODOWYCH ORAZ ROZWIJANIE OBRZĘDOWOŚCI SZKOLNEJ I TRADYCJI 1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14- nawiązanie do 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 2. Spotkanie integracyjne klasy I 3. Ślubowanie I klasy 4. Dzień Edukacji Narodowej Listopada festiwal piosenki patriotycznej 6. Andrzejki 7. Mikołajki Teresa Bodziony w porozumieniu z dyrektorem Barbara Zielińska w porozumieniu z rodzicami Barbara Zielińska Ewa Piekarczyk w porozumieniu z Alicją Głuc Ewa Piekarczyk, Teresa Bodziony w porozumieniu z nauczycielem muzyki SRU w porozumieniu z wychowawcami klas Anna Szewczyk w porozumieniu z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej 2 IX 2013 IX 2013 X 2013 X 2013 XI 2013 XI 2013 XII Jasełka Teresa Bodziony, Marzena Klimek XII Koncert kolęd Teresa Bodziony, Jadwiga Nieć I Dzień babci i dziadka edukacji wczesnoszkolnej w porozumieniu z nauczycielem oddziału I 2014 przedszkolnego 11. Walentynki Opiekunowie SRU II Zabawa karnawałowa Opiekunowie SRU w porozumieniu z Radą Rodziców II Dzień Kobiet Krzysztof Zieliński, ks. Marcin Zawiślak III Dzień Ziemi Barbara Zielińska, Marzena Klimek IV Maja- Rocznica Uchwalenia Konstytucjikonkurs wiedzy Ewa Piekarczyk, Marzena Klimek V Dzień Matki i Ojca Barbara Zielińska V 2014 Jadwiga Nieć

5 Teresa Bodziony Anna Szewczyk 17 Dzień Dziecka. Dzień Sportu Krzysztof Zieliński, w porozumieniu z wychowawcami VI 2014 i Radą Rodziców 18 Pożegnanie klas VI Ewa Piekarczyk, Krzysztof Zieliński VI Zakończenie roku szkolnego Jadwiga Nieć VI Dokumentowanie ważnych wydarzeń z Teresa Bodziony, Jadwiga Nieć, życia szkoły Marzena Klimek IV. UCZESTNICTWO W KULTURZE Organizowanie: - zbiorowego uczestnictwa uczniów w projekcji filmów i oglądanie sztuk teatralnych - wystaw plastycznych prac uczniowskich, udział w konkursach plastycznych i innych Krzewienie kultury i tradycji narodowej i rozbudzanie poczucia patriotyzmu u uczniów poprzez: - zapoznanie z zabytkami kultury narodowej, pomnikami walki i męczeństwa na terenie gminy, w czasie wycieczek, rajdów i lekcji w terenie, -organizowanie form spędzania wolnego czasu ( zabawy klasowe, dyskoteki, ogniska, biwaki, andrzejki), wychowawcy, Jadwiga Nieć, Marzena Klimek, wychowawcy, Ewa Piekarczyk V. PRACA NAD UATRAKCYJNIENIEM PROCESU DYDAKTYCZNEGO

6 1.Wykorzystanie na lekcjach przedmiotowych audycji telewizyjnych, nagrań, multibooków, DVD, biblioteki multimedialnej, tablicy interaktywnej 2.Współpraca z instytucjami upowszechnienia wiedzy i kultury w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego i wychowawczego: - wyjazd do muzeum regionalnego w Podegrodziu - edukacja teatralna -wyjazd do kina 3.Organizowanie wycieczek ze ściśle określonymi celami dydaktycznowychowawczymi 4.Prezentacja dorobku artystycznego szkoły w Podegrodziu GOK 5.Urozmaicenie pracy lekcyjnej poprzez stosowanie niekonwencjonalnych form i metod pracy takich jak: - konkursy, -gry dydaktyczne, -inscenizacje, -dramy, -lekcje w terenie, -wykorzystanie środków technicznych, literatury młodzieżowej i tematycznej 6.Spotkania z przedstawicielami różnych interesujących zawodów 7.Wymiana doświadczeń między nauczycielami, lekcje koleżeńskie, praktyki studenckie, zajęcia otwarte, nauczyciele, nauczyciele Anna Szewczyk, Ewa Piekarczyk, Teresa Bodziony V Lekcje w pracowni komputerowej 9. Konkurs młodych talentów Agnieszka Jodłowska, opiekunowie III SRU VI. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

7 1.Dbanie o dobry stan techniczny budynków, urządzeń sanitarnych i elektrycznych pracowni pod względem BHP 2.Prowadzenie działań wychowawczych zmierzających do uświadomienia młodzieży zagrożeń wypadkami i ich skutkami oraz utrwalenie dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i na przerwach oraz w czasie drogi do i ze szkoły 3.Wprowadzenie do tematyki godzin wychowawczych zagadnień związanych z BHP uczniów 4.Sumienny i odpowiedzialny dyżur nauczycieli w czasie przerw 5.Ewakuacja uczniów i nauczycieli z budynku szkoły 6.Ochrona czasu pracy dydaktycznej w Szkole Podstawowej poprzez: -podejmowanie działań dyscyplinujących w stosunku do uczniów opuszczających bez usprawiedliwienia zajęcia, nagradzanie uczniów wykazujących się bardzo dobrą frekwencją, - kontrolowanie systematyczności i częstotliwości oceniania uczniów za pracę na lekcji, Opiekunowie pracowni w porozumieniu z policją POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW I. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PRACY I OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

8 1.Organizacja dyżurów klasowych IX Opieka nad pracowniami, salami klasowymi 3.Organizowanie rac społeczno- użytecznych na terenie szkoły II. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1.Współpraca wychowawców klas z nauczycielem wychowania fizycznego z higienistką szkolną w zakresie likwidacji zaburzeń w statyce ciała i wyraźnie obniżonej sprawności ruchowej 2.Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego zawodów sportowych indywidualnych i zespołowych w ramach szkolnych igrzysk sportowych 3.Propagowanie szkolnych form turystyki i krajoznawstwa: -wycieczki, -biwaki i rajdy, -ogniska, -inne formy, Krzysztof Zieliński wg terminu imprez 4.Prowadzenie Szkolnego Klubu Sportowego Krzysztof Zieliński 5.Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu na Jadwiga Nieć, Krzysztof Zieliński V 2014 Kartę rowerową III. DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO

9 1.Wdrażanie procesu dydaktycznego poprzez: -wdrażanie nowych programów nauczania, dokumentacji programowej i podręczników, -dostosowanie treści programowych do własnego widzenia przedmiotu oraz możliwości i oczekiwań uczniów, -omówienie programów nauczania wybranych przez nauczycieli, ogólnych sposobów ich realizacji, podanie lektur oraz literatury uzupełniającej 1.Samokształcenie nauczycieli poprzez: - kursy doskonalenia zawodowego, studia podyplomowe, warsztaty, - czytelnictwo literatury podmiotowo - metodycznej Rada Pedagogiczna IX 2013 VI 2014 IV. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 1. Indywidualizacja pracy na lekcji zróżnicowanie zadań domowych, proponowanie dodatkowej literatury, pomoc koleżeńska, typowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych 2.Rozwijanie talentów artystycznych, wokalnych, plastycznych i literackich w ramach spotkań zespołów 3. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w SKS 4. Rozwijanie uzdolnień humanistycznych w czasie zajęć na kółku polonistycznym. 5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznych poprzez udział w zajęciach na kółku matematycznym 6. Poszerzenie umiejętności językowych (j. angielski) poprzez uczestnictwo w kółku j. angielskiego 7. Organizacja i popularyzacja konkursów: szkolnych, gminnych, powiatowych: Teresa Bodziony Jadwiga Nieć Krzysztof Zieliński Ewa Piekarczyk Marzena Klimek Alicja Głuc wszystkich przedmiotów

10 - Konkurs plastyczny Mój ulubiony owoc - Konkurs Trzeźwy umysł -Konkurs SKO Mistrz oszczędzania -Konkurs SKO Najlepsza klasa w oszczędzaniu - Konkurs biblioteczny Najpiękniejszy pamiętnik książek - Konkurs biblioteczny Najlepszy czytelnik - Konkurs SKO - plakat promujący oszczędzanie - Konkurs plastyczny Warzywna pacynka -Konkurs recytatorski Wiersze o owocach i warzywach -Konkurs SKO Najciekawsza skarbonka - Konkurs SKO Najhojniejsza klasa - Konkurs SKO Oszczędnościowa choinka - Małopolski Konkurs Biblijny - Małopolski Konkurs Matematyczny -Małopolski Konkurs Humanistyczny - Małopolski Konkurs Przyrodniczy - Konkurs czytelniczy Znam baśnie Andersena - Gminny konkurs z j.angielskiego - Międzynarodowy Konkurs matematyczny Kangur dla klas II-VI - Konkurs plastyczny Najciekawsza palma wielkanocna - Konkurs SKO Mój pomysł na koszyczek wielkanocny - ozdoby z masy solnej -Konkurs Młode talenty na powitanie wiosny -Gminny Konkurs Matematyczny J. Nieć B. Zielińska M. Klimek M. Klimek T. Bodziony T. Bodziony M. Klimek J. Nieć J. Nieć, T. Bodziony. B.Zielińska M. Klimek, J. Nieć M. Klimek M. Klimek, J. Nieć ks. M. Zawiślak M. Klimek E. Piekarczyk B. Zielińska T. Bodziony A.Głuc M. Klimek J. Nieć M. Klimek, J. Nieć A. Jodłowska, opiekunowie SRU IX 2013 IX 2013 X X 2013 XI 2013 XI 2013 XII 2013 XII 2013 Wg kalen. Wg kalen Wg kalen Wg kalen II 2014 III-IV 2014 III 2014 III 2013 III 2013 III 2013

11 Matematyka jest wśród nas - Konkurs plastyczny Bukiecik dla mamy -Konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza ortografii - Konkurs dla kl. I-II Omnibus - zawody sportowe prezentacja sprawności fizycznej młodzieży na terenie szkoły, wioski i gminy, - Konkurs na 100% frekwencję -Konkurs Superabsolwent M. Klimek M. Klimek, J. Nieć E. Piekarczyk J. Nieć, T. Bodziony, B. Zielińska Krzysztof Zieliński dyr. K. Plata dyr. K. Plata IV-V 2014 V 2014 V 2014 V 2014 Wg kalen VI 2014 VI 2014 V. PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE 1. Otoczenie szczególną opieką pedagogiczną uczniów mających trudności w nauce i zaniedbanych środowiskowo (współpraca z poradnią opiekuńczo wychowawczą) 2. Indywidualna pomoc ze strony nauczycieli 3. Systematyczny kontakt z rodzicami tych uczniów i udzielenie im instruktażu odnośnie pomocy w nauce 4. Prowadzenie zajęć wyrównujących braki w nauce Modyfikacja

12 VI. ROZWIJANIE CZYTELNICTWA W SZKOLE 1.Współdziałanie wychowawców klas z biblioteką szkolną w celu poprawy czytelnictwa w szkole 2.Organizowanie konkursów dla uczniów: - Konkurs czytelniczy Znam baśnie Andersena - Konkurs biblioteczny Najpiękniejszy pamiętnik książek - Konkurs biblioteczny Najlepszy czytelnik, Teresa Bodziony Teresa Bodziony II 2014 V Przygotowanie inscenizacji zachęcającej do czytania Zaproszenie do Narni Ewa Piekarczyk X 2013 VII. PODNIESIENIE POZIOMU ORTOGRAFII W SZKOLE 1. Zorganizowanie konkursu ortograficznego E. Piekarczyk V Wnikliwa poprawa zeszytów przedmiotowych. i prac pisemnych j. polskiego i innych przedmiotów (notatki na tablicy) 3. Maksymalne wykorzystanie dostępnych zbiorów ćwiczeń ortograficznych, słowników i tablic z zasadami pisowni VIII. KONTROLA I OCENA UCZNIA W TOKU PROCESU LEKCYJNEGO

13 1. Bieżące kontrolowanie wiedzy ucznia poprzez: -ocenę aktywności ucznia w czasie zajęć, -systematyczne odpytywanie, - organizowanie sprawdzianów i prac klasowych zgodnie z programem nauczania i statutem szkoły, - sprawdzanie prac klasowych i domowych IX. OCHRONA ZDROWIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1. Organizowanie badań lekarskich i stomatologicznych z uwzględnieniem bilansu zdrowia 2. Omawianie zadań związanych z ochroną zdrowia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wspólnie z higienistką szkolną 3. Zróżnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości ucznia 4. Prowadzenie obserwacji rozwoju psychofizycznego dzieci, wykrywanie nieprawidłowości i określenie ich przyczyn 5. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki Ośrodek Zdrowia Gabinet Stomatologiczny Ośrodek Zdrowia Gabinet Stomatologiczny Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

14 X. ROZWIJANIE KULTURY ZDROWOTNEJ 1. Kształtowanie nawyków higieniczno sanitarnych młodzieży przez: - spotkanie z higienistką, - prawidłowe przekazywanie treści wychowania zdrowotnego w programie nauczania poszczególnych przedmiotów szczególnie przyrody i wychowania fizycznego 2. Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju poprzez realizację edukacji prozdrowotnejspotkanie z policjantem, higienistką 3.Konkursy: - Konkurs plastyczny Mój ulubiony owoc - Konkurs plastyczny Warzywna pacynka -Konkurs recytatorski Wiersze o owocach i warzywach 4.Wycieczka do Ekologicznego Gospodarstwa Agroturystycznego. Jadwiga Nieć klas I-III IX X XI ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA ŚRODOWISKA LOKALNEGO I. OCHRONA PRZYRODY I EKOLOGIA

15 1. Udział w sprzątaniu świata. Porządkowanie terenu wokół szkoły. kl. IV-VI IX Organizowanie ochrony i opieki nad zwierzętami i ptakami, szczególnie w okresie zimowym 3. Rozmowy, pogadanki, lekcje na temat ekologii, dbałości otoczenia, prawidłowego odżywiania się, zagrożeń płynących z ludzkiej nieświadomości i beztroski kl. I-III B. Zielińska M. Klimek II. WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI 1. Zapoznanie rodziców z programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania oraz bieżące informowanie o postępach w nauce i zachowaniu 2. Zapoznanie n-li, uczniów, rodziców, z rocznym planem pracy szkoły. IX 2013 IX Zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i szkolnym planem wychowawczym 4. Udział rodziców w przygotowaniu imprez szkolnych (wycieczek, biwaków, zabaw klasowych) 5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań wychowawczych GOPS Rady klasowe w porozumieniu z dyrektorem GOPS IX 2013 wg kalen. 6. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolickąorganizacja rekolekcji szkolnych. w porozumieniu z ks. proboszczem III 2013

16 III. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 1. Intensyfikacja oddziaływań w celu poszerzenia grupy rodziców zainteresowanych problemami szkoły. Współdziałanie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas 2. Promowanie postaw aktywnych i zaangażowanych poprzez indywidualne podziękowanie dyrektora szkoły, wskazanie działań na rzecz szkoły, wpisanie do kroniki szkoły 3. Współpraca klasowych trójek i Rady Rodziców z wychowawcami: - okresowe zebrania i konsultacje, - wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych - wydatkowanie funduszy, IV. ELIMINOWANIE PRZYCZYN SPOŁECZNEGO NIEDOSTOSOWANIA ORAZ OCHRONA DZIECI PRZED DEMORALIZACJĄ 1. Poznawanie warunków życia uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, gromadzenie spostrzeżeń,, Klasowe rady rodziców

17 2. Łagodzenie skutków demoralizacji ze strony środowiska rodzinnego poprzez zapewnienie tym uczniom opieki wychowawczej oraz niezbędnej pomocy dydaktycznej i materialnej 3. Rozwijanie współpracy z PPP w zakresie diagnozy zaburzeń oraz zagrożeń, ustalenie optymalnych metod postępowania 4. Wdrażanie uczniów niedostosowanych społecznie do obowiązujących norm 5. Szerzenie oświaty na temat zagrożeń, przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, paleniu tytoniu. -Konkurs Trzeźwy umysł. 6. Ukazywanie skutków wymienionych nałogów 7. Objęcie szczególną obserwacją i opieką dzieci których rodzice lub jeden z rodziców przebywają za granicą w celach zarobkowych,,, B. Zielińska, klas V.POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1. Zapewnienie zapomóg najbardziej potrzebującym rodzinom uczniów 2. Bezpłatne dożywianie dla uczniów najbardziej potrzebujących

18 Plan pracy SP w Długołęce-Świerkli opracował zespół zadaniowy nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły na konferencji w dniu r. W skład zespołu weszli: mgr Ewa Piekarczyk, mgr Alicja Głuc, mgr Teresa Bodziony. W planie ujęto wymagania i oczekiwania rodziców, dzieci i instytucji wspomagających szkołę oraz analizę wyników testów zewnętrznych po III i VI klasie.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2016/2017 SPECYFIKACJA PRACY SZKOŁY I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ 1. Zorganizowanie samorządów klasowych, Opiekunowie SRU samorządu szkolnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI ROK SZKOLNY 2015/2016 SPECYFIKA PRACY SZKOŁY I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ 1. Zorganizowanie samorządów klasowych, samorządu szkolnego. 2.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zdarzenieczynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2017/2018 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI 2017/2018 SPECYFIKACJA PRACY SZKOŁY I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ (SRU) 1. Zorganizowanie samorządów klasowych oraz samorządu szkolnego. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska Program wychowawczy klasy 2c Wychowawca Dagmara Kowalska Cele ogólne: wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie, klasie i szkole, rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Przyjęty plan działań wychowawczych na bieżący rok szkolny uwzględnia: wnioski z realizacji planu pracy roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

- przygotowywanie uczniów do konkursów: O złotóm przeposke konkurs gwarowy. wg kalendarza potrzeb i możliwości. BRD konkurs wiedzy

- przygotowywanie uczniów do konkursów: O złotóm przeposke konkurs gwarowy. wg kalendarza potrzeb i możliwości. BRD konkurs wiedzy ZADANIA CELE I TREŚCI SZCZEGÓŁOWE FORMA REALIZACJI REALIZUJĄCY TERMIN UWAGI O REALIZACJI I. Rozwój intelektualny 1. Realizacja celów i zadań ujętych w podstawach - przygotowywanie uczniów do konkursów:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r.

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r. GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Skrobów, wrzesień 2011 r. WSTĘP Program opracowany został na podstawie: 1/ Programu wychowawczego 2/ Programu oświatowo-zdrowotnego 3/ Publikacje: 1. Ewa Kosińska:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 1 I. ZADANIA DYDAKTYCZNE Cel: Szkoła zapewnia optymalne warunki do zdobycia wykształcenia odpowiedniego do

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska

Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska Plan wychowawczy dla klasy I LO. Agnieszka Szczerska Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Odpowiedzialność I. Zadania wynikające z bieżącego życia szkoły i klasy. 1. Zapoznanie uczniów z budynkiem

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1 z dnia: 27 sierpnia Załącznik do Uchwały 152/2016 Rady Pedagogicznej z dnia: 30 sierpnia 2016r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IIM.. JANA PAWŁA IIII W DOBRYNIINIIE na rok szkollny 2016//2017 Szkoły Podstawowej im.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1.Realizacja zadań wynikająca z rocznego planu pracy szkoły i internatu. 2.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 3.Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUCZNIE ROK SZKOLNY 2016/2017 CELE OGÓLNE: Kształtowanie postaw aktywnego ucznia, dostrzegającego wartości społeczne, patriotyczne, obywatelskie;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Helenów Drugi - Święciec na rok szkolny 2016 /2017 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie na lata 2015-2018 1 Plan rozwoju Szkoły Podstawowej im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie koncentruje się wokół kilku obszarów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły - właściwe pełnienie dyżurów - utrzymywanie porządku w szkole - naprawianie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1. z dnia: 27 sierpnia 2010r.

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1. z dnia: 27 sierpnia 2010r. z dnia: 27 sierpnia 2010r. załącznik do Uchwały 133/2015 Rady Pedagogicznej z dnia: 28 sierpnia 2015r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IIM.. JANA PAWŁA IIII W DOBRYNIINIIE na rok szkollny 2015//2016 Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Cele: integracja treści w nauczaniu przedmiotowym; samokształcenie i doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Łękińsko, 13.09. 2012r. Skład zespołu: Agnieszka Biernacka Oleszczyk, Małgorzata Jegier, Jolanta

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r.

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r. 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Żabi Róg wrzesień 2012 r. 2 DYDAKTYKA - WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania: a) doskonalenie umiejętności z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO l.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIAL NE I WSPÓŁODPOWI EDZIALNE 1 Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem 2 Poznawanie się dzieci Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji)

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY NA ROK SZKOLNY 20. /20. Klasa Wychowawca.. Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) Termin Odpowiedzial ny 1. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO TERESY POUCH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO TERESY POUCH PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO TERESY POUCH NAUCZYCIELKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4 im. STANISŁAWA MONIUSZKI w KĘTRZYNIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OBOWIĄZUJĄCY OKRES STAŻU 2 LATA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁODZAWACH. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁODZAWACH. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁODZAWACH na rok szkolny 2016/2017 1 ZADANIA DYDAKTYCZNE - osiąganie wysokich wyników nauczania, - rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów, - przeciwdziałanie obciążeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRONIAWACH I SZKOŁY FILIALNEJ W STAREJ DĄBROWIE. rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRONIAWACH I SZKOŁY FILIALNEJ W STAREJ DĄBROWIE. rok szkolny 2016/2017 załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 01/15/09/2016 Szkoły Podstawowej we Wroniawach z dnia 15 września 2016r. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRONIAWACH I SZKOŁY FILIALNEJ W STAREJ DĄBROWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ 2013/2014

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ 2013/2014 ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ 2013/2014 Lp. Zadania Sposób realizacji Szczegóły Odpowiedzialni Termin realizacji 1 Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia Stosowanie aktywizujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: Konstytucję Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013 ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU na rok szkolny 2012/2013 Cel główny Treści Cele operacyjne Zadania Terminy Odpowiedzialny Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY zmiany: sierpień 2008 sierpień 2010 sierpień 2012 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 im. JÓZEFA SKRZEKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Idea i cele programu.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU DZIAŁ PROBLEMATYKA ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI Zapoznanie z zespołem klasowym. Organizacja zespołu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo